Verordening op de heffing en de invordering van de Leges 2024

Geldend van 14-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de Leges 2024

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hilversum,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van de Leges 2024

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de

volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2

Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

b. het verlenen van een dienst op aanvraag; of

c. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3

Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4

Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

1. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

2. vergunningen en duplicaten ten behoeve van hen, die ten gevolge van maatregelen van de overheid verplicht worden hun woongelegenheid te ontruimen.

3. het raadplegen van en het kopiëren van de bij de gemeente berustende registers leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in

de uitoefening van hun functie.

4. stukken en inlichtingen uit de Basisregistratie personen nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrente, wachtgelden, loon en bezoldiging.

5. kansspelvergunningen, voor zover de opbrengst bestemd is voor een goed doel.

6. het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart.

7. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een Omgevingsvergunning voor

een activiteit die betrekking heeft op een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking of voor het voor een dergelijk bouwwerk in behandeling nemen van een verzoek om omgevingsoverleg, zoals wordt bedoeld in artikel 2.4.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5

Maatstaven van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

3. In de bouwkosten als grondslag voor de berekening van leges, zoals bedoeld in artikel 2.1.4.

van de bij deze verordening behorende tarieventabel, worden de bouwkosten van een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking, zoals bedoeld in artikel 4, zevende lid, niet betrokken.

Artikel 6

Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7

Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

1. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

2. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval

van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

3. voor zover de heffing bij abonnement geschiedt, behoort de betaling plaats te vinden voor de eerste keer bij het aangaan van het abonnement en vervolgens bij het begin van het kalenderjaar.

4. langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

5. langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving;

6. in afwijking in zoverre van voorgaande leden, geldt in geval het totaalbedrag van de op één aanslag verschuldigde bedrag door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslag moet worden betaald in één termijn en vervalt binnen 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

7. de Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande gestelde termijnen.

Artikel 8

Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt géén kwijtschelding verleend.

Artikel 9

Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

1. De "Legesverordening 2023”, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De in onderdeel 2.1.5. van de tarieventabel genoemde NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd en Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012 worden bekendgemaakt door terinzagelegging voor een ieder voor onbepaalde tijd bij de afdeling Publiekszaken, team Backoffice, Stadskantoor, Oude Enghweg 23.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

5. Deze verordening kan worden aangehaald als de "Legesverordening 2024".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 8 november 2023,

de griffier, de burgemeester,

A.J. van Meerveld-Hop CMC dr. ir. G.M. van den Top

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Hilversum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2023,

besluit:

vast te stellen de navolgende:

Tarieventabel 2024, als onderdeel behorende bij de Legesverordening 2024

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Tarieventabel, behorende bij legesverordening

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1 Burgerlijke stand

Paragraaf 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 3 Rijbewijzen

Paragraaf 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 5 Bestuursstukken

Paragraaf 6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 7 Overige publiekszaken

Paragraaf 8 Gemeentearchief

Paragraaf 9 Bijzondere wetten

Paragraaf 10 Diversen

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2 Voorfase

Paragraaf 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 8 Overige activiteiten

Paragraaf 9 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Paragraaf 10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 11 Overige tarieven

Paragraaf 12 Modaliteiten

Paragraaf 13 Vermindering

Paragraaf 14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

Paragraaf 1 Horeca

Paragraaf 2 Seksbedrijf

Paragraaf 3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 4 Organiseren evenement of markt

Paragraaf 5 Standplaatsen

Paragraaf 6 Huisvestingswet 2014

Paragraaf 7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Artikel

Omschrijving

 

Paragraaf 1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

Het tarief bedraagt:

 

1.1.1

voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

a.

In de ondertrouwkamer in het Stadskantoor op:

 
 

dinsdag om 9.00 en om 9.30 uur, exclusief trouw/partnerschapsboekje

GRATIS

 

maandag tussen 11.00 en 13.00 uur, inclusief trouw/partnerschapsboekje

€ 136,00

b.

