Regeling vervalt per 31-12-2025

Subsidieregeling Privaat gefinancierde parkeergelegenheden 2023

Geldend van 15-12-2023 t/m 30-12-2025

Intitulé

Subsidieregeling Privaat gefinancierde parkeergelegenheden 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden,

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Privaat gefinancierde parkeergelegenheden 2023,

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • -

  ASV: de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • -

  duurzame oplossing: een oplossing die niet tijdelijk een oplossing geeft maar minimaal vijf jaar een oplossing biedt;

 • -

  gereguleerd parkeren: betaald parkeren;

 • -

  private partijen: particuliere huishoudens, ondernemingen, verenigingen en (financiële) (zorg- of onderwijs) instellingen;

 • -

  parkeeroverlast eigen terrein: overlast door parkeerders op privégrond veroorzaakt door parkeerders die een gratis parkeergelegenheid zoeken en waardoor de bereikbaarheid van een functie voor de gebruikers en hun bezoekers wordt beperkt;

 • -

  privaat-gefinancierde parkeergelegenheid: parkeergelegenheid waar de eigenaar kosten in rekening brengt of gaat brengen aan de parkeerders;

 • -

  raad: raad van de gemeente Leiden;

 • -

  vergunningszones C1 t/m C4: de Leidse wijken Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Vlietpoort (en de Vlietzone), Oostvliet, Klein Cronestein en Meerburg;

 • -

  verkeersveilig: er is sprake van een verkeersveilige situatie als al het verkeer veilig en met zo min mogelijk hinder en zonder gevaar gebruik kan maken van de weg. Van een verkeersonveilige situatie is sprake als verkeersdeelnemers / weggebruikers hinder of gevaar kunnen ondervinden. De beoordeling van de veiligheid van een oplossing ligt bij de gemeente vanuit de hiervoor geldende richtlijnen en inzichten.

Artikel 2 Doel van de subsidie

Deze subsidieregeling is bedoeld als gedeeltelijke compensatie van de kosten, die private partijen maken om hun eigen parkeerterrein in vergunningszones C1 t/m C4 af te sluiten van de openbare weg. De aanpassing voorkomt parkeeroverlast door het ingevoerde betaald parkeren.

Artikel 3 Reikwijdte

Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de ASV van toepassing.

Artikel 4 Voorwaarden subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend bij het college via het betreffende aanvraagformulier via de website van de gemeente www.leiden.nl/subsidies.

 • 2.

  Bij de aanvraag verstrekt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens

  • a.

   een toelichting waarin het volgende staat omschreven:

   • -

    beschrijving van de actuele situatie;

   • -

    tekening of foto van de parkeergelegenheid;

   • -

    bewijs van eigendom van de betreffende grond

   • -

    een beschrijving van de aanpassing waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

   • -

    de doelen en resultaten welke met de aanpassing worden nagestreefd, en hoe de gedeeltelijke compensatie daaraan bijdraagt;

   • -

    waar en wanneer de aanpassing plaatsvindt;

  • b.

   een sluitende begroting

   • -

    met alle uitgaven voor deze aanpassing;

   • -

    met een opgave van aangevraagde of reeds toegekende subsidies of vergoedingen ten behoeve van hetzelfde terrein, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

 • 3.

  Als er voor de oplossing vergunningen noodzakelijk zijn, moeten deze voorafgaand aan de subsidieaanvraag zijn verleend.

Artikel 5 Indieningstermijn

Een aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk 1 jaar na de invoering van het betaald parkeren regime in vergunningengebied C1 t/m C4.

Artikel 6 Beslistermijn

Het college beslist uiterlijk 13 weken na indiening van een volledige aanvraag voor een subsidie.

TITEL II. SPECIFIEKE BEPALINGEN

Artikel 7 Doelgroep

Deze subsidieregeling is bedoeld voor private partijen met een eigen parkeerterrein in vergunningszones C1 t/m C4.

Artikel 8 Beoordelingscriteria

 • 1. Een aanvraag, als bedoeld in artikel 4, wordt beoordeeld aan de hand van de hiernavolgende criteria:

  • 4.

   Aantoonbaar (verwachte) parkeeroverlast ontstaan op een privéterrein na invoering betaald parkeren in vergunningszones C1 t/m C4;

  • 5.

   Er wordt een duurzame structurele oplossing voor het parkeerprobleem gerealiseerd;

  • 6.

   Er zijn geen aanpassingen aan de openbare weg noodzakelijk;

  • 7.

   De oplossing leidt niet tot verkeersonveilige situaties.

Artikel 9 Hoogte subsidie en verdeelregels

 • 1. Het college stelt voor deze subsidieregeling een subsidieplafond in van totaal € 75.000,-;

 • 2. Het college behandelt de subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 op volgorde van binnenkomst. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de aanvraag volledig voldoet aan de gestelde eisen.

 • 3. Het maximaal te verstrekken bedrag bedraagt 50% van de kosten om de privaat gefinancierde parkeergelegenheid af te sluiten met een maximum van € 7.500,- per locatie.

Artikel 10 Weigeringsgronden

 • 1. Een subsidie op grond van deze regeling wordt, behalve volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht of de ASV, geweigerd indien niet voldaan is aan de voorwaarden en criteria genoemd in deze regeling.

TITEL III. BEVOORSCHOTTING, VERANTWOORDING EN VASTSTELLING

Artikel 11 Bevoorschotting subsidie

 • 1. Het college bevoorschot de subsidie in zijn geheel;

 • 2. De uitbetaling vindt plaats op het moment van de verlening van de subsidie;

 • 3. Het subsidiebedrag wordt definitief vastgesteld na verantwoording.

Artikel 12 Verantwoording subsidies tot en met € 5.000

 • 1. Subsidies tot en met € 5.000 worden door het college direct vastgesteld.

 • 2. Het college zal bij subsidies die direct worden vastgesteld, steekproefsgewijs controleren of de gesubsidieerde activiteiten overeenkomstig de subsidieaanvraag en eventuele overige verplichtingen zijn gerealiseerd.

Artikel 13 Verantwoording subsidies boven € 5.000

 • 1. 1.Bij subsidies boven € 5.000 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling in bij het college, uiterlijk 13 weken nadat de aanpassing is uitgevoerd;

 • 2. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht, met daarbij een toelichting op de behaalde impact van de activiteit met het oog op de beoordelingscriteria als omschreven in artikel 10;

  • b.

   een financieel verslag, waaruit de aan de verrichte activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven blijken. De subsidie van de gemeente is in het financieel verslag duidelijk weergegeven.

Artikel 15 Vaststelling subsidie

Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling dan wel, indien geen aanvraag vereist is, na het indienen van de verantwoording, de subsidie vast.

TITEL IV. HARDHEIDSCLAUSULE, INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, één of meerdere bepalingen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt per 31 december 2025.

Artikel 18 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als:

‘Subsidieregeling Privaat gefinancierde parkeergelegenheden 2023’

Ondertekening