Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over riool- en waterzorgheffing 2024 (Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Zutphen 2024)

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over riool- en waterzorgheffing 2024 (Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Zutphen 2024)

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2023 met nummer 611917;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over riool- en waterzorgheffing 2024 (Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Zutphen 2024).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  garagebox: een geheel overdekte en afsluitbare ruimte om één voertuig in te stallen;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam ‘riool- en waterzorgheffing’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater, en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel, verder te noemen: eigenarendeel.

 • 2.

  Voor het eigenarendeel wordt, als het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 4 Voorwerp van de belasting

 • 1.

  Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2.

  Als perceel wordt aangemerkt:

  • a.

   de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   de roerende zaak, die duurzaam aan een plaats gebonden is;

  • c.

   een gedeelte van een in onderdeel b. bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  • d.

   een samenstel van twee of meer in onderdeel b. bedoelde roerende zaken of in onderdeel c. bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

  • e.

   het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b. bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c. bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d. bedoeld samenstel.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

Artikel 6 Belastingtarieven

 • 1.

  Het eigenarendeel bedraagt: € 149,93.

 • 2.

  Het eigenarendeel bedraagt voor een garagebox: € 50,00.

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing en termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven en wanneer het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet vermelde aanslag(en), meer is dan € 50,- doch minder dan € 10.000,- , de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het belastingjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste drie en ten hoogste tien bedraagt. De eerste termijn vervalt een maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het eigenarendeel is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar.

 • 2.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden, wijziging verordening

Het college kan deze verordening wijzigen als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde Rijkswet- en regelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Datum van ingang heffing

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Verordening rioolheffing gemeente Zutphen 2023, zoals vastgesteld bij besluit van 13 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening riool- en waterzorgheffing gemeente Zutphen 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Zutphen,

gehouden op: 11 december 2023

De voorzitter, de griffier,