In de trouwzaal van het raadhuis op:

 
 

maandag om 9.00 en om 10.00 uur, inclusief trouw-/partnerschapsboekje

€ 218,00

 

maandag tussen 11.00 en 16.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur, inclusief trouw-/partnerschapsboekje

€ 518,00

 

en op andere daartoe aangewezen dagen en uren, inclusief trouw-/partnerschaps-boekje

€ 689,00

c.

in andere ruimten van het raadhuis:

 
 

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur, inclusief trouw-/partner-schapsboekje

€ 689,00

 

op andere daartoe aangegeven dagen en uren, inclusief trouw-/partnerschaps-boekje

€ 797,00

1.1.2

Voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een door het bruidspaar gekozen vrije locatie op de daartoe vastgestelde tijdstippen, inclusief trouw-/partnerschapsboekje (exclusief kosten locatie)

€ 797,00

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 

Het tarief bedraagt:

 

1.3.1

voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek en op vaste locaties aangewezen als ‘huis der gemeente’ (exclusief kosten van locatie)

€ 437,00

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

1.5.1

om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

 

a.

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 163,00

b.

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

€ 218,00

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

Het tarief bedraagt :

 

1.6.1

voor het op verzoek van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

€ 31,50

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 

Het tarief bedraagt :

 

1.7.1

voor het annuleren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap uiterlijk één maand voor de vastgelegde datum

€ 53,00

1.7.2

voor het annuleren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap binnen één maand voor de vastgelegde datum

€ 84,00

1.7.3

voor het annuleren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap nadat de trouwambtenaar een huisbezoek heeft afgelegd

€ 163,00

1.7.4

voor het wijzigen van de vastgelegde datum, tijd, locatie of getuigen(n), per wijziging

€ 26,50

1.7.5

voor het annuleren van een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 53,00

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

Het tarief bedraagt :

 

1.8.1

voor het verstrekken van een trouw-/partnerschapsboekje

€ 22,00

1.8.2

voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 14,00

1.8.3

voor het afgeven van een verklaring van huwelijksbevoegdheid (vastgesteld bij wet en regelgeving)

 

1.8.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Paragraaf 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

Jaarlijks wettelijke

(max.) tarief*

1.9.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

Jaarlijks wettelijke

(max.) tarief*

1.9.3

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.9.1 of 1.9.2 (zakenpaspoort) voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

Jaarlijks wettelijke

(max.) tarief*

1.9.4

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.9.1. of 1.9.2 (zakenpaspoort) voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

Jaarlijks wettelijke

(max.) tarief*

1.9.5

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

Jaarlijks wettelijke

(max.) tarief*

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 

Het tarief bedraagt :

 

1.10.1

voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

Jaarlijks wettelijke

(max.) tarief*

1.10.2

voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

Jaarlijks wettelijke

(max.) tarief*

Artikel 1.11 Modaliteiten

 
 
 

1.11.1

De tarieven genoemd in de subonderdelen 1.9.1 tot en met 1.10.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

Jaarlijks wettelijke

(max.) tarief*

1.11.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.11.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in de subonderdelen 1.9.1 dan wel 1.9.2 en 1.9.3 dan wel 1.9.4, slechts één keer per reisdocument berekend

 

Paragraaf 3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 

Het tarief bedraagt

 

1.12.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

Jaarlijks wettelijke

(max.) tarief*

Artikel 1.13 Modaliteiten

 
 
 

1.13.1

Het tarief genoemd in onderdeel 1.12.1 wordt bij spoedlevering vermeerderd met

Jaarlijks wettelijke

(max.) tarief*

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit een centraal register rijbewijzen

€ 12,90

Paragraaf 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14 Definities

 
 
 

1.14.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

1.15.1

tot het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie personen, per verstrekking

€ 12,90

1.15.2

voor het verstrekken van een persoonslijst uit de Basisregistratie Personen

€ 12,90

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

 
 
 

1.16.1

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

 

1.16.2

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

Jaarlijks wettelijke (max.) tarief*

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 

Het tarief bedraagt :

 

1.18.1

voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 14,00

Paragraaf 5 Bestuursstukken

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.1

een exemplaar van de programmabegroting/concern jaarstukken

€ 12,50

1.19.2

een exemplaar van de productenramingen/dienstjaarstukken

€ 20,75

1.19.3

tot het verstrekken van afzonderlijke delen van gedrukte stukken van commissievergaderingen, raadsvergaderingen en het advies van de Commissie Bezwaarschriften

 

a.

per pagina

€ 0,20

b.

met een maximum van

€ 12,10

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1

tot het verstrekken van een abonnement van:

 

a.

agenda's en voorstellen van alle openbare vergaderingen van commissie, raad en de tijdelijke commissies van advies aan college van burgemeester en wethouders.

