Besluit Adviesrecht

Geldend van 16-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit Adviesrecht

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenswaard d.d. 08-11-2022, nummer: 2022-276284

Gelet op:

Artikel 16.15a, aanhef en onder b, artikel 16.55 lid 7 en artikel 2.8 Omgevingswet;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 1 december 2022;

BESLUIT

 • 1.

  Onderstaande lijst met activiteiten, waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, conform artikel 16.15a lid b onder 1 Omgevingswet, vast te stellen:

  • a.

   Het binnen de bebouwde kom toevoegen van meer dan 50 grondgebonden woningen of bij een bouwhoogte van meer dan 15 meter bij gestapelde bouw;

  • b.

   Het toevoegen van meer dan 11 woningen buiten de bebouwde kom;

  • c.

   Het huisvesten van arbeidsmigranten en kwetsbare groepen (exclusief tijdelijke opvanglocaties) in recreatieve voorzieningen met meer dan 20% van het aantal (stand)plaatsen of de realisatie van een huisvestingslocatie (geclusterde huisvesting) voor meer dan 25 personen op één locatie;

  • d.

   Het toevoegen van perifere detailhandel op bestaande bedrijventerreinen met een bruto oppervlakte van meer dan 5.000 m²;

  • e.

   Het uitbreiden van bestaande en het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen;

  • f.

   Het omzetten naar of de vestiging van een intensieve veehouderij.

  • g.

   Nieuw vestiging of verplaatsing van corsoopbouwlocaties;

  • h.

   Het realiseren van nieuwe, grootschalige recreatiebedrijven en - terreinen in het buitengebied groter dan 1,5 hectare of meer dan 5.000 m² bvo, zoals het oprichten van campings, hotels, golfbanen, vakantie- en recreatieparken, met uitzondering van gevallen die onderdeel uitmaken van het delegatiebesluit;

  • i.

   Het realiseren van grootschalige maatschappelijke voorzieningen met een oppervlakte groter dan 2.000 m², zoals scholen, religieuze voorzieningen, multifunctionele accommodaties (MFA's) en gezondheidscentra;

  • j.

   Het realiseren van grootschalige sportvoorzieningen, zoals sportparken, sporthallen en zwembaden;

  • k.

   De bouw- en aanleg van grootschalige infrastructurele (kunst)werken;

  • l.

   Het realiseren van een antenne installatie met een hoogte van meer dan 40 meter;

  • m.

   Het realiseren van één of meerdere windturbine(s) met een ashoogte van 15 meter of hoger;

  • n.

   Het aanleggen van zonneweides met een oppervlakte van meer dan 1 hectare;

  • o.

   Indien - naar mening van het college - sprake is van maatschappelijke onrust of anderszins politiek gevoelige initiatieven.

 • 2.

  In afwijking op het bepaalde onder 1 hoeft de raad niet om advies te worden gevraagd indien het college van burgemeester en wethouders voornemens is om de aangevraagde omgevingsvergunning te weigeren;

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 15 december 2022

Kenmerk: 2022-276284

de griffier,

Drs. C. Miedema

de voorzitter,

Drs. A.B.A.M Ederveen