Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 5 december 2023 houdende regels omtrent de uitoefening van bevoegdheden op grond van de Omgevingswet (Beleidsregel omgevingsrecht Noord-Brabant)

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-05-2024

Intitulé

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 5 december 2023 houdende regels omtrent de uitoefening van bevoegdheden op grond van de Omgevingswet (Beleidsregel omgevingsrecht Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het wenselijk achten vast te leggen op welke wijze Gedeputeerde Staten aan de aan haar toegekende bevoegdheden op grond van de Omgevingswet, en de daarop gebaseerde regelgeving, uitvoering geven zodat alle betrokkenen daar in hun beleid, besluitvorming en bij hun initiatieven rekening mee kunnen houden;

Overwegende dat deze beleidsregel is opgesteld als aanbouwregeling voor nader door Gedeputeerde Staten te bepalen paragrafen ter invulling van haar beleid met betrekking tot het omgevingsrecht;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Hoofdstuk 1 Milieu

Paragraaf 1.1 Industriële geur

Artikel 1.1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

aangename geur: geur waarvan de geurconcentratie die behoort bij de hedonische waarde H = - 1 hoger is dan 10 ouE/m3 of waarvan een geurconcentratie kan worden bepaald die behoort bij de hedonische waarde H = +1;

bestaande activiteit: activiteit waarvoor op het moment van aanvraag reeds een vergunning is verleend en die geen nieuwe activiteit betreft;

bestaande geurbelasting: geurbelasting als gevolg van de bestaande activiteiten;

betrouwbaarheidsinterval: tweezijdig 95% betrouwbaarheidsinterval conform NEN-EN 13725, uitgedrukt als factor, voor het geheel van alle bronnen van variatie bij geurconcentratiemetingen;

Europese geureenheid: eenheid voor geur als bedoeld in NEN-EN 13725 uitgedrukt in odour units (ouE);

geurbelasting: geurconcentratie in de omgeving, uitgedrukt in een percentielwaarde van het aantal Europese geureenheden per volume-eenheid;

geurbron: bron die stoffen naar de lucht emitteert die geurhinder kunnen veroorzaken;

geuremissie: representatieve uitstoot van geur, uitgedrukt in Europese geureenheden per tijdseenheid;

geurgevoelig object: object zoals bedoeld in artikel 5.91 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, dan wel een gebouw of locatie als bedoeld in artikel 3 van onderhavige paragraaf Industriële geur;

grenswaarde: waarde van de geurbelasting waarboven ernstige geurhinder wordt verwacht;

Handleiding geur: ‘Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen)’ van het Informatiepunt Leefomgeving, zoals deze luidt ten tijde van het vaststellen van deze beleidsregel;

Handreiking Nieuw Nationaal Model Deel II: Handreiking voor het praktische gebruik van het Nieuw Nationaal Model (NNM) van het Informatiepunt Leefomgeving.

hedonisch gecorrigeerde geuremissie: geuremissie van een bron gedeeld door de hedonische weegfactor F;

hedonisch gewogen geurbelasting: geurbelasting op basis van hedonisch gecorrigeerde geuremissies van alle geurbronnen;

hedonische waarde: maat voor de (on)aangenaamheid van een geur, uitgedrukt op een schaal van H = -4 (uiterst onaangenaam) tot H = +4 (uiterst aangenaam);

hedonische weegfactor F: verhouding tussen de geurconcentratie die behoort bij de hedonische waarde van H=–1 van een geurbron en de normwaarde van 1 ouE/m3;

mestbewerking: milieubelastende activiteit waarvoor een omgevingsvergunning vereist is zoals bedoeld in paragraaf 3.3.14 Grootschalige mestverwerking, of paragraaf 3.6.8 Bedrijf voor mestbehandeling, uit het Besluit activiteiten leefomgeving;

nieuwe activiteit: activiteit, dan wel uitbreiding van een bestaande activiteit, waarvoor op het moment van aanvraag niet eerder vergunning is verleend;

NTA 9065: Nederlands Technische Afspraak (NTA) 9065 'Luchtkwaliteit – Geurmetingen – Meten en rekenen geur' of een document dat NTA 9065 vervangt;

overschrijdingssituatie: situatie waarbij als gevolg van de activiteiten de richtwaarden van tabel 1, opgenomen in bijlage 1 bij deze beleidsregel, worden overschreden;

percentiel: tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurbelasting niet wordt overschreden;

richtwaarde: norm voor de hedonisch gewogen geurbelasting waarmee rekening gehouden wordt bij beoordeling van vergunning;

saneringssituatie: situatie waarbij als gevolg van de bestaande activiteiten de grenswaarden van tabel 1, opgenomen in bijlage 1 bij deze beleidsregel, worden overschreden;

TLO: telefonisch leefsituatieonderzoek zoals bedoeld in de NTA9065;

veehouderij: milieubelastende activiteit zoals aangewezen in artikel 3.200 van het Besluit activiteiten leefomgeving én waarvoor een omgevingsvergunning vereist is zoals aangewezen in artikel 3.201 en 3.202 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

vergunning: omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet.

Artikel 1.1.2 Toepassingsbereik

 • 1. Gedeputeerde Staten nemen deze paragraaf als uitgangspunt bij:

  • a.

   besluitvorming om een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet;

  • b.

   bij het wijzigen van voorschriften, verbonden aan zodanige vergunning;

  • c.

   bij het stellen van maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

  • d.

   bij de toepassing van de specifieke zorgplicht voor geur.

 • 2. Indien naar het oordeel van Gedeputeerde Staten een andere bron beter toepasbaar is voor het vaststellen van de aanvaardbare geurbelasting vanwege een milieubelastende activiteit, dan in deze in bijlage 2 bij deze beleidsregel genoemde bronnen of andere vervallen bijzondere regeling zoals genoemd in de Handleiding geur, kunnen zij deze andere bron betrekken bij de besluitvorming, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 1.1.3 Omgevingscategorieën

Bij de toepassing van deze paragraaf worden de volgende omgevingscategorieën gehanteerd:

 • a.

  de omgevingscategorie ‘Wonen’, deze omvat de volgende geurgevoelige objecten: woningen, ziekenhuizen en sanatoria, bejaarden- en verpleeghuizen, woonwagenterreinen, asielzoekerscentra, dagverblijven en scholen, alsmede objecten die met bovengenoemde geurgevoelige objecten gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de functie van het object, de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daar aanwezig is en de omgeving van het object;

 • b.

  de omgevingscategorie ‘Gemengd’, deze omvat de volgende geurgevoelige objecten: bedrijfswoningen, woningen in het landelijk gebied, verspreid liggende woningen, recreatiegebieden voor dagrecreatie, accommodaties voor verblijfsrecreatie, zelfstandige kantoren, winkels alsmede objecten die met bovengenoemde geurgevoelige objecten gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de functie van het object, de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daar aanwezig is en de omgeving van het object;

 • c.

  de omgevingscategorie ‘Overig’, deze omvat geurgevoelige objecten die niet behoren tot de omgevingscategorieën, bedoeld onder a en b.

Artikel 1.1.4 Buiten behandeling laten van een aanvraag

 • 1. Gedeputeerde Staten nemen een aanvraag niet in behandeling indien:

  • a.

   in de aanvraag niet in voldoende mate de bij Gedeputeerde Staten bekende hindersignalen over de milieubelastende activiteit zijn betrokken;

  • b.

   in de aanvraag niet de geuremissie van alle afzonderlijke bronnen van de milieubelastende activiteit zijn betrokken;

  • c.

   in de aanvraag niet in voldoende mate wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan het voorkomen van diffuse geuremissies, zijnde geuremissies anders dan de geuremissies van puntbronnen, lijnbronnen of oppervlaktebronnen zoals gedefinieerd in de Handreiking Nieuw Nationaal Model II of aan het begrip van good housekeeping zoals bedoeld in artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

 • 2. Het eerste lid, onder b, is ook van toepassing indien de geuremissie van een bron wordt getoetst conform andere wet- of regelgeving, tenzij alle bronnen van de milieubelastende activiteit gezamenlijk worden beoordeeld aan de hand van één toetsingskader, buiten deze beleidsregel, op een voor Gedeputeerde Staten aanvaardbare wijze.

Artikel 1.1.5 Uitgangspunten voor beoordeling

 • 1. Gedeputeerde Staten gaan bij de beoordeling van de geurbelasting uit van de hedonisch gewogen geurbelasting.

 • 2. In de gevallen, bedoeld in artikel 1.1.2, tweede lid, beoordelen Gedeputeerde Staten in ieder geval ook de geurbelasting, uitgedrukt in 98-percentielen en in 99,9-percentielen.

Artikel 1.1.6 Eisen aan de berekening van de geurbelasting

 • 1. Gedeputeerde Staten hanteren bij het bepalen van de hedonische weegfactor F de lijst met hedonische waarden H = –1 opgenomen in bijlage 2 bij deze beleidsregel.

 • 2. Indien een activiteit of materiaal niet is opgenomen in bijlage 2 bij deze beleidsregel, hanteren Gedeputeerde Staten een waarde die naar haar oordeel met de waarde H = -1 van een andere activiteit of materiaal, opgenomen in bijlage 2 bij deze beleidsregel gelijkgesteld kan worden.

 • 3. Niet eerder dan dat Gedeputeerde Staten tot het oordeel komen dat op basis van het eerste en tweede lid geen hedonische weegfactor F kan worden gehanteerd, kunnen Gedeputeerde Staten gebruik maken van andere documenten of meetonderzoeken.

 • 4. Indien de hedonische weegfactor F wordt bepaald op basis van documenten of meetonderzoeken als bedoeld in het derde lid, houden Gedeputeerde Staten rekening met de samenhang tussen die waarde en de waarden opgenomen in bijlage 2 bij deze beleidsregel.

 • 5. Indien voor een emissie aan de hand van het eerste tot en met het vierde lid geen hedonische weegfactor F kan worden bepaald, wordt de hedonisch gecorrigeerde geuremissie berekend met de fictieve waarde F = 0,5.

 • 6. Indien de hedonische weegfactor F groter is dan 4, wordt de hedonisch gecorrigeerde geuremissie berekend met de fictieve waarde F = 4.

 • 7. Bij het bepalen van de hedonische weegfactor F wordt geen rekening gehouden met luchtemissie beperkende technieken of enige andere voorzieningen in de luchtstroom.

 • 8. Voor een bron waarvan de geuremissie niet is gebaseerd op ter plaatse uitgevoerde metingen of op naar het oordeel van Gedeputeerde Staten algemeen aanvaarde en toepasselijke kengetallen, wordt de emissie ten behoeve van de berekening van de geurbelasting van de nieuwe activiteit(en) met een factor 2 verhoogd.

 • 9. Gedeputeerde Staten aanvaarden alleen resultaten van metingen uitgevoerd volgens de NTA 9065 en waarvan het betrouwbaarheidsinterval van die metingen geduid kan worden met een factor 2,0 of lager.

Artikel 1.1.7 Beoordeling van de aanvraag

 • 1. Indien een aanvraag om vergunning ziet op een geurbron die een aangename geur emitteert, kunnen Gedeputeerde Staten besluiten af te zien van een beoordeling op basis van de hedonisch gewogen geurbelasting.

 • 2. Bij de toepassing van het eerste lid kunnen Gedeputeerde Staten besluiten de geurbelasting te beoordelen aan de hand van een beoordelingskader gebaseerd op:

  • a.

   de resultaten van een TLO;

  • b.

   de op 1 januari 2016 vervallen Bijzondere Regeling B9 “Geur en smaakstoffenindustrie”; of

  • c.

   enig ander naar het oordeel van Gedeputeerde Staten toereikend beoordelingskader.

 • 3. Bij het vaststellen van de aanvaardbare geurbelasting betrekken Gedeputeerde Staten ontvangen hindersignalen betreffende de milieubelastende activiteit.

 • 4. Gedeputeerde Staten gaan bij de beoordeling van de hedonisch gewogen geurbelasting, dan wel de geurbelasting, uitgedrukt in 99,9 percentielen, uit van:

  • a.

   de rekenresultaten op basis van de bedrijfssituatie die de hoogst mogelijke geurbelasting op de omgeving kan veroorzaken waarbij voor de emissie van alle bronnen in die bedrijfssituatie een bedrijfstijd van 8760 uren per jaar wordt aangehouden;

  • b.

   een bedrijfstijd van 4380 uren per jaar, indien de emissie van een bron alleen plaatsvindt tussen 7:00 en 19:00 uur.

 • 5. De hedonisch gewogen geurbelasting, dan wel de geurbelasting, uitgedrukt in 99,9-percentielen, wordt berekend op basis van de bedrijfssituatie die in enig uur de hoogst mogelijke geurbelasting op de omgeving kan veroorzaken.

Artikel 1.1.8 Vaststelling aanvaardbare geurbelasting bij bestaande activiteiten

Indien de besluitvorming uitsluitend betrekking heeft op bestaande activiteiten, stellen Gedeputeerde Staten de aanvaardbare hedonisch gewogen geurbelasting vast op ten hoogste de bestaande hedonisch gewogen geurbelasting.

Artikel 1.1.9 Vaststelling aanvaardbare geurbelasting bij de aanvraag nieuwe activiteiten

 • 1. Indien de besluitvorming over een aanvraag voor een vergunning uitsluitend betrekking heeft op nieuwe activiteiten stellen Gedeputeerde Staten de aanvaardbare hedonisch gewogen geurbelasting vast op ten hoogste de richtwaarden opgenomen in tabel 2, van bijlage 1 bij deze beleidsregel.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kunnen Gedeputeerde Staten, indien toepassing van dat lid zou leiden tot het moeten verlangen van verdergaande maatregelen dan het toepassen van de beste beschikbare technieken, de aanvaardbare hedonisch gewogen geurbelasting gemotiveerd vaststellen op ten hoogste de grenswaarden opgenomen in tabel 2, van bijlage 1 bij deze beleidsregel.

 • 3. Indien de besluitvorming over een aanvraag om een vergunning betrekking heeft op nieuwe activiteiten, en er sprake is van reeds bestaande activiteiten, stellen Gedeputeerde Staten de aanvaardbare hedonisch gewogen geurbelasting van de bestaande en nieuwe activiteiten gezamenlijk vast op ten hoogste de bestaande hedonisch gewogen geurbelasting.

 • 4. In gevallen als bedoeld in het derde lid, waarbij de bestaande geurbelasting lager is dan de richtwaarden opgenomen in tabel 2, van bijlage 1 bij deze beleidsregel, stellen Gedeputeerde Staten de aanvaardbare hedonisch gewogen geurbelasting, ten gevolge van bestaande en nieuwe activiteiten gezamenlijk, vast op ten hoogste de richtwaarden opgenomen in tabel 2, van bijlage 1 bij deze beleidsregel.

 • 5. In afwijking van het derde en vierde lid kunnen Gedeputeerde Staten, indien toepassing van het derde en vierde lid zou leiden tot het verlangen van verdergaande maatregelen dan het toepassen van de beste beschikbare technieken, de aanvaardbare hedonisch gewogen geurbelasting ten gevolge van de bestaande en nieuwe activiteiten gezamenlijk gemotiveerd vaststellen op ten hoogste de grenswaarden opgenomen in tabel 2, van bijlage 1 bij deze beleidsregel.

Artikel 1.1.10 Vaststelling aanvaardbare geurbelasting bij de aanvraag van bestaande en nieuwe activiteiten gezamenlijk

 • 1. Indien de besluitvorming over een aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op zowel bestaande als nieuwe activiteiten gezamenlijk, stellen Gedeputeerde Staten de aanvaardbare hedonisch gewogen geurbelasting ten gevolge van de bestaande en nieuwe activiteiten gezamenlijk vast op ten hoogste de bestaande hedonisch gewogen geurbelasting.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kunnen Gedeputeerde Staten de aanvaardbare hedonisch gewogen geurbelasting ten gevolge van de bestaande en nieuwe activiteiten gezamenlijk, vaststellen op ten hoogste de richtwaarden opgenomen in tabel 2, van bijlage 1 bij deze beleidsregel.

 • 3. In afwijking van het eerste en twee lid kunnen Gedeputeerde Staten, indien toepassing van het eerste lid en tweede lid zou leiden tot het verlangen van verdergaande maatregelen dan het toepassen van de beste beschikbare technieken, de aanvaardbare hedonisch gewogen geurbelasting ten gevolge van de bestaande en nieuwe activiteiten gezamenlijk, gemotiveerd vaststellen op ten hoogste de grenswaarden opgenomen in tabel 2, van bijlage 1 bij deze beleidsregel.

Artikel 1.1.11 Voorschriften

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen vergunningvoorschriften, dan wel maatwerkvoorschriften als bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving vaststellen. In deze voorschriften wordt voor iedere bron ten minste de toegelaten emissie opgenomen.

 • 2. Indien voor een bron, overeenkomstig artikel 1.1.6, achtste lid, een factor 2 hogere emissie is gehanteerd, leggen Gedeputeerde Staten in de voorschriften, bedoeld in het eerste lid, de toegelaten emissie vast zonder daarbij rekening te houden met deze factor 2.

 • 3. In geval van een saneringssituatie nemen Gedeputeerde Staten in vergunningvoorschriften, dan wel in de in het eerste lid bedoelde maatwerkvoorschriften, de eis op dat vergunninghouder binnen een redelijke termijn en met inachtneming van wat is opgenomen in een saneringsplan dat bij de aanvraag is overgelegd, moet voldoen aan de grenswaarden opgenomen in tabel 1, van bijlage 1 bij deze beleidsregel.

 • 4. In geval van een overschrijdingssituatie nemen Gedeputeerde Staten in vergunningvoorschriften, dan wel in de in het eerste lid bedoelde maatwerkvoorschriften, de eis op dat vergunninghouder zich doorlopend door middel van een programmatische aanpak dient in te spannen, teneinde te voldoen aan de richtwaarden van tabel 1 van bijlage 1 bij deze beleidsregel.

Artikel 1.1.12 Mestbewerking

 • 1. Gedeputeerde Staten nemen bij de beoordeling van de geurbelasting van mestbewerking binnen een veehouderij met dierverblijven het tweede tot en met vierde lid in acht.

 • 2. Gedeputeerde Staten beoordelen de hedonisch gewogen geurbelasting van de mestbewerking conform het bepaalde in dit artikel en de geurbelasting van de dierverblijven conform paragraaf 5.1.4.6.3 en paragraaf 5.1.4.6.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 • 3. Gedeputeerde Staten hanteren bij de beoordeling van de hedonisch gewogen geurbelasting van de mestbewerking, bij toepassing van de artikelen 9 tot en met 11, de helft van de toepasselijke richtwaarden en grenswaarden opgenomen in tabel 1 of 2 van bijlage 1 bij deze beleidsregel.

 • 4. Gedeputeerde Staten hanteren bij de beoordeling of sprake is van een overschrijdingssituatie, dan wel een saneringssituatie eveneens de helft van de toepasselijke richtwaarden en grenswaarden opgenomen in tabel 1 van bijlage 1 bij deze beleidsregel.

Paragraaf 1.2 Volksgezondheid en mestbewerking

Artikel 1.2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Adviescommissie veehouderij Noord-Brabant: adviescommissie als bedoeld in het Reglement adviescommissie veehouderij Noord-Brabant;

alternatieve techniek: andere techniek dan beschreven in artikel 1.2.6;

bestaande activiteit: op het moment van inwerkintreding van deze beleidsregel reeds gerealiseerde installatie, waarbinnen een techniek voor mestbewerking wordt toegepast op basis van een daartoe verleende vergunning, voor zover de toegepaste techniek en de capaciteit overeenkomen met de vergunning;

dikke fractie: rulle of vaste deel van dierlijke mest dat ontstaat bij scheiding van drijfmest of van digestaat in een dik en een dun deel;

bio- aerosolen: vaste of vloeibare deeltjes in de lucht van een biologische oorsprong;

drijfmest: mengsel van feces en urine van dierlijke oorsprong;

dunne fractie: vloeibare deel van de mest dat ontstaat na scheiding van drijfmest of digestaat;

hygiëniseren: toepassen van een warmtebehandeling, waarbij de mest gedurende ten minste een uur op een temperatuur van ten minste 70°C wordt gehouden of een gelijkwaardige behandeling ter beoordeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

mestbewerkingsinstallatie: installatie voor de toepassing van basistechnieken of combinaties daarvan met als doel de aard, samenstelling of hoedanigheid van dierlijke mest te wijzigen, inclusief hygiëniseren en vergisting;

nieuwe activiteit: activiteit, dan wel uitbreiding of wijziging van een bestaande activiteit, waarvoor niet eerder vergunning is verleend;

onderdruk: lagere luchtdruk in een procesruimte dan de druk in de buitenlucht;

procesruimte: hal of andere afgesloten ruimte waar mestbewerking plaatsvindt;

totaal stof: verzameling van al het zwevend stof, ongeacht de deeltjesgrootte;

vaste mest: rulle, vaste dierlijke mest met een typisch droge stofgehalte > 60%;

vergunning: omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet.

Artikel 1.2.2 Toepassingsbereik

 • 1. Gedeputeerde Staten hanteren deze paragraaf bij besluitvorming:

  • a.

   op aanvragen om een vergunning voor de activiteiten als bedoeld in artikel 3.90 en 3.226 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

  • b.

   ten aanzien van het wijzigen van voorschriften, verbonden aan een vergunning als bedoeld onder a.

 • 2. In afwijking van het eerste lid passen Gedeputeerde Staten deze beleidsregel niet toe indien:

  • a.

   besluitvorming plaatsvindt op basis van een op het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregel verleende vergunning voor een mestbewerkingsinstallatie, welke nog niet is gerealiseerd; en

  • b.

   de wijziging naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet voorziet in een wijziging van de toe te passen technieken; of

  • c.

   een naar het oordeel van Gedeputeerde Staten substantiële toename van de capaciteit.

 • 3. Gedeputeerde Staten handelen bij het stellen van maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.3 en artikel 2.24 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 5.34 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 8.28 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, zoveel mogelijk overeenkomstig deze paragraaf.

Artikel 1.2.3 Maatregelen en toe te passen technieken voor bewerking van eigen mest

 • 1. Indien het mestbewerkingsproces plaatsvindt op de bedrijfslocatie waar de mest is ontstaan, verlenen Gedeputeerde Staten slechts een vergunning voor deze installatie indien:

  • a.

   de bewerkingscapaciteit niet hoger is dan 25.000 m3 mest per jaar; en

  • b.

   de opslag-, overslag en bewerking van producten zodanig plaatsvindt dat deze activiteiten niet in de open lucht plaatsvinden.

 • 2. Op de in het eerste lid genoemde installaties zijn de artikelen 1.2.4 tot en met 1.2.12 niet van toepassing.

Artikel 1.2.4 Minimalisatie stofemissies mestbewerkingsinstallaties

 • 1. Gedeputeerde Staten verlenen slechts een vergunning voor een mestbewerkingsinstallatie indien de emissie van totaal stof naar de buitenlucht is geminimaliseerd.

 • 2. Gedeputeerde Staten gaan ervan uit dat voldaan is aan het eerste lid, indien alle technisch en economisch haalbare maatregelen en technieken zijn toegepast om de emissie van totaal stof te voorkomen of, indien dit niet mogelijk is, te minimaliseren.

 • 3. Gedeputeerde Staten weigeren de aangevraagde vergunning, indien de resterende emissie, zonder bijmenging, hoger is dan 5 mg/Nm³.

 • 4. Bij het beoordelen van de in de aanvraag om een vergunning opgenomen emissie of bij wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 1.2.2, betrekken Gedeputeerde Staten:

  • a.

   de investeringen die nodig zijn om de in het eerste lid, genoemde minimalisering te bereiken;

  • b.

   de in de aanvraag neergelegde verantwoording voor de keuze voor de toe te passen technieken.

Artikel 1.2.5 Maatregelen en toe te passen technieken mestbewerkingsinstallaties

 • 1. Onverminderd artikel 1.2.4, verlenen Gedeputeerde Staten slechts een vergunning voor een mestbewerkingsinstallatie indien:

  • a.

   de aangevoerde mest vooraf is gehygiëniseerd of binnen het mestbewerkingsproces binnen de inrichting wordt gehygiëniseerd;

  • b.

   de aanvoer van drijfmest en dunne fracties plaatsvindt met luchtdicht afgesloten transportmiddelen of via gesloten leidingen;

  • c.

   de aanvoer van vaste mest of dikke fractie plaatsvindt in afgesloten transportmiddelen;

  • d.

   vaste mest en dikke fractie worden opgeslagen en verladen in een afgesloten procesruimte;

  • e.

   gekanaliseerde emissies worden geleid in een luchtreinigingsinstallatie met een rendement ten aanzien van totaal stof van ten minste 85% onder representatieve bedrijfsomstandigheden;

  • f.

   deze installatie wordt opgesteld in een procesruimte die onder onderdruk wordt gehouden, in het geval bij een installatie diffuse emissies kunnen ontstaan en bronafzuiging niet mogelijk is;

  • g.

   bronafzuiging technisch en economisch mogelijk is, deze wordt toegepast;

  • h.

   diffuse emissies kunnen ontstaan bij een bewerking van mest buiten een installatie en bronafzuiging niet mogelijk is, in het geval deze bewerking plaatsvindt in een procesruimte welke onder onderdruk wordt gehouden;

  • i.

   alle ventilatie lucht en afgezogen lucht worden geleid in een luchtreinigingsinstallatie met een rendement ten aanzien van totaal stof van ten minste 85% onder representatieve bedrijfsomstandigheden;

  • j.

   indien vergisting wordt toegepast, worden de in dit proces vrijkomende gassen geleid via een warmtekrachtkoppelingsinstallatie, verbrandingsmotor of een luchtreinigingsinstallatie;

  • k.

   indien vergisting wordt toegepast dient een fakkel of andere maatregel te worden toegepast om vergistingsgas bij incidenten of onderhoud te verbranden.

 • 2. Onder luchtreinigingsinstallatie wordt voor de toepassing van het eerste lid, onder j, ook verstaan een installatie ter opwaardering van de gasstroom naar aardgaskwaliteit ter levering aan het aardgasnet.

Artikel 1.2.6 Toepassing alternatieve techniek

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen afwijken van artikel 1.2.5, voor mestbewerkingsinstallaties met alternatieve technieken indien de initiatiefnemer naar het oordeel van Gedeputeerde Staten aantoont dat de alternatieve techniek tenminste gelijkwaardig is aan de in dat artikel voorgeschreven technieken voor wat betreft het tegengaan van emissies van totaal stof.

 • 2. Alvorens een besluit te nemen over de toelaatbaarheid van alternatieve technieken als bedoeld in het eerste lid, kunnen Gedeputeerde Staten advies vragen aan de Adviescommissie veehouderij Noord-Brabant.

Artikel 1.2.7 Vijfjaarlijkse informatieplicht

 • 1. Gedeputeerde Staten nemen in de vergunning in ieder geval de verplichting op dat degene die de installatie drijft, na vergunningverlening iedere vijf jaar, toereikende informatie ter goedkeuring overlegt aan Gedeputeerde Staten over:

  • a.

   de mate waarin emissies van totaal stof naar de lucht plaatsvinden;

  • b.

   de mogelijkheid om maatregelen te treffen om emissies van totaal stof verdergaand te beperken, zodat deze zo dicht mogelijk een nul emissie benadert;

  • c.

   de investeringen die nodig zijn om de onder b genoemde beperking te bereiken.

 • 2. Onverminderd het eerste lid nemen Gedeputeerde Staten in de vergunning de volgende verplichtingen op:

  • a.

   de vergunninghouder overlegt ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten een plan voor het terugdringen van de totaal stofemissie, waarin hij aangeeft:

   • 1°.

    welke van de maatregelen, genoemd in het eerste lid, onder b, worden uitgevoerd; en

   • 2°.

    binnen welke termijn hij die maatregelen zal uitvoeren;

  • b.

   de vergunninghouder voert het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde plan uit.

Artikel 1.2.8 Overige voorschriften

Gedeputeerde Staten verbinden aan de vergunning tenminste de volgende voorschriften:

 • a.

  luchtreinigingsinstallaties dienen geschikt en toereikend gedimensioneerd te zijn;

 • b.

  de installatie dient te worden bedreven door een daartoe vakbekwaampersoon;

 • c.

  de mestbewerkingsinstallatie dient planmatig te worden onderhouden en de inrichting dient schoon te worden gehouden;

 • d.

  het proces dient zodanig te worden ingericht dat stofemissies in situaties waarin het systeem geheel of gedeeltelijk buiten werking is tot een uiterst minimum worden beperkt.

Artikel 1.2.9 Metingen en monitoring

Gedeputeerde Staten verbinden aan de vergunning tenminste de volgende voorschriften:

 • a.

  een luchtreinigingsinstallatie moet uitgerust zijn met een elektronisch monitoringssysteem;

 • b.

  indien technisch mogelijk worden de resultaten van de elektronische monitoring real time online beschikbaar gesteld aan Gedeputeerde Staten;

 • c.

  de vergunninghouder bewaart de geregistreerde waarden van de bemeten parameters gedurende tenminste vijf jaar binnen de inrichting en stelt deze op verzoek beschikbaar aan Gedeputeerde Staten;

 • d.

  binnen drie maanden na het in bedrijf nemen van een mestbewerkingsinstallatie legt de vergunninghouder een rapportage van de gekanaliseerde emissies van totaal stof, gemeten onder representatieve condities, ter goedkeuring voor aan Gedeputeerde Staten;

 • e.

  de vergunninghouder voert periodieke stofmetingen uit overeenkomstig de artikelen 5.31, 5.32, 5.35 en 5.36 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 1.2.10 Actualiseren vergunning voor bestaande activiteiten

In gevallen waarin een vergunning voor bestaande activiteiten is verleend, vragen Gedeputeerde Staten binnen vijf jaar na het verlenen van de vergunning voor de mestbewerkingsinstallatie informatie op bij de vergunninghouder over de vergunde mestbewerkingsinstallatie ter invulling van de informatieplicht, bedoeld in artikel 1.2.7.

Artikel 1.2.11 Vaststelling aanvaardbare emissie bij bestaande activiteiten

 • 1. Indien het door Gedeputeerde Staten op basis van deze paragraaf te nemen besluit uitsluitend betrekking heeft op bestaande activiteiten, stellen zij de norm voor emissies van totaal stof vast op ten hoogste de bestaande emissie.

 • 2. In gevallen waarin de bestaande emissie van totaal stof hoger is dan 5 mg/Nm³, nemen Gedeputeerde Staten in de vergunningvoorschriften de verplichting op dat vergunninghouder een saneringsplan opstelt en ter goedkeuring over legt aan Gedeputeerde Staten.

 • 3. Gedeputeerde Staten bepalen bij de goedkeuring van het saneringsplan, bedoeld in het tweede lid, binnen welke termijn de emissie van totaal stof, met inachtneming van het saneringsplan, zo dicht mogelijk bij 0 mg/Nm³, maar in ieder geval onder de 5 mg/Nm³ moet worden gebracht.

 • 4. Onverminderd het eerste en tweede lid, leggen Gedeputeerde Staten een verplichting op als bedoeld in artikel 1.2.7.

 • 5. Op de in het eerste lid bedoelde installaties is artikel 1.2.5 niet van toepassing.

Artikel 1.2.12 Vaststelling aanvaardbare emissie bij bestaande en nieuwe activiteiten

 • 1. Indien het door Gedeputeerde Staten te nemen besluit zowel betrekking heeft op bestaande activiteiten als op nieuwe activiteiten zijn de artikelen 1.2.4 tot en met 1.2.9 van toepassing bij de beoordeling van zowel de bestaande als de nieuwe activiteiten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kunnen Gedeputeerde Staten bepalen dat emissies van bestaande activiteiten worden beoordeeld op grond van artikel 1.2.11 indien zwaarwegende belangen daartoe naar het oordeel van Gedeputeerde Staten aanleiding geven.

 • 3. Bij het beoordelen van de in het tweede lid bedoelde zwaarwegende belangen, kennen Gedeputeerde Staten in ieder geval gewicht toe aan locatie specifieke omstandigheden.

