Regeling vervalt per 31-12-2024

Besluit van de raad van de gemeente Wierden tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 (Legesverordening 2024)

Geldend van 01-01-2024 t/m 30-12-2024

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Wierden tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 (Legesverordening 2024)

De raad van de gemeente Wierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023, Nr.: RAA-23-01604; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en

onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

gezien het advies van College van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2023; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 (Legesverordening 2024).

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

- dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

- jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

- kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

- maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n- 1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

- week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen;

 • d.

  het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon of overige inkomsten;

 • e.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikte beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, met betrekking tot enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de gemeente;

 • g.

  de aan belanghebbende uitgereikte beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • h.

  de in de tarieflijst onder 1.19 vermelde stukken indien deze verstrekt worden aan nieuwsmedia, die deze op hen daartoe aan burgemeester en wethouders gedaan verzoek ontvangen ten behoeve van het verspreiden van nieuws over de vergaderingen van de raad.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving

c. langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

d. langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

3. In afwijking van artikel 4:90, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt in geval van contante betaling een kwitantie afgegeven

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

1. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

1. paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

2. paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

3. artikel 1.15 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

4. artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

5. artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

1. De Legesverordening 2023 van 6 december 2022, nummer 22-01516, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 juni 2023, nummer 23-13383, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 december 2023.

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

Walter Wienk Doret Tigchelaar

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Wierden 2024

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

a. Op dinsdag vanaf 9:30 uur; € 331,20

b. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag € 331,20

c. Op zaterdag, zondag en daarmee gelijkgestelde dagen, alsmede op door burgemeester en wethouders te bepalen werkdagen, waarop de gemeentelijke diensten de gehele dag zijn gesloten.

€ 692,00

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 • a. Op dinsdag vanaf 9:30 uur; € 331,20

 • b. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag € 331,20

 • c. Op zaterdag, zondag en daarmee gelijkgestelde dagen, alsmede op door burgemeester

 • en wethouders te bepalen werkdagen, waarop de gemeentelijke diensten de gehele dag zijn gesloten: € 692,00

 • d. Het tarief voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie op het gemeentehuis (spreekkamer): € 46,70

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

De tarieven voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap zoals genoemd in artikel 1.1 worden bij een voltrekking of registratie op een zelf gekozen locatie of in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

verhoogd met: € 205,00

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

De tarieven voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zoals genoemd in artikel 1.2 worden bij omzetting op een zelf gekozen locatie of in een bijzonder

huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek verhoogd met: € 205,00

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

a. als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden: € 82,25

b. als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden: € 82,25

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige: € 47,00

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde

datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen € 47,00

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

a. een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering: € 22,50

b. een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering: € 37,05

c. Voor een duplicaat van een boekje als onder sub a bedoeld € 27,75

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a. een nationaal paspoort:

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: € 83,85*

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

bereikt:€ 63,40*

b. een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: € 83,85*

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: € 63,40*

c. een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: € 83,85*

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: € 63,40*

d. een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen: € 63,40*

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a. een Nederlandse identiteitskaart:

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: € 75,80*

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

bereikt : € 40,90*

b. een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon: € 36,90*

Artikel 1.11 Modaliteiten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

a. voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen: € 57,05*

b. voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10 en onder a genoemde bedragen: € 16,70*

* Door of namens de minister bepaald (maximum) tarief; inclusief eventuele rijksleges (afgerond op € 0,05 naar beneden). De laatst bekende tarieven zijn in 1.9 t/m 1.11 opgenomen.

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: € 51,10*

Artikel 1.13 Modaliteiten

1. Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

a. bij een spoedlevering vermeerderd met: € 39,65*

2. De verhogingen genoemd in het eerste lid zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

* Door of namens de minister bepaald (maximum) tarief; inclusief eventuele rijksleges (afgerond op € 0,05 naar beneden). De laatst bekende tarieven zijn in 1.12 en 1.13 opgenomen.

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14 Definities

1. Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

2. Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in debasisregistratie personen.

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a. tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking, per persoon: € 9,30

b. tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking, per gezin: € 9,30

c. tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer € 9,30 van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a. tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking, per persoon: € 9,30

b. tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking, per gezin: € 9,30

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede

lid, van het Besluit basisregistratie personen: € 9,30

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

1. Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier: € 18,10

2. Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor

deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken (niet zijnde digitaal)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a. een afschrift van de gemeentebegroting: € 60,30

b. een afschrift van de gemeenterekening: € 88,40

c. een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina: € 0,40

d. een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina: € 0,40

e. een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina:€ 0,40

f. een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina:

€ 0,40

g. het gemeenteblad, per pagina: € 0,40

h. een afschrift van de algemene plaatselijke verordening: € 36,85

i. een aanvulling van de onder sub h bedoelde verordening, per bladzijde € 1,30

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie,

omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b:

a. in formaat A4 of kleiner, per bladzijde: € 1,70

b. vermeerderd met € 1,05 voor elke 1000 cm², waarmee de oppervlakte van de of de tekening 1000 cm² te boven gaat, alsmede vermeerderd met € 18,10 per 15 minuten of gedeelten daarvan voor ambtelijke bemoeienissen.

