Nadere regel subsidie jongerencultuurhuis Leidsche Rijn/Vleuten-de Meern 2025-2028 gemeente Utrecht

Geldend van 08-01-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie jongerencultuurhuis Leidsche Rijn/Vleuten-de Meern 2025-2028 gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Gezien:

 • Cultuurvisie 2030 en de beleidsnota Cultuur Kleur Bekennen;

 • Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030;

 • Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie 2024-2028;

 • En gelet op de Nadere regel Subsidie cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern 2022-2024

Overwegende dat:

 • De nadere regel subsidie cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern 2022-2024 ten einde loopt

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie jongerencultuurhuis n Leidsche Rijn/Vleuten-de Meern 2025-2028.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • actieve cultuurparticipatie: culturele activiteiten waar bewoners in hun vrije tijd actief aan mee kunnen doen, dus zelf maken, beoefenen of uitvoeren. Het gaat om activiteiten voor amateurkunstenaars.

 • Asv: de Algemene subsidieverordening Utrecht;

 • burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • culturele activiteit: een activiteit op het vlak van beeldende kunst, fotografie, muziek, theater, mode, letteren, film, media, dans, vormgeving, architectuur & stedenbouw, digitale cultuur (waaronder games en internetkunst), strip, comedy, streetculture/streetart of een mix hiervan (crossovers);

 • jongeren: nadruk op jongeren tussen de 12 en 23 jaar

 • jongerencultuurhuis : een laagdrempelige, fysieke voorziening specifiek gericht op cultuurparticipatie voor, door en met jongeren;

 • jongerencultuurhuisfunctie: een programma of netwerk zonder vaste huisvesting gericht op cultuurparticipatie voor, door en met jongeren;

 • kernprogrammagebied: er zijn drie afzonderlijke kernprogrammagebieden, te weten: Vleuten (inclusief Haarrijn, Haarzuilens, Vleuterweide en Maximapark), De Meern (inclusief Veldhuizen en Ouderijn) en Leidsche Rijn.

 • penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen rechtspersoon die als gemachtigde van het samenwerkingsverband optreedt;

 • pleingenoten; de huurders op het Berlijnplein, een overzicht van de Pleingenoten is te vinden op berlijnpleinutrecht.nl;

 • samenwerkingsverband: een geen rechtspersoonlijkheid bezittend verband, bestaande uit ten minste twee deelnemers, dat is opgericht ten behoeve van uitvoering van activiteiten;

 • VVO: Verhuurbaar Vloeroppervlak gemeten volgens NEN2580.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel draagt bij aan het doel om:

 • a.

  een inclusieve, toegankelijke, uitnodigende en veilige plek te realiseren en exploiteren waar jongeren hun creatieve en culturele talenten kunnen ontdekken en zich hierin kunnen ontplooien en waar jongeren zoveel mogelijk eigenaarschap voelen;

 • b.

  de kunstzinnige en creatieve ontwikkelmogelijkheden voor jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern kwalitatief te versterken;

 • c.

  een diverse groep jongeren vanuit verschillende delen van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern te bereiken en daarbij meedoen aan cultuur makkelijker te maken voor jongeren die nu nog drempels ervaren;

 • d.

  in elk van de drie kernprogrammagebieden te komen tot een samenhangend en multidisciplinair programma van (hoofdzakelijk) actieve cultuurparticipatie voor, door en met jongeren;

 • e.

  in elk van de drie kernprogrammagebieden een geschikte locatie voor een jongerencultuurhuis te ontwikkelen in samenspraak met de exploitant en (na oplevering) te laten exploiteren.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

 • b.

  een samenwerkingsverband, waarbij de penvoerder eindverantwoordelijk is voor de goede uitvoer en verantwoording van de gesubsidieerde activiteiten.

Artikel 4 Vaststellen subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   activiteiten gericht op een samenhangend programma voor cultuurparticipatie van en door jongeren binnen één van de drie kernprogrammagebieden waarbij de nadruk ligt op de actieve cultuurparticipatie;

  • b.

   activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van de fysieke locatie waar het onder lid a genoemde programma plaats kan vinden;

  • c.

   activiteiten die plaatsvinden in Leidsche Rijn en/of Vleuten en/of De Meern;

  • d.

   activiteiten die plaatsvinden in de gehele periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2028;

  • e.

   activiteiten die jongeren uit verschillende groepen of subculturen samenbrengen en onderlinge ontmoetingen stimuleren;

  • f.

   activiteiten waarvoor de subsidieaanvrager samenwerkt met meerdere partijen, in ieder geval met andere culturele organisaties en bij voorkeur ook partijen uit andere domeinen zoals sport en welzijn;

  • g.

   activiteiten die (na oplevering van het wijkcultuurhuis in het kernprogrammagebied) hoofdzakelijk plaatsvinden in het jongerencultuurhuis maar indien wenselijk incidenteel ook in de buitenruimte of op andere locaties binnen de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern;

  • h.

   activiteiten die door middel van participatie met jongeren worden ontwikkeld.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders verlenen geen subsidie voor de volgende kosten:

  • a.

   kosten voor activiteiten die zijn gestart voordat het college een besluit heeft genomen over de aanvraag;

  • b.

   kosten voor dat deel van de activiteiten waarvoor al subsidie uit het programma Cultuur (subsidie voor kunst en cultuur) is of zal worden verleend door de gemeente Utrecht.