Hoofdstuk 2 Gebiedsbescherming

Paragraaf 2.1 Natura 2000-activiteit

Artikel 2.1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Actieplan Ammoniak Veehouderij: landelijk gedoogbeleid voor stoppende veehouderijen die op 1 januari 2020 niet voldeden aan de maximale emissiewaarden uit het Besluit emissiearme huisvesting;

AERIUS Calculator: rekenmodel als bedoeld in artikel 2.1.3;

AERIUS Register: register stikstofdepositieruimte als bedoeld in hoofdstuk 17a van de Omgevingsregeling;

doelgebonden depositiebank: subcompartiment in AERIUS Register, gericht op het aan projecten kunnen toedelen van in deze bank aanwezige stikstofdepositieruimte voor een bepaald doel;

extern salderen: salderen met een of meer activiteiten buiten de begrenzing van een project of locatie ten behoeve van de verlening van een natuurvergunning;

Habitatrichtlijn: Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992, inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206);

microdepositie: door een project veroorzaakte N-depositie van ten hoogste 0,05 mol stikstof per hectare per jaar die overeenkomstig artikel 17a.5, vierde lid van de Omgevingsregeling kan worden opgenomen in AERIUS Register en kan worden bestemd voor de doelen, genoemd in artikel 17a.10 van de Omgevingsregeling;

microdepositiebank: compartiment in AERIUS Register, gericht op het toedelen van aanwezige stikstofdepositieruimte van ten hoogste 0,05 mol stikstof per hectare per jaar als bedoeld in de artikelen 17a.5, vierde lid, en 17a.10 van de Omgevingsregeling;

natuurvergunning: omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e van de Omgevingswet al dan niet op basis van advies en instemming met het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.25, eerste lid, aanhef en onder e jo art. derde lid, jo. artikel 4.25, derde lid, Omgevingsbesluit;

N-depositie: stikstofverbindingen die uit de lucht neerslaan op een oppervlakte, uitgedrukt in mol stikstof per hectare per jaar;

N-emissie: stikstofverbindingen die direct of indirect vanuit een bron in de lucht worden gebracht;

provinciale stikstofbank: compartiment in AERIUS Register, bedoeld in artikel 17a.2, vijfde lid jo. artikel 17a.3, onder h van de Omgevingsregeling;

referentiesituatie: toestemming als bedoeld in het begrip toestemming, onder 1˚, 3˚en 4˚, of bij het ontbreken daarvan een op de Europese referentiedatum aanwezige toestemming als bedoeld in het begrip toestemming, onder 2˚ en 5˚, waarbij de laagst toegestane depositie vanaf de referentiedatum geldt;

relevant hexagoon: hexagoon waarbinnen een voor stikstof gevoelig natuurlijk habitat of habitat voor soorten voorkomt, en waarbij tevens sprake is van een overbelasting of een naderende overbelasting van N-depositie vanaf 70 mol stikstof per hectare per jaar onder de kritische depositiewaarde;

salderen: inzetten van een activiteit met N-emissie op grond van een toestemming in de referentiesituatie ten behoeve van de verlening van een natuurvergunning voor een nieuw of gewijzigd project, waarbij deze toestemming geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken of gewijzigd zodat de N-depositie op alle relevante hexagonen niet toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie;

saldogevende activiteit: toestemming die, in geval van extern salderen, wordt ingetrokken of, in geval van verleasen, tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld ten gunste van de saldo-ontvangende activiteit;

saldo-ontvangende activiteit: aangevraagde activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van extern salderen;

SSRS-bank: stikstofregistratiesysteem, opgenomen als compartiment binnen AERIUS Register, dat beschikbaar is voor projecten als bedoeld in artikel 17a.6, eerste lid, van de Omgevingsregeling;

stikstofdepositieruimte: vrijgemaakte of vrijgevallen stikstofruimte ten behoeve van saldering, waaronder de ruimte die is opgenomen in AERIUS Register, als bedoeld in artikel 17a.2, derde lid van de Omgevingsregeling;

toestemming:

 • 1°.

  onherroepelijke vigerende natuurvergunning;

 • 2°.

  onherroepelijke vigerende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming of Natuurbeschermingswet 1998, dan wel onherroepelijke vigerende vergunning of geldende melding op grond van artikel 2.1 eerste lid onder e of artikel 2.1 eerste lid onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer of de Hinderwet;

 • 3°.

  een activiteit waarvoor geen natuurvergunningplicht was opgenomen, maar die wel voldeed aan artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming;

 • 4°.

  een activiteit als bedoeld in artikel 9.4, achtste lid van de Wet natuurbescherming; of

 • 5°.

  een activiteit die op de Europese referentiedatum was toegestaan en die niet is vervallen of geëxpireerd;

veehouderij: milieubelastende activiteit, als bedoeld in bijlage I bij de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

verleasen: extern salderen waarbij de feitelijk gerealiseerde capaciteit van de saldogevende activiteit tijdelijk geheel of gedeeltelijk aantoonbaar buiten gebruik wordt gesteld, ten behoeve van de verlening van een natuurvergunning voor een tijdelijke depositie gedurende een beperkte vooraf afgebakende periode;

Vogelrichtlijn: Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009, inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 207);

vrijgemaakte depositieruimte: ruimte voor N-depositie die voldoet aan de voorwaarden voor extern salderen, bedoeld in artikel 2.1.5, eerste tot en met vijfde en zevende tot en met elfde lid, die afkomstig is uit mitigerende maatregelen die specifiek zijn getroffen voor het mogelijk maken van ontwikkelingen;

vrijgevallen depositieruimte: ruimte voor N-depositie die resteert nadat een bevoegd gezag een natuurvergunning heeft verleend.

Artikel 2.1.2 Toepassingsbereik

Gedeputeerde Staten hanteren deze paragraaf bij het beoordelen van een aanvraag om een natuurvergunning waarbij gebruik is gemaakt van salderen voor projecten die een effect kunnen hebben op N-depositie op relevante hexagonen in Natura 2000-gebieden en het daarvoor in te stellen instrumentarium.

Artikel 2.1.3 Rekenmodel

Gedeputeerde Staten gaan bij de beoordeling van de N-depositie uit van de op het moment van beslissing op de aanvraag voor de natuurvergunning meest recente versie van de AERIUS Calculator.

Artikel 2.1.4 Extern salderen

 • 1. Er bestaat een directe samenhang tussen de intrekking van de toestemming voor de saldogevende activiteit en de verlening van de natuurvergunning voor de saldo-ontvangende activiteit.

 • 2. De saldogevende activiteit voldoet tot het moment van intrekking of wijziging van de toestemming van de saldogever of tot het moment van het sluiten van een overeenkomst tussen de saldogever en de saldo-ontvanger met het oog op de saldo-ontvangende activiteit aan de volgende eisen:

  • a.

   de toestemming voor de activiteit is sinds de referentiesituatie onafgebroken aanwezig geweest; en

  • b.

   de activiteit wordt nog steeds uitgevoerd, dan wel hervatting is mogelijk zonder nieuwe toestemming en zonder nieuwe omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder a van de Omgevingswet.

 • 3. Gedeputeerde Staten betrekken een toestemming die niet kan worden ingetrokken door hen uitsluitend bij de beoordeling van de aanvraag, indien de feitelijke uitvoering van de activiteit wordt beëindigd voordat deze activiteit wordt ingezet voor salderen.

 • 4. Gedeputeerde Staten betrekken bij de beoordeling van de aanvraag voor extern salderen uitsluitend de N-emissie van de saldogevende activiteit voor zover intrekking van de daaraan ten grondslag liggende toestemming niet noodzakelijk is in verband met toepassing van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn.

 • 5. Gedeputeerde Staten laten bij de beoordeling van een aanvraag buiten beschouwing de N-emissie van een saldogevend bedrijf voor dat deel van het bedrijf dat deelneemt aan:

  • a.

   één van de in artikel 17a.4 eerste lid, van de Omgevingsregeling genoemde regelingen; of

  • b.

   het Actieplan Ammoniak Veehouderij.

 • 6. Gedeputeerde Staten ontvangen van het voornemen tot extern salderen van de saldo-ontvanger voorafgaand aan de aanvraag een melding met de gegevens van de saldo-ontvangende activiteit en saldogevende activiteit.

 • 7. Bij het beoordelen van een aanvraag hanteren Gedeputeerde Staten als uitgangspunt dat alleen gebruik wordt gemaakt van de in de toestemming opgenomen N-emissie in de referentiesituatie, voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd.

 • 8. Bij de beoordeling van de feitelijk gerealiseerde capaciteit, bedoeld in het zevende lid, gaan Gedeputeerde Staten uit van de op het moment van intrekking of wijziging van de toestemming of het sluiten van een overeenkomst op grond van een toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit.

 • 9. Gedeputeerde Staten verlenen een natuurvergunning eerst nadat de niet-gerealiseerde capaciteit van de saldogever op diens verzoek is ingetrokken.

 • 10. Gedeputeerde Staten gaan bij het berekenen van de N-emissie van het saldogevende bedrijf in de referentiesituatie op basis van feitelijk gerealiseerde capaciteit uit van:

  • a.

   ten hoogste de emissie die is toegestaan op grond van bijlage 6 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant per huisvestingssysteem van een veehouderij dan wel gemiddeld op bedrijfslocatieniveau;

  • b.

   in afwijking van onderdeel a, geldt tot 1 juli 2024 ten hoogste de emissie die is toegestaan op grond van artikel 4.818, 4.819 en 4.820 Besluit activiteiten leefomgeving, tenzij sprake is van een uitzondering genoemd in artikel 4.806 of 4.807 Besluit activiteiten leefomgeving of indien het overgangsrecht zoals aangegeven in artikel 4.831, 4.832 en 4.833 Besluit activiteiten leefomgeving van toepassing is, indien:

   • 1°.

    een bedrijf in één keer volledig stopt;

   • 2°.

    dit blijkt uit een besluit dat vóór deze datum is genomen op een compleet verzoek om de toestemming voor de gehele veehouderij in te trekken; en

   • 3°.

    maximaal 15% van de totale ammoniakemissies uit de betrokken dierenverblijven kan worden behouden op dezelfde bedrijfslocatie.

  • c.

   in afwijking van onderdeel b, geldt voor de diercategorieën HA1, HA2 en HA3, bedoeld in bijlage V van de Omgevingsregeling, de datum 1 januari 2026 in plaats van 1 juli 2024;

 • 11. Bij het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit, waarop de maatwerkregels, bedoeld in artikel 3.98 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant van toepassing zijn, gaan Gedeputeerde Staten uit van de emissie die ten hoogste is toegestaan op grond van de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

 • 12. Bij de verlening van een natuurvergunning betrekken Gedeputeerde Staten 60% van de N-depositie van de feitelijk gerealiseerde capaciteit, zoals bedoeld in het zevende en achtste lid, van de saldogevende activiteit.

 • 13. Indien de N-emissie in de referentiesituatie van de betreffende saldogever, bedoeld in het tweede en tiende lid, lager is dan de N-emissie van de feitelijk gerealiseerde capaciteit, betrekken Gedeputeerde Staten, in afwijking van het twaalfde lid, van deze lagere N-emissie 60% bij de verlening van een natuurvergunning.

 • 14. In afwijking van het twaalfde en dertiende lid kan tot 100% van de N-depositie van de saldogevende activiteit bij de verlening van een natuurvergunning betrokken worden, indien het project noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van de doelen in een Natura 2000-gebied.

Artikel 2.1.5 Verleasen

 • 1. Artikel 2.1.4 is van overeenkomstige toepassing op verleasen, met uitzondering van het eerste, derde en negende lid.

 • 2. Gedeputeerde Staten kunnen voor tijdelijke N-deposities van ten hoogste twee jaar een natuurvergunning verlenen met gebruikmaking van verleasen.

 • 3. Gedeputeerde Staten kunnen de termijn, bedoeld in het tweede lid, verlengen indien zij dat voor het project noodzakelijk achten.

 • 4. Er bestaat een directe samenhang tussen de tijdelijke buitengebruikstelling van de toestemming voor de saldogevende activiteit en de verlening van de natuurvergunning voor de tijdelijke saldo-ontvangende activiteit.

 • 5. Gedeputeerde Staten beoordelen een aanvraag, waarbij gebruik wordt gemaakt van verleasen, op basis van een afschrift van een getekende overeenkomst tussen saldogever en saldo-ontvanger waarin:

  • a.

   de tijdelijke buitengebruikstelling van de saldogevende activiteit wordt gewaarborgd gedurende de looptijd van de natuurvergunning voor de tijdelijke saldo-ontvangende activiteit; en

  • b.

   saldogever verklaart in te stemmen met een tijdelijke beperking van zijn toestemming.

 • 6. Gedeputeerde Staten nemen in de natuurvergunning de volgende voorschriften op:

  • a.

   de saldo-ontvangende activiteit mag slechts plaatsvinden binnen de looptijd van de natuurvergunning;

  • b.

   de saldo-ontvanger dient bij Gedeputeerde Staten een startmelding en gereedmelding te doen;

  • c.

   de natuurvergunning van de saldo-ontvanger mag niet eerder in gebruik worden genomen dan nadat de saldo-ontvanger bij het bevoegd gezag heeft gemeld dat de saldogevende activiteit is gestaakt.

Artikel 2.1.6 Plannen

 • 1. Indien reeds is gesaldeerd voor een plan als bedoeld in artikel 16.53c van de Omgevingswet, dan wel als gevolg van het plan activiteiten met N-emissie(s) worden beëindigd, kunnen Gedeputeerde Staten deze saldering, dan wel dit planeffect, tevens inzetten voor een aanvraag voor een natuurvergunning ter invulling van dat plan.

 • 2. De voorwaarden, bedoeld in artikel 2.1.4, zevende en achtste lid, zijn niet van toepassing voor zover deze betrekking hebben op het onafgebroken aanwezig zijn van de activiteit, bedoeld in artikel 2.1.4, tweede lid.

Artikel 2.1.7 Realisatietermijn

Gedeputeerde Staten nemen in een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit het voorschrift op dat de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit is verleend, binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de natuurvergunning moet zijn gerealiseerd.

Artikel 2.1.8 SSRS-bank

 • 1. Gedeputeerde Staten reserveren in de SSRS-bank stikstofdepositieruimte als bedoeld in artikel 17a.6, eerste lid, onder b, van de Omgevingsregeling als de in dat lid genoemde aanvraag volledig is.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, is deze paragraaf niet van toepassing op aanvragen voor zover bij dat deel van die aanvraag een beroep wordt gedaan op stikstofdepositieruimte uit de SSRS-bank.

Artikel 2.1.9 Microdepositiebank

 • 1. Gedeputeerde Staten delen in een natuurvergunning alleen stikstofdepositieruimte uit de microdepositiebank toe indien de boven de microdeposities benodigde ruimte op een andere wijze wordt vergund.

 • 2. Gedeputeerde Staten vullen aan het begin van ieder kwartaal de microdepositiebank met vrijgevallen stikstofdepositieruimte en kunnen deze op dat moment aanvullen met vrijgemaakte stikstofdepositieruimte.

 • 3. Gedeputeerde Staten reserveren stikstofdepositieruimte in de microdepositiebank op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag voor zover alle daarvoor benodigde stikstofdepositieruimte in de microdepositiebank beschikbaar is.

 • 4. De beschikbare stikstofdepositieruimte:

  • a.

   neemt af door het reserveren en toedelen van stikstofdepositieruimte aan projecten;

  • b.

   neemt toe door de vulling, bedoeld in het tweede lid.

 • 5. Op verzoek van een aanvrager kunnen Gedeputeerde Staten een volledige aanvraag waarvoor geen stikstofdepositieruimte beschikbaar is eenmalig voor ten hoogste drie maanden aanhouden om gebruik te maken van de microdepositiebank.

 • 6. Gedeputeerde Staten delen geen stikstofdepositieruimte toe aan legalisatie van projecten waarvoor een meldingsplicht gold op grond van artikel 8 van de Regeling programmatische aanpak stikstof zoals dat luidde tot 1 januari 2017 of artikel 2.7 van de Regeling natuurbescherming zoals dat luidde op 28 mei 2019 en waarvoor een melding is gedaan.

Artikel 2.1.10 Doelgebonden depositiebank

 • 1. Binnen de provinciale stikstofbank kunnen Gedeputeerde Staten, al dan niet in samenwerking met andere bevoegde gezagen, doelgebonden depositiebanken aanmaken binnen hun compartiment in AERIUS Register.

 • 2. De vulling van een doelgebonden depositiebank bestaat uit vrijgemaakte stikstofdepositieruimte.

 • 3. Stikstofdepositieruimte uit een doelgebonden depositiebank is uitsluitend beschikbaar voor projecten gerelateerd aan het doel waarvoor deze is opgericht.

Hoofdstuk 3 Soortenbescherming

Paragraaf 3.1 Tijdelijke Natuur

Artikel 3.1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

beschermde soorten: soorten waarvoor een verbod geldt om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten als bedoeld in de artikelen 11.37, 11.46 en 11.54 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

Tijdelijke Natuur: natuur die voor een beperkt aantal jaren ontwikkeld wordt op gronden die wachten op realisatie van bestemmingen zoals bedrijvigheid of wonen.

Artikel 3.1.2 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in de artikelen11.37, 11.46 en 11.54 van het Besluit activiteiten leefomgeving met betrekking tot Tijdelijke Natuur.

Artikel 3.1.3 Voorwaarden Tijdelijke Natuur

Gedeputeerde Staten hanteren bij de beoordeling of er sprake is van Tijdelijke Natuur de volgende voorwaarden:

 • a.

  de uiteindelijke bestemming van het terrein ligt vast, dan wel de bestemming ervan is duidelijk;

 • b.

  die bestemming is nog niet gerealiseerd;

 • c.

  die bestemming is in de regel niet natuur;

 • d.

  er spontane, of op beperkte schaal geleide, natuurontwikkeling plaatsvindt tussen het moment dat vooraf ontheffing is verleend voor het ruimen van de beschermde soorten die zich mogelijk in het gebied zullen vestigen en het moment van daadwerkelijke realisatie van de uiteindelijke bestemming;

 • e.

  de natuur minimaal één jaar de tijd krijgt om zich te ontwikkelen; en

 • f.

  aan noodzakelijke compensatievoorwaarden is voldaan of juridisch afdoende is vastgelegd hoe dat zal gebeuren.

Artikel 3.1.4 Aanvrager

Gedeputeerde Staten passen deze paragraaf toe op aanvragen voor een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.2 ingediend door:

 • a.

  een individuele grondeigenaar;

 • b.

  een groep van grondeigenaren.

Artikel 3.1.5 Beoordelingskader

Gedeputeerde Staten beoordelen een aanvraag als bedoeld in artikel 3.1.2 aan de hand van:

 • a.

  een deugdelijke inventarisatie van de reeds in het gebied voorkomende beschermde soorten;

 • b.

  een garantie, dat aanvrager aan alle wettelijke verplichtingen betreffende die reeds aanwezige beschermde soorten zal voldoen, alsmede de concrete invulling hiervan inzichtelijk maakt.

Artikel 3.1.6 Looptijd

 • 1. Gedeputeerde Staten verlenen de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 3.1.2, voor een looptijd van maximaal tien jaar.

 • 2. De looptijd, bedoeld in het eerste lid, kan worden verlengd met maximaal tien jaar.

Artikel 3.1.7 Voorwaarden verlenging

 • 1. Gedeputeerde Staten nemen een aanvraag voor verlenging van de looptijd, bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid, in behandeling indien deze uiterlijk 14 weken voor het aflopen van de looptijd is ingediend.

 • 2. Gedeputeerde Staten beoordelen de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, op basis van een inventarisatie en monitoringsverslag van aanwezige soorten, die gedurende het jaar voorafgaand aan deze aanvraag, is uitgevoerd.

Artikel 3.1.8 Voorschriften en beperkingen

Gedeputeerde Staten verbinden aan de omgevingsvergunning Tijdelijke Natuur in ieder geval de volgende voorschriften:

 • a.

  de realisatie van de uiteindelijke bestemming van het terrein en het ongedaan maken van de Tijdelijke Natuur, waarvoor een vergunning is verleend, dient op zorgvuldige wijze plaats te vinden, zodanig dat schade aan planten en dieren redelijkerwijs zoveel mogelijk wordt voorkomen of tot een minimum wordt beperkt;

 • b.

  het ongedaan maken van de Tijdelijke Natuur vindt plaats onder begeleiding van een deskundig ecoloog op het gebied van de soorten die zijn aangetroffen;

 • c.

  recreatie is toegestaan in het gebied waar de vergunning betrekking op heeft, maar dit gebruik mag de biodiversiteit, en de ontwikkeling daarvan, niet in de weg staan.

Paragraaf 3.2 Opvang van van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoorten

Artikel 3.2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

opvangcentrum: een rechtspersoon waartoe één of meer opvanginrichtingen behoren;

opvanginrichting: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes, bestemd voor het ten behoeve van opvang houden van gewonde, zieke, gevonden of afgestane beschermde diersoorten die van nature in Nederland voorkomen;

van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoort: soort waarvoor een verbod geldt om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten als bedoeld in de artikelen 11.37, 11.46 en 11.54 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 3.2.2 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in de artikelen 11.37, eerste lid, onder a, 11.39, eerste lid, 11.46, eerste lid, onder a, 11.47, eerste lid, onder b, en art. 11.54, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving in samenhang met aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in art. 11.61 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 3.2.3 Beoordelingskader

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.2.2 wordt slechts verleend indien:

 • a.

  het opvangcentrum van een vereniging of stichting is;

 • b.

  de doelstelling in de statuten van de stichting of de vereniging waarvan het opvangcentrum is, overeenkomt met de doelstelling, opgenomen in artikel 2 van bijlage 3 bij deze beleidsregel;

 • c.

  het opvangcentrum beschikt over een vakbekwaam dierverzorger;

 • d.

  het opvangcentrum een register voert overeenkomstig artikel 4.9 van het Besluit houders van dieren.

Artikel 3.2.4 Voorschrift

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.2.2 wordt het handelen overeenkomstig het protocol, dat is opgenomen in bijlage 3 bij deze beleidsregel, als voorschrift verbonden.

Artikel 3.2.5 Looptijd verleende ontheffingen

 • 1. Aan opvangcentra voor de opvang van dieren verleende ontheffingen voor bepaalde tijd, op grond van de Wet natuurbescherming en de Wet Dieren, blijven van toepassing voor de periode waarvoor de ontheffing geldt.

 • 2. Aan opvangcentra voor de opvang van dieren verleende ontheffingen voor onbepaalde tijd, op grond van de Wet natuurbescherming en de Wet Dieren, blijven van toepassing tot 1 januari 2026.

Paragraaf 3.3 Faunabeheer

Artikel 3.3.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

faunabeheereenheid: faunabeheereenheid als bedoeld in artikel 8.1van de Omgevingswet;

faunabeheerplan: faunabeheerplan als bedoeld in artikel 8.1van de Omgevingswet;

oppervlaktewater: oppervlaktewater met een minimale oppervlakte van 5 hectare;

wildbeheereenheden: wildbeheereenheden als bedoeld in artikel 8.2 van de Omgevingswet.

Artikel 3.3.2 Omgevingsvergunning overlast- of schadeveroorzakende soorten Vogelrichtlijn

Gedeputeerde Staten verlenen, met het oog op de bestrijding van overlast- of schadeveroorzakende vogels, een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als, bedoeld in de artikelen 11.37, eerste lid, onder a, 11.39 eerste lid, en 11.40, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, mits wordt voldaan aan de afwegingskaders en voorwaarden voor de soorten opgenomen in bijlage 4 bij deze beleidsregel.

Artikel 3.3.3 Omgevingsvergunning overlast- of schadeveroorzakende soorten Habitatrichtlijn

Gedeputeerde Staten verlenen, met het oog op de bestrijding van overlast- of schadeveroorzakende strikt beschermde soorten, een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in de artikelen 11.46, eerste lid, onder a, 11.47 eerste lid, onder b, en 11.48 van het Besluit activiteiten leefomgeving, mits wordt voldaan aan de afwegingskaders en voorwaarden voor de soorten opgenomen in bijlage 5 bij deze beleidsregel.

Artikel 3.3.4 Omgevingsvergunning overlast- of schadeveroorzakende andere soorten

Gedeputeerde Staten verlenen, met het oog op de bestrijding van overlast- of schadeveroorzakende nationaal beschermde soorten, een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.54 van het Besluit activiteiten leefomgeving, mits wordt voldaan aan de afwegingskaders en voorwaarden voor de soorten opgenomen in bijlage 6 bij deze beleidsregel.

Artikel 3.3.5 Omgevingsvergunning voor populatiebeheer

Gedeputeerde Staten verlenen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor het beperken van de omvang van een populatie als bedoeld in de artikelen 8.74j, tweede lid, 8.74k, tweede lid, en 8.74l, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving mits wordt voldaan aan de afwegingskaders en voorwaarden voor de soorten opgenomen in bijlagen 4,5 en 6 bij deze beleidsregel.

Artikel 3.3.6 Loketfunctie faunabeheereenheid

 • 1. Gedeputeerde Staten verlenen een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 3.3.2 tot en met 3.3.5, in principe aan de faunabeheereenheid.

 • 2. Gedeputeerde Staten achten de noodzaak voor de tussenkomst van de faunabeheereenheid, bedoeld in het eerste lid, voor het verrichten van handelingen in ieder geval niet aanwezig, in de volgende gevallen:

  • a.

   voor schade- of overlastbestrijding binnen de bebouwde kom of binnen gebouwen;

  • b.

   voor de bestrijding van overige schade, niet zijnde schade aan gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden en wateren;

  • c.

   voor onderzoek en onderwijs;

  • d.

   voor de opvang van inheemse dieren.

Artikel 3.3.7 Voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten passen bij de voorbereiding van de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 3.3.2 tot en met 3.3.5, de volgende procedure toe:

 • a.

  de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bij een aanvraag van de faunabeheereenheid, als bedoeld in artikel 3.3.6, eerste lid;

 • b.

  de reguliere voorbereidingsprocedure, bedoeld in artikel 16.62 van de wet, bij een aanvraag als bedoeld in artikel 3.3.6, tweede lid. Gedeputeerde Staten beslissen binnen een termijn van twintig dagen.

Artikel 3.3.8 Voorschrift omgevingsvergunning in verband met sluiting jacht

Gedeputeerde Staten verbinden aan de te verlenen omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 3.3.2 tot en met 3.3.5 het voorschrift dat bij sluiting van de jacht tegelijk de omgevingsvergunning kan worden opgeschort voor die soorten waarvan zij van mening zijn dat de instandhouding in gevaar is als gevolg van de bijzondere weersomstandigheden.

Artikel 3.3.9 Goedkeuring faunabeheerplan

Gedeputeerde Staten verlenen goedkeuring aan het faunabeheerplan als bedoeld in artikel 8.1, tweede lid, van de Omgevingswet mits het plan voldoet aan:

 • a.

  de eisen gesteld in het Omgevingsbesluit;

 • b.

  de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

Artikel 3.3.10 Sluiting van de jacht bij winterse omstandigheden

 • 1. Gedeputeerde Staten besluiten tot sluiting van de jacht op:

  • a.

   alle wildsoorten indien sprake is van:

   • 1°.

    sneeuwbedekking voor meer dan 90%, langer dan eenentwintig dagen;

   • 2°.

    bevroren sneeuw voor meer dan 90%, langer dan zeven dagen;

   • 3°.

    ijzel op sneeuw voor meer dan 90%, langer dan zeven dagen;

  • b.

   de wilde eend indien sprake is van ijsbedekking op open water, rivieren, sloten en kanalen, voor meer dan 50% en langer dan zeven dagen.

 • 2. Onverminderd het eerste lid, kunnen Gedeputeerde Staten ook andere omstandigheden, zoals de aanwezigheid en bereikbaarheid van voedsel bij haar besluit betrekken.

 • 3. Gedeputeerde Staten sluiten de jacht, bedoeld in het eerste lid, voor de gehele provincie of een deel daarvan en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de grenzen van de wildbeheereenheden.

 • 4. Gedeputeerde Staten nemen in het besluit, bedoeld in het eerste lid, op of er nog gebruik kan worden gemaakt van de provinciale vrijstellingen of verleende omgevingsvergunningen voor beheer en schadebestrijding.

 • 5. Voordat Gedeputeerde Staten een besluit als bedoeld in het eerste lid nemen, wordt advies gevraagd aan de faunabeheereenheid en eventueel andere, onafhankelijke, instanties.

Artikel 3.3.11 Sluiting van de jacht bij langdurige warmte

 • 1. Gedeputeerde Staten besluiten tot sluiting van de jacht indien de luchttemperatuur voor ten minste meer dan zeven achtereenvolgende dagen elke dag 25 graden of hoger is.

 • 2. Gedeputeerde Staten sluiten de jacht, bedoeld in het eerste lid, alleen in delen van de provincie waar het risico op optreden of verspreiden van botulisme hoog is vanwege hoge temperaturen van het oppervlaktewater van 20 graden of warmer.

 • 3. Gedeputeerde Staten nemen in het besluit, bedoeld in het eerste lid, op of er nog gebruik kan worden gemaakt van de provinciale vrijstellingen of verleende omgevingsvergunningen voor beheer en schadebestrijding.

 • 4. Voordat Gedeputeerde Staten een besluit als bedoeld in het eerste lid nemen, wordt advies gevraagd aan de faunabeheereenheid en eventueel andere, onafhankelijke, instanties.

Artikel 3.3.12 Intrekking beluit sluiting jacht

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen het besluit tot sluiting van de jacht intrekken.

 • 2. Gedeputeerde Staten vragen voordat zij een besluit als bedoeld in het eerste lid nemen, advies aan de faunabeheereenheid en eventueel andere, onafhankelijke, instanties.

Hoofdstuk 4 Houtopstanden

Paragraaf 4.1 Herbeplanting en velling

Artikel 4.1.1 Omrekenfactor herbeplanting

Gedeputeerde Staten hanteren bij de beoordeling van herbeplanting als bedoeld in artikel 3.93, onder a, van de Omgevingsverordening Noord-Brabant, als omrekenfactor van vlakbeplanting naar lijnbeplanting en omgekeerd, de norm dat 1 boom 64 m2 is.

Artikel 4.1.2 Ontheffing vellingstermijn

Gedeputeerde Staten verlenen ontheffing van de termijn, bedoeld in artikel 3.95 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant, indien:

 • a.

  sprake is van omstandigheden die gelet op veiligheid of gezondheid een spoedige velling van een houtopstand noodzakelijk maken;

 • b.

  door natuurlijke omstandigheden, de velling niet binnen de vellingstermijn kon plaats vinden.

Artikel 4.1.3 Opleggen kapverbod

 • 1. Gedeputeerde Staten leggen een kapverbod als bedoeld in artikel 11.128 van het Besluit activiteiten leefomgeving, in ieder geval op indien:

  • a.

   de velling een bijzonder grote, aaneengesloten oppervlakte heeft;

  • b.

   het een velling betreft van zeer oude bomen;

  • c.

   door de velling de instandhoudingsdoelstellingen, bedoeld in artikel 2.19, vijfde lid, onderdeel a, onder 2°, van de Omgevingswet, voor dat gebied negatief beïnvloed kunnen worden.

Hoofdstuk 5 Ontgrondingen

Paragraaf 5.1 Functionele ontgrondingen

Artikel 5.1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

functionele ontgronding: ontgronding die gekoppeld is aan de realisering van een maatschappelijk gewenste functie waarbij delfstoffenwinning geen doel op zich is. Hierbij worden alleen delfstoffen gewonnen worden die nodig zijn voor het realiseren van de functie, als essentieel onderdeel van een verbetering van de omgevingskwaliteit.

Artikel 5.1.2 Toepassingsbereik

Gedeputeerde Staten passen bijlage 7 bij deze beleidsregel toe bij aanvragen voor een vergunning voor een functionele ontgronding.

Paragraaf 5.2 Multifunctionele ontgrondingen

Artikel 5.2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

multifunctionele ontgronding: ontgronding waarbij naast de winning van bouwgrondstoffen de ontgronding een meervoudige maatschappelijke functie heeft;

vergunning: vergunning voor een ontgronding op grond van de Omgevingswet;

waterconservering: opslag van water van goede kwaliteit tijdens natte periodes teneinde in droge periodes de inlaat van gebiedsvreemd water te kunnen verminderen.

Artikel 5.2.2 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op een multifunctionele ontgronding.

Artikel 5.2.3 Beoordelingskader

 • 1. Gedeputeerde Staten verlenen, verlengen of wijzigen uitsluitend een vergunning indien een multifunctionele ontgronding een voldoende bijdrage levert aan:

  • a.

   de bevordering en bescherming van belangen betrokken bij de ontgronding;

  • b.

   de herinrichting van de ontgronde onroerende zaken; en

  • c.

   de aanpassing van de omgeving van de ontgronde onroerende zaken.

 • 2. De bijdrage aan de bevordering en bescherming van belangen, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt door Gedeputeerde Staten beoordeeld op uitvoering, inrichting en beheer van de ontgronding ten aanzien van in ieder geval:

  • a.

   nut en noodzaak van de ontgronding;

  • b.

   behoud, compensatie en toevoeging van omgevingskwaliteit en bescherming en verbetering van het leefmilieu;

  • c.

   doelmatig grondstoffenbeheer;

  • d.

   bijdrage aan duurzaamheid; en

  • e.

   veiligheid van de ontgronding.