Artikel 1.22 Informatie uit registers

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

a. de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie

gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

€ 9,30

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

a. het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres: € 0,40

b. het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie:

€ 0,40

c. het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat: € 0,40

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24 Gemeentegarantie- Gereserveerd

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a. tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag: € 41,35*

b. de afgifte van een bewijs van Nederlanderschap, een certificaat van oorsprong, de legalisatie van een handtekening of een foto of het ter legalisatie inzenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland in persoonlijk belang van de aanvrager € 9,30

c. tot het legaliseren van een handtekening: € 9,30

* Door of namens de minister bepaald (maximum) tarief; inclusief eventuele rijksleges (afgerond op € 0,05 naar beneden). Het laatst bekende tarief is in 1.25a opgenomen.

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

1. Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier: € 18,10

2. een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina € 0,45

3. een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina € 0,45

4. Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van

burgemeester en wethouders is opgesteld.

2. Als een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden - Gereserveerd

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014 - Gereserveerd

Artikel 1.30 Leegstandwet - Gereserveerd

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een anwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a. voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat: € 56,50*

b. voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat: € 56,50*

en voor iedere volgende kansspelautomaat: € 34,00*

2. Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

3. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning € 50,90

als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

4. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening: € 200,00

* Door of namens de minister bepaald (maximum) tarief; inclusief eventuele rijksleges (afgerond op € 0,05 naar beneden).

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

1. De leges voor het in behandeling nemen van een aanlegverzoek van kabels en leiding, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), per aanlegverzoek bedragen. €498,30

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a. een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: € 39,70

b. een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen: € 39,70

c. verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW): € 39,70

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a. gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina: € 9,30

b. een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per 15 minuten: € 21,45

c. stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 9,30

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a. een afschrift of een fotokopie of uittreksel uit een stuk, niet elders in deze tarieflijst genoemd, per bladzijde of gedeelte daarvan € 0,40

b. een afschrift of een fotokopie of uittreksel uit een stuk in kleur per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 0,75

c. het verstrekken van kaarten en tekeningen dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan, per kaart,

tekening, lichtdruk of kopie € 1,70

d. vermeerderd met € 1,05 voor elke 1000 cm², waarmee de oppervlakte van de of de tekening 1000 cm² te boven gaat, alsmede vermeerderd met € 18,10 per 15 minuten of gedeelten daarvan voor ambtelijke bemoeienissen.

e. Voor het afgeven van een beschikking op een verzoekschrift, van een vergunning of ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt. Voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in deze tarievenlijst of in een andere belastingverordening, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per 15 minuten € 21,45

f. Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Afvalstoffenverordening € 35,90

f.1. De leges voor levering van containers bij nieuwbouw € 0,00

f.2. De leges voor het vervangen van een kapotte-, of bij de inzameling verloren gegane container

€ 0,00

f.3. De leges voor het aanvragen van een extra container € 35,00

f.4. De leges voor het omruilen van een 140 liter container voor een 240 liter gft container € 38,50

f.5. Eigen bijdrage ophalen grof huishoudelijk afval € 35,00

f.6. Voor het verstrekken op verzoek van een nieuwe afvalpas of ter vervanging € 10,00

g. Tarieven afvalbrengpunt “Ëxoo”, waarbij het storten van oud ijzer gratis is.

g.1. Restafval: per 10 kg € 1,70

g.2. Groenafval: per 10 kg (de eerste 200 kg per jaar is gratis) € 0,85

g.3. Hout: per 10 kg € 1,15

g.4. Puin: per 10 kg € 0,50

g.5. Storten door niet-ingezetenen van de gemeente Wierden per 10kg € 2,75

h. De leges voor het in behandeling nemen van een aanlegverzoek van kabels en leiding, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), per aanlegverzoek bedragen. € 498,30

i. De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken of vervangen/ verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart bedragen € 39,70

j. te vermeerderen met de vooraf aan de aanvrager mede te delen kosten in verband met Sociaal Medische Advisering (SMA-tarief)

k. Het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats € 41,30

l. Het ter beschikking stellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken € 28,90

m. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geven van een beschikking inzake huisnummering op eigen verzoek € 124,10

n. Een eenmalige ontheffing van de vastgestelde route voor het transport van gevaarlijke stoffen € 167,95

o. Het verlenen van een ontheffing volgens artikel 5.34 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Wierden(o.a. paasvuur). € 27,55

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

1. Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel

anders is bepaald.

