Verordening nadeelcompensatie gemeente Eemsdelta 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening nadeelcompensatie gemeente Eemsdelta 2023

Besluit van de raad van de gemeente Eemsdelta tot vaststelling van de Verordening nadeelcompensatie gemeente Eemsdelta, 2023

De raad van de gemeente Eemsdelta;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2023;

gelet op de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening nadeelcompensatie gemeente Eemsdelta, 2023

Artikel 1. Definities

In het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt verstaan onder:

aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming in de schade indient;

bestuursorgaan: het bestuursorgaan van de gemeente dat het schadeveroorzakende besluit heeft genomen of onder wiens verantwoordelijkheid de schadeveroorzakende handeling is verricht;

het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta;

belanghebbenden: degene die de activiteit verricht en met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.3c, eerste lid, van de Omgevingswet is gesloten, en als sprake is van een schadeveroorzakend besluit naar aanleiding van een aanvraag, zoals geregeld in artikel 13.3d van de Omgevingswet: de aanvrager van dat besluit of degene die de toegestane activiteit verricht.

adviseur: een door het bestuursorgaan aan te wijzen deskundige als bedoeld in artikel 3:5 van de Awb;

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening heeft betrekking op aanvragen om schadevergoeding als bedoeld in artikel 4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, waarvan de aanvrager stelt dat die wordt veroorzaakt door een bestuursorgaan van de gemeente.

 • 2.

  Deze verordening heeft geen betrekking op aanvragen om schadevergoeding waarop een bijzondere regeling van toepassing is.

Artikel 3. Heffen recht

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding wordt een recht van € 300,00 geheven van de aanvrager. Indien het bedrag niet binnen vier weken na ontvangst van een factuur op de rekening van de gemeente is bijgeschreven, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de aanvrager in verzuim is geweest.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  De aanvrager van schadevergoeding maakt gebruik van een door het bestuursorgaan vastgesteld formulier.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 4:127 van de Algemene wet bestuursrecht bevat een aanvraag mede:

  • a.

   als het schade betreft wegens winst- of inkomstenderving: jaarrekeningen over het jaar waarin schade is geleden en voor zover van toepassing de drie daaraan voorafgaande jaren en de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

  • b.

   als het schade betreft wegens gederfde huurinkomsten: een afschrift van de huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst en een eigendomsakte.

Artikel 5. Aanwijzen adviseur

 • 1.

  Het bestuursorgaan wint slechts advies in bij één of meerdere adviseurs voor zover dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om op de aanvraag om schadevergoeding te kunnen beslissen.

 • 2.

  De adviseur brengt aan het bestuursorgaan advies uit over de verschuldigdheid van een schadevergoeding en de hoogte ervan;

 • 3.

  Advies als bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval niet ingewonnen als:

  • a.

   de aanvraag naar het oordeel van het bestuursorgaan kennelijk ongegrond is, omdat zich kennelijk een weigeringsgrond voordoet als bedoeld in artikel 4:126, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   de schade kennelijk niet kan worden toegerekend aan een door het bestuursorgaan genomen besluit of verrichte handeling;

  • c.

   de aanvraag naar het oordeel van het bestuursorgaan voldoende gelijkenis vertoont met andere aanvragen waarvoor al advies is uitgebracht;

  • d.

   de schadevergoeding kennelijk minder bedraagt dan € 500,00,- voor particulieren, dan wel € 1.000 voor bedrijven of

  • e.

   naar het oordeel van het bestuursorgaan in de gemeentelijke organisatie voldoende deskundigheid voor de beoordeling van de aanvraag aanwezig is.

Artikel 6. Procedure

 • 1.

  Als advies wordt ingewonnen bij een adviseur, informeert het bestuursorgaan de aanvrager en belanghebbenden.

 • 2.

  Bij de toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht wordt naast de aanvrager voor zover van toepassing betrokken:

 • 3.

  degene die de activiteit verricht en met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.3c, eerste lid, van de Omgevingswet is gesloten, en,

  • a.

   als sprake is van een schadeveroorzakend besluit naar aanleiding van een aanvraag, zoals geregeld in artikel 13.3d van de Omgevingswet, de aanvrager van dat besluit of degene die de toegestane activiteit verricht, tenzij:

   • i.

    de schadevergoeding redelijkerwijze voor rekening behoort te blijven van het bestuursorgaan, of

   • ii.

    de schadevergoeding voldoende op een andere manier is verzekerd.

 • 4.

  De adviseur stelt de aanvrager, het bestuursorgaan en de belanghebbenden in de gelegenheid een toelichting op of een standpunt over de aanvraag kenbaar te maken.

 • 5.

  Indien dit voor het uitbrengen van het advies nodig is, wordt door de adviseur de situatie ter plaatse bezichtigd. Het tijdstip waarop deze plaatsopneming plaatsvindt wordt bepaald door de adviseur.

 • 6.

  Alvorens een advies uit te brengen zendt de adviseur binnen twaalf weken na de dagtekening van de opdracht tot advisering een conceptadvies aan de aanvrager, het bestuursorgaan en de belanghebbenden.

 • 7.

  De aanvrager, het bestuursorgaan en de belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na de toezending van het conceptadvies schriftelijk hierop te reageren.

 • 8.

  In het geval tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur binnen vier weken na het verstrijken van de in het zesde lid bedoelde termijn een advies uit aan het bestuursorgaan, waarbij de betreffende reacties zijn betrokken.

 • 9.

  In het geval geen of niet tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur binnen twee weken na het verstrijken van de in het zesde lid bedoelde termijn een advies uit aan het bestuursorgaan.

Artikel 7. Uitbetaling

Bij geheel of gedeeltelijke toewijzing van een aanvraag om schadevergoeding, wordt de toegewezen schadevergoeding uiterlijk betaald bij het onherroepelijk worden van het besluit op de aanvraag.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening nadeelcompensatie gemeente Eemsdelta, 2023

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 september 2023.

De voorzitter,

Ben Visser

De griffier,

Tineke Kramer