€ 61,00

b.

notulen van alle openbare vergaderingen van commissie, raad en tijdelijke commissies van advies aan college van burgemeester en wethouders:

€ 121,90

c.

agenda's en voorstellen en notulen tezamen van alle openbare vergaderingen van commissie, raad en tijdelijke commissies van advies aan college van burgemeester en wethouders:

€ 152,40

1.20.2

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad I (agenda en voorstellen van commissie en/of raad)

€ 54,80

1.20.3

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad II (notulen van commissie en/of raad)

€ 27,35

1.20.4

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar voor agenda's en voorstellen en notulen tezamen van alle openbare vergaderingen van commissie en/of raad:

€ 69,85

1.20.5

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar voor agenda's en voorstellen en notulen tezamen van alle openbare vergaderingen van commissie, raad en tijdelijke commissies van advies:

€ 190,40

1.20.6

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad III (verordeningen)

€ 27,35

1.20.7

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad IV (artikel 41: vragen en antwoorden)

€ 27,35

Paragraaf 6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek:

 

1.21.1

tot het verkrijgen van digitale ondergronden landmeten en vastgoed.:

 

a.

voor het stedelijk gebied per ha. € 27,80 + € 11,10 aanmaakkosten

 

b.

voor het landelijk gebied per ha. € 4,45 + € 11,10 aanmaakkosten

 

1.21.2

tot het verkrijgen van analoge ondergronden landmeten en vastgoed:

 

a.

A-0 formaat

€ 61,80

b.

A-1 formaat

€ 53,75

c.

A-2 formaat

€ 55,55

d.

A-3 formaat

€ 72,65

e.

A-4 formaat

€ 38,60

Artikel 1.22 Informatie uit registers

 

Het tarief bedraagt :

 

1.22.1

voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van inzage in de geautomatiseerde kadastrale registratie:

 

a.

per kadastrale informatie per object (inclusief uitdraai op A7-formaat)

Conform Tarieven Regeling Kadaster

b.

per afdruk (op A4-formaat) van de kadastrale situatie per object

Conform Tarieven Regeling Kadaster

c.

per informatie uit het hypotheekregister per object (inclusief uitdraai A4-formaat)

Conform Tarieven Regeling Kadaster

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

1.25

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.25.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

Jaarlijks wettelijke (max.) tarief*

1.25.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 12,90

1.25.3

voor een uittreksel uit en afschriften van akten van de burgerlijke stand bestaande uit een afschrift, uitvoering uittreksel, beredeneerd uittreksel of meertalig uittreksel van een akte, exclusief verzendkosten

Jaarlijks wettelijke (max.) tarief*

Paragraaf 8 Gemeentearchief

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

 

Het tarief bedraagt voor:

 

1.26.1

het op verzoek doen van naspeuringen in de gemeentearchieven en administratieve werkzaamheden verbonden aan andere dienstverlening door het Streekarchief voor ieder daaraan besteed (deel van) een kwartier

€ 14,00

1.26.2

Het op grond van subonderdeel 1.26.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.29.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 173,00

1.29.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 90,20

1.29.3

tot het verkrijgen van een huisvestingvergunning (of woonvergunning)

NIHIL

Artikel 1.30 Leegstandwet

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.30.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 25,00

1.30.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 25,00

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.31.1

tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a.

voor een periode van achtenveertig maanden voor één kansspelautomaat

Wettelijke max. tarief*

b.

voor een periode van achtenveertig maanden voor twee kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

Wettelijke max. tarief*

 

en voor de tweede kansspelautomaat

Wettelijke max. tarief*

1.31.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 24,95

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.32.1

een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 644,55

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.33.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

a.

Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één week

€ 45,00

b.

Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één maand

€ 85,90

c.

Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur langer dan een maand, voor elke direct daarop volgende maand (of een gedeelte daarvan) tot het maximum van het jaartarief

€ 171,85

d.

Indien er sprake is van een jaarontheffing

€ 241,70

1.33.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van het Wegenverkeerswet 1994 betreffende hoogte, breedte, wieldruk, gewicht e.d. van een motorvoertuig of van een daardoor voortbewogen aanhangwagen, voor de geldigheidsduur van hoogstens één jaar, per voertuig

€ 37,60

1.33.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

 

a.

Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één week

€ 45,00

b.

Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één maand

€ 85,90

c.

Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur langer dan een maand, voor elke direct daarop volgende maand (of een gedeelte daarvan) tot het maximum van het jaartarief

€ 171,85

d.

Indien er sprake is van een jaarontheffing

€ 241,70

e.

Indien er sprake is van een incidentele ontheffing die gelijktijdig is aangevraagd met het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in Hoofdstuk 3 paragraaf 4 van deze tarieventabel, geldt een vast tarief per aanvraag

€ 80,60

1.33.4

tot het verkrijgen van een ontheffing bij ander gebruik van parkeerplaatsen ingevolge artikel 6 van de Parkeerverordening Hilversum 2018, per dag

€ 10,00

1.33.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 5.1.2 lid 4, 5.1.2a lid 2, 5.1.5 lid 2, 5.1.6 lid 2, 5.1.7 lid 4 en 5.1.10 lid 3 van de APV Hilversum (het parkeren of aanwezig hebben van allerlei voertuigen in de openbare ruimte) a. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één week

€ 45,00

a.

Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één maand

€ 85,90

b.

Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur langer dan een maand, voor elke direct daarop volgende maand (of een gedeelte daarvan) tot het maximum van het jaartarief

€ 171,85

c.

Indien er sprake is van een jaarontheffing

€ 241,70

d.

Indien er sprake is van een incidentele ontheffing die gelijktijdig is aangevraagd met het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in Hoofdstuk 3 paragraaf 4 van deze tarieventabel, geldt een vast tarief per aanvraag

€ 80,60

1.33.6

tot het verlenen van een inrijontheffing kernwinkelgebied voor

 

a.

Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één week

€ 29,00

b.

Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één jaar

€ 58,00

c.

Indien er sprake van een jaarontheffing

€ 58,00

1.33.7

tot het verlenen van een inrij- en parkeerontheffing kernwinkelgebied voor

 

a.

Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één week

€ 40,30

b.

Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één jaar

€ 69,85

c.

Indien er sprake van een jaarontheffing

€ 69,85

1.33.8

voor een vergunning voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en of een verlening van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 112,20

a.

tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats.

€ 210,00

b.

Indien de in onderdeel 1.33.8 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken of geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de in rekening gebrachte leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van de in onderdeel 1.33.8 verschuldigde leges

50%

Paragraaf 10 Diversen

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.34.1

gewaarmerkte (digitale) afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 15,55

1.34.2

(digitale) afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

a.

per pagina op A4-formaat:

 
 

- het digitaal verstrekken van digitaal aanwezige documenten die geen bewerking behoeven:

GRATIS

 

voor minder dan 11 pagina's (zowel papieren kopie als het digitaal verstrekken van bewerkte documenten):

GRATIS

 

voor 11 of meer pagina's (zowel papieren kopie als het digitaal verstrekken

€ 0,40

 

Onder bewerking van documenten wordt verstaan: bewerking op grond van een wettelijk voorschrift

 

b.

per pagina op papier van A3-formaat

€ 1,20

c.

per pagina op papier van A2-formaat

€ 6,00

d.

per pagina op papier van A1-formaat

€ 8,90

e.

per pagina op papier van A0-formaat

€ 10,80

1.34.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de subonderdelen 1.34.1 en 1.34.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 8,50

1.34.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 8,50

1.34.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 8,50

1.34.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek bedraagt voor een kopie van:

 

a.

een bestemmingsplan (ongekleurde kaart, toelichting en voorschriften)

€ 92,60

b.

een (voor)ontwerp bestemmingsplan (ongekleurde kaart, toelichting en voorschriften)

€ 46,30

c.

de bestemmingsplanvoorschriften van een (voor)ontwerp bestemmingsplan of bestemmingsplan (exclusief toelichting en delen van plankaarten)

€ 9,80

1.34.7

(digitale) afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, die door middel van een fax worden doorgegeven, bedraagt het tarief:

 

a.

voor de eerste 2 pagina’s (inclusief voorblad)

€ 1,40

b.

voor elke volgende pagina

€ 0,30

1.34.8

voor een inzage en verstrekken van stukken inzake bodemarchief

 

a.

voor een eerste dossier

€ 5,70

b.

