Lijsten Adviesrecht en Participatieplicht Enschede 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Lijsten Adviesrecht en Participatieplicht Enschede 2022

De gemeenteraad van de gemeente Enschede,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 januari 2022,

gelet op het bepaalde in:

artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet en artikel 16.15a lid b onder 1 Omgevingswet,

besluit,

vast te stellen, de Lijsten adviesrecht en participatieplicht Enschede 2022

Artikel 1 Lijsten adviesrecht en participatieplicht

De gemeenteraad wijst in onderstaand overzicht de categorieën van gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan waarop het adviesrecht van de raad en de participatieplicht van toepassing zijn.

Adviesrecht van gemeenteraad bij afwijking omgevingsplan (BOPA) is van toepassing in onderstaande gevallen.

Toelichting op de gevallen

Participatie verplicht

X=participatie verplicht

1

Bouwen van woningen/ woongebouwen en bijbehorende gebouwen vanaf:

15 woningen in stedelijk gebied (Enschede en Glanerbrug),

7 woningen in dorpskernen Lonneker, Boekelo en Usselo

3 woningen in BG,

ten opzichte van wat het omgevingsplan toestaat.

X

Zelfde als adviesgevallen, echter verplicht vanaf 1 woning

2

Het realiseren van projecten voor lokale of regionale voorzieningen met een bruto-vloeroppervlakte van meer dan 2000 m² ten opzichte van wat het omgevingsplan toestaat.

Het betreft educatieve, sociaal- en/of medische, sociaal-culturele, levens-beschouwelijke, sport- en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening.

X

Zelfde als adviesgevallen, echter verplicht vanaf 100 m²

3

Het realiseren of wijzigen van ondergrondse infrastructurele voorzieningen.

Het gaat hier om grote infrastructurele voorzieningen zoals hoogspanningsleidingen en

hogedrukaardgasleidingen.

NB in veel gevallen zullen genoemde leidingen via een omgevingsplanwijziging mogelijk worden gemaakt. Dat komt omdat er direct een beschermingszone opgenomen moet worden in het omgevingsplan.

X

4

Aanleg van nieuwe grootschalige parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen, die geen onderdeel uitmaken van een planmatige uitbreiding.

Van een grootschalige ontwikkeling is in ieder geval sprake als het een groter oppervlak beslaat dan 1000 m² ten opzichte van wat het omgevingsplan toestaat.

X

Zelfde als adviesgevallen, echter verplicht een oppervlak groter dan 100 m² en sprake is van omwonenden/ betrokkenen in de directe omgeving.

5

Wijziging, reconstructie en/of aanleg van nutsvoorzieningen, infrastructurele kunstobjecten, voorzieningen voor het openbaar vervoer of het weginfrastructuur en waterhuishoudkundige voorzieningen met grote impact.

Van grote impact is in ieder geval sprake als het ruimtebeslag groter is dan 1000 m² ten opzichte van wat het omgevingsplan toestaat.

X

Zelfde als adviesgevallen, echter verplicht een oppervlak groter dan 100 m²

Adviesrecht van gemeenteraad bij afwijking omgevingsplan (BOPA) is van toepassing in onderstaande gevallen.

Toelichting op de gevallen

Participatie verplicht

X

6

(Nieuw)vestiging van bedrijven binnen de bebouwde kom

Op de locatie is nu nog geen bedrijvigheid of bij een (bestaand) bedrijf wordt de milieucategorie verzwaard ten opzichte van wat het omgevingsplan toestaat.

Gaat om bedrijvigheid in brede zin (van maakindustrie tot toeristisch bedrijf) vanaf milieucategorie 41 op een bedrijventerrein en vanaf milieucategorie 3 buiten een bedrijventerrein.

Heeft geen betrekking:

- op bedrijf/beroep aan huis.

- op vestiging bedrijvigheid/functiewijziging met gelijksoortige of minder milieueffecten dan ter plaatse toegestaan.

X

Zelfde als adviesgevallen, echter verplicht vanaf milieucategorie 2

7

Nieuwvestiging (agrarische) bedrijven in het buitengebied

Gaat om bedrijvigheid in brede zin (van maakindustrie tot toeristisch bedrijf).

Nieuwvestiging van agrarische bedrijvigheid of verplaatsing agrarische bedrijven volgens Visie Landelijk gebied bij voorkeur alleen op bestaande agrarische bouwpercelen.

Heeft geen betrekking:

- op bedrijf/beroep aan huis.

- op vestiging bedrijvigheid/functiewijziging met gelijksoortige of minder milieueffecten dan ter plaatse toegestaan.

X

8

Uitbreiding van bedrijvigheid binnen bebouwde kom en (agrarische) bedrijvigheid in het buitengebied

Binnen bebouwde kom: uitbreiding met meer dan 100%2 en/of een uitbreiding meer dan 1000 m² van het bestaande bebouwde oppervlak ten opzichte van wat het omgevingsplan toestaat.

Buitengebied: uitbreiding met meer dan 30% en/of een uitbreiding meer dan 500 m² van het bestaande bebouwde oppervlak ten opzichte van wat het omgevingsplan toestaat.

