Gemeente Rhenen - Verordening lijkbezorgingsrechten 2024

Geldend van 28-12-2023 t/m heden

Intitulé

Gemeente Rhenen - Verordening lijkbezorgingsrechten 2024

De raad van de gemeente Rhenen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2023

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • begraafplaats: de begraafplaatsen:

  • Rhenen Stad, Achterbergsestraatweg 65, 3911 CS Rhenen;

  • Larikshof, Autoweg 25, 3911 TK Rhenen;

  • Elst Ut, Rijksstraatweg 83-C, 3921 AC Elst Ut;

 • particulier graf: een graf, een graf met gemetselde wanden of een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • particulier kindergraf: een graf, een graf met gemetselde wanden of een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken van personen die op datum overlijden nog niet de leeftijd hadden bereikt van 12 jaar of ouder;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van een overledene die op datum overlijden nog niet de leeftijd had bereikt van 12 jaar of ouder;

 • algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • particulier urnengraf: een graf, een graf met gemetselde wanden of een grafkelder waarvoor een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • foetus: menselijke vrucht met een draagtijd van minder dan 24 weken;

 • schudden van een graf: een vorm van ruiming dat het zorgvuldig bijeengaren betreft van alle beenderen van eerder begraven personen, die dan dieper onder de bodem van het graf ingegraven worden.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

 • a.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • b.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor de rechten worden afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4.3 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4.3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in 4.3 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald;

  • a.

   bij rechten zoals genoemd in hoofdstuk 1, 2, 3, 4 onderdeel 4.1, 4.2 en 4.4, hoofdstuk 5, 6 en 7 van de tarieventabel; binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving;

  • b.

   bij rechten zoals genoemd in onderdeel 4.3 van de tarieventabel; de aanslag is invorderbaar op de laatste dag van de tweede maand, volgende op die, welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

 • 3.

  Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen lijkbezorgingsrechten of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2023’ van 20 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2024’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2023

De raadsgriffier, de voorzitter,

drs. K. Koopman drs. J.A. van der Pas

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2023

de raadsgriffier, de voorzitter,

drs. K. Koopman drs. J.A. van der Pas

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2024

Hoofdstuk 1 – Verlenen van rechten

Tarief

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven;

1.1.1

voor een periode van 20 jaar

1.644,00

1.1.2

voor een periode van 30 jaar

2.466,00

1.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven;

1.2.1

voor een periode van 10 jaar

822,00

1.2.2

voor een periode van 20 jaar

1.644,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven;

1.3.1

voor een periode van 20 jaar

1.152,00

1.3.2

voor een periode van 30 jaar

1.729,00

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven;

1.4.1

voor een periode van 10 jaar

580,00

1.4.2

voor een periode van 20 jaar

1.160,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven;

1.5.1

voor een periode van 20 jaar

1.233,00

1.5.2

voor een periode van 30 jaar

1.850,00

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven;

1.6.1

voor een periode van 10 jaar

617,00

1.6.2

voor een periode van 20 jaar

1.234,00

1.7

Voor het verlenen van het recht op een urnennis wordt geheven;

1.7.1

voor een periode van 10 jaar

410,00

1.7.2

voor een periode van 20 jaar

820,00

1.7.3

voor een periode van 30 jaar

1.230,00

1.8

Voor het verlengen van het recht op een urnennis wordt geheven;

1.8.1

voor een periode van 10 jaar

410,00

1.8.2

voor een periode van 20 jaar

820,00

Hoofdstuk 2 - Begraven

Tarief

2.1

Voor het begraven van het lichaam van een overledene van 12 jaar of ouder wordt geheven

782,00

2.2

Voor het begraven van een foetus wordt geheven

38,00

2.3

Voor het begraven van het lichaam van een overleden kind beneden één jaar wordt geheven

178,00

2.4

Voor het begraven van het lichaam van een overleden kind beneden 12 jaar wordt geheven

356,00

2.5

Voor het begraven op buitengewone uren zoals bedoeld in 2.6 wordt het recht, zoals bedoeld in 2.1 t/m 2.4, verhoogd.

2.6

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

2.6.1

werkdagen; vóór 10.00 uur en ná 15.00 uur. De verhoging is dan 50%.

2.6.2

zaterdag ná 13.00 uur, zondag en officieel erkende feestdagen. De verhoging is dan 100%.