elk volgende dossier

€ 2,80

1.34.9

tot het beoordelen van de rapportage inzake de bodemgesteldheid, betreffende een nader onderzoek, saneringsonderzoek, saneringsplan of saneringsevaluatie

€ 356,65

1.34.10

tot het beoordelen van de rapportage inzake een verkennend onderzoek naar de gesteldheid van de bodem, in het kader van koop of verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken en of de onderzoeksplicht in artikel 2.1.5. van de Bouwverordening:

 

a.

locaties met een kaveloppervlak tot 100 m2

€ 178,30

b.

overige locaties tot een kaveloppervlak van > 100 m2 < 500 m2

€ 298,70

c.

overige locaties met een kaveloppervlak van >500 m2

€ 534,95

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.35.1

tot het verkrijgen van een kampvuurvergunning voor het verbranden van materialen e.d.

€ 30,00

1.35.2

tot een verklaring, als bedoeld in artikel 319, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek

€ 9,80

 

* In verband met de praktische uitvoerbaarheid worden de door het Rijk vastgestelde (maximum)tarieven (Wettelijk (max.) tarief) in Hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening naar beneden afgerond op eenheden van 5 eurocent.

 

 

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Artikel

Omschrijving

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

 

Definities

 

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan; binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

2.1.4

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ wordt onder de in die omschrijving genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 verstaan de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567. voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting), bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan:

De prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief omzetbelasting.

 

2.1.5

Bewijs bouwkosten

De aanvrager van een bouwvergunning dient bij de aanvraag een opgave van de bouwkosten te overleggen. Aan de hand van deze opgave stelt de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar het bedrag vast op basis waarvan de leges worden geheven.

De leges worden zo nodig afgerond tot het naastliggende veelvoud van € 1,00 berekend per gebouw of ander bouwwerk naar de bouwkosten, waarvan het bedrag door de hiervoor bedoelde ambtenaar wordt vastgesteld.

 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

Omgevingsoverleg;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 
 
 

2.3.1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

2.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

2.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2 Voorfase

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek:

 

2.4.1

om vooronderzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorlopig ontwerpplan, in principe, haalbaar is (ruimtelijke ordening en/of welstand)

0,15%

 

van de bouwsom (overleg bewijs aanneemsom of door toepassing van het bouwkostenkompas) zoals die bij een daadwerkelijke aanvraag met een minimum bedrag van.

€ 275,00

 

en een maximum bedrag van dan wel een tarief van

€ 5.000,00

 

dan wel een vast bedrag bij een plan zonder bouwsom van

€ 275,00

2.4.2

bij vervolgverzoeken

0,05%

 

van de bouwsom (overleg bewijs aanneemsom of door toepassing bouwkostenkompas) met een minimum bedrag van

€ 1.000,00

 

en een maximum bedrag van

€ 2.000,00

2.4.3

Maatwerkinitiatief

 
 

Voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige paragrafen van dit hoofdstuk wordt ingediend en betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over één of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

Voor een eerste overleg (intake):

€ 300,00

 

Voor elk volgend overleg (haalbaarheid en overige overleggen), per overleg:

€ 800,00

Paragraaf 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.5.1

van de bouwkosten:

0,40%

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

3%

 

van de bouwkosten vermeerderd met

€ 300,00

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 287,10

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 287,10

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 5.748,00

Paragraaf 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 
 

2.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit of bij een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit met wijzigingsbevoegdheid:

 

2.8.1.a.1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 125,00

2.8.1.a.2.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 125,00

2.8.1.a.3.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

 

2.8.1.a.4.

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Monumentenverordening Hilversum 2016 is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 
 

als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 
 

als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 
 

2.10.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit of omgevingsplanactiviteit met wijzigigingsbevoegdheid of bij toepassing van artikel [20] van de gemeentelijke Monumentenverordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 283,00

2.10.2

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld of paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 4.969,00

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één tot vijf milieubelastende activiteiten:

€ 4.969,00

b.

voor vijf tot tien milieubelastende activiteiten:

€ 10.778,00

c.

voor tien tot vijftien milieubelastende activiteiten:

€ 22.045,00

d.

voor 15 of meer milieubelastende activiteiten:

€ 22.941,00

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één tot vijf milieubelastende activiteiten:

€ 4.969,00

b.

voor vijf tot tien milieubelastende activiteiten:

€ 10.778,00

c.

voor tien tot vijftien milieubelastende activiteiten:

