Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Voorst 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Voorst 2024

De raad van de gemeente Voorst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2023, nummer 387125;

gelet op de artikelen 18.20, tweede lid, en 18.23, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de: Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Voorst 2024.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • betrokken wetten: Omgevingswet en Wet milieubeheer, voor zover paragraaf 18.3.3 van de Omgevingswet van overeenkomstige toepassing is verklaard;

 • kwaliteitscriteria: de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

 • kwaliteitseisen: de door het college opgestelde en in het koppelingsformulier vastgelegde functievereisten.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

Artikel 3. Betrokkenheid van de gemeenteraad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen gestelde doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie.

 • 2.

  De doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de betrokken wetten hebben in ieder geval betrekking op:

 • a.

  de dienstverlening;

 • b.

  de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

 • c.

  de financiën.

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1.

  Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 2.

  Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door burgemeester en wethouders zijn de kwaliteitseisen van toepassing.

 • 3.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria en kwaliteitseisen doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de raad.

 • 4.

  Voor zover de kwaliteitscriteria en kwaliteitseisen niet zijn of konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Artikel 6. Intrekking oude regeling

De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Voorst 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Voorst 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 november 2023.

Ita Joosten, griffier

Jan Willem Wiggers, burgemeester