2. In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de

legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

- binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het

omgevingsplan;

- binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan,

bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

- omgevingsoverleg:

voordat een aanvraag wordt ingediend tot het verlenen van een vergunning over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, kan aan de hand van een principe-/schetsplan worden gevraagd naar het voorlopig oordeel van het bevoegd gezag omtrent de kans op het verlenen van een vergunning van een, op basis van dat principe-/schetsplan, uitgewerkt project;

4. bouwkosten:

a. aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van het Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, voor het uit te voeren werk;

b. voor zover een aannemingssom ontbreekt: een raming van de bouwkosten exclusief omzetbelasting; of

c. als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ (zie hierboven) betreffen de in die omschrijving:

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van

werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

In afwijking van vorenstaande wordt onder bouwkosten verstaan de normbouwkosten welke worden vastgesteld met inachtneming van een door burgemeester en wethouders vastgestelde normkostenlijst, uitsluitend in die gevallen waarbij de bij de aanvraag opgegeven bouwkosten meer dan 10% lager zijn dan deze normbouwkosten.

5. Ketenpartners:

bevoegd gezagen en alle (andere) bestuursorganen of andere instanties die op grond van de Omgevingswet als adviseur of bevoegd gezag aangewezen kunnen worden. Het komt voor dat een ketenpartner zowel bevoegd gezag als adviseur is.

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a. omgevingsoverleg;

b. een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c. een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d. toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e. een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f. intrekking van een omgevingsvergunning;

g. wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h. een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.3 Bepalen tarief

1. De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2. Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit

de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5. Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6. In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief vanaf het moment van indienen:

1. voor het gemeentelijke omgevingsoverleg, per keer: € 175,00

2. Als ten behoeve van het omgevingsoverleg voor de beoordeling van het principe- schetsplan een welstandstoets noodzakelijk is, bedraagt het tarief: € 95,00

3. Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van een omgevingsoverleg voor een

activiteit als bedoeld in artikel 2.12 (milieubelastende activiteit) bedraagt het tarief: €1.216,00

4. Indien een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een op basis van een conceptaanvraag uitgewerkt plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges voor het gemeentelijk omgevingsoverleg, indien de aanvrager, bouwplan en locatie hetzelfde zijn en de aanvraag binnen één jaar na de beoordeling van het conceptaanvraag wordt gedaan, met deze leges verrekend.

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

1. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 200.00,00: 1,07% van de bouwkosten, met een minimum van: € 175,00

b. over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000,00: 1,04% van de bouwkosten.

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

1. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

1. over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 200.000,00: 2,50%

van de bouwkosten, met een minimum van: € 175,00

2. over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000,00: 2,40%

van de bouwkosten;

b. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht wordt het onder lid 1 a verschuldigde bedrag verhoogd met: € 212,00

c. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (zonder bindend advies) wordt het onder lid 1 a verschuldigde bedrag verhoogd met: € 212,00

d. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (met bindend advies) wordt het onder lid 1

a verschuldigde bedrag verhoogd met: € 2.120,00

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk

als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit: € 212,00

b. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 212,00

c. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 212,00

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

1. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk

als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 14 van de

Erfgoedverordening gemeente Wierden 2022 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument: € 0,00

2 voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 0,00

b. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid ofuitwerkingsplicht:

1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument: € 0,00

2 voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 0,00

c. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument: € 0,00

2 voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 0,00

2. Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met: € 636,00

3. Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op

een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoedverordening gemeente Wierden 2022 is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

a. als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

b. als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het

voornemen om die functie-aanduiding te geven.

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument: € 0,00

b. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 0,00

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht - Geserveerd

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed - Geserveerd

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

1. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in het omgevingsplan of paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk: € 2.300,00

2. Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning, conform artikel 2.12.1, bestaat uit vier of meer omgevingsplanactiviteiten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere artikelen: € 9.200,00

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit -

Gereserveerd

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit - Gereserveerd

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: aanleg werk of werkzaamheid

1. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in artikel 1.1 van telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 420,00