Artikel 5.2.4 Nut en noodzaak

 • 1. Gedeputeerde Staten beoordelen of nut en noodzaak van een multifunctionele ontgronding, als bedoeld in artikel 5.2.3., tweede lid, onder a, ten aanzien van doelmatig beheer van de bouwgrondstoffenvoorziening voldoende is gemotiveerd.

 • 2. Gedeputeerde Staten beoordelen de ontgronding op de invulling van twee of meer van de volgende functies:

  • a.

   hoogwaterbescherming of waterveiligheid;

  • b.

   waterkwaliteitsverbetering;

  • c.

   waterconservering;

  • d.

   natuurontwikkeling;

  • e.

   recreatie en toerisme.

 • 3. Gedeputeerde Staten beoordelen de locatie, omvang en diepte van de multifunctionele ontgronding in samenhang met nut en noodzaak als genoemd in het eerste lid en de invulling van de functies, genoemd in het tweede lid.

 • 4. Gedeputeerde Staten kunnen een aanvraag voor een verlenging of wijziging van een vergunning weigeren of een vergunning intrekken, indien nut en noodzaak van een ontgrondingsactiviteit alleen ziet op winning van oppervlaktedelfstoffen, tenzij de aanvraag voor een verlenging of wijziging van een vergunning vergezeld gaat van een voldoende onderbouwing van doelmatig beheer van grondstoffen als bedoeld in artikel 5.2.3, tweede lid, onder c, of een voldoende bijdrage levert aan duurzaamheid als bedoeld in artikel 5.2.3, tweede lid, onder d.

Artikel 5.2.5 Omgevingskwaliteit en leefmilieu

 • 1. Gedeputeerde Staten beoordelen omgevingskwaliteit en leefmilieu als bedoeld in artikel 5.2.3, tweede lid, onder b, op:

  • a.

   behoud van omgevingskwaliteit en bescherming van het leefmilieu; of

  • b.

   compensatie van omgevingskwaliteit en leefmilieu; en

  • c.

   toevoeging van omgevingskwaliteit en verbetering van het leefmilieu.

 • 2. Onverminderd het eerste lid beoordelen Gedeputeerde Staten de verandering in omgevingskwaliteit en leefmilieu aan de hand van in ieder geval:

  • a.

   gebiedskenmerken;

  • b.

   natuurwaarden;

  • c.

   biodiversiteit;

  • d.

   ecologische- en landschapswaarden.

Artikel 5.2.6 Doelmatig beheer van grondstoffen

Gedeputeerde Staten beoordelen het doelmatig beheer van grondstoffen als bedoeld in artikel 5.2.3, tweede lid, onder c, op:

 • a.

  de hoogwaardigheid van de te winnen oppervlaktedelfstoffen en de toepassing ervan;

 • b.

  het duurzaam voorraadbeheer;

 • c.

  het zuinig en doelmatig omgaan met bouwgrondstofvoorraden;

 • d.

  bijdragen aan de circulariteit van bouwgrondstoffen of grondstoffen.

Artikel 5.2.7 Duurzaamheid

Gedeputeerde Staten beoordelen de duurzaamheid als bedoeld in artikel 5.2.3, tweede lid, onder d, tijdens het beheer en inrichting op in ieder geval:

 • a.

  de reductie van energiegebruik;

 • b.

  energie-efficiency;

 • c.

  opwekking van duurzame energie;

 • d.

  reductie van de uitstoot van emissies;

 • e.

  reductie van stikstof of fijnstof of dat geen toename van stikstof of fijnstof plaatsvindt op de nieuwe bestemming.

Artikel 5.2.8 Veiligheid

Gedeputeerde staten beoordelen de veiligheid van een ontgronding als bedoeld in artikel 5.2.3, tweede lid, onder e, op:

 • a.

  de uitvoering en eindinrichting van de ontgronding;

 • b.

  opslag en afvoer van de bij de ontgronding vrijkomende grond en grondstoffen op of bij de locatie.

Hoofdstuk 6 Water

Paragraaf 6.1 Grondwaterbeheer

Artikel 6.1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

attentiezone waterhuishouding: gebied als bedoeld in bijlage I van de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

bodemenergiesysteem: open bodemenergiesysteem als bedoeld in artikel 1.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

bodemverontreiniging: bekende bodem- of grondwaterverontreiniging zoals opgenomen in de toelichting op dit artikel Begripsbepalingen;

brak grondwater: water met een concentratie tussen 150 mg/l chloride – 15.000 mg/l chloride;

grondwater: grondwater als bedoeld in bijlage A van de Omgevingswet;

grondwateronttrekkingsactiviteit: onttrekken of infiltreren van grondwater als bedoeld in bijlage A van de Omgevingswet;

peilgestuurd gebied: gebied waar voor oppervlaktewater peilbesluiten zijn vastgesteld en de oppervlaktewaterpeilen actief gereguleerd kunnen worden door middel van wateraanvoer en waterafvoer.

Artikel 6.1.2 Beoordelingskader openbare drinkwatervoorziening of industrie

Gedeputeerde Staten beoordelen een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een grondwateronttrekkingsactiviteit ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening of voor industriële toepassingen aan de volgende criteria:

 • a.

  uit de aanvraag blijkt dat het gebruik van grondwater noodzakelijk is;

 • b.

  de toepassing van het grondwater is voor menselijke consumptie, met dien verstande dat in stedelijk gebied met wateroverlast ook onttrekkingen voor andere doelen dan menselijke consumptie zijn toegestaan;

 • c.

  er is onderzocht of het mogelijk is om zo min mogelijk grondwater te onttrekken en de totale vergunningscapaciteit te verminderen;

 • d.

  de aanvraag voor de grondwateronttrekkingsactiviteit kan er niet toe leiden dat het totaal beschikbare plafond voor de openbare drinkwatervoorziening en industrie in Noord-Brabant van 250 miljoen m per jaar wordt overschreden;

 • e.

  in afwijking van onderdeel d, geldt het plafond van 250 miljoen m3 per jaar niet indien het onttrekking van zoet en brak grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening betreft die plaatsvindt in het peilgestuurde gebied van Noord-Brabant.

Artikel 6.1.3 Intrekking verleende vergunning

 • 1. Gedeputeerde Staten betrekken bij gebruikmaking van haar bevoegdheid om, op grond van artikel 5.40 van de Omgevingswet, een voor de openbare drinkwatervoorziening of industrie verleende vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken, alle grondwateronttrekkingen in dat gebied.

 • 2. Bij een gedeeltelijke intrekking bepalen Gedeputeerde Staten mede op basis van de beschikbare alternatieven en het maatschappelijk belang van de grondwateronttrekking, per onttrekking of per onttrekkingscategorie:

  • 1°.

   de omvang van de vermindering van de grondwateronttrekking;

  • 2°.

   de termijn waarbinnen de vermindering van de grondwateronttrekking dient plaats te vinden.

Artikel 6.1.4 Beoordelingskader bodemenergiesysteem

Gedeputeerde Staten beoordelen een aanvraag om vergunning voor een grondwateronttrekkingsactiviteit ten behoeve van een bodemenergiesysteem aan de volgende criteria:

 • a.

  het plaatsen van een bodemenergiesysteem vindt niet dieper plaats dan de diepte die is opgenomen in artikel 3.14 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

 • b.

  het water wordt in hetzelfde watervoerend pakket onttrokken en geretourneerd;

 • c.

  het bodemenergiesysteem is niet gelegen in de attentiezone waterhuishouding;

 • d.

  indien het bodemenergiesysteem is gelegen in of nabij een bodemverontreiniging is in de aanvraag aangegeven hoe negatieve beïnvloeding van bodem en grondwater wordt voorkomen;

 • e.

  het bodemenergiesysteem wordt niet in een bodemverontreiniging aangelegd, tenzij het bijdraagt aan de sanering of beheersing van de bodemverontreiniging;

 • f.

  het invloedsgebied van het bodemenergiesysteem is minimaal;

 • g.

  het in de bodem gebrachte water wordt weer teruggewonnen;

 • h.

  er is sprake van een zodanige inrichting dat het bodemenergiesysteem eventuele andere onttrekkingen in de omgeving en bodemverontreinigingen niet negatief beïnvloedt;

 • i.

  indien voor het desbetreffende gebied door de gemeente een masterplan bodemenergie is opgesteld, is de aanvraag afgestemd op de eisen van dit plan;

 • j.

  lozing van energie in de lucht is alleen toegestaan indien sprake is van een uitzonderlijke situatie om een evenwichtssituatie in de bodem te bereiken;

 • k.

  de aanvraag bevat een monitoringsplan, waarin staat aangegeven:

  • 1°.

   welke metingen en registraties de aanvrager verricht om een duurzaam beheer te garanderen;

  • 2°.

   hoe aanvrager aan de onder f tot en met j genoemde voorwaarden zal voldoen.

Hoofdstuk 7 Ruimte

Paragraaf 7.1 Maatwerk omgevingskwaliteit

Artikel 7.1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Rekenmodule: hulpmiddel om de fysieke tegenprestatie in omgevingskwaliteit te berekenen als bedoeld in artikel 7.1.7 van deze beleidsregel.

Artikel 7.1.2 Toepassingsbereik

Gedeputeerde Staten hanteren deze paragraaf voor het bepalen van de omvang van de fysieke tegenprestatie, gericht op het versterken van omgevingskwaliteit als bedoeld in artikel 5.14 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

Artikel 7.1.3 Maatwerk omgevingskwaliteit toevoegen van een woning

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen meewerken aan het toevoegen van een woning als bedoeld in artikel 5.14, derde lid, onder a, van de Omgevingsverordening Noord-Brabant indien:

  • a.

   een voldoende fysieke tegenprestatie in het versterken van omgevingskwaliteit wordt gerealiseerd die qua omvang in verhouding staat tot de tegenprestatie voor een ruimte voor ruimte kavel;

  • b.

   er sprake is van een passende locatie voor de ontwikkeling van een woning als bedoeld in artikel 5.14, vierde lid, van de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

 • 2. Gedeputeerde Staten hanteren bij de beoordeling of sprake is van een voldoende fysieke tegenprestatie tot versterken van omgevingskwaliteit in de hierna opgenomen gevallen de volgende uitgangspunten:

  • a.

   bij de beëindiging van een agrarisch bedrijf:

   • 1°.

    wordt als drempelwaarde ten minste 1000 m2 bedrijfsgebouw gesloopt als fysieke tegenprestatie, waarbij de sloop van de eerste 250 m2 bedrijfsgebouw wordt ingezet voor de omzetting van de bedrijfswoning naar burgerwoning;

   • 2°.

    kan de afname van de bestemmingswaarde ter plaatse van een te slopen bedrijfsgebouw worden ingezet als tegenprestatie, waarbij per m2 sloop bedrijfsgebouw een totaalbedrag van € 42 geldt;

   • 3°.

    kan de afname van de bestemmingswaarde ter plaatse van de aanwezige voorziening, niet zijnde een gebouw of teeltondersteunende voorziening, gedeeltelijk worden ingezet als tegenprestatie, waarbij per m2 te verwijderen voorziening een totaalbedrag van € 8,50 geldt;

   • 4°.

    is het niet mogelijk om de sloop van restanten van bebouwing elders in te zetten;

   • 5°.

    is de beëindiging van het agrarisch bedrijf en het treffen van de fysieke maatregelen juridisch geborgd;

   • 6°.

    wordt het bouwperceel verkleind naar een bij een woonbestemming passende omvang; en

   • 7°.

    worden fysieke maatregelen als tegenprestatie ingezet als bedoeld in artikel 7.1.6.

  • b.

   bij de beëindiging van een glastuinbouwbedrijf:

   • 1°.

    wordt als drempelwaarde ten minste 4000 m2 glasopstand gesloopt als fysieke tegenprestatie, waarbij de sloop van de eerste 750 m2 glasopstand of 250 m2 bedrijfsgebouw, wordt ingezet voor de omzetting van de bedrijfswoning naar burgerwoning;

   • 2°.

    kan de afname van de bestemmingswaarde ter plaatse van een aanwezige kas gedeeltelijk worden ingezet als tegenprestatie, waarbij per m2 sloop van een kas een totaalbedrag van € 17,75 geldt;

   • 3°.

    kan de afname van de bestemmingswaarde ter plaatse van een te slopen bedrijfsgebouw worden ingezet als tegenprestatie, waarbij per m2 sloop van het bedrijfsgebouw een totaalbedrag van € 42 geldt;

   • 4°.

    kan de afname van de bestemmingswaarde ter plaatse van een voorziening, niet zijnde een gebouw of teeltondersteunende voorziening, deels worden ingezet als tegenprestatie, waarbij per m2 te verwijderen voorziening een totaalbedrag van € 8,50 geldt;

   • 5°.

    is het niet mogelijk om de sloop van restanten van bebouwing of glasopstanden elders in te zetten;

   • 6°.

    is de beëindiging van het glastuinbouwbedrijf en het treffen van de fysieke maatregelen juridisch geborgd;

   • 7°.

    wordt het bouwperceel verkleind naar een bij een woonbestemming passende omvang; en

   • 8°.

    worden als tegenprestatie fysieke maatregelen ingezet als bedoeld in artikel 7.1.6.

  • c.

   bij de beëindiging van een niet-agrarisch bedrijf:

   • 1°.

    wordt als drempelwaarde ten minste 750 m2 bedrijfsgebouw gesloopt als fysieke tegenprestatie, waarbij de sloop van de eerste 250 m2 bedrijfsgebouw wordt ingezet voor de omzetting van de bedrijfswoning naar burgerwoning;

   • 2°.

    kan de afname van de bestemmingswaarde ter plaatse van een aanwezig bedrijfsgebouw deels worden ingezet als tegenprestatie, waarbij per m2 sloop bedrijfsgebouw een totaalbedrag van € 56 geldt;

   • 3°.

    kan de afname van de bestemmingswaarde ter plaatse van een voorziening, niet zijnde een gebouw, deels worden ingezet als tegenprestatie, waarbij per m2 te verwijderen voorziening een totaalbedrag van € 17,50 geldt;

   • 4°.

    is het niet mogelijk om de sloop van restanten van bebouwing elders in te zetten;

   • 5°.

    is de beëindiging van het bedrijf en het treffen van de fysieke maatregelen juridisch geborgd;

   • 6°.

    wordt het bouwperceel verkleind naar een bij een woonbestemming passende omvang; en

   • 7°.

    worden als tegenprestatie fysieke maatregelen ingezet als bedoeld in artikel 7.1.6.

  • d.

   in de overige gevallen:

   • 1°.

    kan als fysieke tegenprestatie voor versterking omgevingskwaliteit alleen de sloop van bebouwing worden ingezet, die resteert na de sloop van 250 m2 bebouwing voor het omzetten van een bedrijfswoning naar burgerwoning;

   • 2°.

    kan voor de sloop van gebouwen € 25 per m2 worden ingebracht als tegenprestatie;

   • 3°.

    kan voor het verwijderen van verhardingen en voorzieningen € 5 per m2 worden ingebracht als tegenprestatie;

   • 4°.

    kan voor sloop van kassen € 5 per m2 worden ingebracht als tegenprestatie;

   • 5°.

    wordt het oprichten van nieuwe bebouwing op de slooplocatie uitgesloten;

   • 6°.

    kan bij vervangende nieuwbouw de sloop van de oude bebouwing niet worden ingezet als tegenprestatie;

   • 7°.

    kan het verwijderen van teeltondersteunende voorzieningen niet worden ingezet als tegenprestatie voor omgevingskwaliteit;

   • 8°.

    wordt het bouwperceel verkleind naar een bij een woonbestemming passende omvang; en

   • 9°.

    worden als tegenprestatie fysieke maatregelen ingezet als bedoeld in artikel 7.1.6.

Artikel 7.1.4 Maatwerk omgevingskwaliteit saneren milieubelastende activiteit

Gedeputeerde Staten hanteren voor het realiseren van een voldoende fysieke tegenprestatie in het versterken van omgevingskwaliteit bij beëindiging van een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.14, tweede lid, van de Omgevingsverordening Noord-Brabant de volgende uitgangspunten:

 • a.

  bij de vaststelling van het plan wordt bewijs geleverd dat alle op de locatie rustende rechten en toestemmingen van de te beëindigen milieubelastende activiteit zijn ingetrokken;

 • b.

  de beëindiging van de milieubelastende activiteit op de locatie is juridisch geborgd en het oprichten van bedrijfsbebouwing voor die activiteit is uitgesloten;

 • c.

  voor het intrekken van de N-emissie op de te beëindigen locatie kan €15 per kg/N/jaar worden ingebracht als tegenprestatie in het versterken van omgevingskwaliteit als:

  • 1°.

   de N-emissie is gebaseerd op de referentiesituatie en de capaciteit ook feitelijk is gerealiseerd op het moment van het verzoek tot intrekking;

  • 2°.

   een Aeriusberekening wordt overgelegd waaruit de depositie van de N-emissie als bedoeld in onderdeel c, onder 1°, op N2000-gebieden blijkt; en

  • 3°.

   intrekking van de N-emissie niet reeds is toegezegd aan een derde;

d. de waarde van dier- of fosfaatrechten kan niet worden ingebracht als fysieke tegenprestatie voor versterking van de omgevingskwaliteit.

Artikel 7.1.5 Omvang tegenprestatie in omgevingskwaliteit per woningtype

Gedeputeerde Staten hanteren bij het realiseren van een voldoende fysieke tegenprestatie tot versterken van omgevingskwaliteit bij de hierna opgenomen woningtypen de volgende uitgangspunten:

 • a.

  bij vrijstaande woningen en twee-onder-één kapwoningen:

  • 1°.

   is de bijdrage in het versterken van de omgevingskwaliteit tenminste € 125.000 per wooneenheid;

  • 2°.

   worden de woningen opgericht binnen een bij de omgeving passende bebouwing, met een daarbij passende inhoudsmaat;

  • 3°.

   is er geen sprake van een stedelijke ontwikkeling;

  • 4°.

   worden als tegenprestatie fysieke maatregelen ingezet als bedoeld in artikel 7.1.6.

 • b.

  bij meerdere woningen in één bouwmassa:

  • 1°.

   is de bijdrage in het versterken van de omgevingskwaliteit €125.000 per 1000 m3 bouwvolume;

  • 2°.

   worden de wooneenheden opgericht binnen een bij de omgeving passende bebouwing, waarbij als uitgangspunt een bouwvolume van 1000 m3 per gebouw geldt;

  • 3°.

   geldt bij het realiseren van twee wooneenheden binnen één bouwmassa een bouwvolume van 1000 m3 als absoluut maximum;

  • 4°.

   is bij het realiseren van meer dan twee wooneenheden bij uitzondering een groter bouwvolume dan 1000 m3 mogelijk als dit past in de omgeving en waarbij voor iedere 200 m3, of een gedeelte daarvan, een inspanning ter hoogte van €25.000 geldt;

  • 5°.

   bestaat een gebouw uit maximaal twee bouwlagen, exclusief kap;

  • 6°.

   worden kwaliteit en karakter van het gebouw juridisch en planologisch geborgd, waarbij vergroting door middel van al dan niet vergunningvrije aanbouwen wordt uitgesloten;

  • 7°.

   is er geen sprake van een stedelijke ontwikkeling; en

  • 8°.

   worden als tegenprestatie fysieke maatregelen ingezet als bedoeld in artikel 7.1.6;

 • c.

  bij de standplaats van een woonwagen:

  • 1°.

   is de bijdrage in het versterken van omgevingskwaliteit € 20.000;

  • 2°.

   is voor een standplaats van een woonwagen binnen een bestaand woonwagencentrum geen tegenprestatie vereist;

  • 3°.

   is er geen sprake van een stedelijke ontwikkeling; en

  • 4°.

   worden als tegenprestatie fysieke maatregelen ingezet als bedoeld in artikel 7.1.6;

 • d.

  bij een al dan niet tijdelijk tiny house:

  • 1°.

   is de bijdrage in het versterken van omgevingskwaliteit € 20.000;

  • 2°.

   geldt per tiny house een inhoudsmaat van maximaal 150 m3;

  • 3°.

   worden deze geconcentreerd opgericht in het geval dat er meerdere tiny houses worden ontwikkeld;

  • 4°.

   worden kwaliteit en karakter van het tiny house juridisch en planologisch geborgd;

  • 5°.

   is er geen sprake van een stedelijke ontwikkeling; en

  • 6°.

   worden als tegenprestatie fysieke maatregelen ingezet als bedoeld in artikel 7.1.6;

 • e.

  bij de realisatie van een of meerdere wooneenheden in karakteristieke bebouwing:

  • 1°.

   is de bijdrage in het versterken van omgevingskwaliteit € 62.500 per toe te voegen wooneenheid;

  • 2°.

   is de realisatie van wooneenheden alleen inpandig mogelijk;

  • 3°.

   worden karakteristieke of cultuurhistorische waarden en kenmerken behouden en het behoud juridisch geborgd;

  • 4°.

   wordt bij de situering van de bijgebouwen rekening gehouden met de te behouden karakteristieke waarden van de bebouwing;

  • 5°.

   wordt behoud van de karakteristieke of cultuurhistorische waarden en kenmerken van de bebouwing, waaronder het tegengaan van verstoring van die waarden door het realiseren van uitbouwen, juridisch geborgd; en

  • 6°.

   worden als tegenprestatie fysieke maatregelen ingezet als bedoeld in artikel 7.1.6.

Artikel 7.1.6 Waardering fysieke tegenprestatie

 • 1. Gedeputeerde Staten hanteren bij het realiseren van een voldoende fysieke tegenprestatie in het versterken van omgevingskwaliteit de volgende uitgangspunten:

  • a.

   in het geval dat geen fysieke tegenprestatie in het versterken van omgevingskwaliteit kan worden geleverd voor het bouwen van een woning, kan de tegenprestatie worden geleverd door:

   • 1°.

    de aankoop van een ruimte voor ruimte titel voor een woningtype als bedoeld in artikel 7.1.5, onderdeel a, uitgegeven door de Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte;

   • 2°.

    de aankoop van een maatwerktitel voor een woningtype als bedoeld in artikel 7.1.5, onderdeel b tot en met e, uitgegeven door de Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte;

  • b.

   in het geval dat een onvoldoende fysieke tegenprestatie in het versterken van omgevingskwaliteit kan worden geleverd voor het bouwen van een woning, kan de tegenprestatie worden aangevuld met een certificaat, uitgegeven door de Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte, waarbij een minimumbedrag geldt van € 20.000;

  • c.

   voor het afwaarderen van gronden ten behoeve van natuur geldt dat:

   • 1°.

    als natuur wordt ontwikkeld op gronden aansluitend aan bestaande natuurgebieden waardoor de ecologische structuur van het Natuurnetwerk Brabant wordt versterkt en als die gronden worden bestemd als natuur, de afwaardering van die gronden kan worden betrokken bij de tegenprestatie;

   • 2°.

    als voor de inrichting van natuur subsidie is verstrekt, voor dat subsidiedeel de afwaardering niet kan worden betrokken bij de tegenprestatie gekoppeld aan de bouw van een woning;

   • 3°.

    de afwaardering van de gronden naar natuur maximaal € 7 per m2 bedraagt;

   • 4°.

    als grond door een initiatiefnemer wordt ingezet voor natuurontwikkeling in samenwerking met het waterschap of een terreinbeherende instantie, de kosten van die ontwikkeling, zoals opgenomen in het inrichtingsplan, bepalend zijn voor de tegenprestatie aan omgevingskwaliteit;

  • d.

   voor het toevoegen van landschapselementen geldt dat:

   • 1°.

    het ruimtelijk plan inzicht biedt in de kosten van de realisatie van de landschapselementen en de aanleg en instandhouding juridisch wordt geborgd;

   • 2°.

    de afwaardering van grond voor landschappelijke inrichting niet als fysieke tegenprestatie kan worden ingebracht;

  • e.

   in het geval een ontwikkeling is gericht op het behoud van cultuurhistorische waarden, waaronder het terugbrengen van oude landschappelijke cultuurhistorische elementen of het behoud van aantoonbare cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, kunnen de aantoonbaar gemaakte kosten daarvoor worden ingezet als tegenprestatie voor omgevingskwaliteit, behoudens in het geval dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 5.14, derde lid, onder d, van de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

  • f.

   de reële kosten van onderhoud en beheer van aan te leggen beplantingen en ontwikkeling van natuur kunnen voor een periode van maximaal zes jaar worden meegenomen in het kader van de tegenprestatie;

  • g.

   als aangetoond is dat de meerkosten voor de aanvoer van zand vanwege de sloop van bebouwing aanzienlijk hoger zijn dan € 25 per m2, kan de aanvoer van zand betrokken worden als tegenprestatie voor het versterken van de omgevingskwaliteit tot een maximum van € 5 per m3;

  • h.

   als bij de sloop van opstallen asbest is betrokken en onderbouwd wordt dat de sloopkosten aanzienlijk hoger zijn dan € 25 per m2, kunnen de meerkosten daarvan worden betrokken tot een maximum van € 2 per m2 voor asbesthoudende daken en een maximum voor € 7,50 per m2 voor verspreid door het gebouw aanwezige asbest;

  • i.

   als bij de sloop van glasopstanden asbest is betrokken en onderbouwd wordt dat de sloopkosten aanzienlijk hoger zijn dan € 5 per m2, kunnen de meerkosten daarvoor tot een maximum van € 5 per m2 worden meegenomen;

  • j.

   in het geval dat bebouwing niet positief is bestemd of onder het overgangsrecht is gebracht, kan alleen de sloop van legaal opgerichte bebouwing worden ingebracht als fysieke bijdrage aan het versterken van omgevingskwaliteit;

  • k.

   de tegenprestatie in omgevingskwaliteit kan ook bestaan uit een afdracht in een gemeentelijk fonds dat is gericht op het realiseren van omgevingskwaliteit als:

   • 1°.

    de gemeente die middelen inzet voor de fysieke maatregelen, bedoeld in dit artikel;

   • 2°.

    de bijdrage aan het fonds in het plan wordt gerelateerd aan een concrete fysieke tegenprestatie en een realisatietermijn van vijf jaar;

  • l.

   de aanleg van extensieve recreatieve voorzieningen kan bij de fysieke tegenprestatie voor omgevingskwaliteit worden betrokken als:

   • 1°.

    de recreatieve voorzieningen passend zijn in het landschap;

   • 2°.

    de kosten hiervoor aantoonbaar worden onderbouwd en overgelegd.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid, aanhef, kunnen de volgende aspecten of gevallen niet ingebracht worden voor het realiseren van een voldoende fysieke tegenprestatie in omgevingskwaliteit:

  • a.

   de boekwaarde of vervangingswaarde van bebouwing;

  • b.

   plankosten, leges en advieskosten;

  • c.

   het afzien van het oprichten van vergunde bebouwing;

  • d.

   sloop van glasopstanden ter plaatse van een locatie Glastuinbouwconcentratiegebied, als bedoeld in artikel 5.72 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

  • e.

   sloop van bebouwing of het verwijderen van voorzieningen waarvoor een sloopverplichting geldt vanwege deelname aan een regeling;

  • f.

   sloop van een gebouw dat is ingezet voor stalderen als bedoeld in artikel 5.66 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

  • g.

   sloop van glasopstanden die zijn ingezet voor de glas-voor-glasregeling als bedoeld in artikel 5.71 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

Artikel 7.1.7 Rekenmodules

 • 1. Voor de berekening van de fysieke tegenprestatie hanteren Gedeputeerde Staten de volgende rekenmodules:

  • a.

   beëindiging agrarisch bedrijf, waaronder glastuinbouwbedrijf;

  • b.

   beëindiging niet-agrarisch bedrijf;

  • c.

   overige gevallen.

 • 2. De ingevulde rekenmodule maakt onderdeel uit van de onderbouwing van het plan, waarbij een woning wordt toegevoegd aan het landelijk gebied.

 • 3. De berekening geeft inzicht in de waardering van de fysieke maatregelen, bedoeld in artikel 7.1.6.

Paragraaf 7.2 Aardkundige en Cultuurhistorische waarden en kenmerken

Artikel 7.2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Aardkundig waardevolle gebiedenkaart: kaart als bedoeld in artikel 5.43 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

Cultuurhistorische waardenkaart: kaart als bedoeld in artikel 5.44 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

Artikel 7.2.2 Aardkundige waarden en kenmerken

Gedeputeerde Staten hanteren bij de uitoefening van bevoegdheden gerelateerd aan de wet en de toepassing van artikel 5.43 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant, de beschrijving van de aardkundige waarden en kenmerken, zoals opgenomen op de Aardkundig waardevolle gebiedenkaart.

Artikel 7.2.3 Cultuurhistorische waarden en kenmerken

 • 1. Gedeputeerde Staten hanteren bij de uitoefening van bevoegdheden gerelateerd aan de wet en de toepassing van artikel 5.44 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant, de beschrijving van de cultuurhistorische waarden en kenmerken zoals opgenomen in de Cultuurhistorische waardenkaart.

 • 2. Gedeputeerde Staten hanteren bij de uitoefening van bevoegdheden gerelateerd aan de wet en de toepassing van artikel 5.45 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant, de beschrijving van de kernkwaliteiten van het werelderfgoed Hollandse Waterlinies, zoals opgenomen in de Cultuurhistorische waardenkaart.

Paragraaf 7.3 Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij

Artikel 7.3.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

adviescommissie: adviescommissie als bedoeld in artikel 7.18 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij: instrument waarin maatregelen zijn benoemd voor individuele bedrijven ter bevordering van de transitie naar een zorgvuldige veehouderij;

certificaat: een schriftelijke, door derden geborgde, verklaring dat een bedrijf of product volgens bepaalde eisen is geproduceerd;

pijler Inrichting en omgeving: pijler die aansluit bij de problemen die de maatschappij ervaart met veehouderijbedrijven en die voor een groot deel samenhangen met de fysieke inrichting van het bedrijf.

Artikel 7.3.2 Toepassingsbereik

Gedeputeerde Staten hanteren deze paragraaf bij de beoordeling of sprake is van een voldoende zorgvuldige veehouderij als bedoeld in paragraaf 5.6.1 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

Artikel 7.3.3 Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

 • 1. Gedeputeerde Staten hanteren bij de beoordeling of sprake is van een voldoende zorgvuldige veehouderij de berekeningsmethodieken opgenomen in bijlagen 8 tot en met 10, bij deze beleidsregel.

 • 2. Een veehouderij voldoet aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en treft voldoende maatregelen gericht op een zorgvuldige veehouderij indien de veehouderij minimaal 7,25 punten behaalt, waarvan:

  • a.

   ten minste 0,2 punten behaald worden via de pijler Certificaten, opgenomen in bijlage 9 en;

  • b.

   ten minste 0,6 punten via de pijler Inrichting & Omgeving, opgenomen in bijlage 10 bij deze beleidsregel.

 • 3. In afwijking van het tweede lid onder a, is voor diercategorieën die in bijlage 9 bij deze beleidsregel als uitzondering zijn genoemd, de minimumscore voor de pijler Certificaten niet van toepassing.

 • 4. In afwijking van het tweede lid, onder b, voldoet een biologische veehouderij aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij indien deze 40 punten scoort op de maatlat Gezondheid binnen de pijler Inrichting & Omgeving.

 • 5. In afwijking van het eerste en tweede lid is bij een innovatief bedrijfsconcept sprake van een voldoende zorgvuldige veehouderij indien dit blijkt uit het advies van de Adviescommissie.

Artikel 7.3.4 Webapplicatie

Het voorbereiden van aanvragen, de beoordeling door het bevoegd gezag en het publiceren van aanvragen kan enkel plaatsvinden door middel van een door Gedeputeerde Staten ter beschikking gestelde webapplicatie.

