Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee regelende kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Goeree-Overflakkee (Verordening kwijtschelding Goeree-Overflakkee 2024

Geldend van 20-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van Goeree-Overflakkee regelende kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Goeree-Overflakkee (Verordening kwijtschelding Goeree-Overflakkee 2024

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

besluit vast te stellen de Verordening kwijtschelding Goeree-Overflakkee 2024.

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor:

 • a.

  de toeristenbelasting;

 • b.

  de watertoeristenbelasting;

 • c.

  de forensenbelasting;

 • d.

  de legesheffing;

 • e.

  de lijkbezorgingsrechten;

 • f.

  de haven- en kadegelden;

 • g.

  de marktgelden;

 • h.

  de precariobelasting standplaatsen;

 • i.

  de precariobelasting terrassen;

 • j.

  de BIZ-bijdrage Korteweg en Deltahaven Binnen Stellendam;

 • k.

  de BIZ-bijdrage Tonisseweg Oude-Tonge;

 • l.

  de BIZ-bijdrage Middelharnis Centrum;

 • m.

  de BIZ-bijdrage Ouddorp Centrum.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt, indien kwijtschelding wordt verleend, kwijtschelding verleend voor het vastrecht voor het belastingbedrag van € 243,50 en voor het gedifferentieerde belastingtarief voor maximaal € 81,- voor het totale aantal van de ledigingen en stortingen.

Artikel 3 Berekeningswijze kosten van bestaan

Bij de kwijtschelding van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • a.

  de onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  de rioolheffing;

 • c.

  de afvalstoffenheffing.

Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  het maximumbedrag genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot;

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en;

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep van een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Overgangsrecht

De Verordening kwijtschelding Goeree-Overflakkee 2023, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die betrekking hebben op belastingaanslagen van het belastingjaar 2023.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding Goeree-Overflakkee 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 14 december 2023

griffier, voorzitter,

drs. G. Brand mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Ondertekening