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde - Gereserveerd

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel

7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen

bedoelde activiteiten:

a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit: € 435,00

b. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 435,00

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen

van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 0,00

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in

samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het € 212,00

Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen

van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit: € 420,00

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit

Omgevingswet, verhoogd met: € 420,00

b. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 420,00

c. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 420,00

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie - Gereserveerd

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening of artikel 2 van de Bomenverordening 2019 gemeente Wierden in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als

het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 53,00

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame - Gereserveerd

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken of objecten plaatsen op de weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als

het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,: € 0,00

b. als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen: € 0,00

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen - Gereserveerd

Artikel 2.34 Andere activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een

andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

a. betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook

gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 420,00

b. betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1 voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit: € 420,00

2 voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 420,00

3 voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen

vergunningplichtige activiteit: € 420,00

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

a. voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift: € 420,00

b. in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift: € 420,00

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

1. Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

per maatwerkvoorschrift: €1.116,00

2. Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere

milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€1.116,00

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere

activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 402,00

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

1. Als de aanvraag om toestemming betrekking heeft op een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet bedraagt het tarief per uur: € 106,00

2. Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de

in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit: € 175,00

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

a. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een

omgevingsvergunning als gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, bedraagt: € 318,00

b. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning die niet valt onder sub a. is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de

aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning: € 175,00

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

a. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van

toepassing is: € 165,45

b. Indien er sprake is van activiteiten op basis van paragraaf 2.5 wordt het tarief

verhoogd met € 1.116,00

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b,

in behandeling is genomen: € 175,00

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan: € 6.760,00

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van: € 26,50

a. een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van

bestuur of het omgevingsplan, per 15 minuten: € 26,50

b. een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van de verleende omgevingsvergunning:

€ 53,00

b. een verzoek om bronneringswater te lozen op de gemeentelijke hoofdriolering € 420,00

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag of start werkzaamheden voor afgifte vergunning

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit of als gestart wordt met de werkzaamheden voordat er een beslissing op de ingediende aanvraag om vergunning is genomen, worden

de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met: 20 %

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief,

als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

a. als sprake is van een milieubelastende activiteit: € 2.125,00

b. als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 1.696,00

c. als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b: € 1.696,00

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief,

als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

a. voor de beoordeling van een rapport vooronderzoek naar het historisch gebruik verkennend bodemonderzoek:

b. voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport : € 696,00

c. voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport: € 435,00

d. voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 435,00

e. voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk: € 435,00

f. voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport: € 696,00

g. voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER): € 696,00

h. voor de beoordeling van een Aeriusberekening € 696,00

i. voor de beoordeling van een asbestinventarisatierapport: € 212,00

j. voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport: € 696,00

Artikel 2.50 Advies

1. Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op

grond van de Omgevingswet:

a. voor een advies van de gemeenteraad: € 0,00

b. voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit (dorpsbouwmeester) als bedoeld in de Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Wierden 2022 dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld

in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

1. bedraagt het minimum aan leges; € 95,00

2. bedraagt het tarief: 3 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 0,- tot en met € 230.000,- vermeerderd met

3. 1/2 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 230.001,- tot en met €

455.000,- vermeerderd met

4. 1/4 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 455.001,- tot en met € 680.000,-, vermeerderd met

5. 1/8 ‰ van het deel van de bouwkosten dat € 680.001,- te boven gaat;

c. onverminderd het bepaalde in artikel 2.50.1.b bedraagt het tarief als zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het

bouwplan en daarvoor nieuwe welstandsadvies noodzakelijk is: € 95,00

d. onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.50.1.b bedraagt het tarief voor aanvragen om beoordeling van een omgevingsoverleg/principeverzoek waarvoor welstandsadvies noodzakelijk is:

€ 95,00

e. voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit als bedoeld in de Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Wierden € 250,00

2022 in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

f. voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met e: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

g. Voor een beoordeling van een landschappelijk inpassingsplan en/of een erfinrichtingsplan bedraagt het tarief per plan; € 250,00

2. Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde

werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3. Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als meer dan twee ketenpartners (in een overleg) advies moeten uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de

Omgevingswet, per keer: € 1.100,00

Artikel 2.51 Instemming

1. Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

a. het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2. Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

1. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de

aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:100% van de voor het omgevingsoverleg geheven leges. Indien de vergunning binnen 1 jaar is aangevraagd.

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag - Gereserveerd

Artikel 2.54 Vermindering bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op vermindering van een deel van de

leges. De vermindering bedraagt: 100% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.55 Vermindering als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op vermindering. De vermindering bedraagt

80%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges, waarbij maximaal € 270,00 aan behandelingskosten in rekening wordt gebracht.

