Legesverordening 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Legesverordening 2024

De raad van de gemeente Almelo;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid,

aanhef onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit:

de volgende verordening vast te stellen:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

2. ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

3. ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

4. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

5. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen vaneen besluit;

b. het verlenen van een dienst op aanvraag; of

c. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

1. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

2. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

3. het in behandeling nemen van een aanvraag voor een uittreksel of afschrift uit de registers van de burgerlijke stand en een uittreksel uit de basisadministratie personen (bevolkingsregister), waarbij de Raad van Rechtsbijstand (RvR) de toevoeging heeft afgegeven met een minimum eigen bijdrage.

Artikel 5 Maatstaven en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

3. Het bedrag van de heffing op grond van hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op hele euro’s.

Artikel 6 Wijze van heffing

1. De leges op basis van hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden bij wege van aanslag geheven.

2. De overige leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving , waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. De bij wege van aanslag geheven leges zijn, in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, invorderbaar in een termijn die vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die waarin het aanslagbiljet is gedagtekend. Dit geldt ook in geval het totaalbedrag van de op één aanslag verschuldigde bedrag door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kan worden afgeschreven.

2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6, tweede lid:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

c. langs de elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden, op het moment van mailing van de kennisgeving. Dit moment ligt voor in ieder geval de volgende heffingen direct na de aanvraag en voor de verstrekking: artikel 1.15 lid b onder 1 en artikel 1.15 lid c.

d. langs de elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, op het moment van mailing van de kennisgeving;

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

- paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

- paragraaf 1.3 (rijbewijzen)

- artikel 1.15 (papierenverstrekking uit de basisregistratie personen)

- artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

- artikel 1.31 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening 2023’ van 10 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

1. die zich voor die datum hebben voorgedaan;

2. de bekendmaking van de in onderdeel 2.1.1.2. van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde normbladen en de in hetzelfde onderdeel genoemde UAV 2012 geschiedt door terinzagelegging op het gemeentehuis;

3. indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Legesverordening 2024’.

Ondertekening

Gedaan ter openbare vergadering van 9 november 2023,

de griffier, de burgemeester,

drs. J.W. Scherpenzeel M.M. van ‘t Veld

Almelo

Tarieventabel, behorende bij legesverordening

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1 Burgerlijke stand

Paragraaf 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 3 Rijbewijzen

Paragraaf 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 5 Bestuursstukken

Paragraaf 6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 7 Overige publiekszaken

Paragraaf 8 Gemeentearchief

Paragraaf 9 Bijzondere wetten

Paragraaf 10 Diversen

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2 Voorfase

Paragraaf 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 8 Overige activiteiten

Paragraaf 9 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Paragraaf 10 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Paragraaf 11 Overige tarieven

Paragraaf 12 Modaliteiten

Paragraaf 13 Vermindering

Paragraaf 14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

Paragraaf 1 Horeca

Paragraaf 2 Seksbedrijven

Paragraaf 3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 4 Organiseren evenement of markt

Paragraaf 5 Standplaatsen

Paragraaf 6 Huisvestingswet 2014

Paragraaf 7 In dit hoofdstuk niet genoemd besluit

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Paragraaf 1 Burgerlijke stand

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op: 

a.

maandag tot en met vrijdag 09.00 uur - 18.00 uur:

1. als deze digitaal is ingediend:

€ 417,00

2. als deze via de balie is ingediend:

€ 451,00

b.

maandag tot en met vrijdag 18.00 uur - 22.00 uur:

1. als deze digitaal is ingediend:

€ 659,00

2. als deze via de balie is ingediend:

€ 693,00

c.

zaterdag:

1. als deze digitaal is ingediend:

€ 848,00

2. als deze via de balie is ingediend:

€ 882,00

d.

zondag:

1. als deze digitaal is ingediend:

€ 923,00

2. als deze via de balie is ingediend:

€ 957,00

e.

maandag tot en met vrijdag 09.00 uur - 18.00 uur zonder ceremonie op de door de gemeente vastgestelde tijdstippen:

1. als deze digitaal is ingediend:

€ 127,00

2. als deze via de balie is ingediend:

€ 161,00

f.

In afwijking van artikel 1.1 zijn geen leges verschuldigd indien het huwelijk wordt voltrokken op de door de gemeente vastgestelde tijdstippen voor kosteloze huwelijken.

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

1.2.1

Het tarief voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bedraagt hetzelfde als de genoemde bedragen onder artikel 1.1.