€ 22.045,00

d.

voor 15 of meer milieubelastende activiteiten:

€ 22.941,00

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

gereserveerd

 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

gereserveerd

 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

gereserveerd

 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

gereserveerd

 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

gereserveerd

 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 
 
 

2.20.1

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een categorie valt en de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft op al deze categorieën betrekking, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

2.20.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 

Paragraaf 6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

gereserveerd

 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

gereserveerd

 

Paragraaf 7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 
 
 

2.23.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in van het omgevingsplan bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 400,00

2.23.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in het omgevingsplan, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 425,00

2.23.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met [normwaarde archeologische verwachtingswaarde OF archeologische verwachtingen], als bedoeld in artikel […] van het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 425,00

2.23.4

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 400,00

2.23.5

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde. als bedoeld het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 400,00

2.23.6

De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing ongeacht of de aanvraag een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft.

 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het: a. aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting, b. indrijven van voorwerpen, c. ophogen van de grond, of d. verharden van de grond, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in het omgevingsplan:

€ 400,00

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 400,00

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.1.4 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 400,00

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2.1.4 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 400,00

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit of voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 400,00

Paragraaf 8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 

gereserveerd

 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 
 

2.30.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4.5 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor vellen per boom

€ 222,00

b.

voor legalisatie van een illegale velling per boom of houtopstand

€ 444,00

c.

Beoordeling beheerplan (artikel 4.5.2. lid 2 sub j. APV)

 

2.30.1.1.

Indien de aanvraag betrekking heeft op het goedkeuren/beoordelen van een beheerplan door het college van burgemeester en wethouders, zoals gesteld in het artikel 2.6 van het Velbeleid, Hilversum 2017 – 2030, Beleidsregels voor de beoordeling van de aanvraag Omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, bedraagt het tarief voor het beoordelen van het beheersplan, voor ieder daaraan besteed uur

€ 125,00

2.30.1.2.

Het op grond van het lid 1.c verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

gereserveerd

 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: [opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg]

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 4.7.1 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

€ 66,90

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 66,90

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 

gereserveerd

 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 147,25

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.34.b.1.

voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 400,00

2.34.b.2.

gerserveerd

 

Paragraaf 9 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

gereserveerd

 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 
 

2.36.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 

a.

één of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 4.589,00

2.36.2

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 4.589,00

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

gereserveerd

 

Paragraaf 10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 
 
 

2.38.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 125,00

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 125,00

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur

€ 125,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

€ 125,00

2.38.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 11 Overige tarieven

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 400,00

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 250,00

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 60,70

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

€ 125,00

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 10.000,00

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 400,00

Paragraaf 12 Modaliteiten

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

100%

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 5.000,00

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 5.000,00

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 5.000,00

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

locaties met een kaveloppervlak tot 100 m2

€ 167,70

b.

overige locaties tot een kaveloppervlak van > 100 m2

€ 280,90

c.

overige locaties met een kaveloppervlak van >500 m2

€ 505,20

d.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 400,00

Artikel 2.50 Advies

 
 
 

2.50.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 1.500,00

2.50.2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 2.51 Instemming

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

a.

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

€ 1.500,00

b.

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming: het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

Paragraaf 13 Vermindering (Gereserveerd)

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 14 Teruggaaf

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

100%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges vanaf € 100,-.

 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

80%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges boven de € 100,-

 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen [vier] weken na de indiening van de aanvraag:

80%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf [vier] weken tot [zes] weken na de indiening van de aanvraag: van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

60%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf [zes] weken na de indiening van de aanvraag: van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen [zes] weken na de indiening van de aanvraag:

80%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

60%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend 6 maanden van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 
 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 12,50 wordt niet teruggegeven.

 

  Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

 

Paragraaf 1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

3.1.1

tot wijziging van de exploitatievergunning door het toevoegen en/of verlengen van de activiteiten 11 of 12 zoals omschreven in het Horecakader 2016 module Openingstijden waar de toe te voegen activiteiten toe behoren (Nachthorecabedrijf):

€ 134,60

3.1.2

tot wijziging of verlengen van de exploitatievergunning door het toevoegen en/of wijzigen van de activiteiten 2,3,5,6,8,9,10,13, 14 of 16 zoals omschreven in het Horecakader 2016, per module (Eten, Drinken, Openingstijden, Terras, Geluid en entertainment) waar de toe te voegen activiteiten toe behoren:

€ 134,60

3.1.3

tot het verlenen van een individuele ontheffing van de sluitingstijden als bedoeld in artikel 9, lid 4, van de Horecaverordening Hilversum 2017 (max. 4 x per jaar)

€ 73,25

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

3.2.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Horecaverordening Hilversum 2017 voor de exploitatiecategorieën:

 

a.

