Beleidsregels Meedoenbudget gemeente Venray

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Meedoenbudget gemeente Venray

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente VENRAY

Gelet op:

 • -

  Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 108 en 149 van de Gemeentewet;

Overwegende dat:

 • -

  de gemeenteraad d.d. 9 mei 2023 het beleidsplan Aanpak van armoede en schulden 2024-2027 heeft vastgesteld;

 • -

  het college uitvoering geeft aan het beleidsplan en het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden volwassenen en kinderen in aanmerking kunnen komen voor het meedoenbudget;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen;

Besluit vast te stellen de Beleidsregels Meedoenbudget gemeente Venray.

Meedoenbudget

Artikel 1. Doel van de regeling

 • 1. Het meedoenbudget voorziet in een bijdrage voor maatschappelijke participatie, waaronder begrepen kosten voor deelname aan sociaal culturele, educatieve en sportieve activiteiten. De regeling dient ter bevordering van meedoen, maar ook ter bevordering van het doen van vrijwilligerswerk. Voor ouders met minderjarige kinderen voorziet het meedoenbudget in een bijdrage voor meerkosten waarmee ouders, vanwege hun financiële situatie zich ten behoeve van hun kinderen geconfronteerd zien.

 • 2. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van de gevraagde vergoeding voor de kosten, maar bedraagt:

  • a.

   maximaal € 150,00 per kalenderjaar, per kind van 4 tot 18 jaar.

  • b.

   maximaal € 200,00 per kalenderjaar, per volwassene.

 • 3. De bedragen genoemd in artikel 1 lid 2 worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op vijf euro’s, waarbij 2024 als basisjaar geldt.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1. Het meedoenbudget volwassenen zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 sub b, is bedoeld voor een volwassen inwoner ingeschreven in de gemeente Venray met een laag inkomen en vermogen als bedoeld in artikel 31, 32, 33 en 34 van de Participatiewet en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Het meedoenbudget kind zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 sub a, wordt toegekend aan de alleenstaande ouder of gezin met kinderen van 4 tot 18 jaar.

 • 3. Onder inwoner wordt verstaan de Nederlander of een daarmee gelijkgestelde (dat blijkt uit een rechtmatig verblijf in Nederland vastgesteld via een daartoe afgegeven verblijfsvergunning of op basis van Europees recht).

 • 4. Een inwoner heeft een laag inkomen als het in aanmerking te nemen inkomen op de aanvraagdatum en gedurende de referteperiode niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm of de inwoner heeft een minnelijke schuldregeling met een erkende schuldhulpverlenende instantie of de WSNP is over de inwoner uitgesproken.

 • 5. Een inwoner voldoet aan de vermogensvoorwaarde, indien het conform artikel 34 Participatiewet vastgestelde vermogen niet hoger is dan de in lid 3 van dat artikel genoemde vermogensgrenzen. Het vermogen in de eigen woning wordt volledig buiten beschouwing gelaten.

 • 6. Onder referteperiode wordt verstaan de periode van 3 maanden voorafgaand aan het moment van indienen van de aanvraag.

 • 7. Studerenden (met studiefinanciering) komen niet in aanmerking voor het meedoenbudget.

Artikel 3. Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en op 1 januari van ieder jaar:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   die toegelaten zijn tot de Wgs én een schuldenregeling hebben;

 • ontvangen het meedoenbudget éénmaal per kalenderjaar ambtshalve. Zij hoeven géén aanvraag in te dienen.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1. Een inwoner die niet in aanmerking komt voor een ambtshalve toekenning van het meedoenbudget kan jaarlijks een aanvraag indienen.

 • 2. Bij de aanvraag moet worden aangegeven voor welke kosten in het kader van maatschappelijke participatie deze aanvraag wordt gedaan. De verstrekking vindt plaats als het aansluit bij het doel van maatschappelijke participatie volgens deze regeling.

 • 3. De aanvraag voor het meedoenbudget wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij de gemeente Venray.

 • 4. Uiterste indieningstermijn van de aanvraag is 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 5. Controle

De kosten moeten gemaakt zijn in het jaar waar de toekenning betrekking op heeft en hiervan moeten achteraf op verzoek de bewijsstukken overlegd kunnen worden. Achteraf kan middels een steekproef gecontroleerd worden of de bijdragen zijn besteed aan het doel waarvoor deze bedoeld is.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor het meedoenbudget kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor het meedoenbudget, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2024.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Meedoenbudget gemeente Venray

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 12 december 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester,

M.C. Uitdehaag

De gemeentesecretaris/directeur,

E. Voorn