Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid tot het betalen van een belastingschuld in termijnen (Reglement automatische incasso Edam-Volendam 2024)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid tot het betalen van een belastingschuld in termijnen (Reglement automatische incasso Edam-Volendam 2024)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op het artikel inzake termijnen van betaling in de in de gemeente geldende verordening onroerende-zaakbelastingen, de verordening rioolrecht, de verordening afvalstoffenheffing.

B E S L U I T :

vast te stellen het Reglement automatische incasso Edam-Volendam 2024.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  afschrijvingstijdvak: periode, verdeeld in maanden, welke aanvangt op het moment dat het eerste termijnbedrag vervalt en eindigt op het moment dat het laatste termijnbedrag voor het voldoen van de belastingschuld wordt afgeschreven;

 • b.

  belastingjaar: het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december van een jaar waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven;

 • c.

  belastingschuldige: natuurlijke persoon of rechtspersoon te wiens naam de belastingaanslag is gesteld;

 • d.

  belastingschuld: het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat, het bedrag van die aanslag;

 • e.

  incassant: de gemeente Edam-Volendam of een door het college aangewezen ambtenaar of instantie belast met de invordering van de gemeentelijke belastingen;

 • f.

  incassant ID: met het door de huisbank verstrekte ID is de gemeente Edam-Volendam in het hele SEPA (Single Euro Payments Area) gebied uniform herkenbaar;

 • g.

  pre-notificatie: de gemeente Edam-Volendam informeert de belastingschuldige over het incassoschema middels een schriftelijke vooraankondiging;

 • h.

  uniek kenmerk machtiging: in combinatie met de incassant ID vermeldt de gemeente Edam-Volendam in de pre-notificatie het unieke kenmerk van de machtiging;

 • i.

  normale termijnen: de in de belastingverordening bepaalde termijnen, anders dan die welke gelden voor automatische incasso, waarbinnen de belastingschuld dient te worden betaald;

 • j.

  machtiging: een schriftelijke of elektronische machtiging van de belastingschuldige aan de gemeente Edam-Volendam om bedragen gemeentelijke belastingen van zijn/haar bankrekeningnummer af te schrijven;

 • k.

  storno: geweigerde incasso in verband met onvoldoende saldo, naam/nummer niet akkoord, machtiging niet afgegeven of beëindigd of opdracht van belastingschuldige tot terug storting van geïncasseerde termijn.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de inning van de belastingschuld gedurende het belastingjaar te spreiden door middel van automatische afschrijving van de rekeningnummer van de belastingschuldige in maandelijkse termijnen overeenkomstig het bepaalde in dit reglement.

Artikel 3 Toepassingsgebied

 • 1. Automatische incasso kan plaatsvinden voor de volgende gemeentelijke belastingen: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing eigenaren.

 • 2. Deelname aan automatische incasso is mogelijk voor elke belastingschuldige.

 • 3. Automatische incasso kan alleen plaatsvinden van een betaalrekening ten name van de belastingschuldige.

 • 4. De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien er sprake is van surseance van betaling, faillissement, verhuizing naar het buitenland, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de automatische incasso zouden kunnen belemmeren.

 • 5. Als de automatische incasso op enig moment is stopgezet, kan deze gedurende het afschrijvingstijdvak slechts nog eenmaal opnieuw geactiveerd worden.

Artikel 4 Machtiging automatische incasso

 • 1. Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door:

  • het inleveren van een ingevuld machtigingsformulier waarop de benodigde gegevens zijn ingevuld. Het machtigingsformulier moet zijn gedateerd en door de belastingschuldige zijn ondertekend;

  • het via de website van de gemeente Gemeente Edam-Volendam online invullen van het machtigingsformulier en versturen via DigiD;

  • een eMandate via de digitale aanslag in MijnOverheid;

 • 2. De verleende machtiging geldt voor de belastingaanslagen en soorten zoals vermeld in artikel 3 lid 1.

 • 3. De aanmelding voor automatische incasso dient binnen 14 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet plaats te vinden. Indien de aanmelding na deze termijn plaatsvindt, kan dit gevolgen hebben voor het aantal en de hoogte van de termijnen. Zie hiervoor artikel 6 lid 2 van dit reglement.

Artikel 5 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso betreft een doorlopende machtiging. De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van dit reglement, ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 6 Termijnen en termijnbedrag

 • 1. Indien de aanmelding voor automatische incasso uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de aanslag door de incassant is ontvangen, wordt de belastingschuld verdeeld in tien termijnen.

 • 2. Indien de aanmelding later dan 14 dagen na dagtekening van de aanslag wordt ontvangen, wordt het aantal maandelijkse termijnen waarin het verschuldigde bedrag wordt geïnd verminderd met het aantal termijnen dat reeds is verstreken. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen van het aanslagbiljet dat na verwerking van de machtiging nog overblijft.

 • 3. Indien de belastingschuld minder bedraagt dan € 50 dan zal het bedrag in twee termijnen worden geïncasseerd, in overeenstemming met de normale termijnen.

 • 4. Na vermindering of gedeeltelijke kwijtschelding wordt het verminderde bedrag met de nog volgende termijnen verrekend. Het hierna nog verschuldigde bedrag wordt met de oorspronkelijk bepaalde gelijke bedragen over de resterende termijnen geïncasseerd.

 • 5. De incassant heeft het recht, indien er tijdens het afschrijvingstijdvak incassotermijn(en) niet worden geïncasseerd, het termijnbedrag te wijzigen.