A, B en C (lichtere categorieën)(tot 36 punten)

€ 258,90

b.

D en E (zwaardere categorieën zonder activiteiten 11 of 12)(vanaf 37 punten) vestiging alléén in horecaconcentratiegebied)

€ 514,90

c.

D en E (zwaardere categorieën met activiteiten 11 of 12)(vanaf 37 punten), vestiging alléén in horecaconcentratiegebied)

€ 1.079,60

3.2.2

tot het wijzigen van het aanhangsel (leidinggevende) als bedoeld in artikel 4, lid 5, van de Horecaverordening Hilversum 2017 (Exploitatievergunning)

 

3.2.3

Bij een NIET digitale aanvraag:

 

a.

vóór 1 leidinggevende

€ 170,25

b.

vóór 2 leidinggevenden

€ 227,05

c.

vóór 3 leidinggevenden of meer (tevens maximumbedrag)

€ 283,85

3.2.4

Bij een DIGITALE aanvraag:

 

a.

vóór 1 leidinggevende

€ 56,70

b.

vóór 2 leidinggevenden

€ 85,10

c.

vóór 3 leidinggevenden

€ 113,60

d.

vóór 4 leidinggevenden

€ 142,00

e.

vóór 5 leidinggevenden of meer (tevens maximumbedrag)

€ 170,25

3.2.5

tot het verlenen of het wijzigen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 534,95

3.2.6

voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 268,95

3.2.7

tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet (vereenvoudigde procedure wijzigen leidinggevende)

 

3.2.8

Bij een NIET digitale aanvraag:

 

a.

vóór 1 leidinggevende

€ 204,00

b.

vóór 2 leidinggevenden

€ 414,15

c.

vóór 3 leidinggevenden of meer (tevens maximumbedrag)

€ 621,30

3.2.9

Bij een DIGITALE aanvraag:

 

a.

vóór 1 leidinggevende

€ 79,45

b.

vóór 2 leidinggevenden

€ 159,00

c.

vóór 3 leidinggevenden

€ 238,45

d.

vóór 4 leidinggevenden

€ 318,00

e.

vóór 5 leidinggevenden of meer (tevens maximumbedrag)

€ 397,45

3.2.10

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Drank- en Horecawet juncto artikel 7, lid 2, Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014 (maximaal 6 x per jaar ontheffing verlenen van het verbod om in o.a. sportkantine alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de normale schenktijden)

€ 73,25

3.2.11

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Drank- en Horecawet juncto artikel 8, lid 2, Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014 (maximaal 6 x per jaar ontheffing verlenen van het verbod om in o.a. buurt- en dorpshuizen, maneges en zaalsportkantines alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de normale schenktijden)

€ 73,25

3.2.12

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Drank- en Horecawet juncto artikel 9, lid 2, Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014 (maximaal 4 x per jaar ontheffing verlenen van het verbod om in paracommerciële inrichtingen alcoholhoudende drank te verstrekken voor bijeenkomsten van persoonlijke aard (bruiloften en partijen) OF bijeenkomsten van niet-leden van de paracommerciële inrichting)

€ 73,25

3.2.13

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 6, lid 2, Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014

€ 545,90

3.2.14

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10, Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014

€ 545,90

3.2.15

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet (ontheffing verlenen van het in artikel 3 Drank- en Horecawet voor de uitoefening van het horecabedrijf gestelde verbod, bij een in de beschikking aangewezen bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen)

€ 88,40

3.2.16

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, leden 1 en 4, van de Drank- en Horecawet juncto zowel artikel 17, leden 1 en 2 als artikel 7 leden 1 en 2, Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014 (éénmalige ontheffing verlenen van het in artikel 3 Drank- en Horecawet gestelde verbod bij o.a. sportkantine)