2.7

In het geval een begrafenis later aanvangt/langer duurt dan afgesproken is, wordt na de eerste 15 minuten uitloop een extra bedrag in rekening gebracht:

2.7.1

Dit extra bedrag bedraagt voor elke volgende 15 minuten uitloop 20% van de tarieven zoals genoemd in onderdeel 2.1 t/m 2.4

Hoofdstuk 3 - Bijzetten van asbussen en urnen

Tarief

3.1

Voor het bijzetten of het terugplaatsen van asbus(sen) of urn(en) wordt geheven:

3.1.1

In een urnennis, urnengraf of kindergraf

178,00

3.1.2

In een graf – niet tijdens een begrafenis

178,00

3.1.3

In een graf – tijdens een begrafenis

55,00

3.2

Voor het bijzetten of terugplaatsen van asbus(sen) of urn(en) op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 3.1 verhoogd.

3.2.1

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

3.2.1.1

werkdagen; vóór 10.00 uur en ná 15.00 uur. De verhoging is dan 50%.

3.2.1.2

zaterdag ná 13.00 uur, zondag en officieel erkende feestdagen. De verhoging is dan 100%.

3.3

In het geval een bijzetting of terugplaatsing later aanvangt/langer duurt dan afgesproken is, wordt na de eerste 15 minuten uitloop een extra bedrag in rekening gebracht:

3.3.1

Dit extra bedrag bedraagt voor elke volgende 15 minuten uitloop 20% van de tarieven zoals genoemd in onderdeel 3.1

Hoofdstuk 4 - Grafbedekking en onderhoud

Tarief

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van grafbedekking, zoals bedoeld in de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Rhenen wordt geheven:

248,00

4.2

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van een graf met vaste wanden wordt geheven:

325,00

4.3

Voor het algemene onderhoud van de begraafplaatsen uitgevoerd door de gemeente wordt geheven per jaar voor:

4.3.1

een particuliere grafkelder:

269,00

4.3.2

een particulier (kinder-)graf:

4.3.2.1

zonder grafbedekking

25,00

4.3.2.2

met grafbedekking

113,00

4.3.3

een particulier urnengraf:

4.3.3.1

zonder grafbedekking

12,50

4.3.3.2

met grafbedekking

55,00

4.3.4

een particuliere urnennis

25,00

4.3.5

een algemeen graf met grafbedekking

25,00

4.4

De rechten als bedoeld in onderdeel 4.3 kunnen worden afgekocht voor bepaalde tijd door voldoening van een bedrag bepaald in 4.4.1. De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend met toepassing van een kortingsfactor op het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor.

4.4.1

Indien het aantal jaren waarvoor wordt afgekocht:

4.4.1.1

0 t/m 10 jaar betreft; bedraagt de kortingsfactor 10%

4.4.1.2

20 jaar betreft; bedraagt de kortingsfactor 20%

4.4.1.3

30 jaar betreft; bedraagt de kortingsfactor 30%

4.4.1.4

De termijn van afkoop van de rechten zoals bedoeld in 4.3 kunnen alleen worden verlengd voor de nog resterende looptijd van het grafrecht, in het jaar waarin deze rechten zoals bedoeld in 4.3 aflopen. De maximale verlengingsperiode is 20 jaar.

Hoofdstuk 5- Inschrijven en overboeken van graven en urnennissen

Tarief

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van graven, urnengraven en urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven

5,25

Hoofdstuk 6 - Opgraven, ruimen en verstrooien

Tarief

6.1

Tenzij dit geschiedt op rechterlijk gezag, wordt voor het opgraven van het lichaam van een overledene uit een (urnen-)graf geheven

1.042,00

6.2

Tenzij dit geschiedt op rechterlijk gezag, wordt voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn geheven

55,00

6.3

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven

95,50

6.4

Voor het op verzoek samenvoegen en schudden van stoffelijke resten in een bestaand graf voorafgaand aan een begrafenis wordt geheven

782,00

6.5

Mocht tijdens de werkzaamheden als genoemd in 6.1. en 6.4 blijken dat er gebruik is gemaakt van een niet afbreekbare lijkhoes, wordt per lijkhoes geheven

175,00

Hoofdstuk 7 – Gebruik aula

Tarief

7.1

Met betrekking tot de aula, exclusief de opbaarruimte op de in de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Rhenen genoemde begraafplaats ‘Larikshof’, wordt geheven:

7.1.1

voor het gebruik op de dag van de begrafenis van de aula

733,00

7.1.2

voor het gebruik van de aula voor uitsluitend een condoleantie

366,00

7.2

Met betrekking tot het gebruik van uitsluitend de opbaarruimte op de in de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Rhenen genoemde begraafplaats, wordt geheven:

7.2.1

voor het gebruik hiervan per dag (waarbij een dagdeel als een volledige dag wordt berekend)

85,50

7.2.2

Indien het gebruik plaatsvindt in combinatie met het gebruik van de aula (waarbij een dagdeel als een volledige dag wordt berekend)

42,50

Hoofdstuk 8 – Gedenkboom

Tarief

8.1

Voor het kopen en plaatsen van een blaadje aan de gedenkboom wordt geheven:

25,00