Paragraaf 7.4 Staldering

Artikel 7.4.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

BAG: Basisregistraties Adressen en Gebouwen;

BAG-ID: identificatienummer dat aan een gebouw is toegekend zoals kenbaar uit de BAG;

bedrijfsontwikkelplan: plan met daarin te nemen alternatieve maatregelen, dat door een stopper voor 1 april 2010 is ingediend en goedgekeurd door de betreffende gemeente, waarbij wordt gedoogd dat hij niet voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting;

herbestemmen: wijzigen van het gebruik in het omgevingsplan van het gehele dierenverblijf, zodat geen hokdierhouderij is toegestaan;

herbestemmer: partij die binnen het stalderingsgebied een dierenverblijf voor hokdieren heeft laten herbestemmen;

meetrapport: rapport waarin de vloeroppervlakte van een gebouw op vloerniveau langs de buitenomtrek van de wanden, gemeten volgens NEN 2580, is aangegeven en dat is voorzien van een plattegrondtekening van alle bouwlagen en overzichtsfoto’s van zowel de binnen- als buitenzijde van het gebouw;

omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit: omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid onder b van de Omgevingswet;

omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit: omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder a van de Omgevingswet;

RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

sanering: slopen of herbestemmen van een gebouw;

sloop-nieuwbouwaanvraag: aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een dierenverblijf voor een hokdierhouderij, op een bouwblok waar op dat moment reeds een dierenverblijf voor een hokdierhouderij is gevestigd, welk dierenverblijf in verband met de nieuwbouw wordt gesloopt en waarvan het staloppervlak niet groter is dan het staloppervlak van het te slopen dierenverblijf;

slopen: doen afbreken van een gebouw, inclusief het afvoeren van puin en afval, het verwijderen van gevaarlijk afval zoals asbest, de verwijdering van putten en funderingen en het egaliseren van het perceel;

sloper: partij die een dierenverblijf voor een hokdierhouderij binnen het stalderingsgebied heeft laten slopen;

staldering: koppeling tussen het oprichten van een dierenverblijf voor een hokdierhouderij en de sanering van een bestaand dierenverblijf van een hokdierhouderij binnen hetzelfde stalderingsgebied;

stalderingsbewijs: besluit waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor staldering is voldaan als bedoeld in artikel 5.66 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

stalderingsgebied: werkingsgebied zoals opgenomen en begrensd in de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

staloppervlak: vloeroppervlak van een gebouw zoals ingetekend in de BAG of het aangegeven vloeroppervlak in een meetrapport;

stopper: veehouder die voor 1 januari 2020 stopt met de pluimvee- of varkenstak, die niet voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting, die alternatieve maatregelen heeft getroffen voor 1 april 2013 en deze voor 1 april 2010 in een door de gemeente goedgekeurd bedrijfsontwikkelplan heeft vastgelegd;

uitbreider: partij die een nieuw dierenverblijf voor een hokdierhouderij binnen een stalderingsgebied wenst te realiseren door een nieuw gebouw op te richten of een bestaand gebouw door de wijziging van gebruik of bestemming geschikt te maken als dierenverblijf voor een hokdierhouderij of een bestaand dierenverblijf voor een hokdierhouderij wenst uit te breiden.

Artikel 7.4.2 Voorwaarden afgifte voorlopig stalderingsbewijs

 • 1. Gedeputeerde Staten geven een voorlopig stalderingsbewijs af indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   het dierenverblijf is legaal opgericht;

  • b.

   er geldt geen sloopverplichting vanuit een subsidieregeling; en

  • c.

   het dierenverblijf is in de vijf jaar voorafgaand aan de afgifte van het voorlopig stalderingsbewijs, ten minste drie jaar onafgebroken bedrijfsmatig gebruikt voor het houden van hokdieren.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, onder c, kunnen Gedeputeerde Staten een voorlopig stalderingsbewijs afgeven indien een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit is verleend of een omgevingsplan is vastgesteld voor 1 juli 2024.

Artikel 7.4.3 Beoordeling aanvraag voorlopig stalderingsbewijs

 • 1. Gedeputeerde Staten beoordelen de aanvraag van een uitbreider voor afgifte van een voorlopig stalderingsbewijs op basis van een volledig ingevuld, door Gedeputeerde Staten ter beschikking gesteld, aanvraagformulier dat de volgende gegevens en documenten bevat:

  • a.

   een verklaring van de uitbreider, in de vorm van een schriftelijk ondertekend document, waarin de uitbreider aangeeft:

   • 1°.

    de adresgegevens van de locatie waar de uitbreider een dierenverblijf voor de hokdierhouderij wil realiseren;

   • 2°.

    het staloppervlak van het dierenverblijf voor de hokdierhouderij waarvoor uitbreider het stalderingsbewijs aanvraagt;

   • 3°.

    de diersoort die in het te realiseren dierenverblijf voor de hokdierhouderij gehouden gaat worden;

  • b.

   informatie over het gesaneerde dierenverblijf voor de hokdierhouderij, op basis waarvan het voorlopig stalderingsbewijs wordt aangevraagd, inhoudende:

   • 1°.

    de adresgegevens en BAG-ID van het dierenverblijf voor de hokdierhouderij;

   • 2°.

    het staloppervlak van het gesaneerde dierenverblijf voor de hokdierhouderij, blijkend uit een milieutekening van de vigerende omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.201 of 3.202 van het Besluit activiteiten leefomgeving, of de melding, bedoeld in artikel 4.808 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

   • 3°.

    een uitdraai van het “Overzicht ingevulde gegevens Gecombineerde opgave” van het gesaneerde dierenverblijf van de RVO of bewijsstukken die op andere wijze aantonen dat het dierenverblijf in de vijf jaar voorafgaand aan de afgifte van het voorlopig stalderingsbewijs, ten minste drie jaar bedrijfsmatig, legaal en onafgebroken is gebruikt als dierenverblijf;

   • 4°.

    het unieke bedrijfsnummer van de hokdierhouderij;

  • c.

   een door de sloper of herbestemmer aan de uitbreider overgelegde verklaring, in de vorm van een schriftelijk ondertekend document, waarin de sloper of herbestemmer aangeeft:

   • 1°.

    het totale oppervlak van het gesaneerde dierenverblijf voor de hokdierhouderij;

   • 2°.

    het staloppervlak van het gesaneerde dierenverblijf voor de hokdierhouderij dat wordt toegekend aan de uitbreider;

   • 3°.

    dat de sloper of herbestemmer voor wat betreft het gesaneerde dierenverblijf voor de hokdierhouderij geen gebruik maakt of heeft gemaakt van artikel 5.14 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

   • 4°.

    dat de sloper of herbestemmer voor wat betreft het gesaneerde dierenverblijf voor de hokdierhouderij geen gebruik maakt of heeft gemaakt van een subsidieregeling gericht op de sanering van een dierenverblijf;

   • 5°.

    dat de sloper of herbestemmer voor wat betreft het gesaneerde dierenverblijf voor de hokdierhouderij geen sloop-nieuwbouwaanvraag heeft gedaan;

   • 6°.

    of de sloper of herbestemmer ook te kwalificeren is als stopper;

   • 7°.

    dat toestemming wordt gegeven aan de provincie om, in het geval dat het gesaneerde dierenverblijf als bedoeld in onderdeel c, onder 1o, is gesloopt, te controleren dat de sloop heeft plaatsgevonden.

 • 2. Indien de sloper of herbestemmer overeenkomstig het eerste lid, onderdeel c, onder 6o, heeft aangegeven dat hij te kwalificeren is als stopper:

  • a.

   toetsen Gedeputeerde Staten, onverminderd het eerste lid, of de aanvraag voor afgifte van een voorlopig stalderingsbewijs de volgende documenten bevat:

   • 1°.

    het bedrijfsontwikkelplan van de betreffende sloper of herbestemmer;

   • 2°.

    een verklaring van de gemeente waar het bedrijfsontwikkelplan is ingediend, waaruit blijkt dat dit plan door de gemeente is geaccordeerd;

  • b.

   bepalen Gedeputeerde Staten de omvang van het staloppervlak van het gesaneerde dierenverblijf, bedoeld in eerste lid, onderdeel c, onder 1 o, naar rato van het gemiddelde percentage van de productie ten opzichte van de volledige productiecapaciteit.

 • 3. Onverminderd het eerste lid, gaan Gedeputeerde Staten bij de beoordeling van een aanvraag om een voorlopig stalderingsbewijs die betrekking heeft op een veehouderij als bedoeld in artikel 3.101 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant, “Uitzondering voor stoppende veehouderijen”, uit van de ingebrachte oppervlakte dierenverblijf voor hokdieren die werd gebruikt om het aantal dieren te huisvesten overeenkomstig de gedane mededeling, bedoeld in artikel 3.101, eerste lid, onder a, van de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

 • 4. Onverminderd het eerste lid, gaan Gedeputeerde Staten bij de beoordeling van een aanvraag om een voorlopig stalderingsbewijs die betrekking heeft op een veehouderij als bedoeld in artikel 3.98, derde lid van de Omgevingsverordening, uit van de ingebrachte oppervlakte dierenverblijf voor hokdieren die wordt gebruikt om het aantal dieren te huisvesten overeenkomstig de omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit of bij gebreke daarvan de omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit of de melding op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving als bedoeld in artikel 3.98, derde lid, onder b van de Omgevingsverordening.

 • 5. Indien sprake is van sloop van een dierenverblijf voor de hokdierhouderij toetsen Gedeputeerde Staten, onverminderd het eerste lid, of de aanvraag voor afgifte van een voorlopig stalderingsbewijs de volgende documenten bevat:

  • a.

   een nota en betaalbewijs van het sloopbedrijf; of

  • b.

   een gemeentelijke verklaring waaruit de sloop blijkt.

 • 6. Indien sprake is van herbestemmen van een dierenverblijf voor de hokdierhouderij toetsen Gedeputeerde Staten, onverminderd het eerste lid, of de aanvraag voor afgifte van een voorlopig stalderingsbewijs een wijziging van het omgevingsplan bevat, waaruit blijkt dat herbestemming heeft plaatsgevonden.

 • 7. Indien de uitbreider voor het staloppervlak af wil wijken van het oppervlak van een gebouw zoals is ingetekend in de BAG, toetsen Gedeputeerde Staten tevens of de aanvraag voor afgifte van een voorlopig stalderingsbewijs een meetrapport van het desbetreffende gebouw en een milieutekening van de vigerende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit of een melding ingevolge artikel 4.808 van het Besluit activiteiten leefomgeving bevat.

Artikel 7.4.4 Afgifte voorlopig stalderingsbewijs

Gedeputeerde Staten geven het voorlopig stalderingsbewijs af aan de uitbreider en verstrekken daarvan een afschrift aan de gemeente waarbinnen het dierenverblijf voor de hokdierhouderij, waarvoor het stalderingsbewijs is afgegeven wordt gerealiseerd.

Artikel 7.4.5 Omzetting in definitief stalderingsbewijs

 • 1. Gedeputeerde Staten zetten het voorlopig stalderingsbewijs om in een definitief stalderingsbewijs indien de uitbreider, binnen zes maanden na afgifte van het voorlopig stalderingsbewijs, een verklaring van de gemeente overlegt dat er een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit is ingediend voor het realiseren van een dierenverblijf voor een hokdierhouderij, waarvoor het voorlopig stalderingsbewijs is afgegeven.

 • 2. Het voorlopig stalderingsbewijs vervalt van rechtswege indien de verklaring, bedoeld in het eerste lid, niet binnen zes maanden wordt geleverd.

 • 3. Onverminderd het eerste en tweede lid lid, zetten Gedeputeerde Staten een voorlopig stalderingsbewijs om in een definitief stalderingsbewijs indien aanvrager beschikt over een voorlopig stalderingsbewijs dat voor 1 januari 2024 door Gedeputeerde Staten is afgegeven.

 • 4. Gedeputeerde Staten trekken op verzoek van uitbreider een definitief stalderingsbewijs in indien:

  • a.

   de omgevingsvergunning voor de realisering van het dierenverblijf voor de hokdierhouderij ten behoeve waarvan het stalderingsbewijs is afgegeven niet onherroepelijk wordt; en

  • b.

   de oorzaak hiervan niet gelegen is bij de uitbreider.

 • 5. Gedeputeerde Staten verlengen op verzoek van uitbreider de termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid, indien:

  • a.

   is aangetoond dat het indienen van een ontvankelijke aanvraag meer tijd in beslag neemt; en

  • b.

   de oorzaak niet is toe te rekenen aan uitbreider.

Paragraaf 7.5 Glas-voor-glas

Artikel 7.5.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

glas-voor-glasbewijs: besluit waaruit blijkt dat aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 5.71 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant, is voldaan;

kasoppervlak: het aangegeven vloeroppervlak van een kas in een meetrapport;

meetrapport: rapport, waarin de vloeroppervlakte van een kas op vloerniveau langs de buitenomtrek van de wanden, gemeten volgens NEN 2580, is aangegeven en dat is voorzien van een plattegrondtekening van alle bouwlagen en overzichtsfoto’s van zowel de binnen- als buitenzijde van de kas;

slopen: doen afbreken van een kas, inclusief het afvoeren van puin en afval, het verwijderen van gevaarlijk afval zoals asbest, de verwijdering van ondergrondse tanks, putten en funderingen en het egaliseren van het perceel;

sloper: partij die een kas heeft laten slopen;

uitbreider: partij die een nieuwe kas wil realiseren.

Artikel 7.5.2 Voorwaarden afgifte voorlopig glas-voor-glasbewijs

Gedeputeerde Staten hanteren bij de beoordeling van het inbrengen van gesloopt kasoppervlak voor de afgifte van een voorlopig glas-voor-glasbewijs de volgende uitgangspunten:

 • a.

  het volledige kasoppervlak op de locatie is gesloopt;

 • b.

  het kasoppervlak is na 1 januari 2023 gesloopt;

 • c.

  gesloopt kasoppervlak kan tot maximaal vijf jaar na de sloopdatum worden ingebracht;

 • d.

  het kasoppervlak van een glastuinbouwbedrijf en een teeltondersteunende kas zijn onderling uitwisselbaar;

 • e.

  gesloopt kasoppervlak is niet afkomstig van een locatie binnen een glastuinbouwconcentratiegebied, als bedoeld in de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

 • f.

  de sloop van de eerste 5000 m2 kasoppervlak van een teeltondersteunende kas kan niet worden ingebracht voor een glas-voor-glasbewijs, behoudens in het geval dat de agrarische functie volledig is beëindigd.

Artikel 7.5.3 Beoordeling aanvraag glas-voor-glasbewijs

 • 1. Gedeputeerde Staten beoordelen een aanvraag voor een voorlopig glas-voor-glas bewijs op basis van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Door aanvrager worden in ieder geval de volgende gegevens en documenten verstrekt:

  • a.

   informatie over de op te richten kas waarvoor het voorlopig glas-voor-glasbewijs wordt aangevraagd, inhoudende:

   • 1°.

    de adresgegevens van de locatie waar de kas wordt gerealiseerd;

   • 2°.

    de kasoppervlakte waarvoor het voorlopig glas-voor-glasbewijs wordt aangevraagd;

  • b.

   informatie over de gesloopte kas, op basis waarvan het voorlopig glas-voor-glasbewijs wordt aangevraagd, inhoudende:

   • 1°.

    de adresgegevens van de gesloopte kas;

   • 2°.

    het gesloopte kasoppervlak op basis van een meetrapport;

   • 3°.

    een bewijsstuk dat het kasoppervlak is gesloopt;

   • 4°.

    een bewijs dat in het omgevingsplan is geregeld dat op de slooplocatie geen glastuinbouwbedrijf of bij een volledige inbreng van teeltondersteunende kassen geen agrarische functie is toegestaan;

  • c.

   een door de sloper aan de uitbreider overgelegde verklaring, in de vorm van een schriftelijk ondertekend document, waarin de sloper aangeeft:

   • 1°.

    het totale kasoppervlak dat op de locatie is gesloopt op basis van een meetrapport;

   • 2°.

    het kasoppervlak dat wordt toegekend aan de uitbreider;

   • 3°.

    dat de sloper voor wat betreft de sloop geen gebruik maakt of heeft gemaakt van artikel 5.14 van de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

   • 4°.

    dat de sloper geen subsidie heeft ontvangen voor de sloop van het kasoppervlak;

   • 5°.

    dat toestemming wordt gegeven aan de provincie om te controleren dat de sloop, bedoeld onder 1º, heeft plaatsgevonden.

Artikel 7.5.4 Gefaseerde aanvraag

Indien de aanvraag voor een voorlopig glas-voor-glasbewijs wordt gedaan ter vervanging van een bij de uitbreider in gebruik zijnde kas, worden de gegevens, bedoeld in artikel 7.5.3, ingevuld voor dit nog te slopen kasoppervlak en bevat de aanvraag daarnaast de volgende gegevens en documenten:

 • a.

  een bewijs dat uitbreider het te slopen kasoppervlak in gebruik heeft;

 • b.

  een bewijs dat in het omgevingsplan, bedoeld in artikel 7.5.3, onderdeel b, onder 4, een termijn is gesteld van maximaal twee jaar waarbinnen het kasoppervlak gesloopt moet zijn.

Artikel 7.5.5 Afgifte voorlopig glas-voor-glasbewijs

 • 1. Gedeputeerde Staten geven een voorlopig glas-voor-glas bewijs af indien de aanvraag voldoet aan de artikelen 7.5.3 en 7.5.4.

 • 2. Gedeputeerde Staten verstrekken een afschrift van het voorlopig glas-voor-glasbewijs aan de gemeente waarbinnen de op te richten kas, waarvoor het voorlopig glas-voor-glasbewijs is afgegeven, wordt gerealiseerd.

Artikel 7.5.6 Omzetting in definitief glas-voor-glasbewijs

 • 1. Gedeputeerde Staten zetten het voorlopig glas-voor-glasbewijs om in een definitief glas-voor-glasbewijs indien de uitbreider binnen zes maanden na afgifte van het voorlopig glas-voor-glasbewijs een verklaring van de gemeente overlegt dat er een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit is ingediend voor het realiseren van een kas waarvoor het voorlopig glas-voor-glasbewijs is afgegeven.

 • 2. Het voorlopig glas-voor-glasbewijs vervalt van rechtswege indien de verklaring, bedoeld in het eerste lid, niet binnen zes maanden wordt geleverd.

 • 3. Gedeputeerde Staten trekken op verzoek van uitbreider een definitief glas-voor-glasbewijs in indien:

  • a.

   de omgevingsvergunning voor de realisering van de kas ten behoeve waarvan het glas-voor-glasbewijs is afgegeven niet onherroepelijk wordt; en

  • b.

   de oorzaak hiervan niet aan de uitbreider is toe te rekenen.

 • 4. Gedeputeerde Staten verlengen op verzoek van uitbreider de termijn, bedoeld in het eerste en tweede lid, indien:

  • a.

   is aangetoond dat het indienen van een ontvankelijke aanvraag meer tijd in beslag neemt; en

  • b.

   de oorzaak niet is toe te rekenen aan uitbreider.

Artikel 7.5.7 Geldigheidstermijn glas-voor-glasbewijs

Een definitief glas-voorglasbewijs geldt voor een termijn van vijf jaar en kan op verzoek van uitbreider eenmalig door Gedeputeerde Staten worden verlengd met maximaal drie jaar.

Hoofdstuk 8 Toezicht en Handhaving

Paragraaf 8.1 Bestuurlijke boete Seveso-inrichtingen

Artikel 8.1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

basisboete: bestuurlijke boete als bedoeld in de artikelen 8.1.3 en 8.1.4;

NIM: Nieuwe Inspectie Methodiek Brzo 1999;

Seveso -inrichting: inrichting als bedoeld in bijlage 1 van richtlijn 2012/18/EG;

Seveso -richtlijn: richtlijn 82/501//EEG, zoals nadien gewijzigd bij richtlijn 96/82/EG en richtlijn 2012/18/EG.

Artikel 8.1.2 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om een bestuurlijke boete op te leggen voor overtreding van de milieuregels ter uitvoering van de Seveso-richtlijn door een Seveso-inrichting.

Artikel 8.1.3 Basisboete voor rechtspersonen

Indien de overtreder een rechtspersoon of daaraan op grond van artikel 5:1, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht gelijkgestelde entiteit is, bedraagt de basisboete per overtreding:

 • a.

  indien sprake is van een onmiddellijke dreiging voor de omgeving (in NIM-risicocategorie 1): € 800.000;

 • b.

  indien geen sprake is van een onmiddellijke dreiging voor de omgeving en deze dreiging meer dan gering is (NIM-risicocategorie 2): € 400.000;

 • c.

  indien sprake is van een zeer geringe dreiging voor de omgeving (NIM- risicocategorie 3): € 100.000.

Artikel 8.1.4 Basisboete voor natuurlijke personen

Indien de overtreder een natuurlijke persoon is, bedraagt de basisboete per overtreding 10% van de basisboete op grond van artikel 8.1.3.

Artikel 8.1.5 Verhoging basisboete bij recidive

 • 1. De basisboete wordt verhoogd met 50% indien aan dezelfde overtreder voor een soortgelijke overtreding in de voorafgaande periode van vijf jaar een bestuurlijke boete is opgelegd.

 • 2. De basisboete wordt verhoogd met 100% indien aan dezelfde overtreder voor een soortgelijke overtreding in de voorafgaande periode van vijf jaar meer dan één bestuurlijke boete is opgelegd.

 • 3. Indien bij de overtreding sprake is van een onmiddellijke dreiging voor de omgeving is de in de voorafgaande leden bedoelde voorafgaande periode tien jaar in plaats van vijf jaar.

Artikel 8.1.6 Verhoging basisboete bij aanzienlijk verkregen voordeel

De basisboete wordt verhoogd met 100% indien deze boete door het met de overtreding verkregen voordeel aanmerkelijk wordt overschreden.

Artikel 8.1.7 Andere boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden

 • 1. De boete na toepassing van de artikelen 8.1.3 tot en met 8.1.6 wordt als volgt verhoogd:

  • a.

   bij opzet met 100%;

  • b.

   bij grove schuld met 75%;

  • c.

   indien de overtreder het onderzoek naar de overtreding heeft belemmerd met 50%;

  • d.

   indien de overtreder bij een eerdere inspectie op deze overtreding of een soortgelijke eerdere overtreding werd gewezen en deze overtreding niet werd beëindigd of voorkomen, met 25%;

  • e.

   indien de overtreding een aanzienlijke tijd voortduurde, met 25%.

 • 2. De boete na toepassing van de artikelen 8.1.3 tot en met 8.1.6 wordt als volgt verlaagd:

  • a.

   bij sterk verminderde verwijtbaarheid met 50%;

  • b.

   bij verdergaande medewerking aan het onderzoek met 25%;

  • c.

   indien de overtreder effectieve maatregelen heeft getroffen om de overtreding te beëindigen met 25%;

  • d.

   de overtreder voorafgaand aan het voornemen boeteoplegging uit eigen beweging onderzoek heeft gedaan en daarna effectieve maatregelen heeft getroffen om herhaling van de overtreding te voorkomen met 50%.

Artikel 8.1.8 Samenloop en cumulatie

 • 1. Bij eendaadse samenloop van overtredingen waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd of bij een voortgezette handeling, en in gevallen waarin weliswaar geen sprake is van eendaadse samenloop, maar waarin de gedragingen zodanig samenhangen dat het onevenredig is om de overtredingen afzonderlijk te beboeten, wordt slechts één bestuurlijke boete opgelegd;

 • 2. Bij meer overtredingen van hetzelfde voorschrift worden daarvoor niet meer dan drie bestuurlijke boetes opgelegd.

Artikel 8.1.9 Matiging wegens overschrijding redelijke termijn

 • 1. Indien tussen het constateren van de overtreding en het toezenden van het boeterapport meer dan zes maanden zijn verstreken, wordt de bestuurlijke boete na toepassing van de voorgaande bepalingen verlaagd met 5%.

 • 2. Indien tussen de toezending van het boeterapport en het bekend maken van de boete meer dan drie maanden zijn verstreken, wordt de bestuurlijke boete na toepassing van de voorgaande bepalingen verlaagd met 5%.

Artikel 8.1.10 Toepassing aan omzet gerelateerde basisboete

 • 1. In afwijking van artikel 8.1.3 en indien dat hoger is, bedraagt de basisboete 5% van de omzet van de overtreder indien sprake is van een onmiddellijke dreiging voor de omgeving en 2,5% van de omzet van de overtreder indien geen sprake is van een onmiddellijke dreiging voor de omgeving en deze dreiging meer dan gering is in de volgende gevallen:

  • a.

   de gevolgen voor de omgeving zijn zeer aanzienlijk of zouden dat kunnen zijn geweest;

  • b.

   er is sprake van opzet of grove schuld;

  • c.

   de aanzienlijke omvang en financiële draagkracht van de overtreder met het oog op het karakter van de overtreding en de speciaal-preventieve werking van de bestuurlijke boete die daarvoor wordt opgelegd.

 • 2. De bepaling is niet van toepassing indien de overtreder een natuurlijke persoon is.

Artikel 8.1.11 Minimumboete

De bestuurlijke boete bedraagt ten minste € 1.

Artikel 8.1.12 Financiële draagkracht

Indien de hoogte van de bestuurlijke boete die op grond van de voorgaande bepalingen is vastgesteld, gelet op de door de overtreder aannemelijk gemaakte beperkte financiële draagkracht onevenredig is, wordt de boete op die draagkracht afgestemd.

Artikel 8.1.13 Evaluatie

Binnen vijf jaar na de inwerkingtreding zenden Gedeputeerde Staten een verslag naar Provinciale Staten van de evaluatie van deze paragraaf.

Paragraaf 8.2 Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht

Artikel 8.2.1 Toepassingsbereik

Gedeputeerde Staten passen bij de handhaving van de Omgevingswet en daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht toe, zoals opgenomen in bijlage 11 behorende bij deze beleidsregel.

Paragraaf 8.3 Gedogen fysieke leefomgeving

Artikel 8.3.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

college van burgemeester en wethouders: college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen de te gedogen overtreding plaatsvindt;

gedoogverklaring: schriftelijke verklaring dat Gedeputeerde Staten afzien van de inzet van bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten, met uitzondering van de bestuurlijke boete en bestuurlijke strafbeschikking, ten aanzien van een huidige of toekomstige overtreding;

vergunning: vergunning, ontheffing of andere vorm van toestemming.

Artikel 8.3.2 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het afgeven van een gedoogverklaring inzake overtreding van een bij of krachtens de wet gestelde regel op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Artikel 8.3.3 Verzoek om een gedoogverklaring

Gedeputeerde Staten nemen een verzoek om een gedoogverklaring alleen in behandeling indien het de volgende gegevens bevat:

 • a.

  de NAW-gegevens van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het verzoek indient of namens wie het verzoek wordt ingediend;

 • b.

  een beschrijving van de te gedogen situatie;

 • c.

  de periode waarvoor een gedoogverklaring wordt gevraagd;

 • d.

  een beschrijving van de bijzondere omstandigheden waardoor sprake is van een overgangssituatie of overmachtssituatie, inclusief een beschrijving van de alternatieven, of in geval van een experiment als bedoeld in artikel 8.3.7, een beschrijving van het experiment, inclusief monitoring, evaluatie, duur, doelstelling en de relatie tot de geldende vergunningen en toepasselijke wettelijke regels;

 • e.

  een beschrijving van de te verwachten gevolgen voor de fysieke leefomgeving van de te gedogen situatie;

 • f.

  een beschrijving van de wijze waarop de te verwachten gevolgen voor de fysieke leefomgeving van de te gedogen situatie zich verhouden tot de ingevolge geldende vergunningen en toepasselijke wettelijke regels toegestane gevolgen;

 • g.

  een beschrijving van de maatregelen waarmee de te verwachten gevolgen voor de fysieke leefomgeving van de te gedogen situatie zoveel mogelijk zullen worden voorkomen, beperkt of achteraf ongedaan gemaakt;

 • h.

  een beschrijving hoe na het gedogen een normconforme situatie zal worden bereikt;

 • i.

  een beschrijving hoe met de omgeving zal worden gecommuniceerd over de fysieke gevolgen van het gedogen indien er sprake is van een acute gedoogsituatie;

 • j.

  bij zicht op legalisatie, gegevens waaruit dit blijkt;

 • k.

  bij beëindiging van de overtreding wegens beëindiging van bedrijfsactiviteiten, een beschrijving van de wijze waarop deze beëindiging is geborgd.

Artikel 8.3.4 Gronden afwijzing verzoek

Gedeputeerde Staten hebben de mogelijkheid om in de volgende gevallen geen gedoogverklaring af te geven:

 • a.

  het verzoek om een gedoogverklaring bevat onvoldoende informatie om een beslissing te kunnen nemen;

 • b.

  het gedogen van de overtreding is niet verantwoord uit het oogpunt van bescherming van de fysieke leefomgeving;

 • c.

  er is geen sprake van een situatie als bedoeld in de artikelen 8.3.5 of artikel 8.3.6 of een experiment als bedoeld in artikel 8.3.7;

 • d.

  aan de zijde van de verzoeker is sprake van recidiverend of calculerend gedrag;

 • e.

  de te gedogen situatie is strijdig met enige andere bij of krachtens wettelijk voorschrift gestelde regel en het voor de handhaving van die regel verantwoordelijke bevoegde gezag heeft kenbaar gemaakt dat het met bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tegen de te gedogen situatie optreedt of zal optreden;

 • f.

  het Openbaar Ministerie verzet zich tegen afgifte van een gedoogverklaring;

 • g.

  de te gedogen situatie heeft betrekking op een grotere opslag van afvalstoffen dan is vergund of volgens algemene regels is toegestaan;

 • h.

  de verzoeker biedt Gedeputeerde Staten onvoldoende financiële zekerheid voor het afdekken van diens eventuele huidige of toekomstige insolvabiliteit;

 • i.

  Gedeputeerde Staten beschikken anderszins over informatie waaruit volgt dat afgifte van een gedoogverklaring niet aan de orde is.

Artikel 8.3.5 Overgangssituaties

Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek een gedoogverklaring afgeven als de overtreding naar verwachting op korte termijn zal worden beëindigd:

 • a.

  vanwege concreet zicht op legalisatie van de overtreding door middel van een vergunning, blijkend uit een genoegzame aanvraag en het oordeel van Gedeputeerde Staten waaruit blijkt dat de vergunning naar verwachting op korte termijn kan worden verleend;

 • b.

  als gevolg van wijziging van regelgeving;

 • c.

  als gevolg van beëindiging van bedrijfsactiviteiten;

 • d.

  wanneer de overtreding is ontstaan na een rechterlijke schorsing of vernietiging van een vergunning en naar het oordeel van Gedeputeerde Staten verwacht mag worden dat een (vervangende) vergunning bij de (hogere) rechter stand zal houden.

Artikel 8.3.6 Overmachtssituaties

Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek een gedoogverklaring afgeven als sprake is van een overmachtssituatie waardoor het tijdelijk onmogelijk is om aan geldende vergunningen of toepasselijke wettelijke regels te voldoen.

Artikel 8.3.7 Experimenten

Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek een gedoogverklaring afgeven voor een experiment dat in omvang beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is voor het met het experiment te bereiken doel en als de uit het experiment verkregen informatie noodzakelijk is voor:

 • a.

  onderbouwing van een vergunningaanvraag en deze informatie slechts langs empirische weg kan worden verkregen, of

 • b.

  het beoordelen van de technische realiseerbaarheid van de activiteit waarop het experiment betrekking heeft.

Artikel 8.3.8 Raadplegingen

Indien het verzoek om een gedoogverklaring af te geven betrekking heeft op een overtreding die gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving waarvoor een ander overheidsorgaan verantwoordelijk is of over bijzondere deskundigheid beschikt, dan stellen Gedeputeerde Staten dit overheidsorgaan in de gelegenheid te reageren op het voornemen.

Artikel 8.3.9 Voorwaarden en beperkingen

Gedeputeerde Staten kunnen aan de gedoogverklaring voorwaarden verbinden.

Artikel 8.3.10 Gedoogperiode

 • 1. Gedeputeerde Staten geven een gedoogverklaring af voor een zo kort mogelijke periode, die niet langer is dan de omstandigheden die het gedogen rechtvaardigen naar verwachting zullen duren.

 • 2. Gedeputeerde Staten nemen in de gedoogverklaring de periode op waarvoor de gedoogverklaring geldt, waarbij deze periode verlengd kan worden indien de omstandigheden die het gedogen rechtvaardigen niet zijn opgeheven.

Artikel 8.3.11 Intrekking gedoogverklaring

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen een gedoogverklaring intrekken in de volgende gevallen:

  • a.

   de omstandigheden die gedogen rechtvaardigen, doen zich niet langer voor;

  • b.

   aan de gedoogverklaring verbonden voorschriften worden niet nageleefd;

  • c.

   in een bezwaarschriftenprocedure zijn bezwaren tegen een weigering om handhavend op te treden tegen de gedoogde overtreding gegrond bevonden;

  • d.

   een weigering om handhavend op te treden tegen de gedoogde overtreding is geschorst of vernietigd;

  • e.

   het Openbaar Ministerie heeft om intrekking verzocht;

  • f.

   Gedeputeerde Staten beschikken anderszins over informatie waaruit volgt dat intrekken van de gedoogverklaring geboden is.