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

 • 1. De aanvraag van de subsidie wordt ingediend met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2. De aanvrager vraagt voor één kernprogrammagebied subsidie aan. Uit de aanvraag wordt duidelijk voor welk gebied een aanvraag wordt ingediend. Een aanvrager kan voor maximaal twee kernprogrammagebieden subsidie aanvragen, maar dient in dat geval twee aparte aanvragen aan te leveren.

 • 3. Bij de aanvraag worden de volgende documenten aangeleverd:

  • a.

   Een beknopt plan (maximaal 12 pagina's A4-formaat, minimale lettergrootte 10) dat ingaat op de wijze waarop u de subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 5 lid 1 binnen één van de kernprogrammagebieden vorm gaat geven na oplevering van het jongerencultuurhuis. Voor de vergelijkbaarheid van de plannen dient u uit te gaan van de volgende kaders:

   • a.

    Het jongerencultuurhuis heeft een oppervlakte van 250 m2 VVO.

   • b.

    Het jongerencultuurhuis wordt op 1 januari 2027 opgeleverd.

   • c.

    De huur van het jongerencultuurhuis bedraagt € 18.750 per jaar (prijspeil 2024) en wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het CPI-prijsindexcijfer.

   • d.

    De servicekosten bedragen € 2.500 per jaar (prijspeil 2024) voor wettelijke inspecties en onderhoud aan een beperkt aantal gebouw gebonden installaties (alle overige onderhouds-, inspectie- en schoonmaakkosten zijn voor de huurder).

  • b.

   Een sluitende meerjarenbegroting aansluitend op het plan zoals genoemd onder a, en een onderbouwing waarin wordt toegelicht welke personele en materiele middelen nodig zijn voor de activiteiten en waarin het gevraagde subsidiebedrag helder wordt onderbouwd met daarbij (indien van toepassing) een overzicht van alle (overige) inkomsten.

  • c.

   Een beknopt plan (maximaal 12 pagina's A4-formaat, minimale lettergrootte 10) dat ingaat op de wijze waarop u de subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 5 lid 1 binnen één van de kerngebieden vorm gaat geven in de periode tot aan de oplevering van het jongerencultuurhuis, waarbij u voor 2025 specifieke activiteiten uitwerkt en ingaat op de daarvoor benodigde personele en materiele middelen en uw bedrijfsvoering.

  • d.

   Een sluitende meerjarenbegroting aansluitend op het plan als genoemd onder c en een onderbouwing waarin wordt toegelicht welke personele en materiele middelen nodig zijn voor de activiteiten en waarin het gevraagde subsidiebedrag helder wordt onderbouwd met daarbij (indien van toepassing) een overzicht van alle (overige) inkomsten.

  • e.

   Een beknopt plan (maximaal 6 pagina's A4-formaat, minimale lettergrootte 10) en daarbij een sluitende begroting (waarin u het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwt) en waarbij u ingaat op welke manier u voor de gemeente vanaf 1 januari 2025 kunt fungeren als volwaardig gesprekspartner ten behoeve van de inhoudelijke en ruimtelijke ontwikkeling van het jongerencultuurhuis.

  • f.

   Als de subsidie door een penvoerder wordt aangevraagd namens een samenwerkingsverband: een machtiging aan de penvoerder door alle aanvragers.

 • 4. Als een aanvrager in de voorgaande drie jaar geen subsidie bij de gemeente Utrecht heeft aangevraagd of indien de onderstaande gegevens zijn gewijzigd, levert die bij de aanvraag ook de volgende gegevens aan:

  • a.

   Kopie bankafschrift waarop in ieder geval het rekeningnummer en de naam van de aanvrager duidelijk zichtbaar zijn;

  • b.

   Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c.

   De statuten.

Artikel 7 Indieningstermijn aanvraag

De subsidieaanvraag moet voor 31 maart 23:59 uur zijn ingediend.

Artikel 8 Maximale subsidie

 • 1.

