Mandaatbesluit huisvestingsverordening gemeente Druten 2024

Geldend van 31-12-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit huisvestingsverordening gemeente Druten 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten;

overwegende dat

de raad van de gemeente Druten de Huisvestingsverordening gemeente Druten 2024 op 14 december 2023 gaat vaststellen;

dat met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de woningmarktregio een bestuursovereenkomst woonruimteverdeling is afgesloten waarin onder meer is bepaald dat de gemeente Arnhem als centrumgemeente fungeert en in die hoedanigheid zorgdraagt voor de instelling van een urgentiecommissie;

dat deze urgentiecommissie zorgdraagt voor de verstrekking van noodurgentieverklaringen en urgentieverklaringen aan personen die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten, namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de woningmarktregio en deze urgentieverklaringen geldig zijn in de gehele woonmarktregio;

dat de gemeente Arnhem tevens zorgdraagt voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen de beslissingen van de urgentiecommissie;

dat met de corporaties in de woningmarktregio is afgesproken dat zij zorgdragen voor de beslissing om een huisvestingsvergunning;

dat beoogd wordt om onderhavig mandaatbesluit ook onder toekomstige huisvestingsverordeningen van toepassing te laten zijn;

gelet op de Huisvestingswet 2014, de Huisvestingsverordening gemeente Druten 2024, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

vast te stellen het Mandaatbesluit huisvestingsverordening gemeente Druten 2024

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen en te ondertekenen.

Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Corporatie: de corporatie als bedoeld in de Huisvestingsverordening gemeente Druten 2024.

Artikel 2 Mandaatverlening

 • 1. Aan de besturen van de corporaties wordt de volgende bevoegdheid gemandateerd: het nemen van een beslissing op een aanvraag om een huisvestingsvergunning op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Druten 2024. Ondermandaat is toegestaan.

 • 2. Aan de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem wordt de volgende bevoegdheid gemandateerd:

  • a.

   Het nemen van beslissing op een verzoek om een urgentieverklaring aan personen die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten op grond van artikel 10 lid 2 van de Huisvestingsverordening gemeente Druten 2024.

  • b.

   Het nemen van een beslissing op een verzoek om een noodurgentieverklaring op grond van artikel 10 lid 4 van de Huisvestingsverordening gemeente Druten 2024.

 • 3. Aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Arnhem wordt de volgende bevoegdheid gemandateerd, waarbij ondermandaat is toegestaan:

  • a.

   het nemen van beslissingen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem op grond van artikel 10 van de Huisvestingsverordening gemeente Druten 2024;

  • b.

   het nemen van besluiten tot het voeren van administratieve beroepsprocedures in het kader van de onder a genoemde besluiten.

 • 4. Machtiging te verlenen aan het hoofd en alle juridisch medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Arnhem worden in het kader van de in het derde lid onder a genoemde besluiten tot:

  • a.

   het indienen van verweerschriften en overige stukken;

  • b.

   het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens het college in het kader van bezwaarschriftenprocedures en administratieve beroepsprocedures.

 • 5. Aan de algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Arnhem wordt de bevoegdheid gemandateerd om adviezen uit te brengen over bezwaren tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem, die zijn genomen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Druten.

Artikel 3 Instructie

 • 1. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van dit besluit wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijke voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn van daartoe bevoegde wetgevende organen en bestuursorganen waaronder in ieder geval het Reglement aanvragen noodurgentie woonruimteverdeling, in acht genomen.

 • 2. De Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de gemeente Arnhem 2022 en het Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord van de gemeente Arnhem is van toepassing bij de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem, die zijn genomen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Druten.

Artikel 4 Ondertekening

De uitgaande stukken op grond van dit mandaatbesluit worden als volgt ondertekend:

“namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten

......... [persoonsnaam gemandateerde]

......... [functie gemandateerde]”

Artikel 5 Reikwijdte

 • 1. Dit mandaatbesluit is ook geldig onder een toekomstige verordening op grond van de Huisvestingswet 2014 tenzij het college van burgemeester en wethouders anders beslist.

 • 2. Dit besluit is eveneens van toepassing op de behandeling van bezwaarschriften en beroepschriften inzake besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem op grond van artikel 10 van de huisvestingsverordeningen zoals die golden vóór 31 december 2023.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1. Het Mandaatbesluit huisvestingsverordening Druten zoals vastgesteld op 10 december 2019 wordt per 31 december 2023 ingetrokken.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op 31 december 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 12 december 2023

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Druten,

De gemeentesecretaris

B.P.P. Janssen

de burgemeester

S.W.P.J. Sengers