Artikel 2.56 Vermindering als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak

op vermindering van een deel van de leges. De vermindering bedraagt:

a. Als de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken nadat deze in behandeling is genomen, maar voordat het besluit is genomen, bedraagt de teruggaaf/vermindering: 60% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges, waarbij maximaal € 270,00 aan behandelingskosten in rekening wordt gebracht;

b. Als de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken voordat deze op volledigheid is beoordeeld, bedraagt de teruggaaf/vermindering 100% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.57 Vermindering als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak

op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 60% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.58 Vermindering als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

a. Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op vermindering van een

deel van de leges. De vermindering bedraagt: 40% van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

b. Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

a. Als op verzoek van de vergunninghouder een verleende omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de verschuldigde leges. Teruggaaf wordt alleen verleend mits het verzoek is gedaan binnen twee jaar na de verlening van de omgevingsvergunning en van het onderdeel of de onderdelen van die vergunning waarop het verzoek betrekking heeft, geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf of vermindering bedraagt 40% van de

op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 40% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

b. Als een omgevingsvergunning is verleend voor grootschalige duurzame energieprojecten (met aantoonbare maatschappelijke meerwaarde) waarvoor een rijkssubsidie is aangevraagd voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+), is er recht op teruggaaf van leges indien:

a. De aanvraag voor de SDE+ subsidie niet is toegekend;

b. De initiatiefnemer aantoont dat het project niet door kan gaan vanwege een niet sluitende financiële business-case.

c. De verleende vergunning op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken, waarbij dit verzoek wordt gedaan binnen twee jaar nadat de omgevingsvergunning is verleend en er geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Indien aan de onderdelen a. en/of b. en c. wordt voldaan worden de leges vastgesteld op € 2.500,-. Er wordt teruggaaf verleend voor dat deel van de

legesaanslag (voor de activiteit bouwen, artikel 2.5 en artikel 2.6 lid 1a) dat boven

dit bedrag uitkomt. Van de leges op grond van artikel 2.5 en artikel 2.6 lid 1a wordt alleen teruggaaf verleend.

Artikel 2.60 Geen teruggaaf of vermindering legesdeel modaliteiten en gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf of

vermindering verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 106,00 wordt niet teruggegeven.

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a. een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 42,30

b. een aanvraag om een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening: € 42,30

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a. een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet: € 225,25

b. een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet: € 55,55

c. een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet: € 55,55

d. een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet: € 55,55

e. een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet: € 55,55

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf - Gereserveerd

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf - Gereserveerd

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a. een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet: € 42,30

b. wijziging van een in onderdeel a bedoelde ontheffing: € 42,30

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.6 Organiseren evenement

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de

Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), als het betreft:

a. Een vergunning voor het organiseren van een grootschalig evenement of een evenement met een verhoogd risicoprofiel, een type C-evenement. € 116,00

b. Een vergunning voor het organiseren van een klein evenement, een type B-evenement. € 116,00

c. Een vergunning voor het organiseren van een klein evenement, een type A-evenement. € 42,30

d. Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om de openbare weg af te

sluiten in geval van het organiseren van een klein evenement (waarvoor geen vergunning nodig is) bedraagt € 27,55

e. Als een aanvrager zijn (aanvraag om een) vergunning voor een evenement intrekt of de aanvraag wordt geweigerd worden de leges verminderd waarbij een minimaal legesbedrag verschuldigd is van:

€ 27,55

Artikel 3.7 Organiseren markt - gereserveerd

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt - Gereserveerd

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt - Gereserveerd

Artikel 3.10 Losse standplaatsen en terrassen

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenen van een vergunning innemen van een standplaats bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening € 84,55

Het tarief voor het exploiteren van een terras bij een horecabedrijf bedoeld in artikel 2:28a van de Algemene plaatselijke verordening is € 84,55

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 [en Wet goed verhuurderschap]

Artikel 3.11 Vergunning [of ontheffing] onttrekken woonruimte - Gereserveerd

Artikel 3.12 Vergunning [of ontheffing] samenvoegen woonruimte - Gereserveerd

Artikel 3.13 Vergunning [of ontheffing] omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte- Gereserveerd

Artikel 3.14 Vergunning [of ontheffing] verbouwen woonruimte tot meer woonruimten - Gereserveerd

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning [of -ontheffing] - Gereserveerd

[Artikel 3.16 Vergunning of ontheffing toeristische verhuur - Gereserveerd

[Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming - Gereserveerd

[Artikel 3.18 Verhuurvergunning woon- of verblijfsruimte - Gereserveerd

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.19 Niet benoemd besluit op aanvraag

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, ontheffing of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is

opgenomen, per 15 minuten: € 24,05

\

Behorende bij raadsbesluit van 4 december 2023 namens de raad van de gemeente Wierden

de griffier, de voorzitter,

Walter Wienk Doret Tigchelaar

Ondertekening