 • 2. Gedeputeerde Staten kunnen een gedoogverklaring intrekken op verzoek van een derde-belanghebbende of van een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 8.3.8.

Artikel 8.3.12 Gedogen door ander bestuursorgaan

Indien een ander bestuursorgaan Gedeputeerde Staten om een oordeel vraagt over een door dat bestuursorgaan af te geven gedoogverklaring, passen Gedeputeerde Staten deze beleidsregel toe.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 9.1 Intrekking beleidsregels

De volgende beleidsregels worden ingetrokken:

 • 1.

  de Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant 2018;

 • 2.

  de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant;

 • 3.

  de Beleidsregel afwegingskader Panel Zorgvuldige Veehouderij Noord-Brabant;

 • 4.

  de Beleidsregels grenzen aan gedogen provincie Noord-Brabant 2001;

 • 5.

  de Beleidsregel multifunctionele ontgrondingen Noord-Brabant;

 • 6.

  de Beleidsregel functionele ontgrondingen Noord-Brabant;

 • 7.

  de Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit 2023 Noord-Brabant;

 • 8.

  de Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant 2023;

 • 9.

  de Beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties Noord-Brabant;

 • 10.

  de Beleidsregels toetsing nazorgplannen Noord-Brabant 2017;

 • 11.

  de Beleidsregel draagkracht particulieren bij bodemsanering ten behoeve van aanpak spoedlocaties Noord-Brabant;

 • 12.

  de Beleidsregel bevel Wet bodembescherming Noord-Brabant;

 • 13.

  de Beleidsregel bodemonderzoek en beoordeling projectgebied De Kempen Noord-Brabant;

 • 14.

  de Beleidsregel gebiedswaarden de Kempen Noord-Brabant;

 • 15.

  de Beleidsregel staldering Noord-Brabant;

 • 16.

  de Handleiding voor functioneel ontgronden.

Artikel 9.2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 9.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel omgevingsrecht Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 5 december 2023

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. P.J. Buijtels

Bijlage 1 behorende bij artikelen 1.1.1 en 1.1.9 tot en met 1.1.12 van de Beleidsregel omgevingsrecht Noord-Brabant

Tabel 1:

98-percentiel

99,9-percentiel

Omgevings- categorie

Richtwaarde ouE(H)/m3

Grenswaarde ouE(H)/m3

Richtwaarde ouE(H)/m3

Grenswaarde ouE(H)/m3

Wonen

1,0

2,0

4

8

Gemengd

2,0

4,0

8

16

Overig

10

10

40

40

Tabel 2:

98-percentiel

99,9-percentiel

Omgevings- categorie

Richtwaarde ouE(H)/m3

Grenswaarde ouE(H)/m3

Richtwaarde ouE(H)/m3

Grenswaarde ouE(H)/m3

Wonen

0,5

1,0

2

4

Gemengd

1,0

2,0

4

8

Overig

10

10

40

40

Bijlage 2 behorende bij de artikelen 1.1.2 en 1.1.6 van de Beleidsregel omgevingsrecht Noord-Brabant

Activiteit/ Materiaal

H = -1 [ouE/m3]

Diervoeders

1,4

Bakkerijen

8,0

Beschuit- en banketbakkerijen

5,0

Slachten van varkens, runderen, kalveren, schapen, kuikens, kalkoenen, en eenden, alsmede noodslachten

1,1

Vet van dieren

1,1

Productie vleeswaren, inclusief de productie van snacks als hamburgers, gehakt en worst.

1,9

Koffiebranden

3,5

Productie geur- en smaakstoffen

7,0

Bierbrouwen

2,0

Asfaltproductie zonder bitumen

2,0

Asfaltproductie met bitumen

1,2

Handelingen met en compostering van groenafval, geen agrarisch groenafval

3,0

Water zuiveringsinstallatie

1,0

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

1,5

Brijvoer, productie bij veehouderij

1,6

Maisdrogen

1,7

Groenvoerdrogen, geen mais

1,4

Afval, agrarisch

1,1

Percolaat

1,3

Snoeihout

3,0

Gras

1,8

Bermmaaisel

1,8

Houtsnippers

2,9

Afval, huishoudelijk

1,4

Mest, varkens

2,2

Mest, melkvee

2,2

Chemische lucht

1,3

IJzergieterij

1,2

Metaallakkerij

1,1

Mest, kippen

1,9

Visrokerij

1,6

Slib

1,4

Houtverbranding

2,6

Mestvergisting

1,4

Kadavers

0,9

Vet uit putten, niet van dieren

1,8

Gist

1,5

Kip, verse slachtresten

2,6

Vis, verse slachtresten

2,6

Ui

1,9

Drukkerij

1,0

Chemische fabriek

1,3

Bagger

1,4

Olie/stookolie

2,0

Tabak

1,2

Bijlage 3 behorende bij de artikelen 3.2.3, onder b, en 3.2.4 van de Beleidsregel omgevingsrecht Noord-Brabant

Protocol opvang van van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoorten

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Definities

In deze bijlage wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuur: bestuur van het opvangcentrum;

 • b.

  minimaal benodigde zorg: zorg die voldoet aan de onder artikel 1.6,1.7,1.8,en overeenkomstig artikel 3.12 van het Besluit houders van dieren beschreven voorwaarden;

 • c.

  opvangcentrum: een rechtspersoon waartoe één of meer opvanginrichtingen behoren;

 • d.

  opvanginrichting: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes, bestemd voor het ten behoeve van opvang houden van gewonde, zieke, gevonden of afgestane beschermde diersoorten die van nature in Nederland voorkomen;

 • e.

  soortgroep: een verzameling verwante diersoorten;

 • f.

  van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoort: soort waarvoor een verbod geldt om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten als bedoeld in de artikelen 11.37, 11.46 en 11.54 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 2 Doelstellingen

 • 1.

  Het opvangcentrum heeft in ieder geval als doel:

  • a.

   dieren behorend tot een van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoort, die door ziekte, verwonding, verwezing, of door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren; en,

  • b.

   dieren zo spoedig mogelijk naar de natuur te laten terugkeren.

 • 2.

  De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen.

 • 3.

  Het opvangcentrum heeft mede als doel om, waar mogelijk voorlichting te geven over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbieden, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden en dat het houden van de desbetreffende diersoort op een verantwoorde wijze dient te gebeuren dan wel wordt ontmoedigd.

Artikel 3 Beperking activiteiten

 • 1.

  Het opvangcentrum beperkt zich in zijn activiteiten tot datgene wat nodig is voor het bereiken van de doelstellingen, bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Met de opgevangen dieren vinden in het opvangcentrum geen commerciële activiteiten plaats, waaronder zijn begrepen het tentoonstellen van opgevangen dieren voor zover dit in tegenspraak is met de doelstellingen, bedoeld in artikel 2, het verkopen, verhuren, verhandelen of uitlenen van opgevangen dieren.

 • 3.

  Het opvangcentrum rondt het opvangproces af van de aan zijn zorgen toevertrouwde dieren met inachtneming van de, voor elke soortgroep apart vastgestelde, maximale duur in het opvangcentrum.

 • 4.

  Indien in het opvangcentrum andere dieren dan uit de vrije natuur afkomstige dieren van van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoorten aanwezig zijn, wordt de huisvesting van de eerstgenoemde dieren strikt gescheiden gehouden van de andere dieren in de faciliteiten van het opvangcentrum.

Artikel 4 Handelwijze

 • 1.

  Het bestuur legt schriftelijk het beleid of de handelwijze ten aanzien van de volgende onderwerpen vast:

  • a.

   opvang, specialisatie van het opvangcentrum in een diersoort of diersoorten of soortgroepen, opname en acceptatie;

  • b.

   huisvesting en verzorging;

  • c.

   ontsnapping van dieren;

  • d.

   voeding;

  • e.

   hygiëne;

  • f.

   zoönosen;

  • g.

   maatregelen ter voorkoming van ongewenste zwangerschappen van opgevangen dieren;

  • h.

   veterinaire zorg;

  • i.

   structurele oplossingen voor opgevangen dieren, in voorkomend geval met bijbehorende contracten en hoe hiermee gewerkt wordt;

  • j.

   terugzetten van van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoorten in de natuur;

  • k.

   doden van opgevangen dieren;

  • l.

   kwalificaties van medewerkers;

  • m.

   veiligheid van medewerkers en dieren en openbare veiligheid;

  • n.

   organisatorische continuïteit;

  • o.

   bezoekers; en,

  • p.

   register als bedoeld in artikel 36.

 • 2.

  Het bestuur, de beheerder en de medewerkers van het opvangcentrum handelen conform de vastgestelde handelwijze, bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  In geval van opheffing van het opvangcentrum draagt de vereffenaar of de curator het eigendom van op grond van artikel 28 bij particulieren geplaatste dieren over aan een ander opvangcentrum.

Artikel 5 Bereikbaarheid

 • 1.

  Het opvangcentrum streeft naar een permanente telefonische bereikbaarheid.

 • 2.

  Het opvangcentrum zorgt er ten minste voor dat:

  • a.

   het permanent telefonisch bereikbaar is voor andere opvangcentra, dierenambulances, politie, brandweer, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Landelijke Inspectiedienst en andere bevoegde opsporingsinstanties;

  • b.

   het publiek permanent informatie kan verkrijgen, inclusief over de handelwijze ten opzichte van op te vangen dieren buiten openingstijden van het opvangcentrum.

Artikel 6 Samenwerking andere opvangcentra

 • 1.

  Het opvangcentrum werkt constructief samen met andere opvangcentra samen ten einde kennis en kunde te vergroten en de best denkbare structurele oplossing voor het opgevangen dier te bewerkstelligen. Het opvangcentrum doet dit door gevraagd en ongevraagd informatie, kennis en kunde te delen met andere opvangcentra.

 • 2.

  Het opvangcentrum helpt andere opvangcentra in het kader van het bepaalde in artikel 7, tweede lid en artikel 8, tweede lid.

Paragraaf 2 Opvang, specialisatie van het opvangcentrum in een diersoort of diersoorten of soortgroepen, opname en acceptatie

Artikel 7 Opvangbeleid

 • 1.

  Als onderdeel van het beleid, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel a, stelt het bestuur van het opvangcentrum vast welke diersoort, diersoorten of soortgroepen opgevangen worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de aantoonbare expertise van de medewerkers en de mogelijkheden die de middelen en de locatie van het opvangcentrum met zich brengen.

 • 2.

  Het opvangcentrum verwijst dieren behorend tot soorten of soortgroepen die krachtens het beleid ten aanzien van opvang, bedoeld in het eerste lid, niet worden opgevangen door naar een opvangcentrum dat over de noodzakelijke ontheffingen beschikt.

Artikel 8 Opname en acceptatie

 • 1.

  Een ter opvang aangeboden dier wordt geweigerd, indien:

  • a.

   het opvangcentrum het dier niet de minimaal benodigde zorg kan bieden;

  • b.

   het opvangcentrum een gebrek aan ruimte, personele capaciteit of financiële middelen heeft;

  • c.

   het dier een risico oplevert voor de aanwezige dieren;

  • d.

   de aanwezige dieren een risico vormen voor het nieuwe dier; of,

  • e.

   het dier een risico oplevert voor de medewerkers in het opvangcentrum.

 • 2.

  Indien een ter opvang aangeboden dier wordt geweigerd, onderzoekt het opvangcentrum of het dier elders kan en mag worden geplaatst.

 • 3.

  Indien niet ingevolge het eerste of tweede lid kan worden geplaatst, wordt het dier gedood, overeenkomstig het bepaalde in artikel 30.

Paragraaf 3 Huisvesting en verzorging

Artikel 9 Opvanginrichting

 • 1.

  Indien een opvangcentrum over meerdere opvanginrichtingen beschikt, wordt per opvanginrichting een apart register, bedoeld in artikel 36, bijgehouden.

 • 2.

  Een opvanginrichting voldoet aan de artikelen 10 en 11.

 • 3.

  Een opvanginrichting beschikt over een noodplan met betrekking tot de ontsnapping van dieren.

Artikel 10 Verblijven

 • 1.

  Artikel 3.12, eerste lid, van het Besluit houders van dieren is van toepassing, met dien verstande dat ‘gezelschapsdier’ wordt vervangen door ‘dier behorend tot een van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoort’.

 • 2.

  De beschrijving, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel b, bevat een op de soort toegespitste omschrijving van hetgeen als een geschikt verblijf wordt gezien, waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden met:

  • a.

   het soorteigen gedrag van de diersoorten;

  • b.

   de bewegingsvrijheid van de dieren;

  • c.

   de (sociale) levenswijze van de dieren, rekening houdend met de mogelijkheden van het individuele dier;

  • d.

   de behoefte van het individuele dier in de verschillende fasen van het proces tot herstel wanneer het gaat om een lichamelijk of psychisch ziek of gewond dier.

Artikel 11 Aanwezige ruimten

 • 1.

  Artikel 3.13 van het Besluit houders van dieren is van toepassing, met dien verstande dat ‘gezelschapsdier’ wordt vervangen door ‘dier behorend tot een van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoort’.

 • 2.

  Diergeneesmiddelen worden bewaard in een speciaal daarvoor bestemde en afsluitbare bewaarmogelijkheid.

Artikel 12 Huisvesting

De handelwijze, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel b, bevat een op de soort toegepaste omschrijving van hetgeen als passende huisvesting en verzorging wordt gezien, waarbij rekening wordt gehouden met:

 • a.

  de eis dat opgevangen dieren die een roofdier-prooi relatie hebben, elkaar niet kunnen waarnemen; en,

 • b.

  in afwijking van a geldt dat voor vogels met een roofdier-prooidier relatie uitsluiten van visueel contact voldoende is.

Artikel 13 Voeding

 • 1.

  De handelwijze, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel d, bevat een op de soort toegespitste omschrijving van hetgeen als passende voeding wordt gezien, waarbij rekening wordt gehouden met:

  • a.

   de natuurlijke voedingsbehoefte van de diersoorten en hoe deze zich verhoudt tot de aangeboden voedingstoffen;

  • b.

   afstemming van de wijze van frequentie van voedselaanbieding aan het natuurlijke gedrag van de diersoorten en die past bij het ontwikkelingsstadium van het dier;

  • c.

   afstemming van de wijze van het aanbieden van water aan het natuurlijke gedrag van de diersoort; en,

  • d.

   het gebruik van levend voer, indien dit voor de verzorging van de betreffende diersoort noodzakelijk is.

 • 2.

  Opgevangen dieren worden niet als voer voor andere dieren gebruikt.

 • 3.

  De voedingsmiddelen die nodig zijn voor de bereiding van het dieet van de opgevangen dieren, zijn kwalitatief goed en worden onder hygiënische omstandigheden opgeslagen.

Artikel 14 Hygiëne

 • 1.

  De handelwijze, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel e, bevat instructies over het schoonmaken van de verblijven van de dieren.

 • 2.

  In de handelwijze, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel e, komt in ieder geval het volgende aan de orde:

  • a.

   hoe gehandeld wordt als een verblijf leeg komt;

  • b.

   hoe omgegaan wordt met het voorkomen van verspreiding van smetstoffen tussen de afzonderlijke ruimten;

  • c.

   hoe gehandeld wordt als een besmettelijke ziekte is geconstateerd bij een ziek of overleden dier;

  • d.

   hoe om te gaan met de bestrijding van ongedierte;

  • e.

   hoe de medewerkers of bezoekers van een opvangcentrum zich aan hygiëne bepalingen houden.

Artikel 15 Zoönosen

 • 1.

  In de handelwijze, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel f, staat beschreven welke zoönosen kunnen voorkomen bij de diersoort vermeld in artikel 7, eerste lid, in het opvangcentrum.

 • 2.

  Hierbij dient ten minste opgenomen te zijn:

  • a.

   een beschrijving van de zoönosen;

  • b.

   hoe deze herkend, vastgesteld of uitgesloten kunnen worden;

  • c.

   welke maatregelen getroffen worden als een zoönose geconstateerd wordt;

  • d.

   welke maatregelen een medewerker kan nemen om zich te beschermen tegen zoönosen.

Artikel 16 Voorkomen voortplanting

 • 1.

  Het opvangcentrum past het in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel g, beschreven beleid toe om zwangerschappen te voorkomen.

 • 2.

  Het onder het eerste lid gestelde gebod is niet van toepassing indien het dier ingezet wordt voor het onder artikel 22, tweede lid, onderdeel c, genoemd internationaal fokprogramma.

 • 3.

  Het opvangcentrum houdt een administratie in het register, bedoeld in artikel 36, bij van geboortes die ondanks de genomen maatregelen toch hebben plaatsgevonden.

Artikel 17 Veterinaire zorg

 • 1.

  In het beleid, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel h, wordt in ieder geval rekening gehouden met de volgende onderwerpen:

  • a.

   op welke wijze de toegang tot veterinaire zorg is verzekerd;

  • b.

   hoe het onderzoek, bedoeld in artikel 18, van binnengebrachte dieren plaatsvindt.

  • c.

   Het opvangcentrum streeft ernaar de veterinaire zorg van de opgevangen dieren zoveel mogelijk bij één vaste dierenarts te laten berusten.

Artikel 18 Beoordeling binnengebracht dier

 • 1.

  Een daarvoor aangewezen vakbekwaam persoon beoordeelt ieder binnengebracht dier en stelt vast of onderzoek door een dierenarts noodzakelijk is.

 • 2.

  Indien het in het eerste lid genoemde dier verwond, getraumatiseerd of verweesd is, wordt contact opgenomen met een dierenarts en indien noodzakelijk met een op de soort toegespitste gedragsdeskundige.

 • 3.

  De beoordeling vindt onmiddellijk plaats aan de hand van het afwegingskader, genoemd in artikel 29, waarbij inzicht wordt gegeven in de structurele oplossing voor het dier.

 • 4.

  Van het genoemde in het eerste, tweede en derde lid, wordt door een medewerker schriftelijk verslag gedaan in het register en het logboek, bedoeld in de artikelen 36 en 37.

Artikel 19 Controle

 • 1.

  De gezondheid, algehele conditie, voedselopname en ontlasting van alle dieren worden dagelijks gecontroleerd door een van de vaste medewerkers van het opvangcentrum

 • 2.

  De bevindingen worden door hen vastgelegd in een logboek als bedoeld in artikel 37 en, in het geval dat een medische behandeling wordt gestart, ook in de administratie, bedoeld in artikel 36.

 • 3.

  Dieren waarbij tijdens de dagelijkse inspectie, bedoeld in het eerste lid, afwijkingen worden geconstateerd, worden door de medewerkers van het opvangcentrum gemeld bij de beheerder, bedoeld in artikel 32, eerste lid.

 • 4.

  Indien noodzakelijk, schakelt de beheerder een dierenarts in.

Artikel 20 Verdenking aangifteplichtige dierziekten

 • 1.

  Het opvangcentrum let op verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting met een aangifteplichtige dierziekte.

 • 2.

  Het opvangcentrum geeft bij de verschijnselen, bedoeld in het eerste lid, terstond kennis aan een ambtenaar als bedoeld in 114, tweede lid, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren conform artikel 19 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Paragraaf 4 Structurele oplossingen

Artikel 21 Duur verblijf per soort

 • 1.

  De in artikel 3, derde lid, bedoelde maximale duur is voor:

  • a.

   vogels en overige zoogdieren: twaalf maanden;

  • b.

   marterachtigen en vossen: negen maanden;

  • c.

   hoefdieren, wilde zwijnen en herpetofauna: zes maanden.

 • 2.

  Indien een dier langer dan maximale duur in het opvangcentrum verblijft, wordt een met argumenten onderbouwd behandelplan opgenomen in het register, bedoeld in artikel 36, inclusief een verwachte datum van loslaten, indien van toepassing.

Artikel 22 Structurele oplossingen

 • 1.

  Het opvangcentrum vindt zo spoedig mogelijk een structurele oplossing voor het opgevangen dier.

 • 2.

  Onder een structurele oplossing worden de volgende oplossingen verstaan:

  • a.

   het dier in vrijheid stellen in het land van oorsprong, indien sprake is van een uit de vrije natuur gehaalde niet van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoort;

  • b.

   het dier in vrijheid stellen in Nederland, indien sprake is van opvang van een uit de vrije natuur afkomstig van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoort;

  • c.

   het dier inzetten voor een internationaal fokprogramma;

  • d.

   het dier inzetten in een instelling voor educatieve doeleinden;

  • e.

   het dier inzetten voor wetenschap bij een erkende instelling;

  • f.

   het dier inzetten voor het herstel van opgevangen soortgenoten;

  • g.

   het dier levenslang onder de juiste omstandigheden in opvang houden; en,

  • h.

   het doden van het dier.

 • 3.

  Indien de structurele oplossing, genoemd in het tweede lid, onderdelen a en b, niet kan worden toegepast, wordt gekozen voor de structurele oplossingen, genoemd in het tweede lid, onderdelen c tot en met f. Indien de oplossingen, genoemd in het tweede lid, onderdelen a tot en met f, niet kunnen worden toegepast, wordt gekozen voor een structurele oplossing, genoemd in het tweede lid, onderdeel g en h.

 • 4.

  Het in het tweede lid, onderdeel h, bedoelde doden wordt uitgevoerd volgens de bepalingen genoemd in artikel 30.

 • 5.

  Voor iedere structurele oplossing, genoemd in het tweede lid, dient het welzijn van het desbetreffende dier van doorslaggevende betekenis te zijn.

Artikel 23 In vrijheid stellen van dieren behorende tot uit de natuur afkomstige van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoorten

 • 1.

  Indien mogelijk wordt een dier van een van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoort op de plaats waar het is aangetroffen behandeld en direct losgelaten.

 • 2.

  Het in vrijheid stellen van dieren gebeurt alleen op een plek waar de soort al van nature voorkomt.

 • 3.

  Het in vrijheid stellen vindt plaats op de vindplaats, of, indien dit niet mogelijk is, in een geschikt natuurlijk habitat nabij de vindplaats.

 • 4.

  In het beleid, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel j, komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde:

  • a.

   criteria op basis waarvan besloten wordt of een dier voldoende hersteld is om in vrijheid gesteld te worden;

  • b.

   criteria op basis waarvan bepaald wordt waar een dier in vrijheid wordt gesteld;

  • c.

   criteria op basis waarvan bepaald wordt wanneer een dier in vrijheid wordt gesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met een voor de diersoort geschikte tijd, bijvoorbeeld in verband met winterslaap, rui, of vogeltrek, territoriaal gedrag; en,

  • d.

   criteria op basis waarvan besloten kan worden dat het dier kan overleven in de vrije natuur.

 • 5.

  De beheerder, bedoeld in artikel 32, is bevoegd te besluiten over het al dan niet in vrijheid stellen van dieren.

Artikel 24 Uitwenverblijf voor uit de vrije natuur afkomstige dieren van van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoorten

 • 1.

  Als onderdeel van het in vrijheid stellen van herstelde dieren kan het opvangcentrum gebruik maken van één of enkele uitwenverblijven die buiten de opvanginrichting of opvanginrichtingen liggen.

 • 2.

  Het opvangcentrum zorgt ervoor dat:

  • a.

   het uitwenverblijf zich bevindt in de natuurlijke habitat van het dier; en,

  • b.

   het uitwenverblijf voldoet aan de bepalingen van artikel 10.

 • 3.

  Alleen dieren waar de verzorging bestaat uit het aanbieden van voedsel en water worden in uitwenverblijven geplaatst.

 • 4.

  De verzorging in het uitwenverblijf wordt gegeven door medewerkers van het opvangcentrum.

 • 5.

  De periode dat een dier in een gesloten uitwenverblijf is gehuisvest, valt binnen de maximale duur van de opvang, genoemd in artikel 21, tweede lid.

 • 6.

  De criteria en procedures voor de locatie, constructie en inrichting van het gebruik van het uitwenverblijf en de criteria op basis waarvan bepaald wordt of een dier in een uitwenverblijf geplaatst wordt, maken onderdeel uit van het beleid, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel j.

 • 7.

  In het register, bedoeld in artikel 36, wordt bijgehouden welke dieren in welk uitwenverblijf gehuisvest zijn.

Artikel 25 Internationaal fokprogramma

 • 1.

  Een dier kan ingezet worden voor een internationaal fokprogramma als:

  • a.

   de diersoort bedreigd is; en,

  • b.

   de leeftijd en gezondheid van het dier dit toestaat.

 • 2.

  Indien een dier gebruikt wordt voor een internationaal fokprogramma, kan het dier overgedragen worden of onder het opvangcentrum blijven.

 • 3.

  Indien verplaatsing noodzakelijk is wordt dit opgenomen in het register, bedoeld in artikel 36.

Artikel 26 Educatieve of wetenschappelijke doeleinden

 • 1.

  Een dier kan ingezet worden voor educatieve of wetenschappelijke doeleinden bij andere hiertoe erkende organisaties.

 • 2.

  Het opvangcentrum stelt in een geval als bedoeld in het eerste lid een contract met de erkende organisatie op, waarin in ieder geval staat beschreven wie de houder van het dier wordt en welke verantwoordelijkheden elke partij heeft.

Artikel 27 Dier inzetten voor herstel van soortgenoten

 • 1.

  Het opgevangen dier kan in het opvangcentrum blijven indien dit dier een belangrijke rol vervult in een of meer concrete gevallen van het herstel van opgevangen soortgenoten, die anders geen redelijke kans op succesvol herstel hebben.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde opvang voor het herstel van soortgenoten, kan alleen worden uitgevoerd zolang in redelijkheid mag worden aangenomen dat het dier in gevangenschap niet lijdt.

Artikel 28 Onderbrengen bij particulieren

 • 1.

  Een dier mag bij een particulier ondergebracht worden indien:

  • a.

   de particulier beschikt over de noodzakelijke ontheffingen;

  • b.

   het dier tot een diersoort behoort die geschikt is om in een particuliere situatie te houden;

  • c.

   het welzijn van het dier dit toelaat;

  • d.

   de particuliere houder een geschikt verblijf en expertise heeft om dit dier te houden;

  • e.

   het dier in principe gedurende zijn hele leven bij de particuliere houder kan blijven; en,

  • f.

   het verblijf waar het dier wordt ondergebracht voldoet aan de in artikel 10, tweede lid, gestelde voorwaarden.

 • 2.

  Gedurende het hele leven van het dier blijft het opvangcentrum de eigenaar van het dier.

 • 3.

  Indien de particuliere houder niet meer voor het dier kan zorgen, wordt het dier teruggebracht naar de eigenaar.

 • 4.

  Het dier mag niet door de particulier worden verkocht, verhuurd, tentoongesteld, al dan niet tijdelijk uitgeleend of gebruikt bij evenementen.

 • 5.

  Het opvangcentrum stelt een contract op waarin wordt opgenomen dat:

  • a.

   het genoemde in het eerste tot en met het vierde lid deel uitmaakt van het contract;

  • b.

   het niet is toegestaan met het dier te fokken; en,

  • c.

   bij overlijden van het dier de particulier dit meldt aan het opvangcentrum.

 • 6.

  Het onderbrengen bij particulieren is niet toegestaan indien het een dier betreft behorende tot een van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoort afkomstig uit de vrije natuur.

Artikel 29 Afwegingskader met betrekking tot de keuze voor een structurele oplossing

Ieder opvangcentrum stelt een afwegingskader vast met betrekking tot de keuze voor een structurele oplossing voor een dier. In het afwegingskader dient bij de keuze rekening te worden gehouden met de artikelen 25 tot en met 30. Dit kader wordt vastgelegd in het beleid, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel i.

Paragraaf 5 Doden

Artikel 30 Doden

 • 1.

  Een dier wordt gedood overeenkomstig paragraaf 1.3 van het Besluit houders van dieren, indien voor het dier geen andere structurele oplossing kan worden gevonden.

 • 2.

  Het dier wordt na verdoving door een bekwaam en daartoe bevoegd persoon gedood.

 • 3.

  De beheerder, bedoeld in artikel 32, eerste lid, en de dierenarts stellen een handelwijze vast als bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel k, voor het doden van opgevangen dieren.

 • 4.

  Een besluit om een dier te doden is altijd gebaseerd op het door het bestuur vastgestelde beleid en wordt in overleg met de dierenarts of de persoon, bedoeld in artikel 33, eerste lid, genomen.

Artikel 31 Overleden dier

 • 1.

  Indien een dier komt te overlijden, wordt de vermoedelijke doodsoorzaak door een vakbekwaam dierverzorger ingeschat of, als daar naar zijn of haar oordeel aanleiding toe bestaat, door een dierenarts vastgesteld.

 • 2.

  Een in het opvangcentrum gedood of gestorven dier dat geen productiedier is wordt vernietigd, of ter beschikking gesteld aan:

  • a.

   een door of namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan te wijzen wetenschappelijk instituut; of,

  • b.

   een museum, educatieve instelling, bezoekerscentrum of schoolbiologische dienst die over een daartoe strekkende ontheffing beschikt.

 • 3.

  Een overleden dier als bedoeld in het eerste lid waar de doodsoorzaak niet van bekend is, en waar de bepaling van de oorzaak van belang kan zijn voor het opsporen van vergiftigingen, of een dier dat is gestorven aan een onnatuurlijke doodsoorzaak, wordt uitsluitend aangeboden aan opsporingsambtenaren van de politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of andere bevoegde instanties.

Paragraaf 6 Medewerkers

Artikel 32 Beheerder

 • 1.

  Het bestuur van het opvangcentrum benoemt een of meer natuurlijk personen tot beheerder van een opvanginrichting. Een beheerder is belast met de dagelijkse leiding van de opvanginrichting.

 • 2.

  De taken en bevoegdheden van de beheerder worden vastgesteld in het beleid betreffende het personeel, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel l.

Artikel 33 Medewerkers

 • 1.

  Het opvangcentrum beschikt ten minste over één vaste, al dan niet vrijwillige, vakbekwame dierverzorger.

 • 2.

  De persoon, bedoeld in het eerste lid, kan tevens de beheerder, bedoeld in artikel 32, eerste lid, zijn.

 • 3.

  De persoon, bedoeld in het eerste lid, is in ieder geval vakbekwaam als hij voldoet aan de in artikel 3.11 van het Besluit houders van dieren gestelde eisen, met dien verstande dat indien geen deelkwalificatie beschikbaar is voor de betreffende soort, volstaan kan worden met de deelkwalificaties die wel van toepassing kunnen zijn op de op te vangen soort.

 • 4.

  De persoon, bedoeld in het eerste lid, is vakbekwaam met betrekking tot niet als gezelschapsdier gehouden dieren van van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoorten als hij kan aantonen dat hij ten minste de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan in het huisvesten en verzorgen van de specifieke categorie van dieren waarvoor de aanvrager ontheffing aanvraagt, en hij daartoe minimaal twee positieve referenties van deskundig te achten personen kan overleggen.

 • 5.

  In het beleid, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel l, wordt ingegaan op:

  • a.

   het aantal verzorgende medewerkers in relatie tot het aantal te verzorgen dieren;

  • b.

   de vereiste intensiteit, de aanwezigheid van ondersteunende medewerkers en overleg tussen medewerkers; en,

  • c.

   de taken, tijdsbesteding, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, positie, eventuele vergoedingen en opleidingsmogelijkheden voor vrijwillige en betaalde medewerkers.

Artikel 34 Operationele continuïteit

In het beleid, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel n, wordt vastgelegd hoe de operationele continuïteit wordt gewaarborgd. Daartoe behoren ten minste voorzieningen in geval dat essentiële medewerkers, zoals de beheerder, niet beschikbaar zijn.

Paragraaf 7 Bezoekers

Artikel 35 Bezoekers

 • 1.

  Het opvangcentrum kan bezoekers toelaten, mits de bezoekers het herstel van zieke en gewonden dieren en de structurele oplossingen voor de opgevangen dieren niet belemmeren of vertragen, zodat voldaan wordt aan de doelstelling, bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Het beleid, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel o, beschrijft maatregelen die het gestelde in het eerste lid waarborgen, waarbij ten minste wordt ingegaan op de volgende punten:

  • a.

   de ruimte waar bezoekers niet mogen komen;

  • b.

   fysiek contact tussen bezoekers en opgevangen dieren;

  • c.

   de mogelijkheid van afzondering van dieren buiten het zicht van de bezoekers;

  • d.

   de veiligheid van bezoekers.

Paragraaf 8 Register en logboek

Artikel 36 Register

 • 1.

  Artikel 4.9 Besluit houders van dieren is van overeenkomstige toepassing op een opvangcentrum van dieren.

 • 2.

  Indien dieren als één groep van dezelfde soort en van vergelijkbare leeftijd aangeboden worden, kunnen deze als groep onder vermelding van het aantal, worden opgenomen.

