Omgevingsverordening Noord-Brabant

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Hoofdstuk 1 Activiteiten

Artikel 1.1 Activiteiten

Dit is een beknopt document voor de registratie van activiteiten die zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Noord-Brabant inclusief later vastgestelde wijzigingen zolang deze zijn gepubliceerd op basis van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) via de IMRO standaarden en in het Provinciaal Blad van Noord-Brabant.

De volgende activiteiten zijn hier enkel opgenomen voor een technisch goede werking van het omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet:

 • Attentiezone stiltegebied Milieubelastende activiteit

 • Boringsvrije zone activiteit in de bodem

 • Boringsvrije zone Milieubelastende activiteiten

 • Boringsvrije zone Milieubelastende activiteiten -1

 • Boringsvrije zone Milieubelastende activiteiten -2

 • Boringsvrije zone warmtetoevoeging- en onttrekking

 • Flora en Fauna activiteit

 • Gesloten bodemenergiesysteem

 • Gesloten stortplaats alle activiteiten

 • Grondwaterbeschermingsgebied activiteit in bodem

 • Grondwaterbeschermingsgebied buisleiding aanleggen

 • Grondwaterbeschermingsgebied buisleiding onderhouden verwijderen

 • Grondwaterbeschermingsgebied evenement

 • Grondwaterbeschermingsgebied grond en baggerspecie toepassen meer dan 5000 m3

 • Grondwaterbeschermingsgebied lozing afstromend hemelwater gebouwen geen schadelijk uitloogbaar materiaal

 • Grondwaterbeschermingsgebied lozing afstromend hemelwater gebouwen schadelijk uitloogbaar materiaal

 • Grondwaterbeschermingsgebied lozing afstromend hemelwater verharde wegen

 • Grondwaterbeschermingsgebied lozing anders dan afstromend hemelwater

 • Grondwaterbeschermingsgebied Milieubelastende activiteiten

 • Grondwaterbeschermingsgebied Milieubelastende activiteiten -1

 • Grondwaterbeschermingsgebied Milieubelastende activiteiten -2

 • Grondwaterbeschermingsgebied Milieubelastende activiteiten -3

 • Grondwaterbeschermingsgebied parkeerterrein meer dan 100 motorrijtuigen

 • Grondwaterbeschermingsgebied parkeerterrein minder dan 100 motorrijtuigen

 • Grondwaterbeschermingsgebied sportveld met kunstgras

 • Grondwatersanering

 • Grondwatersanering -1

 • Grondwatersanering -2

 • Grondwatersanering vanwege gevaar grondwater door bodemsanering

 • Grondwatersanering vergunningsvrij

 • Houtopstand vellen Natura-2000 activiteit

 • Onconventionele winning van koolwaterstoffen

 • Ontgassingsvrij gebied verboden activiteiten

 • Ontgrondingsactiviteit

 • Open bodemenergiesysteem

 • Provinciale weg beperkingengebiedactiviteit

 • Provinciale weg gedenkteken plaatsen

 • Stiltegebied activiteit ten behoeve van algemeen nut

 • Stiltegebied evenement

 • Stiltegebied Milieubelastende activiteiten

 • Stiltegebied Milieubelastende activiteiten -1

 • Stiltegebied Milieubelastende activiteiten -2

 • Stiltegebied mobiel evenement

 • Wateronttrekkingsactiviteit

 • Waterwingebied bodem onderzoek aardpennen

 • Waterwingebied bodem paden natuur beheer kabels leidingen

 • Waterwingebied grond en baggerspecie toepassen

 • Waterwingebied Milieubelastende activiteiten

 • Waterwingebied Milieubelastende activiteiten -1

 • Waterwingebied Milieubelastende activiteiten -2

Artikel 1.2 Locaties

De officiële geometrieën die horen bij de Omgevingsverordening Noord-Brabant zijn vastgelegd in TAM-omgevingsverordening Noord-Brabant met planidentificatienummer NL.IMRO.9930.TAMOvrNBrabant-va01.