  Per aanvraag wordt maximaal € 141.666 per jaar subsidie verleend voor de invulling, het beheer en de exploitatie van het jongerencultuurhuis vanaf het moment dat het jongerencultuurhuis wordt opgeleverd. Wanneer de oppervlakte van het gerealiseerde jongerencultuurhuis meer dan 15% afwijkt van de geplande oppervlakte kan dit maximum naar boven of beneden worden bijgesteld. Ook wanneer de huursom substantieel hoger is dan in artikel 6 lid 3a genoemd, kan de maximale subsidie worden aangepast.

 • 2.

  Per aanvraag wordt per jaar maximaal 65% van de toegekende subsidie verleend voor de jongerencultuurhuisfunctie binnen een kernprogrammagebied tot het moment waarop het jongerencultuurhuis in dit gebied wordt opgeleverd.

 • 3.

  Per aanvraag wordt maximaal € 15.000 per jaar subsidie verleend voor kosten die de aanvrager maakt voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van een jongerencultuurhuis tot het moment van oplevering van de fysieke voorziening in het kernprogrammagebied. Wanneer de ontwikkeling van het jongerencultuurhuis in uw kernprogrammagebied wordt vertraagd of stopgezet kan dit bedrag worden aangepast of stopgezet.

Artikel 9 Verdeling subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 4, eerste lid, tweede volzin, van de Asv verdelen burgemeester en wethouders het budget over de aanvragen die volledig en tijdig zijn ontvangen op basis van het hoogste aantal punten per kernprogrammagebied.

 • 2. Aan de volledig en tijdig ontvangen aanvragen worden punten toegekend aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   Artistiek-inhoudelijke kwaliteit (10 punten):

   • de mate waarin u activiteiten organiseert op meerdere culturele disciplines;

   • de mate waarin uw activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van deze nadere regel zoals genoemd in Artikel 2 en de mate waarin deze bijdragen aan de subsidiabele doelen (individueel en als geheel);

   • de mate waarin en manier waarop u jongeren betrekt bij de ontwikkeling van uw programma;

   • de mate waarin diversiteit terugkomt in uw programma;

   • de mate waarin u een visie heeft op artistieke kwaliteit en hoe u deze uitwerkt in concrete activiteiten.

  • b.

   Uitvoerbaarheid (10 punten):

   • de mate waarin u een volledige en realistische meerjarenbegroting heeft ingediend, de aangevraagde subsidiebedragen goed heeft onderbouwd en u inzicht heeft gegeven in eventuele overige inkomsten en hoe u denkt die te besteden.

   • de mate waarin uw meerjarenbegroting aansluit bij de in de aanvraag omschreven activiteiten en doelen;

   • de mate waarin de aanvrager ervaring heeft met het exploiteren en realiseren van een cultuurgebouw en/of een realistisch plan heeft ingediend over hoe zij bij kunnen dragen aan de inhoudelijk en ruimtelijke ontwikkeling van het jongerencultuurhuis;

   • de mate waarin u jongeren en andere stakeholders betrekt bij de ontwikkeling van het jongerencultuurhuis en een visie toont op deze participatie;

   • in het geval van een aanvraag door een samenwerkingsverband: de mate waarin u heldere en werkbare onderlinge afspraken heeft gemaakt en deze heeft toegelicht;

   • de mate waarin de aanvrager ervaring heeft met wijkgerichte cultuurprogrammering en/of culturele activiteiten voor en met jongeren.

  • c.

   Betekenis voor de wijk en stad (10 punten):

   • de mate waarin en de manier waarop u domeinoverstijgende samenwerkingen vormgeeft en u onderbouwt hoe deze bijdragen aan de doestellingen van deze nadere regel;

   • de manier waarop u een diverse en inclusieve doelgroep wilt bereiken en ontmoeting tussen verschillende subculturen stimuleert;

   • de mate waarin en de manier waarop u het delen van ruimte in het jongerencultuurhuis wilt stimuleren om daarmee optimale bezetting en kruisbestuivingen tussen doelgroepen en organisaties te bevorderen;

   • de mate waarin en de manier waarop u samenwerkingen met andere culturele instellingen in en/of buiten uw kernprogrammagebied aan wilt gaan en u onderbouwt hoe deze bijdragen aan de doelstellingen van deze nadere regel;

   • de mate waarin u gaat samenwerken in de keten van talentontwikkeling voor de doorstroom van jongeren.

  • d.

   Betekenis voor de cultuurcluster Berlijnplein (alleen voor kernprogrammagebied Leidsche Rijn, 10 punten):

   • de mate waarin u een visie heeft op samenwerking met Pleingenoten op het Berlijnplein en in hoeverre deze visie bijdraagt aan de doelstellingen van het gehele Berlijnplein zoals geformuleerd in het ‘ontwikkelkader Berlijnplein’ (te vinden op www.berlijnpleinutrecht.nl/downloads);

   • de mate waarin u een visie heeft op duurzaamheid en circulariteit en in hoeverre deze aansluit op het ‘Ontwikkelkader Berlijnplein'.