 • 3.

  In het register worden voor elk opgevangen dier de volgende gegevens opgenomen, voor zover relevant:

  • a.

   indien bekend de vindplaats van het dier en persoonsgegevens van de vinder of de gegevens van de eigenaar dat afstand doet van zijn dier;

  • b.

   datum van binnenkomst;

  • c.

   reden van aanbieden;

  • d.

   eerste beoordeling als bedoeld in artikel 18;

  • e.

   veterinaire verslaglegging, inclusief data van behandelingen;

  • f.

   de verwachte behandelingsduur in geval van zieke of gewonde dieren;

  • g.

   indien de verwachte behandelingsduur wordt overschreden, de reden van overschrijding; en

  • h.

   de definitief gekozen structurele oplossing voor het dier.

 • 4.

  In de veterinaire verslaglegging, bedoeld in het derde lid, onderdeel e, worden de volgende gegevens genoteerd:

  • a.

   behandelend dierenarts;

  • b.

   gegevens van het lichamelijk onderzoek en de diagnose;

  • c.

   verkregen medicatie met behandelingsfrequentie en dosering;

  • d.

   datum en beschrijving van vaccinaties en andere handelingen die uitgevoerd zijn ter vaststelling, behandeling of preventie van bepaalde ziekten met een (eventuele) datum waarop de handeling herhaald moet worden; en,

  • e.

   eventueel datum, uitvoerder en resultaten van een post-mortem onderzoek.

 • 5.

  De administratie en hoe deze ingevuld en gebruikt wordt, wordt beschreven in het beleid, bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel p.

 • 6.

  De administratie is altijd door alle aanwezige medewerkers in te zien.

Artikel 37 Logboek

 • 1.

  Het opvangcentrum houdt een logboek bij waarin dagelijks de gezondheidscontrole van alle dieren en eventuele andere bevindingen worden vastgelegd.

 • 2.

  Het logboek, bedoeld in het eerste lid, kan als aanvulling worden opgenomen in het register, bedoeld in artikel 36.

Paragraaf 9 Slotbepaling

Artikel 38 Afwijkingsmogelijkheid

Indien het opvangcentrum te maken krijgt met een onvoorziene situatie waardoor het zich gedwongen ziet van de voorschriften van dit protocol af te wijken, stelt het onverwijld Gedeputeerde Staten op de hoogte.

Bijlage 4 behorende bij de artikelen 3.3.2 en 3.3.5 van de Beleidsregel omgevingsrecht Noord-Brabant

Afwegingskaders en voorwaarden beheer soorten Vogelrichtlijn

Aalscholver, Phalacrocorax carbo

 
 

Provinciaal beleid

Van de aalscholver is bekend dat deze schade kan veroorzaken aan het belang van de bedrijfsmatige visserij of viskwekerijen en ook schade aan inheemse (vis)soorten. Vanwege het ontbreken van schadehistorie verlenen GS enkel een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor het vangen en/of doden ter voorkoming van belangrijke schade aan bedrijfsmatige visserij of ter bescherming van de flora en fauna.

GS kunnen een incidentele omgevingsvergunning verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;

 • Ter bescherming van flora of fauna.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Overnetting;

 • Fysieke verjaging.

 

Periode(n) en tijdstippen

 • bij een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Gebied

Gehele provincie, op locaties waar sprake van concrete dreigende schade of gevaar voor de volksgezondheid of openbare veiligheid.

 

Middelen en methoden

Middelen en methoden voor vangen of doden zoals voor deze soort benoemd in het goedgekeurde faunabeheerplan en welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • de verspreiding, de ontwikkelingen in de populatie, alsmede de daadwerkelijke omvang van schade of invloed op wettelijke belangen is aangetoond en onderbouwd in een goedgekeurd faunabeheerplan.

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

Brandgans, Branta leucopsis

 
 

Provinciaal beleid

Schadebestrijding:

Gedeputeerde Staten kunnen een omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit verlenen voor verjaging met ondersteunend afschot, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

Populatiebeheer:

De grootte van de (duurzame) broedpopulatie dient in evenwicht te zijn met een acceptabel schade- en veiligheidsniveau.

Als uitgangspunt voor de brandgans wordt het schadeniveau 2011 aangehouden (5 a 6.000 euro).

Bij benadering was de populatieomvang ca. 4.000 exemplaren.

Op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan, kan een omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit worden verleend voor reducerende maatregelen.

Veiligheid en volksgezondheid

GS kunnen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid of in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;

 • Ter bescherming van flora of fauna.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Visuele en akoestische middelen;

 • Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Ganzen, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

15 februari - 31 oktober

 

Gebied

Gebieden met concrete dreigende schade op basis van een faunabeheerplan van de FBE (m.u.v. rust- en foerageergebieden in de periode 1 november – 31 maart).

 

Middelen en methoden

Middelen en methoden voor vangen of doden zoals voor deze soort benoemd in het goedgekeurde faunabeheerplan en welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • de verspreiding, de ontwikkelingen in de populatie alsmede de daadwerkelijke omvang van schade, de noodzaak tot of invloed op wettelijke belangen is aangetoond en onderbouwd in een goedgekeurd faunabeheerplan;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet, of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Canadese gans, Branta canadensis

 
 

Provinciaal beleid

De canadese gans is landelijk vrijgesteld.

Populatiebeheer:

De grootte van de (duurzame) broedpopulatie dient in evenwicht te zijn met een acceptabel schade- en veiligheidsniveau. In geval van de canadese gans is dit schadeniveau nul.

Aanvullend op de vrijstelling kan door GS een omgevingsvergunning worden verleend om alle wettelijk toegestane maatregelen in te zetten, zoals koppelreductie, legselreductie en vangen en doden van ruiende ganzen.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;

 • Ter bescherming van flora of fauna.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Visuele en akoestische middelen;

 • Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Ganzen, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Gehele jaar vrijgesteld. Gebruik van het geweer van zonsopgang tot zonsondergang.

 

Gebied

Gehele provincie.

 

Middelen en methoden

Toegestane middelen onder vrijstelling, zoals opgenomen in artikel 4.19, eerste lid, van de Omgevingsregeling.

Bij een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

Middelen en methoden voor vangen of doden zoals voor deze soort benoemd in het goedgekeurde faunabeheerplan en welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Met betrekking tot de landelijke vrijstelling; de voorwaarden opgenomen in de artikelen 4.18 en 4.19 van de Omgevingsregeling.

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat gebruikmaking van de vrijstelling (en de daaraan gekoppelde beperkingen) niet afdoende kan zijn;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Ekster, Pica pica

 
 

Provinciaal beleid

Door het ontbreken van schadecijfers zal voor deze soort in Noord-Brabant geen omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit worden verleend.

Voor deze soort zal eerst inzicht moeten komen in het voorkomen en de aantallen, alsmede de omvang van de schade welke de soort veroorzaakt.

Een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit bij regionaal optredende ernstige schade aan gewassen kan wel worden aangevraagd.

 

Wettelijke belangen

Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in Faunaschade Preventiekit Kraaiachtigen, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Gebied

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Middelen en methoden

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen, waarbij geldt dat enkel middelen en methoden voor vangen of doden worden toegepast welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Fazant, Phasianus colchius

 
 

Provinciaal beleid

GS streven voor deze soort naar een duurzame instandhouding van de populatie, waarbij tevens wordt geborgd dat belangrijke landbouwschade en risico’s voor het luchtverkeer wordt voorkomen.

Jachtwildsoort.

De jacht op fazanthanen is geopend van 15 oktober t/m 31 januari, de jacht op -hennen van 15 oktober t/m 31 december.

Jacht is afdoende voor beperking van landbouwschade.

Wanneer de jacht is gesloten kan slechts een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit ter voorkoming van risico’s voor het luchtverkeer worden aangevraagd.

 

Wettelijke belangen

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Indien reguliere bejaging aantoonbaar niet kan leiden tot voorkoming van risico’s voor het luchtverkeer.

Preventieve maatregelen als opgenomen in de Faunaschade PreventieKit’ voor hoenderachtigen, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit kan worden verleend in de periode 1 februari tot 15 oktober.

 

Gebied

Luchthavens

 

Middelen en methoden

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen, waarbij geldt dat enkel middelen en methoden voor vangen of doden worden toegepast welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat reguliere bejaging onvoldoende mogelijk is om risico’s voor het luchtverkeer te voorkomen;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Gaai, Garrulus glandarius

 
 

Provinciaal beleid

Door het ontbreken van schadecijfers zal voor deze soorten in Noord-Brabant geen omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit worden verleend.

Voor deze soort zal eerst inzicht moeten komen in het voorkomen en de aantallen, alsmede de omvang van de schade welke de soort veroorzaakt.

Een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit bij regionaal optredende belangrijke schade aan gewassen kan wel worden aangevraagd.

 

Wettelijke belangen

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in Faunaschade Preventiekit module Kraaiachtigen, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen

 

Gebied

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen

 

Middelen en methoden

Middelen en methoden voor vangen of doden voor deze soort benoemd in het goedgekeurde faunabeheerplan en welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • de verspreiding, de ontwikkelingen in de populatie, alsmede de daadwerkelijke omvang van schade, de noodzaak tot of invloed op wettelijke belangen is aangetoond en onderbouwd in een goedgekeurd faunabeheerplan;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Grauwe gans, Anser anser

 
 

Provinciaal beleid

Schadebestrijding:

Een omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit voor verjaging met ondersteunend afschot ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

Populatiebeheer:

De grootte van de (duurzame) broedpopulatie dient in evenwicht te zijn met een acceptabel schade- en veiligheidsniveau. Als uitgangspunt voor de grauwe gans wordt het schadeniveau 2005 aangehouden (circa 36.000 euro). Bij benadering was de populatieomvang circa 7.500 exemplaren.

Omdat het aantal overzomerende grauwe ganzen de laatste jaren snel toeneemt en op dit moment circa 47.000 bedraagt (zomerganzentelling 2022), lijkt aanvullend op het schade gerelateerd beheer, ook reductie van de populatie noodzakelijk. Het uitgangspunt is dat het aantal overzomerende grauwe ganzen teruggebracht wordt, waarbij gestreeft wordt naar het genoemde maximum schadebedrag van circa 36.000 euro.

Op basis van een goedgekeurd Faunabeheerplan, kan een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit worden verleend voor reducerende maatregelen.

GS kunnen verder een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid of in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;

 • Ter bescherming van flora of fauna.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Visuele en akoestische middelen;

 • Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Ganzen, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

 • Schadebestrijding: gehele jaar;

 • Populatiebeheer: 15 februari - 31 oktober.

 

Gebied

Gebieden met concrete dreigende schade op basis van een faunabeheerplan van de FBE (met uitzondering van rust- en foerageergebieden in de periode 1 november – 1 april).

 

Middelen en methoden

Middelen en methoden voor vangen of doden zoals voor deze soort benoemd in het goedgekeurde faunabeheerplan en welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • de verspreiding, de ontwikkelingen in de populatie alsmede de daadwerkelijke omvang van schade, de noodzaak tot of invloed op wettelijke belangen is aangetoond en onderbouwd in een goedgekeurd faunabeheerplan;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Holenduif, Columba oenas

 
 

Provinciaal beleid

Een omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit voor gebieden met concrete dreigende schade op grond van een goedgekeurd Faunabeheerplan.

Een incidentele een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit is mogelijk ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in Faunaschade PreventieKit module Duiven, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Gebied

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Middelen en methoden

Middelen en methoden voor vangen of doden zoals voor deze soort benoemd in het goedgekeurde faunabeheerplan en welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Houtduif, Columba palumbus

 
 

Provinciaal beleid

GS streven voor deze soort naar een duurzame instandhouding van de populatie, waarbij tevens wordt geborgd dat belangrijke landbouwschade en risico’s voor het luchtverkeer wordt voorkomen.

De soort is aangewezen als jachtwild. Tevens is de soort landelijk vrijgesteld. Jacht en landelijke vrijstelling zijn afdoende ter voorkoming of beperking van belangrijke landbouwschade.

Noodzaak tot verdere omgevingsvergunning is niet aan de orde, met uitzondering van een omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit ter voorkoming van risico’s voor het luchtverkeer.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in Faunaschade PreventieKit module Duiven, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Gehele jaar vrijgesteld of bejaagbaar; gebruik van het geweer van zonsopgang tot zonsondergang.

Aanvullend bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Gebied

Luchthavens

 

Middelen en methoden

Toegestane middelen onder vrijstelling, zoals opgenomen in artikel 4.19, eerste lid, van de Omgevingsregeling.

Onder een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

Middelen en methoden voor vangen of doden zoals voor deze soort benoemd in het goedgekeurde faunabeheerplan en welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Met betrekking tot de landelijke vrijstelling; de voorwaarden opgenomen in de artikelen 4.18 en 4.19 van de Omgevingsregeling.

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit ter voorkoming van risico’s voor het luchtverkeer wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat gebruikmaking van de vrijstelling (en de daaraan gekoppelde beperkingen) niet afdoende kan zijn;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Kauw, Corvus monedula

 
 

Provinciaal beleid

GS streven voor deze soort naar een duurzame instandhouding van de populatie, waarbij tevens wordt geborgd dat belangrijke landbouwschade en risico’s voor het luchtverkeer wordt voorkomen

De kauw is landelijk vrijgesteld.

Landelijke vrijstelling wordt afdoende geacht ter voorkoming of beperking van belangrijke landbouwschade.

Aanvullend kunnen GS een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen indien de ruimte die de landelijke vrijstelling biedt aantoonbaar onvoldoende is ter bescherming van één van onderstaande wettelijke belangen.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;

 • Ter bescherming van flora of fauna.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in Faunaschade PreventieKit module Kraaiachtigen, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Gehele jaar vrijgesteld; gebruik van het geweer van zonsopgang tot zonsondergang.

 

Gebied

Gehele provincie.

 

Middelen en methoden

Toegestane middelen onder vrijstelling, zoals opgenomen in artikel 4.19, eerste lid, van de Omgevingsregeling.

Onder een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

Middelen en methoden voor vangen of doden zoals voor deze soort benoemd in het goedgekeurde faunabeheerplan en welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Met betrekking tot de landelijke vrijstelling; de voorwaarden opgenomen in de artikelen 4.18 en 4.19 van de Omgevingsregeling.

Omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat gebruikmaking van de vrijstelling (en de daaraan gekoppelde beperkingen) niet afdoende kan zijn;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn.

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Kleine mantelmeeuw, Larus fuscus

 
 

Provinciaal beleid

Voor de kleine mantelmeeuw geldt dat deze in bepaalde situaties overlast of risico’s voor het luchtverkeer of de volksgezondheid kan veroorzaken.

In dergelijke gevallen verlenen GS een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid en de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Opzettelijk verstoren;

 • Ongeschikt maken van broedlocaties.

 

Periode(n) en tijdstippen

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Gebied

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Middelen en methoden

Onder een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit: verstoren nesten, wegnemen eieren (artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de wet);

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen, waarbij geldt dat enkel middelen en methoden voor vangen of doden worden toegepast welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Knobbelzwaan, Cygnus color

 
 

Provinciaal beleid

Gezien de beperkte schaal en spreiding van de door knobbelzwanen veroorzaakte schade zullen GS in principe enkel een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

Hieraan dient een goedgekeurd faunabeheerplan ten grondslag te liggen.

In geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid kunnen GS een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in Faunaschade PreventieKit module Zwanen, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Gebied

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Middelen en methoden

Middelen en methoden voor vangen of doden zoals voor deze soort benoemd in het goedgekeurde faunabeheerplan en welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • de verspreiding, de ontwikkelingen in de populatie, alsmede de daadwerkelijke omvang van schade, de noodzaak tot of invloed op wettelijke belangen is aangetoond en onderbouwd in een goedgekeurd Faunabeheerplan;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus

 
 

Provinciaal beleid

Voor de kokmeeuw geldt dat deze in bepaalde situaties overlast of risico’s voor het luchtverkeer of de volksgezondheid kan veroorzaken.

In dergelijke gevallen verlenen GS een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid en de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Opzettelijk verstoren;

 • Ongeschikt maken van broedlocaties.

 

Periode(n) en tijdstippen

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Gebied

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Middelen en methoden

Onder een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit: verstoren nesten, wegnemen eieren (artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de wet);

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen, waarbij geldt dat enkel middelen en methoden voor vangen of doden worden toegepast welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Kolgans, Anser albifrons

 
 

Provinciaal beleid

Schadebestrijding:

Een omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit voor verjaging met ondersteunend afschot, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

Populatiebeheer:

In de zomer is er nog geen sprake van een duurzame populatie. Buiten de gebieden waar de kolgans als doelsoort wordt aangemerkt, wordt er geen duurzame populatie nagestreefd.

Een omgevingsvergunning op voorhand of incidenteel voor een flora- en fauna-activiteit; wordt enkel verleend op grond van een goedgekeurd faunabeheerplan.

GS kunnen omgevingsvergunning verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid of in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;

 • Ter bescherming van flora of fauna;

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Visuele en akoestische middelen;

 • Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Ganzen, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Gehele jaar.

 

Gebied

Gebieden met concrete dreigende schade op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan (met uitzondering van rust- en foerageergebieden in de periode 1 november tot 1 april).

 

Middelen en methoden

Middelen en methoden voor vangen of doden zoals voor deze soort benoemd in het goedgekeurde faunabeheerplan en welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • de verspreiding, de ontwikkelingen in de populatie alsmede de daadwerkelijke omvang van schade, de noodzaak tot of invloed op wettelijke belangen is aangetoond en onderbouwd in een goedgekeurd faunabeheerplan;

 • in geval van regulatie van de omvang van de broedpopulatie, enkel op basis van een ganzengebiedsplan, als onderdeel van een goedgekeurd faunabeheerplan,

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Meerkoet, Fulica atra

 
 

Provinciaal beleid

Gezien de beperkte schaal en spreiding van de door meerkoeten veroorzaakte schade zullen GS in principe enkel een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

Hieraan dient wel een goedgekeurd faunabeheerplan ten grondslag te liggen.

GS kunnen een omgevingsvergunning verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid of in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;

 • Ter bescherming van flora of fauna.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Koeten (meerkoet en waterhoen), www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Gebied

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Middelen en methoden

Middelen en methoden voor vangen of doden zoals voor deze soort benoemd in het goedgekeurde faunabeheerplan en welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Rietgans, Anser fabalis

 
 

Provinciaal beleid

Gezien het beperkte voorkomen en de onzekere staat van instandhouding van deze soort worden in principe door GS geen omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit voor vangen, doden of aantasten van verblijfplaatsen verleend.

Aangenomen wordt dat schade voldoende kan worden voorkomen of bestreden door middel van opzettelijke verstoring.

GS kunnen een incidentele omgevingsvergunning verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid of in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Visuele en akoestische middelen;

 • Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Ganzen, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

N.v.t.

 

Gebied

N.v.t.

 

Middelen en methoden

N.v.t.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Roek, Corvus frugilegus

 
 

Provinciaal beleid

Een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit kan worden verleend ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

Een omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit kan worden verleend voor specifiek omschreven gebieden met concrete dreigende schade op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan. Voor deze soort zal echter eerst inzicht moeten komen in het voorkomen en de aantallen, alsmede de omvang van de schade en overlast welke de soort veroorzaakt.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in Faunaschade PreventieKit module Kraaiachtigen, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Gebied

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Middelen en methoden

Middelen en methoden voor vangen of doden zoals voor deze soort benoemd in het goedgekeurde faunabeheerplan en welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • de verspreiding, de ontwikkelingen in de populatie, alsmede de daadwerkelijke omvang van schade, de noodzaak tot of invloed op wettelijke belangen is aangetoond en onderbouwd in een goedgekeurd faunabeheerplan;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Rotgans, Branta bernicla bernicla

 
 

Provinciaal beleid

Gezien het lokale voorkomen en de toch onzekere staat van instandhouding van deze soort wordt door GS geen omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit voor vangen, doden of aantasten van verblijfplaatsen verleend. Aangenomen wordt dat schade voldoende kan worden voorkomen of bestreden middels opzettelijke verstoring.

GS kunnen een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid of in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Visuele en akoestische middelen;

 • Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Ganzen, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

N.v.t.

 

Gebied

N.v.t.

 

Middelen en methoden

N.v.t.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Smient, Anas penelope

 
 

Provinciaal beleid

Een omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit voor gebieden met concrete dreigende schade op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan.

Een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit is mogelijk ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

GS kunnen een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid of in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in Faunaschade PreventieKit module Eenden, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Gebied

Beperkt tot de voorwaarden in de omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit. Niet binnen aangewezen foerageergebieden voor ganzen en smienten (periode 1 oktober t/m 31 maart).

 

Middelen en methoden

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen. Niet binnen aangewezen rust- en foerageergebieden voor ganzen en smienten (periode 1 november tot 1 april).

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • de verspreiding, de ontwikkelingen in de populatie, alsmede de daadwerkelijke omvang van schade, de noodzaak tot of invloed op wettelijke belangen is aangetoond en onderbouwd in een goedgekeurd faunabeheerplan;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Spreeuw, Sturnus vulgaris

 
 

Provinciaal beleid

De spreeuw is een soort waarvan bekend is dat deze lokaal en met name bij fruitteelt belangrijke schade kan veroorzaken. Voor de provincie Noord-Brabant ontbreekt op dit moment aan voldoende inzicht in de schadehistorie om een omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit te kunnen verlenen.

In geval van het optreden van schade aan fruitteelt door spreeuwen kunnen GS een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

 

Wettelijke belangen

Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in Faunaschade PreventieKit module Kleine Zangvogels, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Gebied

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Middelen en methoden

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen, waarbij geldt dat enkel middelen en methoden voor vangen of doden worden toegepast welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Stormmeeuw, Larus canus

 
 

Provinciaal beleid

Voor de stormmeeuw geldt dat deze in bepaalde situaties overlast of risico’s voor het luchtverkeer of de volksgezondheid kan veroorzaken.

In dergelijke gevallen verlenen GS een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid en de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Opzettelijk verstoren.

 

Periode(n) en tijdstippen

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Gebied

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Middelen en methoden

Onder een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit: verstoren nesten, wegnemen eieren (artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de wet);

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen, waarbij geldt dat enkel middelen en methoden voor vangen of doden worden toegepast welke zijn opgenomen artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Wilde eend, Anas platyrhynchos

 
 

Provinciaal beleid

GS streven voor deze soort naar een duurzame instandhouding van de populatie, waarbij tevens wordt geborgd dat belangrijke landbouwschade en risico’s voor het luchtverkeer wordt voorkomen.

Jachtwildsoort.

De jacht is geopend van 15 augustus t/m 31 januari. Buiten het jachtseizoen is slechts een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen mogelijk, op grond van een goedgekeurd faunabeheerplan.

Een omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit is mogelijk ter voorkoming van risico’s voor het luchtverkeer.

 

Wettelijke belangen

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren.

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Indien reguliere bejaging aantoonbaar niet kan leiden tot voorkoming van schade of risico’s;

 • Maatregelen als beschreven in Faunaschade PreventieKit module Eenden, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Tussen 1 februari en 15 augustus.

 

Gebied

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Middelen en methoden

Middelen en methoden voor vangen of doden zoals voor deze soort benoemd in het goedgekeurde faunabeheerplan en welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat reguliere bejaging onvoldoende mogelijk is geweest om schade aan gewassen gedurende het hele jaar te voorkomen of risico’s voor het luchtverkeer uit te sluiten;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Zilvermeeuw, Larus argentatus

 
 

Provinciaal beleid

Voor de zilvermeeuw geldt dat deze in bepaalde situaties overlast of risico’s voor het luchtverkeer of de volksgezondheid kan veroorzaken.

In dergelijke gevallen verlenen GS een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid en de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Opzettelijk verstoren;

 • Ongeschikt maken van broedlocaties.

 

Periode(n) en tijdstippen

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Gebied

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen.

 

Middelen en methoden

Onder een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit: verstoren nesten, wegnemen eieren (artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de wet);

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen, waarbij geldt dat enkel middelen en methoden voor vangen of doden worden toegepast welke zijn opgenomen artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

 

Zwarte kraai, Corvus corone

 
 

Provinciaal beleid

GS streven voor deze soort naar een duurzame instandhouding van de populatie, waarbij tevens wordt geborgd dat belangrijke landbouwschade en risico’s voor het luchtverkeer wordt voorkomen.

De zwarte kraai is landelijk vrijgesteld.

Landelijke vrijstelling wordt afdoende geacht ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

Aanvullend kunnen GS een omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit voor veiligheid luchtverkeer) verlenen indien de ruimte die de landelijke vrijstelling biedt aantoonbaar onvoldoende is ter bescherming van één van onderstaande wettelijke belangen.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;

 • In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;

 • Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;

 • Ter bescherming van flora of fauna.

 

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in Faunaschade PreventieKit module Kraaiachtigen, www.BIJ12.nl.

 

Periode(n) en tijdstippen

Gehele jaar vrijgesteld. Gebruik van het geweer van zonsopgang tot zonsondergang.

 

Gebied

Gehele provincie.

 

Middelen en methoden

Toegestane middelen onder vrijstelling (als opgenomen in artikel 4.19, eerste lid, van de Omgevingsregeling).

Onder een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

Middelen en methoden voor vangen of doden zoals voor deze soort benoemd in het goedgekeurde faunabeheerplan en welke zijn opgenomen in artikel 8.3, derde lid, van de wet jo. de artikelen 8.74m, eerste lid (middelen), en 8.74n, eerste lid (methoden), van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Voorwaarden/voorschriften

Met betrekking tot de landelijke vrijstelling; de voorwaarden opgenomen in de artikelen 4.18 en 4.19 van de Omgevingsregeling.

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat gebruikmaking van de vrijstelling (en de daaraan gekoppelde beperkingen) niet afdoende kan zijn;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn.

 

Bijlage 5 behorende bij de artikelen 3.3.3 en 3.3.5 van de Beleidsregel omgevingsrecht Noord-Brabant

Afwegingskaders en voorwaarden beheer soorten Habitatrichtlijn

Bever (Castor fiber)

 

Provinciaal beleid

De bever maakt een positieve ontwikkeling door in de provincie. Na een herintroductie en vanwege strikte bescherming heeft de soort zich snel kunnen vestigen en verspreiden in Noord-Brabant. Met de toename van het aantal bevers bestaan er ook in toenemende mate risico’s op schade aan eigendommen, landbouw en waterkeringen. Hoewel Gedeputeerde Staten de voorkeur geven aan preventieve maatregelen om schade en problemen te voorkomen, kunnen zich altijd situaties voordoen waarbij bevers de openbare veiligheid in gevaar brengen of ernstige schade veroorzaken. In ernstige gevallen kunnen Gedeputeerde Staten een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in de artikelen 11.46, eerste lid, onder a, en 11.48 van het Besluit activiteiten leefomgeving verlenen waarmee ingrijpen mogelijk wordt.

Met het verlenen van een omgevingsvergunning wordt het escalatiemodel aangehouden. Het escalatiemodel is onderdeel van het faunabeheerplan. Verblijfplaatsen zoals beverburchten, -holen en –dammen die voor ernstige schade zorgen mogen ook enkel met een omgevingsvergunning aangetast of verwijderd worden.

In het escalatiemodel wordt een ingrijpende maatregel altijd voorafgegaan aan een minder ingrijpende maatregel. De volgorde betreft daarmee;

 • 1.

  preventie

 • 2.

  mitigatie

 • 3.

  aanpassen van de leefomgeving

 • 4.

  verjagen

 • 5.

  vangen en verplaatsen

 • 6.

  doden

Het doden wordt enkel toegepast om schadegericht een probleem aan te pakken en niet om het aantal bevers te reduceren of te beheren. Bevers mogen alleen op het land gedood worden met een geweer al dan niet eerst gevangen met een vangkooi of kastval. Er mogen geen bevers in het water gedood worden. Het doden wordt enkel uitgevoerd door een professionele faunabeheerder. In de omgevingsvergunning voor doden wordt altijd de voorwaarde opgelegd om ter plaatste en per direct preventieve maatregelen aan te leggen. Hiermee moet voorkomen worden dat andere bevers de vrijgekomen plek weer innemen. Dierenleed en stress onder bevers en andere dieren dient voorkomen te worden.

Een omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aantoonbaar gewerkt wordt met een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd beverprotocol;

 • aangetoond is dat andere bevredigende oplossingen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op regionaal en lokaal niveau hierdoor niet in het geding komt.

Een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit kan worden aangevraagd op basis van een mitigatie- en compensatieplan opgesteld door een ter zake deskundige.

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren en keringen of andere vormen van eigendommen.

Passende en doeltreffende maatregelen

In een vooraf opgesteld en goedgekeurd beverprotocol staan de maatregelen beschreven die binnen wettelijke kaders zijn toegestaan.

Toegestane middelen

Toegestane middelen om bevers te vangen, te verplaatsen of te doden:

 • Kastval

 • Vangkooi

 • Kogelgeweer, eventueel voorzien van

  • a.

   een geluiddemper;

  • b.

   een kunstmatige lichtbron;

  • c.

   een voorziening om de prooi te verlichten;

  • d.

   een voorziening om de prooi te verlichten;

  • e.

   een elektronische beeldversterker; of

  • f.

   nachtzichtapparatuur

Periode

Vangen, verplaatsen en doden van bevers is verboden binnen de voortplantingsperiode, die loopt van 1 mei tot en met 31 augustus. Ook het vernielen van een beverburcht of -hol dient buiten de voortplantingsperiode plaatst te vinden. Preventieve maatregelen kunnen het hele jaar ingezet worden.

Gebied

In de hele provincie Noord-Brabant waar sprake is van concrete of dreigende ernstige schade of gevaar voor de openbare veiligheid.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning op voorhand voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aantoonbaar gewerkt wordt met een door GS goedgekeurd beverprotocol;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal en lokaal niveau niet in het geding kan komen.

Bijlage 6 behorende bij de artikelen 3.3.4 en 3.3.5 van de Beleidsregel omgevingsrecht Noord-Brabant

Afwegingskaders en voorwaarden beheer andere soorten

Aardmuis, Microtus agrestis

 

Provinciaal beleid

De aardmuis is een algemeen voorkomend knaagdier. Vanwege zijn leefwijze en voedselkeuze kan er in bepaalde situaties sprake zijn van ernstige of belangrijke schade aan gewassen.

GS kunnen een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen voor de bestrijding van aardmuizen bij optredende schade aan gewassen, veehouderijen, bossen of andere vormen van eigendom. Hieronder wordt ook verstaan schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen of begraafplaatsen.

GS kunnen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid.

Wettelijke belangen

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen.

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Plaatsen van nestkasten voor roofvogels;

 • Periodieke inundatie;

 • Aangepast landgebruik;

 • Minder diepe mestinjectie;

Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Woelmuizen, ratten en mollen, www.BIJ12.nl.

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

Gebied

 • Gehele provincie, in gebieden of op locaties waar sprake is van concrete dreigende schade of gevaar.

Middelen

 • Kastvallen;

 • Vangkooien;

 • Klemmen;

 • Inundatie

 • Middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of vrijgesteld.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op provinciaal niveau niet in het geding kan komen.

Bosmuis, Apodemus sylvaticus

 

Provinciaal beleid

De bosmuis is een algemeen voorkomend knaagdier. In tegenstelling tot zijn naam komt de bosmuis ok voor in het landelijk gebied en kan, vanwege zijn voorkomen en leefwijze ernstige of belangrijke schade aanbrengen aan gewassen, bossen of andere vormen van eigendom.

GS kunnen incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen voor de bestrijding van bosmuizen bij optredende schade aan gewassen, veehouderijen, bossen of andere vormen van eigendom. Hieronder wordt ook verstaan schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen of begraafplaatsen.

GS kunnen omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid.

Wettelijke belangen

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen.

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Plaatsen van nestkasten voor roofvogels;

 • Periodieke inundatie;

 • Aangepast landgebruik;

 • Minder diepe mestinjectie;

 • Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Woelmuizen, ratten en mollen, www.BIJ12.nl.

Middelen

 • Kastvallen;

 • Vangkooien;

 • Klemmen;

 • Inundatie;

 • Middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of vrijgesteld.

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

Gebied

 • Gehele provincie, in gebieden of op locaties waar sprake is van concrete dreigende schade of gevaar.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op provinciaal niveau niet in het geding kan komen.

Bunzing, Mustela putorius

 

Provinciaal beleid

Hoewel er onvoldoende gegevens zijn over de trend en aantallen bunzings binnen de provincie is wel bekend dat deze soort incidenteel schade veroorzaakt aan gehouden kippen, ganzen, eenden en konijnen.