Artikel 7 Tijdstip van afschrijven

 • 1. De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand.

 • 2. De eerste termijn wordt geïncasseerd aan het eind van de eerste maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 8 Ontbindende voorwaarden

 • 1. De incassant verstuurt bij de eerste storno aan de belastingschuldige een waarschuwingsbrief waarin wordt medegedeeld dat de belastingschuldige de achterstallige termijn zelf dient over te maken. Wordt de achterstallige termijn niet door belastingschuldige overgemaakt, dan worden op het volgende moment van incasseren twee termijnen geïncasseerd.

 • 2. De automatische incasso wordt door de incassant beëindigd indien zich twee maal binnen tien maanden een storno heeft voorgedaan. Bij een tweede storno verstuurt de incassant een brief met de mededeling dat de automatische incasso is beëindigd.

 • 3. Indien de belastingschuldige surséance van betaling heeft aangevraagd, zijn faillissement is aangevraagd, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de automatische incasso zouden kunnen belemmeren, kan de automatische incasso worden beëindigd.

 • 4. Wanneer de automatische incasso wordt beëindigd, wordt de belastingschuldige daarvan schriftelijk in kennis gesteld. Bij beëindiging van de automatische incasso door de incassant dient het resterende bedrag te worden voldaan binnen de normale termijnen. Indien de laatste normale betalingstermijn reeds is verstreken, dient het resterende bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke in kennisstelling te worden voldaan.

Artikel 9 Terugstorting

 • 1. Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2. De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door de terugboekingskaart binnen 56 dagen na dagtekening van de afrekening het dagafschrift aan de bankinstelling toe te zenden of door een andere door de betrokken bankinstelling geboden mogelijkheid.

 • 3. Terugstorting van een termijnbedrag op verzoek van de belastingschuldige wordt aangemerkt als een storno waarbij artikel 8 eerste en tweede lid van dit reglement van toepassing zijn.

Artikel 10 Beëindiging automatische incasso

 • 1. De machtiging tot automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden ingetrokken door het inzenden van de intrekkingskaart, elektronisch via DigiD of van een andere ondertekende schriftelijke mededeling.

 • 2. Het intrekken van de machtiging heeft invloed op alle aanslagen waarvoor de machtiging tot automatische incasso gold. Het eventueel resterende bedrag moet binnen de normale termijnen worden voldaan. Indien de laatste normale betalingstermijn reeds is verstreken, dient het resterende bedrag binnen 10 dagen na dagtekening van de schriftelijke in kennisstelling te worden voldaan.

Artikel 11 Overlijden

 • 1. Bij overlijden van de belastingschuldige wordt de automatische incasso niet automatisch door de incassant beëindigd.

 • 2. Indien de erven van belastingschuldige de rekeningnummer waarvan de automatische incasso van de overledene plaatsvindt, willen wijzigen, moet deze wijziging zo spoedig mogelijk aan de incassant worden doorgegeven door het afgeven van een nieuwe machtiging.

Artikel 12 (Echt)scheiding

 • 1. Bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap van de belastingschuldige wordt de automatische incasso niet automatisch door de incassant beëindigd.

 • 2. Indien als gevolg van echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap de belastingschuld niet meer kan of moet worden geïncasseerd van de opgegeven gezamenlijke (en/of)rekening, dient de belastingschuldige en/of de ex-partner of ex-echtgeno(o)t(e) van de belastingschuldige de incassant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen, en aan te geven van welk rekeningnummer de automatische incasso wel kan plaatsvinden.

 • 3. Indien de verschuldigde belasting is geïncasseerd van een rekeningnummer dat als gevolg van echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap niet langer door de ex-partners of ex-echtgenoten gezamenlijk wordt gebruikt, worden op verzoek alleen de incassotermijnen van het lopende belastingjaar teruggedraaid.

Artikel 13 Automatische incasso bij indienen van een bezwaarschrift

In de periode dat een bezwaarschrift in behandeling is wordt de automatische incasso niet stopgezet. Als blijkt dat het bezwaarschrift (gedeeltelijk) gegrond is, wordt het teveel geïncasseerde bedrag terugbetaald.

Artikel 14 Automatische incasso bij indienen van een kwijtscheldingsverzoek

In de periode dat een kwijtscheldingsverzoek in behandeling is, wordt de automatische incasso niet stopgezet. Als blijkt dat kwijtschelding wordt verleend, wordt het teveel geïncasseerde bedrag terugbetaald.

Artikel 15 verhuizing

Bij verhuizing van de belastingschuldige wordt de automatische incasso niet automatisch door de incassant beëindigd.

Artikel 16 Wijziging rekeningnummer

Wijzigingen betreffende het bankrekeningnummer moeten schriftelijk via het wijzigingsformulier of elektronisch via DigiD worden doorgegeven aan de invorderingsambtenaar.

Artikel 17 Houder van het saldo

 • 1. Indien de automatische incasso op enigerlei wijze of op enig tijdstip wordt beëindigd, blijft de incassant houder van het opgebouwde saldo.

 • 2. De incassant is verplicht het opgebouwde saldo aan te wenden om daarmee de belastingschuld te voldoen.

Artikel 18 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Het Reglement automatische incasso Edam-Volendam 2022 wordt ingetrokken.

 • 3. Deze regeling wordt wordt aangehaald als: Reglement automatische incasso Edam-Volendam 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

12 december 2023.

De loco-secretaris,

P.L. van der Veen

De burgemeester,

L.J. Sievers