X

Binnen bebouwde kom: uitbreiding groter dan 50% of groter dan 100 m²

Buitengebied: uitbreiding groter dan 30% of groter dan 100 m²

9

Uitbreiding intensieve veehouderij

X

10

Grote herstructurering of functiewijziging met bijbehorende voorzieningen van (overwegend) onbebouwde gronden in het buitengebied.

Hiermee wordt gedoeld op grote wijzigingen zoals een evenemententerrein, motorcrossterrein, terrein voor recreatief nachtverblijf of daarmee gelijk te stellen activiteiten. Eveneens wordt gedoeld op grote herstructurering van grond voor bijvoorbeeld van agrarisch naar natuur. Van een grote herstructurering of functiewijziging is in ieder geval sprake als het oppervlak groter is dan 2000 m² ten opzichte van wat het omgevingsplan toestaat.

X

Participatie vindt plaats bij genoemde functiewijzigingen en daarmee gelijk te stellen activiteiten en altijd als de functiewijziging of herstructurering groter is dan 200 m²

Adviesrecht van gemeenteraad bij afwijking omgevingsplan (BOPA) is van toepassing in onderstaande gevallen.

Toelichting op de gevallen

Participatie verplicht

X

11

Initiatieven die niet passen binnen de door de raad vastgestelde kaders voor het buitengebied, dan wel waarvoor geen eenduidige kaders zijn opgenomen, of niet genoemd zijn in de kaders.

Letterlijke tekst motie Visie landelijk gebied:

Voor initiatieven waar de Gids Buitenkans geen eenduidig antwoord geeft, de raad te consulteren via de nieuw in te richten commissie landelijk gebied dan wel de stadsdeelcommissies

Benoemd in motie:

Gaat niet om de kruimelgevallen, maar de serieuze keuze vraagstukken.

Betrekken gemeenteraad via een commissie-vergadering of in de (stadsdeel)commissie.

Tekst uit motie: zie bijlage 4 (discussienota)

X

12

Aanvragen in strijd met het omgevingsplan die ingrijpende gevolgen voor monumenten, karakteristieke panden, of panden op gronden met de dubbelbestemming “Waarde-Cultuurhistorie” of beschermde stads- en dorpsgezichten kunnen hebben

Denk aan ontwikkelingen waarvoor sloop nodig is van panden die als monument of karakteristieke pand zijn aangemerkt, of panden op gronden met de dubbelbestemming “Waarde-Cultuurhistorie”, of aan grote ingrepen in beschermde stads- en dorpsgezichten.

X

13

Aanvragen waarbij sprake is van huisvesting van kwetsbare groepen.

Hiermee wordt gedoeld op huisvesting van bijvoorbeeld daklozen, (ex)verslaafden, vluchtelingen en psychisch kwetsbare personen. Verpleeghuizen worden hiermee niet bedoeld.

X

14

Aanvragen voor plannen voor zonneparken en windmolens en andere plannen in het kader van energieopwekking in het buitengebied.

Energieopwekking overwegend voor het eigen gebruik door particulieren en bedrijven op het eigen (bouw)perceel wordt hieronder niet verstaan.

X

15

Aanvragen waarbij er een milieu-effect-rapport (MER) vereist is

X

16

Aanvragen waarvan het college heeft besloten de uitgebreide procedure van toepassing te verklaren of wetgeving de uitgebreide procedure voorschrijft.

Het college kan onder de Omgevingswet de uitgebreide procedure van toepassing verklaren als:

Het gaat om een activiteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving én

Waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen kunnen hebben

X

De raad adviseert niet:

1

De raad adviseert niet in bovenstaande gevallen als er sprake is van een project dat past binnen een concreet door de raad vastgesteld – voldoende uitgewerkte actuele – (onderdelen van) beleidskaders of waarin de raad al in een eerdere fase met het betreffende project op de betreffende locatie heeft ingestemd.

2

De raad adviseert niet in bovenstaande gevallen als het college voornemens is om de vergunning te weigeren of de aanvraag buiten behandeling te laten.

3

De raad adviseert niet in bovenstaande gevallen als er sprake is van een tijdelijk project met een duur van maximaal 10 jaar, tenzij het college heeft besloten de uitgebreide procedure van toepassing te verklaren of wetgeving de uitgebreide procedure voorschrijft.

Artikel 2 Informatieplicht omgevingsvergunningen met buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Het college overlegt halfjaarlijks een overzicht van de aangevraagde omgevingsvergunningen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit kan worden aangehaald als “Lijsten Adviesrecht en Participatieplicht Enschede 2022” en treedt in werking op de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 maart 2022

De griffier, R.M. Jongedijk

de voorzitter, drs. Th.J.F.M. Bovens


Noot
1

De milieucategorieën zijn te vinden in de bijlagen van de Handreiking bedrijven en milieuzonering van de VNG. Zichtbaar helemaal onderaan deze website: https://vng.nl/publicaties/handreiking-bedrijven-en-milieuzonering.

Noot
2