Door het nemen van preventieve maatregelen, alsmede de bestaande mogelijkheid om deze diersoort opzettelijk te verontrusten (te verjagen), achten GS het alleen in heel bijzondere situaties acceptabel om een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te verlenen voor het vangen (en elders loslaten) van bunzings.

Indien een dergelijke omgevingsvergunning wordt verleend zullen GS aan de vergunning strikte voorwaarden verbinden en onder formulering van strikte kaders dat het vangen en weer elders loslaten zodanig wordt uitgevoerd dat de dieren, of de populatie, hierdoor geen onnodig risico lopen of de overlevingskansen afnemen.

Gezien de staat van instandhouding verlenen GS geen omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor het doden van bunzings.

Wettelijke belangen

 • In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen.

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Nader te bepalen.

Middelen

 • Kastvallen

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

Gebied

Alleen in uitzonderlijke situaties in of nabij gebieden waar hermelijnen aantoonbaar hoge predatie vertonen van weidevogelnesten of -jongen.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal en lokaal niveau niet in het geding kan komen.

Damhert, Dama Dama

 

Provinciaal beleid

In Noord-Brabant komen geen vrije, in het wild levende populaties damherten voor.

GS beschouwen de damherten welke binnen de provincie worden waargenomen niet als inheems. Het gaat om losgelaten of ontsnapte exemplaren. GS streven geen duurzame populatievorming na.

Voor damherten streven GS een nulstand na.

GS verlenen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor het handhaven van de nulstand. Daarbij dienen ontsnapte of vrijgelaten dieren uit de natuur te worden verwijderd om te voorkomen dat er een zich voortplantende populatie kan vormen. Indien de eigenaar van de ontsnapte of losgelaten dieren kan worden achterhaald zal deze de dieren eerst zelf dienen te vangen (al dan niet middels verdoving) en terug te brengen naar een voor deze dieren geschikt en afdoende omheind terrein. Indien geen eigenaar kan worden aangewezen of achterhaald dan zullen de dieren op basis van de omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit van GS worden afgeschoten.

Wettelijke belangen

 • In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;

 • Ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;

 • Ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Niet van toepassing

Middelen

 • Geweren (toegestane kalibers kogelgeweren);

 • Honden (niet zijnde lange honden);

 • Verdovingsgeweer;

 • Vangkooien;

 • Vangnetten.

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

 • Het gebruik van het geweer (al dan niet met gebruik van kunstlicht, warmtebeeld of restlichtversterker) over het gehele etmaal

Gebied

 • Gehele provincie.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt verleend om uit gevangenschap ontsnapte of vrijgelaten damherten te doden ten behoeve van de uitvoering van het nulstandbeleid.

Het doden van deze dieren vindt enkel plaats indien vangen (al dan niet middels verdoving) en weer terugbrengen naar een geschikte verblijfplaats of opvanglocatie niet mogelijk blijkt.

Das, Meles meles

 

Provinciaal beleid

In geval van schade aan infrastructurele dijklichamen is een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor het verontrusten en verjagen van dassen beschikbaar.

In uitzonderlijke gevallen kunnen dassen gevangen en verplaatst worden of hun verblijfplaatsen worden aangetast of vernietigd. Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt verleend op grond van een goedgekeurd faunabeheerplan. GS verlenen in principe geen omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor het doden van dassen.

GS kunnen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen voor het vangen of het aantasten van verblijfplaatsen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid. Alleen in uiterste gevallen zullen GS een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen voor het doden van dassen. Een dergelijke vergunning wordt pas verleend nadat er middels een uitgebreide toets is komen vast te staan dat alternatieven niet voorhanden zijn.

Wettelijke belangen

 • In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;

 • Ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren.

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Das, www.BIJ12.nl.

Middelen

 • Kastvallen;

 • Vangkooien;

 • Vangnetten;

 • Geweer.

Periode(n) en tijdstippen

 • •.

  Het gehele jaar

 • Het gebruik van het geweer (al dan niet met gebruik van kunstlicht, warmtebeeld of restlichtversterker) ook tussen zonsondergang en zonsopgang (bij omgevingsvergunning te bepalen)

Gebied

 • Gehele provincie, in gebieden of op locaties waar sprake is van concrete dreigende ernstige schade of gevaar (vooral dijklichamen).

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

Edelhert, Cervus elaphus

 

Provinciaal beleid

In Noord-Brabant komen geen vrije, in het wild levende populaties edelherten voor.

Hoewel niet kan worden uitgesloten dat in de toekomst de soort zich van nature in de provincie zal vestigen gaan GS er vooralsnog vanuit dat het bij waarnemingen van edelherten gaat om losgelaten of ontsnapte exemplaren. GS streven voor deze soort geen duurzame populatievorming na.

GS verlenen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor het handhaven van de nulstand. Daarbij dienen ontsnapte of vrijgelaten dieren uit de natuur te worden verwijderd om te voorkomen dat er een zich voortplantende populatie kan vormen. Indien de eigenaar van de ontsnapte of losgelaten dieren kan worden achterhaald zal deze de dieren eerst zelf dienen te vangen (al dan niet middels verdoving) en terug te brengen naar een voor deze dieren geschikt en afdoende omheind terrein. Indien geen eigenaar kan worden aangewezen of achterhaald dan zullen de dieren op basis van de omgevingsvergunning van GS worden afgeschoten.

Wettelijke belangen

 • In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van ernstige schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;

 • Ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;

 • ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren.

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Hertachtigen, www.BIJ12.nl.

Middelen

 • Geweren (toegestane kalibers kogelgeweren);

 • Honden (niet zijnde lange honden);

 • Verdovingsgeweer;

 • Vangkooien;

 • Vangnetten.

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

 • Het gebruik van het geweer (al dan niet met gebruik van kunstlicht, warmtebeeld, restlichtversterker of demper) over het gehele etmaal (bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen).

Gebied

 • Gehele provincie.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt verleend om uit gevangenschap ontsnapte of vrijgelaten edelherten te doden ten behoeve van de uitvoering van het nulstandbeleid.

Het doden van deze dieren vindt enkel plaats indien vangen (al dan niet middels verdoving) en weer terugbrengen naar een geschikte verblijfplaats of opvanglocatie niet mogelijk blijkt.

Haas, Lepus europaeus

 

Provinciaal beleid

GS streven naar een duurzame instandhouding van de populatie, waarbij ernstige landbouwschade wordt voorkomen en risico’s voor het luchtverkeer worden uitgesloten.

Het haas is een wildsoort en daar mag in het jachtseizoen van 15 oktober t/m 31 december op worden gejaagd.

De stand moet met reguliere bejaging op een zodanig niveau worden gehouden dat hiermee ernstige schade aan gewassen gedurende het gehele jaar kan worden voorkomen.

Wanneer de jacht is gesloten is een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen mogelijk, op grond van een goedgekeurd faunabeheerplan. GS gaan er echter vanuit dat dit enkel in bijzondere situaties aan de orde kan zijn en dat, naast bejaging in het jachtseizoen, ernstige schade kan worden voorkomen door het treffen van werende of verjagende maatregelen.

GS kunnen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen voor het vangen of doden in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid.

Wettelijke belangen

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen.

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in de Faunaschade Preventiekit Module Haasachtigen, www.BIJ12.nl.

Middelen

 • Hagelgeweren;

 • Honden (niet zijnde lange honden);

 • Haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds.

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

Gebied

 • Gehele provincie, in gebieden of op locaties waar sprake is van concrete dreigende ernstige schade of gevaar.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat reguliere bejaging onvoldoende mogelijk is geweest om ernstig schade aan gewassen gedurende het hele jaar te voorkomen;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet, of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal niveau niet in het geding kan komen.

Hermelijn, Mustela erminea

 

Provinciaal beleid

Van de hermelijn geldt dat deze landelijk een afnemende trend heeft. Van deze soort is uit landelijke gegevens bekend dat deze incidenteel schade veroorzaakt aan grondbroedende vogels en met name weidevogels.

Door het nemen van preventieve maatregelen, alsmede de bestaande mogelijkheid om deze diersoort opzettelijk te verontrusten (te verjagen), achten GS het alleen in heel bijzondere situaties en bij uitzondering acceptabel om incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te verlenen voor het vangen (en elders loslaten) van hermelijnen.

Indien een dergelijke omgevingsvergunning wordt verleend zullen GS aan de vergunning strikte voorwaarden verbinden en onder formulering van strikte kaders dat het vangen en weer elders loslaten zodanig wordt uitgevoerd dat de dieren, of de populatie, hierdoor geen onnodig risico lopen of de overlevingskansen afnemen.

Gezien de staat van instandhouding verlenen GS geen omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor het doden van hermelijnen.

Wettelijke belangen

In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Nader te bepalen

Middelen

 • Kastvallen.

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

Gebied

 • Alleen in uitzonderlijke situaties in of nabij gebieden waar hermelijnen aantoonbaar hoge predatie vertonen van weidevogelnesten of -jongen.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor vangen (en elders loslaten) wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet, of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal en lokaal niveau niet in het geding kan komen

Konijn, Oryctolagus cuniculus

 

Provinciaal beleid

Het konijn is een wildsoort en daar mag in het jachtseizoen van 15 augustus t/m 31 januari op worden gejaagd. Dit kan van zonsopkomst tot zonsondergang met fretten, buidels, kastvallen, vangkooien, honden, jachtvogels en het geweer.

Konijnen mogen op grond van de landelijke vrijstelling het hele jaar in het buitengebied worden gevangen en gedood waar belangrijke schade is ontstaan of waar kans op belangrijke schade is.

Aanvullend op de vrijstelling kunnen GS een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen voor het gebruik van niet bij vrijstelling toegelaten methoden of middelen alsmede het gebruik van het geweer buiten de wettelijk toegestane tijdstippen, met toepassing van kunstlicht of restlichtversterker of binnen de bebouwde kom en op gronden welke niet voldoen aan de wettelijke eisen van een jachtveld.

Tevens kunnen GS een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen voor de bestrijding van konijnen op sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen.

Wettelijke belangen

 • In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;

 • Ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Haasachtigen, www.BIJ12.nl.

Middelen

 • Geweren;

 • Honden, niet zijnde lange honden;

 • Haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds;

 • Fretten;

 • Kastvallen;

 • Vangkooien;

 • Buidels;

 • Vangnetten;

 • Gebruik van kunstlicht, lichtversterker, warmtebeeldkijker en/of demper.

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

 • Het gebruik van het geweer (al dan niet met gebruik van kunstlicht, warmtebeeld restlichtversterker of demper) ook tussen zonsondergang en zonsopgang (bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen)

Gebied

 • Gehele provincie, in gebieden of op locaties waar sprake is van concrete dreigende ernstige schade of gevaar.

Voorwaarden/voorschriften

Een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend, indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op provinciaal niveau niet in het geding kan komen.

 • Kastvallen, vangkooien, vangnetten en kunstlicht/restlichtversterker mogen alleen ingezet worden als deze opgenomen zijn in de vergunning.

Ree, Capreolus capreolus

 

Provinciaal beleid

Reeën komen in de gehele provincie Noord-Brabant voor. Totaal meer dan 10.000 dieren. Jaarlijks komen er circa 1.000 reeën om door aanrijdingen in het verkeer.

GS hebben de bevoegdheid om een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te verlenen voor het planmatig beheren van deze populatie(s). Dit in het belang van de volksgezondheid (verkeersveiligheid) maar ook ter voorkoming van ernstige schade aan landbouw, alsmede om de omvang van de populatie middels regulatie te kunnen beperken of te stabiliseren.

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit zal enkel kunnen worden verleend op grond van een goedgekeurd faunabeheerplan.

GS kunnen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen voor het doden of het aantasten van verblijfplaatsen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid. 

Voorts kan, indien de noodzaak hiertoe is aangetoond in het goedgekeurde faunabeheerplan, een vergunning worden verleend voor het gebruik van het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang, alsmede op gronden die niet voldoen aan de omvangseisen van een jachtveld.

Wettelijke belangen

 • In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;

 • Ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;

 • Ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Hertachtigen, www.BIJ12.nl.

Preventieve maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid, geanalyseerd en uitgevoerd op basis van de Leidraad vermindering aanrijdingen reeën (januari 2017).

Middelen

 • Geweren;

 • Honden, niet zijnde lange honden;

 • Gebruik van kunstlicht, lichtversterker, warmtebeeldkijker en/of demper.

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

 • Het gebruik van het geweer (al dan niet met gebruik van kunstlicht, warmtebeeld of restlichtversterker of demper) ook tussen zonsondergang en zonsopgang (bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen)

Gebied

 • Gehele provincie, in gebieden of op locaties waar sprake is van concrete dreigende ernstige schade of gevaar en welke zijn beschreven in het faunabeheerplan.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op regionaal niveau -al dan niet beoordeeld op leefgebiedsniveau- niet in het geding kan komen.

Rosse woelmuis, Myodus glareolus

 

Provinciaal beleid

De Rosse woelmuis is een algemeen voorkomend knaagdier. Het is een soort die zich vooral ophoudt in bosrijke omgeving of bosjes. Vanwege zijn leefwijze en voedselkeuze wordt niet verwacht dat deze soort ernstige of belangrijke schade aan gewassen zal veroorzaken.

Alleen in bijzondere situaties zullen GS een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen voor de bestrijding van Rosse woelmuizen bij optredende ernstige schade aan gewassen, veehouderijen, bossen of andere vormen van eigendom.

GS kunnen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid.

Wettelijke belangen

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Woelmuizen, ratten en mollen, www.BIJ12.nl.

Middelen

 • Kastvallen;

 • Vangkooien;

 • Klemmen;

 • Inundatie;

 • Middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of vrijgesteld.

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

Gebied

 • Gehele provincie, in gebieden of op locaties waar sprake is van concrete dreigende schade / gevaar.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal en lokaal niveau niet in het geding kan komen.

Steenmarter, Martes foina

 

Provinciaal beleid

Steenmarters hebben de laatste decennia een succesvolle opmars in Nederland gemaakt en ook in Noord-Brabant.

Door hun leefwijze kunnen steenmarters overlast veroorzaken in gebouwen en woningen. Maar ook is bekend dat zij schade aanrichten aan apparatuur en voertuigen.

Ook is bekend dat steenmarters schade veroorzaken aan (zowel hobbymatig als bedrijfsmatig) gehouden pluimvee.

Verder kunnen steenmarters schade veroorzaken aan beschermde inheemse fauna, en met name aan bodembroedende vogels, zoals weidevogels.

Op grond van de Omgevingsverordening Noord-Brabant kunnen gemeenten (na goedkeuring van een soortbeheerplan) gebruik maken van een vrijstelling om overlast binnen een bebouwde kom te bestrijden.

GS kunnen een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen voor het vangen, doden en/of het aantasten van vaste verblijfplaatsen. Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor het doden zal enkel in zeer bijzondere situaties worden verleend, waarbij dan tevens in acht wordt genomen dat een vrijkomend territorium bij het doden van een exemplaar snel wordt ingenomen door een andere steenmarter. Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor het doden wordt dan ook alleen verleend indien deze ingreep in samenhang plaatsvindt met andere handelingen of maatregelen. Deze handelingen en maatregelen moeten zijn opgenomen in een goedgekeurd faunabeheerplan.

GS kunnen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid.

Wettelijke belangen

 • In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;

 • Ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;

 • Ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren.

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Gebouwen, hogere gebouwdelen (zoals dakranden) en auto’s ontoegankelijk voor steenmarters te maken; gebruik van wettelijk toegestane afschrik- of afweermiddelen.

Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Vossen en marterachtigen, www.BIJ12.nl.

Middelen

 • Kastvallen;

 • Vangkooien

 • Gebruik van kunstlicht, lichtversterker, warmtebeeldkijker en/of demper.

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

 • Het gebruik van het geweer (al dan niet met gebruik van kunstlicht, warmtebeeld of restlichtversterker of demper) ook tussen zonsondergang en zonsopgang (bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen)

Gebied

 • Gehele provincie, in gebieden of op locaties waar sprake is van concrete dreigende schade of gevaar.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • in geval een omgevingsvergunning voor doden wordt verleend kan dit alleen op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan waarbij ook andere handelingen en maatregelen om overlast, schade of andere effecten integraal worden beschreven en toegepast.

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op provinciaal niveau niet in het geding kan komen.

Veldmuis, Microtus arvalis

 

Provinciaal beleid

De veldmuis is een algemeen voorkomend knaagdier. Vanwege zijn leefwijze en voedselkeuze kan er in bepaalde situaties sprake zijn van ernstige schade aan gewassen.

Bij provinciale verordening is vrijstelling verleend voor het doden van veldmuizen ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen.

Aanvullend kunnen GS een incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen voor de bestrijding van veldmuizen bij optredende schade aan gewassen, veehouderijen, bossen of andere vormen van eigendom. Hieronder wordt ook verstaan schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen of begraafplaatsen.

GS kunnen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid.

Wettelijke belangen

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen.

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Woelmuizen, ratten en mollen, www.BIJ12.nl.

Middelen

 • Kastvallen;

 • Vangkooien;

 • Klemmen;

 • Inundatie

 • Middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of vrijgesteld.

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

Gebied

 • Gehele provincie, in gebieden of op locaties waar sprake is van concrete dreigende schade of gevaar.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op provinciaal niveau niet in het geding kan komen.

Vos, Vulpes vulpes

 

Provinciaal beleid

Vossen komen in de gehele provincie voor. Vossen veroorzaken door hun predatie schade aan m.n. veehouderijen en kwetsbare grond-broeders. Vossen mogen op grond van de landelijke vrijstelling het hele jaar in het buiten-gebied worden gevangen en gedood waar schade is ontstaan of waar kans op schade is.

Aanvullend op de vrijstelling kan door GS omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit worden verleend voor het gebruik van niet bij vrijstelling toegelaten methoden of middelen, alsmede het gebruik van het geweer buiten de wettelijk toegestane tijdstippen, met toepassing van kunstlicht of restlichtversterker of binnen de bebouwde kom en op gronden welke niet voldoen aan de wettelijke eisen van een jachtveld.

GS verlenen bovengenoemde omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit;

 • op voorhand, voor de looptijd van een faunabeheerplan, in geval van het belang van de bescherming van de wilde fauna, en met name ten behoeve van de bescherming van weidevogelpopulaties;

 • incidenteel, op grond van een fauna-beheerplan, bij aangetoonde dreigende ernstige schade aan veehouderijen.

GS kunnen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen bij risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid.

Wettelijke belangen

 • In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;

 • Ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;

 • Ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in de Faunaschade Preventiekit Module Vossen en marterachtigen, www.BIJ12.nl.

Middelen

 • Geweren (toegestane kalibers hagel en/of kogelgeweren);

 • Honden (niet zijnde lange honden);

 • vangkooien;

 • vangnetten;

 • Gebruik van kunstlicht, lichtversterker, warmtebeeldkijker en/of demper.

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

 • Het gebruik van het geweer (al dan niet met gebruik van kunstlicht, warmtebeeld, restlichtversterker of demper) ook tussen zonsondergang en zonsopgang (bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te bepalen)

Gebied

 • Gehele provincie, in gebieden of op locaties waar sprake is van concrete dreigende schade of gevaar.

 • Op gronden welke niet voldoen aan de eisen van een jachtveld.

Voorwaarden/voorschriften

Opgenomen in de artikelen 4.18 en 4.19 van de Omgevingsregeling t.a.v. het gebruik van de vrijstelling voor het doden van vossen.

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op provinciaal niveau niet in het geding kan komen.

Wezel, Mustela nivalis

 

Provinciaal beleid

Voor de wezel geldt dat er landelijk en ook provinciaal sprake is van een afnemende trend. Daarbij zijn weinig concrete gegevens bekend van schade die wezels aanrichten. Er worden echter wel meldingen gedaan van predatie door wezels op weidevogelpopulaties.

Door het nemen van preventieve maatregelen, en de bestaande mogelijkheid om deze diersoort opzettelijk te verontrusten (te verjagen) kan onnodige en ongewenste predatie worden beperkt. Daarom achten GS het alleen in heel bijzondere situaties acceptabel om een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit te verlenen voor het vangen (en elders loslaten) van wezels.

Indien een dergelijke omgevingsvergunning wordt verleend zullen GS aan de vergunning strikte voorwaarden verbinden en onder formulering van strikte kaders dat het vangen en weer elders loslaten zodanig wordt uitgevoerd dat de dieren, of de populatie, hierdoor geen onnodig risico lopen of de overlevingskansen afnemen.

Gezien de staat van instandhouding verlenen GS geen omgevingsvergunning voor het doden van wezels.

Wettelijke belangen

In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Nader te bepalen

Middelen

 • Kastvallen.

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

Gebied

 • Alleen in uitzonderlijke situaties in of nabij gebieden waar hermelijnen aantoonbaar hoge predatie vertonen van weidevogelnesten of -jongen.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet, of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal en lokaal niveau niet in het geding kan komen

Wild zwijn, Sus scrofa

 

Provinciaal beleid

De provincie Noord-Brabant hanteert een nulstandsbeleid voor wilde zwijnen. Dit betekent dat het streven is gericht op nul wilde zwijnen en dat er in Noord-Brabant geen verplichting is tot instandhouding. Ter uitvoering van het nulstandbeleid zet de provincie alle haar toekomende wettelijke bevoegdheden op grond van de Wet natuurbescherming in indien de Faunabeheereenheid daar gemotiveerd om verzoekt. Dat betekent dat alle wilde zwijnen mogen worden geschoten maar dat is niet verplicht. Hoewel het beleid is gericht op nul wilde zwijnen, is het daadwerkelijk realiseren van nul wilde zwijnen in de praktijk niet altijd mogelijk. In die situaties is het uitgangspunt is dat er geen overlast en schade door wilde zwijnen optreedt en dat het risico op de introductie van besmettelijke dierziekten zo laag mogelijk wordt gehouden. Als partijen in een gebied met elkaar tot een breed gedragen plan komen om de populatie zodanig te beheren dat overlast en schade en risico’s op besmettelijke dierziekten zoveel als mogelijk wordt ingeperkt dan is dat mogelijk.

Het wild zwijn heeft zich in de gebieden Gemert-Bakel, Heeze-Leende en Asten gevestigd. Tijdens de regionale zwijnentafels is door alle betrokken partijen geconstateerd dat de nulstand met wettelijk toegestane middelen niet meer haalbaar is. Op basis van de regionale beheerplannen in deze gebieden wordt het beheer van het wild zwijn vormgegeven en uitgevoerd door de daarvoor aangewezen partijen. Het beheer is gericht op het voorkomen van overlast en schade en om het risico op introductie en verspreiding van dierziekten te verkleinen. Er wordt gestuurd op het voorkomen van schade. Het nulstandsbeleid wordt ingevuld als een nulschade-aanpak. Momenteel lijkt dit nog onvoldoende effectief waardoor de populatie groeit en zich verder verspreidt. Mede op basis van een breed gedragen advies van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant wordt dit beleid daarom aangescherpt in die zin dat de gebiedsaanpak er eveneens toe moet leiden dat de soort zich niet verder verspreidt over Brabant en dat de dichtheden in de genoemde gebieden zodanig moeten worden beperkt dat migratie naar omliggende gebieden wordt voorkomen.

Voor gebieden zonder regionaal gebiedsplan wordt het nulstandsbeleid uitgevoerd gericht op nulstand. Daarbij dienen ontsnapte of vrijgelaten dieren uit de natuur te worden verwijderd om te voorkomen dat er een zich voortplantende populatie kan vormen. Indien de eigenaar van de ontsnapte of losgelaten dieren kan worden achterhaald zal deze de dieren eerst zelf dienen te vangen (al dan niet middels verdoving) en terug te brengen naar een voor deze dieren geschikt en afdoende omheind terrein. Indien geen eigenaar kan worden aangewezen of achterhaald dan zullen de dieren op basis van de omgevingsvergunning van GS worden afgeschoten.

GS verlenen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor het handhaven van de nulstand en voor de invulling van de in de regionale gebiedsplannen beschreven nulschade-aanpak.

GS kunnen de verleende omgevingsvergunning uitbreiden voor het gebruik van extra, niet bij de huidige omgevingsvergunning aangewezen middelen.

GS onderschrijven de noodzaak, zoals opgenomen in het advies van de Faunabeheereenheid, dat een ondersteuningsteam in specifieke situaties dwingend in kan grijpen. Indien de Faunabeheereenheid daar om verzoekt, verstrekken GS hiertoe een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet voor situaties waarin is gebleken dat afschot van wilde zwijnen niet gerealiseerd kan worden en direct ingrijpen noodzakelijk is. De omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt verleend op basis van een door de Faunabeheereenheid opgesteld protocol en een door de Faunabeheereenheid onderbouwd verzoek.

Wettelijke belangen

GS kunnen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid.

 • In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;

 • Ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;

 • Ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren.

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Wild Zwijn, www.BIJ12.nl.

Middelen en methoden

Bij omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

 • Geweren (toegestane kaliber kogelgeweren);

 • Gebruik van kunstlicht-, restlicht- en warmtebeeldversterker;

 • Gebruik van geluidsdemper (mits met toestemming op grond van de Wet Wapens en Munitie)

 • Vangkooien

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

 • Het gebruik van het geweer (al dan niet met gebruik van kunstlicht, warmtebeeld, restlichtversterker of demper) ook tussen zonsondergang en zonsopgang

 • Idem, gedurende de nachtperioden van zon- en feestdagen

Gebied

 • Gehele provincie, in gebieden of op locaties waar sprake is van concrete dreigende schade/gevaar;

 • Op gronden welke niet voldoen aan de eisen van een jachtveld.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt verleend om wilde zwijnen te doden ten behoeve van de uitvoering van het nulstand-beleid in de gehele provincie, al dan niet met toestemming van de grondgebruiker (in geval inzet van een interventieteam nodig is). Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor vangkooien wordt verleend onder de voorwaarde dat de inzet en gebruik plaatsvindt op grond van een vangkooiprotocol. Daarbij geldt voor de gebieden waarvoor regionale beheerplannen zijn vastgesteld, dat het beheer van het wild zwijn wordt vormgegeven conform de aanpak in dit beheerplan en de voorwaarden die GS aan de omgevingsvergunning verbinden.

Woelrat, Arvicola amphibius

 

Provinciaal beleid

De woelrat is een algemeen voorkomend knaagdier. Vanwege zijn leefwijze en voedselkeuze kan er in bepaalde situaties sprake zijn van ernstige of belangrijke schade aan gewassen.

Bij provinciale verordening is vrijstelling verleend voor het doden van woelratten waar schade kan optreden bij teelt aan appels en/of peren.

Aanvullend kunnen GS incidentele omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen bij optredende schade aan gewassen, veehouderijen, bossen of andere vormen van eigendom. Hieronder wordt ook verstaan schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen of begraafplaatsen.

GS kunnen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verlenen in geval van risico’s voor de volksgezondheid of openbare veiligheid.

Wettelijke belangen

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;

Passende en doeltreffende maatregelen voor preventie of weren

 • Maatregelen als beschreven in de Faunaschade PreventieKit module Woelmuizen, ratten en mollen, www.BIJ12.nl.

Periode(n) en tijdstippen

 • Het gehele jaar

Gebied

 • Gehele provincie, in gebieden of op locaties waar sprake is van concrete dreigende schade of gevaar.

Middelen

 • Kastvallen;

 • Vangkooien;

 • Klemmen;

 • Inundatie

 • Middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of vrijgesteld.

Voorwaarden/voorschriften

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit wordt alleen verleend indien:

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op provinciaal niveau niet in het geding kan komen.

Bijlage 7 behorende bij artikel 5.1.2 van de Beleidsregel omgevingsrecht Noord-Brabant

Provinciaal toetsingskader en handleiding voor functioneel ontgronden

Inrichtings- en locatievoorwaarden

Ontgrondingenbeleid Provincie Noord-Brabant

Inhoudsopgave

 • 1.

  Inleiding

 • 2.

  Ontgrondingen voor natuur- en landschapsontwikkeling

  • 2.1

   Vennen

  • 2.2

   Plassen

  • 2.3

   Verschralen

  • 2.4

   Amfibieënpoelen

  • 2.5

   Nevengeulen en meanders in rivier- en beekdalen

  • 2.6

   Plas-drasgebieden

 • 3.

  Ontgrondingen voor recreatie

  • 3.1

   Jachthavens

  • 3.2

   Recreatieplassen (zwemmen, surfen, pleziervaart)

  • 3.3

   Visvijvers

  • 3.4.

   Vijvers of verlagingen onderdeel uitmakend van sport- en recreatieterreinen

 • 4.

  Ontgrondingen voor civieltechnische werken

  • 4.1

   Drinkwaterbekkens

  • 4.2

   Vijvers en waterpartijen in stedelijk gebied

  • 4.3

   Retentie-, bergings- en infiltratievijvers in het buitengebied

  • 4.4

   Beregeningsvijvers

  • 4.5

   Viskweekvijvers

  • 4.6

   Vijvers en moerassen t.b.v. natuurlijke zuivering van water

 • 5.

  Waterstaatkundige werken

  • 5.1

   Vaargeulen en kanalen

  • 5.2

   Waterlopen: sloten en vaarten

  • 5.3

   Waterlopen: verlaging of omleidingen van rivier- en beekbeddingen

  • 5.4

   Bassins t.b.v. opvang zand en slib

 • 6.

  Ontgrondingen voor landbouwkundige verbeteringen

Literatuur

Bijlage 1: Relatie waterdiepte en ecologische kwaliteit

 • 1.1

  Waterplanten

 • 1.2

  Waterkwaliteit

 • 1.3

  Stratificatie

Bijlage 2: Inrichtingsvoorwaarden voor jachthavens, recreatieplassen en vaarwegen

 • 2.1

  Jachthavens en pleziervaart

 • 2.2

  Plankzeilen, oeverrecreatie en zwemmen

 • 2.3

  Hengelsport

 • 2.4

  Vaarwegen beroepsvaart

 • 2.5

  Vaarwegen recreatievaart

Bijlage 3: Landbouwkundige verbeteringen die niet worden gezien als ontgrondingsactiviteit

 • 3.1

  Geen ontgrondingsactiviteit

 • 3.2

  Wanneer is er sprake van zaaibedbereiding en wanneer van kilveren?

1.Inleiding

Op 5 juli 2021 hebben wij het ontgrondingen en grondstoffenbeleid geactualiseerd en vastgelegd in de nota `Beleidslijn ontgrondingen en bouwgrondstoffen Provincie Noord-Brabant 2021-2030`. Belangrijk onderdeel van dit beleid is het zogenaamde functioneel ontgronden. Een functionele ontgronding is gekoppeld aan de realisering van een maatschappelijk gewenste functie. Het winnen van zand is daarbij geen doel op zich maar essentieel onderdeel van een verbetering van de omgevingskwaliteit gemotiveerd vanuit het ontwikkelen van ruimtelijke projecten of functies.

Voor het functioneel ontgronden geldt sinds 2002 een handleiding. Dit "Provinciaal Toetsingskader en handleiding voor functioneel ontgronden” ligt voor u en is qua terminologie geactualiseerd. Tevens hebben wij de voorwaarden voor landbouwkundige verbeteringen die opgenomen waren in een aparte nota “De bodem in zicht” in deze handleiding geïntegreerd. De nota ´De bodem in zicht ´ komt daarmee te vervallen.

In deze handleiding worden de inrichtingsvoorwaarden voor de meest voorkomende catego-rieën functionele ontgrondingen beschreven. Naast inrichtingsvoorwaarden geven we bij elke categorie van functionele ontgrondingen tevens locatievoorwaarden aan. Dit zijn kenmerken waaraan een locatie voor een specifieke functionele ontgronding idealiter voldoet ten aanzien van de bodemgesteldheid, waterhuishouding en ligging ten opzichte van andere functies. Deze zijn bepalend voor de mate waarin de beoogde functie te realiseren is. Deze voorwaarden zijn niet statisch. Een initiatiefnemer voor een ontgrondingen kan eventueel aangeven dat een bepaalde variant is verouderd of dat zijn variant van inrichting in dezelfde mate of beter voldoet dan in deze handleiding aangegeven.

Wij hanteren deze handleiding samen met de nota “Beleidslijn ontgrondingen en bouwgrondstoffen Provincie Noord-Brabant 2021-2030” en de Beleidsregel multifunctionele ontgrondingen als basis voor de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Uiteraard gelden bij de afweging van een aanvraag voor een ontgrondingsactiviteit ook andere aspecten en criteria die niet in deze handleiding zijn beschreven, bijvoorbeeld de invloed van de ontgronding op het (geo)hydrologische systeem van het gebied (onder andere geen verdrogende werking ten opzichte van nabij gelegen verdrogingsgevoelige (natuur)gebieden), de aanwezigheid van waardevolle ecologische, geomorfologische of archeologische patronen of elementen, te verwachten milieuhinder et cetera.

