Tarievenregeling betaalplannen 2024

Geldend van 04-04-2024 t/m heden

Intitulé

Tarievenregeling betaalplannen 2024

De raad van de gemeente Apeldoorn

Gelezen het voorstel van het college

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende Tarievenregeling betaalplannen 2024.

Artikel 1 Tarieven

 • 1. De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van het omgevingsplan vast te stellen, indien de aanvraag betrekking heeft op één of meer bouwwerken waarvoor slechts een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden verleend met toepassing van een wijziging van het geldende omgevingsplan en waarvoor geldt dat de daardoor tot stand te brengen wijziging uitsluitend in het belang is van het betreffende bouwwerk respectievelijk de betreffende bouwwerken, zijn:

  • a.

   indien de bouwsom maximaal € 180.000,- bedraagt: € 12.700,-;

  • b.

   indien de bouwsom meer dan € 180.000,- maar minder dan € 600.000,- bedraagt: € 19.300,-;

  • c.

   indien de bouwsom meer dan € 600.000,- bedraagt: de werkelijke kosten met een minimum van: € 26.100,-.

 • 2. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van het omgevingsplan vast te stellen, indien de aanvraag alleen betrekking heeft op een wijziging van gebruik van gronden en opstallen, bedraagt: de werkelijke kosten met een minimum van € 12.700,--.

 • 3. De tarieven als bedoeld in de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing indien de gemeenteraad besluit tot afwijzing van de aanvraag om een wijziging van het omgevingsplan vast te stellen.

 • 4. Indien de wijziging van het omgevingsplan niet als ontwerp in procedure wordt gebracht vanwege overwegende bezwaren die op het plan worden ingediend, zal 50% van het betaalde bedrag worden gerestitueerd.

 • 5. Het tarief voor het op basis van een aanvraag vaststellen van een wijziging van het omgevingsplan bedraagt 50% van de in de leden 1 en 2 genoemde tarieven, indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waarvoor een integrale wijziging van het omgevingsplan wordt voorbereid en de betreffende aanvraag procedureel kan worden meegenomen in die integrale wijziging van het omgevingsplan.

 • 6. Het tarief voor het in behandeling nemen van een concept-verzoek om te beoordelen of bereidheid bestaat om, eventueel onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan een verzoek met betrekking tot een ruimtelijke ontwikkeling die niet in overeenstemming is met het geldende omgevingsplan en waarvoor een wijziging van het omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.4 van de Omgevingswet opgesteld moet worden, bedraagt € 1.725,-.

 • 7. Het tarief als bedoeld in lid 7 is niet van toepassing wanneer de beoordeling plaatsvindt als gevolg van een inspraakreactie op een Nota van Uitgangspunten voor de wijziging van het omgevingsplan of als gevolg van een zienswijze die omtrent het ontwerp van een integrale wijziging van het omgevingsplan naar voren is gebracht, mits deze is ingediend binnen de daarvoor opengestelde termijn.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Tarievenregeling betaalplannen 2023, vastgesteld op 10 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze tarievenregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. De tarievenregeling wordt aangehaald als ‘Tarievenregeling betaalplannen 2024’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2023

De raad voornoemd,

S.M. Stam

waarnemend raadsgriffier

A.J.M. Heerts

Voorzitter

Toelichting

Toelichting

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarief 1: voor bouwplannen tot € 150.000

Categorie kosten

uren

tarief v.j.

 

budget

 
 

stijging

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coördinatie, planvorming en procedurebegeleiding O&V

O&V

66

121,03

 

€ 7.987,98

 
 
 

capaciteit Milieu

 
 

OVIJ

15

97,16

 

€ 1.457,40

 
 
 

capaciteit Groen

 
 

O&V

5

121,03

 

€ 605,15

 
 
 

capaciteit Stedebouw

 
 

ROR

12

130,95

 

€ 1.571,40

 
 
 

capaciteit Archeologie

 

VOA

8

121,03

 

€ 968,24

 
 
 

capaciteit digitalisering via O&V (nWro)

O&V

2

96,06

 

€ 192,12

 
 
 
 
 
 
 
 

108

 
 

€ 12.782,29

Afgerond

€ 12.800,00

4,1%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

was in 2023:

€ 12.300,00

)

Tarief 2: voor bouwplannen tussen de € 150.000 en € 500.000

uren

tarief

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coördinatie, planvorming en procedurebegeleiding O&A

O&V

101

121,03

 

€ 12.224,03

 
 
 

capaciteit Milieu

 
 

OVIJ

30

97,16

 

€ 2.914,80

 
 
 

capaciteit Groen

 
 

O&V

5

121,03

 

€ 605,15

 
 
 

capaciteit Stedebouw

 

ROR

20

130,95

 

€ 2.619,00

 
 
 

capaciteit Archeologie

 

VOA

8

121,03

 

€ 968,24

 
 
 

capaciteit digitalisering via O&V (nWro)

O&V

2

96,06

 

€ 192,12

 
 
 
 
 
 
 
 

166

 
 

€ 19.523,34

Afgerond

€ 19.500,00

4,3%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

was in 2023:

€ 18.700,00

)

Tarief 3: voor bouwplannen boven de € 500.000

uren

tarief

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coördinatie, planvorming en procedurebegeleiding O&V

O&V

150

121,03

 

€ 18.154,50

 
 
 

capaciteit Milieu

 
 

OVIJ

35

97,16

 

€ 3.400,60

 
 
 

capaciteit Landschapsarchitect

ROR

3

130,95

 

€ 392,85

 
 
 

capaciteit Groen

 
 

O&V

5

121,03

 

€ 605,15

 
 
 

capaciteit Stedebouw

 

ROR

20

130,95

 

€ 2.619,00

 
 
 

capaciteit Archeologie

 

VOA

8

121,03

 

€ 968,24

 
 
 

capaciteit digitalisering via O&V (nWro)

O&V

2

96,06

 

€ 192,12

 
 
 
 
 
 
 
 

223

 
 

€ 26.332,46

Afgerond

€ 26.300,00

4,0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

was in 2023:

€ 25.300,00

)

afbeelding binnen de regeling

Totaal voorlopige uurtarieven MPB 2024-2027

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal

2024

2025

2026

2027

N010000

72,41

76,17

79,90

83,60

N020000

75,17

79,07

82,95

86,78

N030000

78,52

82,61

86,65

90,64

N040000

81,07

85,29

89,47

93,56

N050000

82,76

87,07

91,33

95,51

N060000

85,47

89,93

94,32

98,63

N070000

89,57

94,25

98,86

103,35

N080000

96,06

101,09

106,03

110,82

N090000

103,89

109,34

114,67

119,83

N100000

111,29

117,15

122,85

128,36

N110000

121,03

127,41

133,61

139,56

N120000

130,95

137,86

144,56

150,97

N130000

139,01

146,36

153,47

160,26

N140000

147,75

155,58

163,12

170,32

N150000

157,77

166,13

174,19

181,85

N160000

168,15

177,07

185,65

193,79

N170000

178,37

187,84

196,94

205,56

N180000

189,85

199,94

209,62

218,77

Tarief OVIJ 2024: € 97,16 (tarief 2024 uit Concept ontwerp-begroting OVIJ); daarna is onderstaande indexering van toepassing.

afbeelding binnen de regeling