€ 73,25

3.2.17

het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, leden 1 en 4, van de Drank- en Horecawet juncto zowel artikel 17, leden 1 en 2 als artikel 8 leden 1 en 2, Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014 (éénmalige ontheffing verlenen van het in artikel 3 Drank- en Horecawet gestelde verbod bij o.a. buurt- en dorpshuizen, maneges, zaalsportkantines)

€ 73,25

Paragraaf 2 Seksbedrijf

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.3.1

het verlenen van een vergunning voor een seksbedrijf ex. art. 3.2.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor zover het een escortbedrijf betreft

€ 269,65

3.3.2

het verlenen van een vergunning voor een seksbedrijf “overige seksinrichtingen” ex artikel 3.2.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

a.

bij vestiging van een nieuw bedrijf of overname van een bestaand bedrijf

€ 1.084,00

b.

in andere gevallen

€ 269,65

3.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de beheerder(s) als bedoelt in artikel 3.2.7 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Vordering

 

3.3.4

Bij een NIET digitale aanvraag:

 

a.

vóór 1 leidinggevende

€ 158,50

b.

vóór 2 leidinggevenden

€ 211,40

c.

vóór 3 leidinggevenden of meer (tevens maximumbedrag)

€ 264,25

3.3.5

Bij een DIGITALE aanvraag:

 

a.

vóór 1 leidinggevende

€ 52,75

b.

vóór 2 leidinggevenden

€ 79,25

c.

vóór 3 leidinggevenden

€ 105,70

d.

vóór 4 leidinggevenden

€ 132,15

e.

vóór 5 leidinggevenden of meer (tevens maximumbedrag)

€ 158,50

3.3.6

het verlenen van een jaarlijkse ontheffing sluitingstijd ex. artikel 3.2.5 tweede lid van de Algemene Plaatselijke Vordering

€ 214,85

Paragraaf 3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of de Winkeltijdenverordening Hilversum 2018

€ 38,60

3.5.2

voor een intrekking, wijziging of toestemming tot overdracht van een ontheffing op grond van de Winkeltijdenverordening Hilversum 2018

€ 38,60

Paragraaf 4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

a.

ook artikel 5.2.3. en/of 2.1.4.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 435,00

b.

in andere gevallen

€ 174,00

c.

later dan 4 weken vóór de geplande startdatum , ingediende aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning): bovenop het tarief genoemd in onderdeel 3.2.1

100%

3.6.2

tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 2.1.3.2, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 27,95

3.6.2.1

tot het verlenen van ontheffing voor het ten gehore brengen van onversterkte muziek op grond van artikel 4.8.5. van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 32,25

Artikel 3.7 Organiseren markt

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 5 Standplaatsen

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.8.1

tot het verlenen van een vergunning bedoeld in artikel 5.2.3, eerst lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (uitstalvergunning)

€ 147,70

3.8.2

tot het verlenen van een vergunning bedoeld in artikel 5.2.3, eerst lid, onder a, van de Algemene Plaatselijke Verordening (standplaatsvergunning), geldig voor ten hoogste

 

a.

een dag

€ 32,25

b.

langer dan een dag, maar ten hoogste een maand

€ 45,30

3.8.3

tot het verlenen van een vergunning bedoeld in artikel 5.2.3, eerst lid, onder a, van de Algemene Plaatselijke Verordening (standplaatsvergunning), voor tenminste een maand en ten hoogste twee jaar:

 

a.

in geval van een eerste aanvraag voor een nieuwe locatie

€ 442,85

b.

in geval van een eerste aanvraag voor een bestaande locatie

€ 301,10

c.

in geval van verlenging van een reeds eerder verleende vergunning

€ 130,60

3.8.4

tot het verlenen van een vergunning bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening (standplaatsvergunning op de markt), voor onbepaalde tijd:

€ 87,90

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 6 Huisvestingswet 2014

Artikel 3.11 Vergunning onttrekken woonruimte

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.12 Vergunning samenvoegen woonruimte

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.13 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.14 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.15.1

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 149,30

Artikel 3.16 Toeristische verhuur

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.18 Niet benoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor :

 

3.18.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 45,10

3.18.2

het in behandeling nemen van een aanvraag (8 weken vóór collecte) tot het verlenen van een vergunning voor een collecte door een organisatie buiten Hilversum die niet op de CBF kalender staat

€ 53,75

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2023.

de griffier, de burgemeester,

A.J. van Meerveld-Hop CMC dr. ir. G.M. van den Top

Ondertekening