 • 3. Als de aanvraag op een van de beoordelingscriteria bedoeld in dit Artikel minder dan 5 punten scoort dan wordt de aanvraag geweigerd;

 • 4. Na de toets op kwaliteit maakt de commissie een integrale afweging van de twee hoogst scorende aanvragen in elk kernprogrammagebied. De punten die behaald zijn in lid 2a tot en met 2c worden meegenomen en daar worden de punten van de integrale afweging bij opgeteld. De aanvragen worden in samenhang met elkaar beoordeeld op de volgende criteria:

  • a.

   Integrale afweging (15 punten):

   • de mate waarin de twee hoogst scorende inschrijvers per kernprogrammagebied bijdragen aan een pluriform aanbod en een inclusieve cultuursector (zoals omschreven in de cultuurvisie 2030: Kunst Kleurt de Stad).

   • de mate waarin de twee hoogst scorende inschrijvers per kernprogrammagebied bijdragen aan de principes van de Kadernota cultuurparticipatie 2022-2030, te weten maatschappelijk gedreven, inclusief, dichtbij en artistiek-professioneel;

   • de mate waarin in heel Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern wordt voorzien in pluriformiteit aan de aanbodkant;

   • de mate waarin in heel Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern een zo divers mogelijke groep jongeren wordt bereikt.

 • 5. Een adviescommissie adviseert over de aanvragen. De adviescommissie stelt voor haar werkwijze een reglement vast, welke ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan burgemeester en wethouders.

Artikel 10 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 13 weken over de aanvraag.

Artikel 11 Verplichtingen

In aanvulling op de verplichtingen uit hoofdstuk 4 van de Asv kunnen burgemeester en wethouders als verplichting in de verleningsbeschikking opnemen dat:

 • a.

  De aanvrager verplicht is direct na oplevering van het wijkcultuurhuis in het kernprogrammagebied deze te huren, te beheren en te exploiteren alsmede het merendeel van haar programma-activiteiten op deze locatie uit te voeren.

 • b.

  De aanvrager dient te voldoen aan de basiseisen van de drie culturele codes, te weten

  • i.

   Code Diversiteit & Inclusie: formulering van tenminste drie realistische doelstellingen voor de eigen organisatie in het oog van deze code;

  • ii.

   Fair Practice Code: formulering van een salariëringsbeleid per 2025;

  • iii.

   Code Cultural Governance: aanstelling van een onafhankelijk bestuur en/of raad van toezicht, overzicht organisatiestructuur, vastlegging taken en verantwoordelijkheden van bestuur, directie en medewerkers en formulering beleid voor een veilige werkomgeving.

 • c.

  Winst uit commerciële activiteiten van de aanvrager komt ten goede aan de kernactiviteit.

Artikel 12 Evaluatie

1. Het beleid waarvoor de subsidie wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd.

Artikel 13 Intrekking

De Nadere regel subsidie cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern 2022-2024 zoals vastgesteld op 21 december 2021 wordt ingetrokken op 31 december 2024. Deze Nadere regel blijft van toepassing op subsidiebesluiten die zijn genomen

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op 8 januari 2024.

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern 2025-2028.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 12 december 2023.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Michiel Ruis

Toelichting

Algemene toelichting

Burgemeester en wethouders hebben deze nadere regel vastgesteld met het doel de kunstzinnige en creatieve ontwikkelmogelijkheden voor jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern kwalitatief te versterken, en een diverse groep jongeren vanuit verschillende delen van Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern te bereiken en daarbij meedoen aan cultuur makkelijker te maken voor jongeren die nu nog drempels ervaren.

Hiervoor wijzen we binnen de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern drie kernprogrammagebieden aan, te weten 1) Vleuten (inclusief Haarrijn, Haarzuilens, Vleuterweide en Maximapark) 2) De Meern (inclusief Veldhuizen en Oudenrijn) en 3) Leidsche Rijn. Voor elk van deze kernprogrammagebieden wordt een uitvoerende partner gezocht die vanaf 2025 (tot en met 2028) een jongerencultuurprogramma verzorgt dat hoofdzakelijk binnen het betreffende kernprogrammagebied plaatsvindt (de overige activiteiten kunnen ook plaats vinden op andere locaties binnen Leidsche Rijn en Vleuten de Meern, bijvoorbeeld in buurthuizen, op VO scholen of bij culturele instellingen), die vanaf 2025 (tot aan de oplevering van een fysiek jongerencultuurhuis) actief betrokken is bij de ontwikkeling van een fysieke locatie voor een jongerencultuurhuis binnen het kernprogrammagebied en die (na oplevering) het jongerencultuurhuis huurt, exploiteert en programmeert.