Bij grote ontgrondingen is een MER-procedure verplicht. Ook toetsen wij een aanvraag aan de ruimtelijke aspecten. Indien een (functionele) ontgronding wordt uitgevoerd dient hierover - los van de in deze nota opgenomen criteria om de functionaliteit te beoordelen - overeenstemming te zijn met de gemeente en of waterkwaliteits-/waterkwantiteitsbeheerder.

Deze handleiding is niet op alle onderdelen compleet. Bij een ontgronding kunnen belangen en milieuaspecten spelen die niet in deze handleiding zijn verwoord. Zo wordt voor de natuur technische uitvoering van een ontgrondingslocatie en het beheer hiervan ook verwezen naar de daarvoor bestemde richtlijnen. Verder verwijzen we naar de omgevingsverordening waarin definities (b.v. waterstaatkundig werk) zijn opgenomen alsook uitzonderingsbepalingen voor een omgevingsvergunning.

Leeswijzer

De inrichtings- en locatievoorwaarden zijn geordend naar hoofd- en subcategorie functionele ontgrondingen. Per subcategorie is aangegeven wat de hoofdfunctie is en welke nevenfuncties van toepassing kunnen zijn. Vervolgens zijn de inrichtings- en locatievoorwaarden beschreven, uitgaande van de hoofdfunctie, rekening houdend met de nevenfuncties.

In een tekstkader is een korte beschrijving van ontgrondingen met de betreffende functie opgenomen: voorkomen en ontstaan, kenmerken, beïnvloeding/bedreiging. Deze dient als referentie en nadere inperking van de categorie en als basis voor de locatie- en inrichtingsvoorwaarden. Waar relevant, zijn ook enkele aandachtspunten voor beheer toegevoegd, aangezien dit onderdeel kan uitmaken van de omgevingsvergunning.

In een tweetal bijlagen worden enkele inrichtingsvoorwaarden nader onderbouwd. Dit betreft de relatie tussen waterdiepte en ecologische kwaliteit (bijlage 1) en de kwantitatieve bepaling van de dimensies van ontgrondingen met een recreatieve functie, alsmede de dimensies van vaarwegen (bijlage 2).

2.Ontgrondingen voor natuur- en landschapsontwikkeling

2.1Vennen

Omschrijving/definitie

Voorkomen en ontstaan

 • ­ komen voor op de pleistocene zand­gronden

 • ­ Meestal gelegen op inzijggebieden en bij de bovenlopen van beken

 • ­ op natuurlijke wijze ontstaan in pingo-ruïnes, uitblazingskommen en dicht­ gestoven stroomgeulen of

 • ­ op kunstmatige wijze ontstaan door winning van zand, turf, leem of heide­plaggen

 • ­ historische nevenfuncties: wassen van schapen, zwemmen, schaatsen, visvijver

Kenmerken

 • ­ meestal relatief klein oppervlak (enkele hectaren) en ondiep (< 2 m)

 • ­ min of meer geïsoleerd gelegen

 • ­ volledig afhankelijk van regenwater door een slecht doorlatende bodem of mede gevoed door ondiep grondwater

 • ­ sterk fluctuerende waterstanden; droog­vallen komt voor

 • ­ substraat zand, veen of zand/veenmengsel

 • ­ van oorsprong oligo- tot mesotroof, kalkarm, niet tot zwak gebufferd en zuur tot zwak zuur water

 • ­ samenstelling van de bodem en van het instromende water bepalen de mate van buffering (zuurgraad)

 • ­ langzame toename sediment-/sliblaag

 • ­ door kleine watervolume grote invloed milieufactoren

Beïnvloeding/bedreiging

 • ­ droogvallen, verzuren, eutrofiëring (m.n. door ammoniak), inlaat systeem­vreemd water, concentratie van toxische stoffen in bovenste sediment laag, ontginning, roeren grond en vernietiging historische zaadbank

Hoofdfunctie

Biotoop voor watergebonden flora en fauna van:

 • zure venen zonder hoogveenontwikkeling

 • ionenrijkere, matig zure vennen zonder hoogveenontwikkeling

 • zeer zwak gebufferde zandbodemvennen

 • ondiepe, en diepe zwak gebufferde zandbodemvennen

Nevenfuncties

 • visueel-landschappelijk element

 • indien bestaand: cultuurhistorisch element

Locatievoorwaarden

 • voedselarme substraten aan of dicht onder de oppervlakte

 • open vegetaties rondom ter beperking van eutrofiëring door inspoeling/inwaaien strooisel

 • grondgebruik rondom extensief om inspoeling van toxische of eutrofiërende stoffen te beperken

 • geïsoleerd van ander oppervlaktewater om regenwaterkwaliteit te behouden, tenzij waterinlaat nodig is voor pH-buffering

 • hoog grondwaterpeil aanwezig of

 • natuurlijke leemlaag aanwezig (aandachtspunten: voldoende dikte, continuïteit, geringe hellingshoek, depressies waar schijngrondwater zich concentreert)

Inrichtingsvoorwaarden

 • algemeen geldt dat de inrichting dient te zijn afgestemd op een beschrijving van de gewenste eindsituatie van de natuurontwikkeling (streefbeeld), bij voorkeur gebaseerd op de historische terreingesteldheid, potenties voor natuurontwikkeling, referentiesituaties en natuurdoeltypen

 • oppervlakte bij voorkeur groter dan 200 m2, zodat voldoende watervolume ontstaat om overmatige opwarming en snelle verlanding te voorkomen

 • maximale waterdiepte 2 m, zijnde kenmerkend voor vennen

 • gemiddelde waterdiepte 1 à 2 m, zijnde kenmerkend voor vennen

 • bodem bij voorkeur 1 à 2 m beneden GLG of

 • bodem vlak boven natuurlijke leemlaag, waarbij 1 à 2 dm zand op de leemlaag wordt gehandhaafd als voedselarm substraat

 • leemlaag bij graafwerkzaamheden intact laten

 • taluds flauwer dan 1:7, zijnde kenmerkend voor vennen

 • hoewel droogvallen van vennen van nature voorkomt en er ook voordelen aan verbonden zijn (instandhouden pioniersstadium, natuurlijke verdieping door uitstuiving) zijn de nadelige gevolgen voor het aquatische ecosysteem dermate groot dat droogvallen zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. Bij eventuele waterinlaat is het niet gewenst gebiedsvreemd water of verrijkt oppervlaktewater te gebruiken.

Bij herstel van vennen

 • verwijderen van de organische laag reliëfvolgend tot op de minerale bodem

 • toplaag van de minerale bodem intact laten i.v.m. de beschikbaarheid van zaad in historische zaadbank

 • uitvoering met licht materieel om beschadiging van bodemstructuur en leemlagen te voorkomen (leemlaag dient intact te blijven).

 • verminderen van stikstofdepositie (atmosferische depositie)

Bij zwak gebufferde en voor verzuring gevoelige vennen dient tevens de verzuring te worden verminderd door:

 • indirecte beïnvloeding bekalken van het lokale infiltratiegebied

 • directe beïnvloeding mogelijk lichte bekalking (<0,5 ton/ha/jaar) van ven zelf of toevoer van bufferstoffen middels beperkte inlaat van gebufferd grondwater of voorgezuiverd oppervlaktewater ten behoeve van behoud danwel herstel van amfibieënpopulaties

 • verwijderen van boomopslag in de nabije omgeving van het ven, ter voorkoming van strooisel inwaai en beschaduwing.

Aandachtspunten voor beheer

 • omgeving vrijhouden van bosopslag

 • afhankelijk van watertype aanvoer bufferstoffen instandhouden

 • zo nodig na enige tijd herstelmaatregelen herhalen

2.2Plassen

Toelichting

Plassen kunnen op veel verschillende manieren ontstaan. Met name de diepte van een plas speelt een grote rol in de vormgeving. Zie bijlage 1 voor meer informatie over de relatie tussen waterdiepte en ecologische kwaliteit. Eutrofiëring is bij veel plassen een grote bedreiging voor de waterkwaliteit en dient zoveel mogelijk te worden aangepakt.

Omschrijving/definitie

Voorkomen en ontstaan:

 • komen in heel Nederland voor

 • kunstmatige ontstaanswijze door vervening, inpoldering, indijking, delfstoffenwinning of

 • natuurlijke ontstaanswijze door zeespiegelstijging, kwel, dijkdoorbraak, oeverafslag, oever- en dijkval, meander­afsnijding

Kenmerken:

 • meestal relatief klein en ondiep, soms groot en diep

 • voeding meestal door grond- en regen­water

 • substraat variabel

Beïnvloeding/bedreiging:

 • eutrofiëring, leidend tot troebel water met overmatig fytoplankton en weinig makrofyten

 • verzuring, leidend tot een soortenarm ecosysteem

 • vergiftiging

 • inlaat systeemvreemd water

 • zuurstofloosheid (als gevolg van eutrofiëring in combinatie met een te klein watervolume of stabiele stratificatie (zie bijlage 1))

 • verlanding (bij ondiepe plassen)

 • oeverafslag bij sterke golfslag in grote plassen

 • verdroging

Hoofdfunctie

 • zelfregulerend, soortenrijk aquatisch ecosysteem, optimale ontwikkeling van aan water gebonden soortgroepen: water- en oeverplanten, watervogels, amfibieën, macrofauna en vissen1

Nevenfuncties

 • visueel-landschappelijk element

 • indien bestaand: cultuurhistorisch element

Locatievoorwaarden

 • voedselarme substraten aan of dicht onder de oppervlakte zijn gunstig voor de waterkwaliteit en leiden tot een grote diversiteit

 • bij voorkeur geïsoleerd van ander oppervlaktewater met een slechte kwaliteit ter voorkoming van eutrofiëring en slibdepositie en ter bevordering van natuurlijke peilschommelingen

 • bij structurele waterinlaat kan de aanleg van een helofytenfilter de nutriëntenbelasting van de plas verlagen

 • Inrichtingsvoorwaarden streven naar een fosfaat-beperkte systeem

 • algemeen geldt dat de inrichting dient te zijn afgestemd op een beschrijving van de gewenste eindsituatie van de natuurontwikkeling (streefbeeld), bij voorkeur gebaseerd op de actuele terreingesteldheid, potenties voor natuurontwikkeling, referentiesituaties en natuurdoeltypen. Tevens dient te worden aangegeven wat de verwachte waterkwaliteit zal zijn gezien de kwaliteit van het instromende grond- en/of oppervlaktewater

 • oppervlakte bij voorkeur groter dan 200 m2 zodat voldoende watervolume ontstaat om overmatige opwarming en snelle verlanding te voorkomen

 • breking golfslag door aanleg brede rietoevers

 • maximale diepte afstemmen op de hoofdfunctie (=optimale natuurontwikkeling) en de lokale omstandigheden (met name de plasgrootte en de verwachte voedselrijkdom van het water) op basis van (zie ook bijlage 1):

  • de diepte tot waar voldoende licht doordringt om primaire productie mogelijk te maken. Dit wordt bepaald door de helderheid van het water, met als richtlijn circa 1,5 maal de doorzichtdiepte. Indicatief hiervoor is de diepte tot waar in gematigde streken hogere waterplanten2 worden aangetroffen: 5 tot 6 m.

  • de kans op thermische stratificatie in het groeiseizoen. Hoewel een volkomen natuurlijk verschijnsel kan stratificatie leiden tot een zuurstofarme waterlaag (hypolimnion) op de plasbodem. Deze laag en de bodem zijn gedurende korte of langere tijd ongeschikt als habitat voor (zuurstofafhankelijke) aquatische organismen, hetgeen niet past binnen de gedefinieerde hoofdfunctie3.

  • daarom dient een natuurplas niet dieper te worden aangelegd dan de diepte waarop het ontstaan van een zuurstofarme laag verwacht kan worden. In kleine plassen (<2 ha) kan deze laag al op 3 à 4 m diepte ontstaan; bij grotere plassen zorgt de windinvloed ervoor dat een zuurstofarm hypolimnion alleen op (veel) grotere diepte kan ontstaan (zie bijlage 1).

 • het water is bij voorkeur arm aan nutriënten, omdat hoge stikstof- en fosfaatgehaltes leiden tot een stabiele evenwichtssituatie met troebel, algenrijk water, waarin waterplanten en roofvis (als baars, snoek en snoekbaars) zich slecht kunnen handhaven en witvis (planktivoren als brasem en karper) in grote dichtheden voorkomt. In plassen (>10 ha) met totaalfosfaat-concentraties van meer dan 0,08-0,11 mg/l ontstaat vrijwel altijd een dergelijke door planktivore (plankton etende) vis gedomineerd (‘verbrasemd’) systeem. Onder de 0,05 mg totaalfosfaat/l ontstaat meestal een helder systeem, waarin echter wel een evenwicht bestaat tussen prooi- en roofvis. In het traject 0,05-0,08 mg totaalfosfaat/l kan het systeem slechts helder blijven indien voldoende waterplantenbedekking (40-80% van het bodemareaal) de handhaving en aanwas van snoek mogelijk maakt.

 • een groot deel van het plasoppervlak wordt ingericht als een ondiep-waterzone, met water- en oeverplanten, welke van groot belang zijn voor het goed functioneren van het aquatische ecosysteem. Water- en oeverplanten bieden ondermeer schuil-, voedsel- en voortplantingsgelegenheid voor roofvis, hebben een remmende werking op algengroei en gaan resuspensie van (eutroof) slib tegen.

Deze zone:

 • beslaat zeker 25% van de plasoppervlakte; in eutrofe wateren bij voorkeur 40 tot 80%

 • bestaat voor minimaal de helft uit een zone van 0 tot 0,5 m diep, waar oever- en moeras-planten de dominante soorten vormen

 • is voor het overige tussen 0,5 en maximaal 3 m diep; de zone waarin submerse (ondergedoken) waterplanten domineren en in helder water de grootste dichtheid bereiken; in troebele plassen dient een maximale diepte van 1 à 1,5 m te worden aangehouden in verband met de beperkte lichtinval

 • heeft een gemiddelde taludhelling van 1:10 of flauwer zodat golfenergie wordt gedempt, er een geleidelijke overgang van nat naar droog ontstaat, de vestigingskansen voor water- en oeverplanten groot zijn en er ruime levensmogelijkheden voor ongewervelden en vis bestaan

 • kent interne variatie in de taludhelling zodat een groot aantal microhabitats en overgangen (gradiënten) ontstaan

 • bij grotere plassen verdient het aanbeveling om langs de op de overheersende windrichtingen (noordwest, west en zuidwest) gelegen oevers eilanden of vooroevers aan te leggen om de oeverzone (met name de aanwezige water- en oeverplanten) te beschermen tegen extreme golfslag

 • Voor dit doel kunnen ook windsingels worden aangelegd. Deze maatregelen verminderen tevens de resuspensie van slib wat zowel direct als indirect (via de desorptie van fosfaat) gunstig is voor het doorzicht en daarmee op het ecologisch functioneren

 • een onregelmatige waterlijn (middels eilanden, inhammen, landtongen etc.) zorgt ervoor dat de ecologisch belangrijke land-watergradiënt wordt verlengd en beschutte oeverdelen worden gecreëerd; voor de duurzaamheid van dergelijke structuren gelden minimumafmetingen van 10 m

 • de locatiekeuze mag geen drainerende werking uitoefenen op verdrogingsgevoelige (natuur- en landbouw)gebieden

Aandachtspunten voor beheer

 • in open water overwegend niets doen

 • in moerasvegetaties en -bossen niets doen of extensieve begrazing toepassen om verlanding tegen te gaan

 • in ondiepe, sterk verlande plassen of plassen met een dikke sliblaag op de bodem kan baggeren de ecologische waarden verhogen.

 • in plassen waarin de nutriëntenconcentraties voldoende laag zijn, maar waarin nog wel een troebel door planktivore vis gedomineerd systeem bestaat, kan worden overwogen om middels manipulatie van de visstand (actief biologisch beheer) het systeem naar een heldere evenwichtstoestand te brengen.

2.3Verschralen

Omschrijving/definitie

Voorkomen en ontstaan:

 • toegepast in gebieden met van oorsprong relatief voedselarme bodemsubstraten

Kenmerken: 

 • vochttoestand van oorsprong droog of nat

 • in de huidige situatie vermest, verzuurd en soms verdroogd

Beïnvloeding/bedreiging:

 • aantasting van het natuurlijke bodemprofiel

 • verwijdering van de zaadbank

 • In schraalgraslanden: verdroging door verlaagde waterstanden, verzuring door verlaging van de zuurgraad in bodem(water), eutrofiëring en een verhoogde productie door aanbod van nutriënten via bodem of water

Hoofdfunctie

 • abiotische uitgangssituatie voor de ontwikkeling van oorspronkelijke, (half)natuurlijke vegetatie die afhankelijk is van een voedselarme bodem

Nevenfuncties

 • soms ontwikkeling van grondwaterafhankelijke vegetaties (zie ook 1.6)

Locatievoorwaarden

 • voedselarme substraten dicht onder de oppervlakte

 • indien natte eindsituatie gewenst: grondwater jaarrond niet meer dan 10 cm onder het bodemoppervlak.

Inrichtingsvoorwaarden

 • algemeen geldt dat de inrichting dient te zijn afgestemd op een beschrijving van de gewenste eindsituatie van de natuurontwikkeling (streefbeeld), bij voorkeur gebaseerd op de actuele terreingesteldheid, potenties voor natuurontwikkeling, referentiesituaties en natuurdoeltypen

 • in principe niet dieper dan de onderzijde van de voedselrijke bouwvoor of veraarde veenlaag, tenzij dit nodig is om lokaal extra variatie in vochthuishouding en bodemprofiel aan te brengen; indien het niet gewenst is om een plas/dras situatie te creëren moet boven de GHG gebleven worden

 • indien passend in de lokale (historische) situatie (micro)reliëf aanbrengen ter vergroting van de variatie in standplaatsen

 • aansluiting op de niet vergaven omgeving via flauwe taluds om gradiëntsituaties te creëren en voor een goede landschappelijke inpassing.

 • In geval van verschraling dmv afgraven gelden de volgende randvoorwaarden:

  • Afgraven kan per definitie afbreuk doen aan historische landbouwgronden (enkeerdgronden), aardkundig waardevolle gebieden en archeologisch waardevolle gebieden, en is in die gevallen wenselijk om helemaal uit te sluiten.

 • In de overige gevallen geldt:

  • Maaiveldsverlaging dient steeds te worden getoetst aan het gewenste (natuurlijke) watersysteem ofwel, de afgraving dient eveneens te worden afgestemd op mogelijke toekomstige peilverhogingen

  • Afgraven van de eutrofe bouwvoor dient beperkt te blijven tot maximaal 40 cm. De noodzaak van een afgraving dieper dan 40 cm dient te worden onderbouwd.

Aandachtspunten voor beheer

 • in open vegetaties verschralend beheer middels maaien of begrazen

 • in moeras-, struweel- en bosvegetaties overwegend niets doen.

2.4Amfibieënpoelen

Omschrijving/definitie

Voorkomen en ontstaan

 • door de mens gegraven en in stand gehouden

 • in bos (depressies), heide (drenking van schapen) en weiland (drenking van vee)

Kenmerken:

 • meestal relatief klein: diameter gemiddeld 5 m, oppervlak 10 tot 500 m2

 • soms tot 1000 m2 groot

 • diepte tot circa 2 m; gemiddelde diepte van 0.5 à 1 m

 • basisvorm meestal rond, soms grillig

 • uitgangssubstraat zelfde als omgeving, hierop slib- of organische laag aanwezig

 • van oorsprong matig voedselrijk tot voedselrijk

 • voeding door regenwater of ondiep afstromend grondwater

 • brak of zoet water

 • geïsoleerd van ander oppervlaktewatergeïsoleerd van ander oppervlaktewater

 • bodem zonder, met natuurlijke of met kunstmatige afdichting

 • indien historisch gebruikt voor veedrenking vaak beschaduwd ter voorkoming van algenbloei

 • indien gebruikt voor veedrenking vaak continu een pioniersmilieu door vertrapping

 • snelle opwarming in voorjaar□gunstig voortplantingsmilieu

 • door kleine watervolume grote invloed milieufactoren

Beïnvloeding/bedreiging

 • verzuring, verlanding, eutrofiëring, atmosferische depositie, verzouting, ontwatering, slibvorming, algenbloei, hoge temperatuur, slechte zuurstofhuishouding, vertrapping door vee, vraat door vis

Hoofdfunctie

 • ­ voortplantingsbiotoop voor amfibieën

Nevenfuncties

 • biotoop voor watergebonden flora en fauna

 • visueel-landschappelijk element

 • veedrenkplaats

Locatievoorwaarden

 • onbeschaduwd voor een snelle opwarming, een goede ontwikkeling van waterplanten en ter voorkoming van eutrofiëring door bladval; eventuele beplanting alleen aan de noordzijde wat als windscherm kan fungeren en zo een warm microklimaat creëert

 • op korte afstand geschikt overwinteringsbiotoop (bos, struweel, houtwal of ruigte)nabij lijnvormige beplanting t.b.v. migratie

 • rekening houden met trekroutes in relatie tot verkeerswegen

 • rekening houden met stapsteenfunctie in ecologische structuur: onderlinge afstand maximaal 275 m

 • bij voorkeur clusters van poelen aanleggen ter voorkoming van uitsterven (risico-spreiding)

 • omringend grondgebruik relatief extensief (beperking inspoeling/inwaaien nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen)

 • geïsoleerd van ander oppervlaktewater ter voorkoming van eutrofiëring, slibvorming en immigratie van vis

 • gevoed door regen of schoon grondwater (wat niet vervuild is met nitraat) en waar geen landbouwchemicaliën worden toegepast

 • bij voorkeur hoog grondwaterpeil of natuurlijke leemlaag aanwezig om droogvallen in het voortplantingsseizoen te voorkomen; droogvallen in de nazomer is minder schadelijk voor de amfibieën en heeft als voordeel dat vissen(broed) zich niet kan ontwikkelen4.

 • bij voorkeur geen voeding met ijzerrijke kwel

Inrichtingsvoorwaarden

 • algemeen geldt dat de inrichting dient te zijn afgestemd op een beschrijving van de gewenste eindsituatie van de natuurontwikkeling (streefbeeld), bij voorkeur gebaseerd op de actuele terreingesteldheid, potenties voor natuurontwikkeling, referentiesituaties en natuurdoeltypen

 • minimum oppervlak 25 m2 en bij voorkeur groter dan 100 m2 zodat voldoende watervolume ontstaat om overmatige opwarming en snelle verlanding te voorkomen

 • maximale waterdiepte 1 à 2 m zodat het water snel opwarmt en voldoende lichtdoordringing een rijke oever- en waterplantenbegroeiing mogelijk maakt

 • bodem bij voorkeur 1 à 2 m beneden GLG, anders afdichten met klei

 • minimale diepte 1 m voor vorstvrije overwintering

 • oevers bij voorkeur grillig of langgerekt

 • taluds 1:5 of flauwer voor een goede vestiging en handhaving van oever- en waterplanten; in grote poelen minimaal 1:7 i.v.m. grotere golfslag

 • vorm van de poel bij voorkeur onregelmatig om creatie van microhabitats te bevorderen

 • zongerichte oever (noord en/of noordoost) 1:10 of flauwer om een groot oppervlak door de zon verwarmd landbiotoop en ondiep water te creëren

Aandachtspunten voor beheer

 • afhankelijk van diepte, biomassa productie en bladaccumulatie eens in de 2 tot 5 jaar schonen (als de diepte minder is geworden dan 0,75 à 1 m) om de oppervlakte open water te herstellen en de minerale bodem vrij te maken; om fauna met een meerjarige cyclus te sparen bij voorkeur schonen in een periode van droogval en niet alle poelen in een gebied tegelijk of slechts een gedeelte van elke poel schonen

 • struik- en boomvegetatie bijhouden om buitensporige schaduwvorming te voorkomen

 • bij verzuurde poelen kan inlaat van gebufferd water of lichte bekalking worden overwogen

 • poelen in weilanden uitrasteren ter voorkoming van vertrapping

 • geen vis

 • voorkom verstoring door honden en mensen

 • indien sprake is van specifieke doelsoorten dient het beheer hierop te worden afgestemd5

 • Bufferstroken kunnen op landbouwgrond (waar geen landbouwchemicaliën worden toegepast) worden aangelegd voor extra bescherming en als terrestrische habitat; bredere bufferstroken geven een grotere kans op bescherming

2.5Nevengeulen en meanders in rivier- en beekdalen

Omschrijving/definitie

Voorkomen en ontstaan:

 • in beekdalen of het (buitendijkse) rivierengebied

 • van natuurlijke of kunstmatige oorsprong

Kenmerken: 

 • (semi)permanent meestromend met de rivier of beek

 • onderhevig aan de hydrodynamiek, morfo­­­dynamiek en waterkwaliteit van de rivier of beek

 • bodemsubstraat varieert afhankelijk van de hydrodynamiek per locatie van grof mineraal (zand en grind) tot fijn en organisch (klei en sapropelium)

 • Weinig vestiging van plantensoorten door de continue stroming en de grote fluctuaties in waterdiepte

Beïnvloeding/bedreiging:

 • vermesting, verzilting, vergiftiging, verzanding, slibafzet, verlegging hoofdstroomgeul

Hoofdfunctie

 • waterafvoer: onderdeel van het doorstroomprofiel van de rivier of beek. In bepaalde gevallen doorgaans slechts een geringe vergroting van de afvoercapaciteit en pas in perioden van wateroverlast effectief

 • migratieroute voor aquatische fauna langs barrières (stuwen, duikers etc.)

Nevenfuncties

 • biotoop voor rivier- of beekgebonden organismen, in geval van nevengeulen buiten de (veelal intensief gebruikte en beheerde) hoofdgeul, vanwege o.a. de fluctuerende waterdieptes en het langzamer stromende water in vergelijking met de hoofdgeul

 • Nevengeulen kunnen belangrijk zijn voor de groeifase van vis

 • Speciale omstandigheden in nevengeulen kunnen mogelijkheden bieden voor verschillende vogelsoorten. Waadvogels kunnen bijvoorbeeld door de fluctuerende waterniveau’s gebruik maken van opkomende slib oevers en ondiep stromend water, en tijdens koude perioden kan het stromende water in nevengeulen mogelijkheden voor voedsel bieden voor watervogels

Locatievoorwaarden

 • in beekdalen of het (buitendijkse) rivierengebied

 • bij voorkeur toepassen in trajecten met een redelijk verhang om voldoende stroomsnelheid te creëren tegen verzanding

 • In stuw-gereguleerde riviertrajecten zijn de hydrodynamische omstandigheden vaak te veel verlaagd om de aanleg van een nevengeul te adviseren. Echter, nevengeulen parallel aan de stuwen kunnen daar wel mogelijkheden bieden

 • beekherstel bij voorkeur toepassen op complete stroomgebieden, te beginnen bij de brongebieden en van daaruit stroomafwaarts verbeteringen aanbrengen

Inrichtingsvoorwaarden

 • algemeen geldt dat de inrichting dient te zijn afgestemd op een beschrijving van de gewenste eindsituatie van de natuurontwikkeling (streefbeeld), bij voorkeur gebaseerd op de actuele terreingesteldheid, potenties voor natuurontwikkeling, referentiesituaties en natuurdoeltypen; stroomsnelheid, erosie, en sedimentatie bepalen de mogelijkheden voor verschillende typen organismen, en worden op hun beurt bepaald door afvoer en sedimentbelasting

 • breedte en diepte van de geul, alsmede meanderbreedte en meanderlengte afstemmen op de bodemsamenstelling en het verhang van de dalbodem en de huidige afvoerdynamiek van de rivier of beek en op randvoorwaarden vanuit natuurontwikkeling en gebruiksfuncties (inundatie etc.); vanuit ecologisch oogpunt dienen de dimensies te worden geoptimaliseerd voor goede stromingseigenschappen bij de meest voorkomende afvoer

 • meanders graven of door systeemeigen hydrodynamiek laten ontstaan (in het laatste geval is geen sprake van ontgronding)

 • bij hermeandering tracékeuze zo mogelijk afstemmen op het historische tracé, echter rekening houdend met actuele hydrodynamiek

 • waterdiepte maximaal gelijk aan diepte van de hoofdgeul, met een absoluut maximum van 4 m, de diepte tot waar lichtdoordringing in helder water een goede waterplantontwikkeling mogelijk maakt; in troebel water geldt een kleinere maximale diepte

 • variatie in oevervormen aanbrengen of door systeemeigen hydrodynamiek laten ontstaan (steile taluds in buitenbochten, flauwe taluds in binnenbochten)

 • variatie in waterdiepte (banken, geulen, eilanden) aanbrengen of door systeemeigen hydrodynamiek laten ontstaan2; hierdoor ontstaat ook variatie in stroomsnelheid en substraat (zand, klei, grind, blad, hout, detritus)

 • zorgen dat gebruiksfuncties van de hoofdgeul (b.v. scheepvaart) niet worden geschaad door verzanding, verlegging van de hoofdgeul etc.

 • constructie van drempels of reguleringswerken in de nevengeul kan voorkomen dat te veel water uit de hoofdgeul wordt genomen

 • aanwezigheid van dood of levend hout kan veel toevoegen aan de ecologische waarde van de hoofdgeul door de grote biodiversiteit aan macro-invertebraten die erin leven, bomen in en langs nevengeulen kunnen een goede habitat vormen voor vooral macro-invertebraten en vis

 • bij het creëren van een nevengeul kan de hoeveelheid van kwel vanuit de hoofdgeul naar poldergebieden tijdens overstromingen toenemen, dit kan een positieve invloed hebben op natuurgebieden achter de waterkering, maar mogelijk vraagt het om verbetering van de waterafvoer in het poldergebied direct achter de waterkering

Aandachtspunten voor beheer

 • afhankelijk van de debietverdeling en de sedimentvracht kan periodiek uitbaggeren nodig zijn

 • mogelijk problemen bij afzetting van verontreinigd slib

 • om ongewenste erosie te voorkomen kan bescherming van de oevers mbv stenen nodig zijn, bijvoorbeeld vlakbij winterdijken, infrastructuur, of erg verontreinigde gebieden

 • beheer aangrenzende dalbodem afhankelijk van functie en gewenste ontwikkeling

 • te hoge vegetatie kan vermindering van de waterafvoer in de hoofdgeul ongedaan maken, in dat geval kan begrazing gebruikt worden om de ontwikkeling van te hoge vegetatie te voorkomen

2.6Plas-drasgebieden

Omschrijving/definitie

Voorkomen en ontstaan:

 • depressies in de pleistocene zandgronden

 • kwelgebieden in beekdalen en polders

Kenmerken: 

 • terreinoppervlak ligt net op, onder of boven het gemiddelde (grond)waterpeil (bij flauwe taluds of onregelmatig reliëf komen de vormen naast elkaar voor)

 • substraten variabel

 • vegetatie afhankelijk van substraat, waterkwaliteit en (schommelingen in) waterpeil: o.a. riet- en biezen, grote zeggen, broekbos, natte heide

Beïnvloeding/bedreiging:

 • verdroging, verlanding, verzuring, eutrofiëring

 • mogelijk hinder voor bebouwde omgeving (stank, muggen)

Hoofdfunctie

 • biotoop voor grondwaterafhankelijke levensgemeenschappen

Nevenfuncties

 • waterberging; daarbij rekening houdend met actuele natuurwaarden en waterkwaliteit (bv geen eutroof water in schraallanden)

 • verbetering waterkwaliteit (helofytenfilter)

verwijdering van nutriënten en sediment uit afvoerwater

Locatievoorwaarden

 • ondiepe grondwaterspiegel

Inrichtingsvoorwaarden

 • algemeen geldt dat de inrichting dient te zijn afgestemd op een beschrijving van de gewenste eindsituatie van de natuurontwikkeling (streefbeeld), bij voorkeur gebaseerd op de actuele terreingesteldheid, potenties voor natuurontwikkeling, referentiesituaties en natuurdoeltypen

 • diepte baseren op de plaatselijke omstandigheden (waterstanden en fluctuaties hierin) en de gewenste vegetatie; streefgrondwaterstanden in:

  • moerasbos: zomer 0,05 m - mv, winter boven mv

  • rietland: zomer 0,1 m - mv, winter op of iets boven mv

  • verlandingsvegetaties: hele jaar 0-1 m boven mv

  • nat schraalgrasland: zomer < 0,4 m - mv , winter plas-dras

 • vanuit beheer en onderhoud maximale diepte 30 tot 50 cm be