De volgende locaties zijn hier enkel opgenomen voor een technisch goede werking van het omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de activiteiten uit artikel 1.1:

Bijlage I Geoinformatieobjecten

Geo-informatieobjecten

Attentiezone stiltegebied

/join/id/regdata/pv30/2023/locatiegroep_c1ba3ab2f59b43508224b4dc5727f6da/nld@2023‑12‑12;1

Boringsvrije zone

/join/id/regdata/pv30/2023/locatiegroep_9d9761a912434a1298e6fe908a4ef6b0/nld@2023‑12‑12;1

Diep grondwaterlichaam

/join/id/regdata/pv30/2023/locatiegroep_f642e0e6e72b4f07b724cdac1e8990b9/nld@2023‑12‑12;1

Gesloten stortplaats

/join/id/regdata/pv30/2023/locatiegroep_3dfb2ffd3a174f0cac347a01f63b832d/nld@2023‑12‑12;1

Grondwaterbeschermingsgebied

/join/id/regdata/pv30/2023/locatiegroep_7e82e80187f24e4982e4fa923b6ed68d/nld@2023‑12‑12;1

Ontgassingsvrij gebied

/join/id/regdata/pv30/2023/locatiegroep_a3f9fe933c3a42939fad2f663bc2dc26/nld@2023‑12‑12;1

Provinciale weg

/join/id/regdata/pv30/2023/locatiegroep_7fe71c82d6d745369532320bc702336c/nld@2023‑12‑12;1

Stiltegebied

/join/id/regdata/pv30/2023/locatiegroep_eb928af645a8478990325ad5364580d9/nld@2023‑12‑12;1

Waterwingebied

/join/id/regdata/pv30/2023/locatiegroep_eff66bbea364429e891ac53ab59618e2/nld@2023‑12‑12;1

Toelichting

Dit document is niet de juridische geldende verordening

De tekst in dit document Omgevingsverordening Noord-Brabant is niet volledig en is niet de juridisch geldende versie van de verordening. De volledige tekst en geometrie van de Omgevingsverordening Noord-Brabant is via www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd met plannaam TAM-omgevingsverordening Noord-Brabant en planidentificatienummer NL.IMRO.9930.TAMOvrNBrabant-va01.

Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM)

De volledige versie van de verordening is gepubliceerd met behulp van oude technische standaarden. Dit is tijdelijk mogelijk als alternatief naast de nieuwe techniek die voor omgevingswetdocumenten geldt met ingang van inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2024.

Een nadeel van de oude standaarden is dat het niet mogelijk is om extra gegevens in de verordening te verwerken die niet in de tekst zichtbaar zijn, maar wel door een computer gelezen kunnen worden. Een deel van die extra gegevens is nodig in het omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hiermee worden de elektronische formulieren klaar gezet voor het doen van meldingen en vergunningaanvragen die volgens de regels van de verordening nodig zijn voor sommige werkzaamheden. Daarbij kan gedacht worden aan het aanleggen van een uitweg naar een provinciale weg of het houden van een evenement in een stiltegebied.

Daarom is dit speciale extra document gemaakt waarin wel de extra benodigde informatie zit die het Omgevingsloket nodig heeft. Hierdoor is het na 1 januari 2024 mogelijk om via het Omgevingsloket hiervoor een vergunning te vragen of een melding te doen. Alleen de activiteiten zijn opgesomd, de inhoudelijke regels zijn te vinden in de eerder genoemde volledige versie van de omgevingsverordening.

Tijdelijke versie wordt later omgezet

Uiteindelijk moeten besluiten die op basis van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) met de IMRO standaarden zijn gepubliceerd omgezet worden naar de nieuwe techniek en dan opnieuw ter beschikking worden gesteld. Het gaat dan puur om de manier waarop de verordening technisch in elkaar wordt gezet zodat deze gepubliceerd kan worden via internet en daar op verschillende manier bekeken kan worden. Die andere techniek kan bij de omzetting zorgen voor kleine verschillen in de tekst, maar juridisch-inhoudelijk blijft de regeling na omzetting gelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen kunt u gaan naar:

https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/tam

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/tam/