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op de door de gemeente vastgestelde tijdstippen, zonder getuigen, gasten, bode en toespraak:

€ 69,00

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap buiten het stadhuis

1.3

Bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap buiten het stadhuis worden:

a.

de tarieven genoemd in artikel 1.1b verminderd met:

€ -236,00

b.

de tarieven genoemd in artikel 1.1c verminderd met:

€ -409,00

c.

de tarieven genoemd in artikel 1.1d verminderd met:

€ -463,00

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

a.

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden en deze nog geldig is, bedraagt het tarief:

€ 149,00

b.

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden of deze niet meer geldig is, bedraagt het tarief:

€ 180,00

Annuleren of wijzigen datum

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te wijzigen van de geplande datum naar een nieuwe datum indien het verzoek tot deze omzetting niet minstens vier weken voorafgaand aan de oorspronkelijk geplande datum aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld:

€ 89,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren ongeacht de oorzaak:

a.

en de afmelding minstens vier weken voorafgaand aan de geplande datum aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is, ter grootte van:

100,00%

b.

en de afmelding niet minstens vier weken maar minstens twee weken voorafgaand aan de geplande datum aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is, ter grootte van:

50,00%

c.

en de afmelding korter dan twee weken voorafgaand aan de geplande datum aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is, ter grootte van:

0,00%

Trouwboekje of partnerschapsboekje

1.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een (duplicaat) huwelijksboekje of partnerschapsboekje:

€ 58,85

Paragraaf 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paspoorten of andere reisdocumenten

1.9

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een nationaal paspoort:

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

Nederlandse identiteitskaart

1.10

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

Modaliteiten

1.11

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

Paragraaf 3 Rijbewijzen

Rijbewijzen

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: het in bijlage VI van de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer genoemde bedrag, vermeerderd met het in het artikel 104b van het Reglement rijbewijzen genoemde bedrag, waarbij de som van deze bedragen naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Modaliteiten

1.13.1

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

a.

bij een spoedaanvraag vermeerderd met het bedrag genoemd in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer en verminderd met het bedrag genoemd in bijlage VI onder afdracht van gemeenten van die Regeling.

b.

bij een aanvraag in verband met [beschadiging of] vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met:

€ 21,35

1.13.2

De verhogingen genoemd in het eerste lid zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het leveren van een papieren formulier gezondheidsverklaring CBR – Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen via de balie:

€ 40,80

Paragraaf 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Definities

1.14

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

a.

het verstrekken van gegevens: per verstrekking (1(gezins-) uittreksel uit de basisregistratie personen):

€ 23,80

1. Indien de aanvraag als bedoeld in artikel 1.15.a via internet wordt gedaan, bedraagt het tarief:

€ 17,30

b.

het verstrekken van daartoe geschikte opgaven voor publicatie van geboorten, huwelijksaangiften, voltrokken huwelijken, partnerschapsregistraties en sterfgevallen bij afsluiten van een:

1. maandabonnement:

€ 91,00

2. jaarabonnement:

€ 918,00

c.

het verstrekken namens de Minister van BZK van 1 uittreksel uit de basisregistratie personen via de RNI-inschrijfvoorziening aan een niet-gezeten waarbij: 

1. de aanvraag als bedoeld in artikel 1.15.c via internet wordt gedaan en wordt betaald of de aanvraag via de balie wordt gedaan en wordt betaald:

€ 17,85

2. de aanvraag als bedoeld in artikel 1.15.c via mail of post wordt gedaan en er een factuur wordt opgesteld voor het aangevraagde:

€ 33,55

d.

Inlichtingen uit de basisregistratie personen en inlichtingen en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand, die de pensioenuitvoerder nodig heeft met het oog op de uitvoering van zijn taak:

gratis

Gereserveerd

1.16

Schriftelijke verstrekking

1.17

In afwijking van het artikel 1.15 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

Paragraaf 5 Bestuursstukken

Afschriften van bestuursstukken

1.19

Afschriften van bestuursstukken zijn allemaal gratis digitaal online beschikbaar. Voor het verkrijgen van fysieke kopieën van stukken worden de tarieven onder artikel 1.34 opgelegd.

Paragraaf 6 Vastgoedinformatie

Plan- of kaartinformatie

1.21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b, luchtfoto, cyclomedia of hoogtemerkennet: 

a.

Voor ieder daaraan besteed kwartier inclusief de tijd die besteed wordt aan het maken van fotokopie(en), scans of andere duplicatiemethoden van de te verstrekken stukken:

(Indien de bestede tijd minder dan 30 minuten bedraagt dan zijn voor dit onderdeel geen leges verschuldigd.)

€ 20,00

b.

een eenmalig starttarief van:

(Indien de bestede tijd minder dan 30 minuten bedraagt dan zijn voor dit onderdeel geen leges verschuldigd.)

€ 16,00

1.21.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld, tenzij de in artikel 1.21.a te besteden tijd onder de 30 minuten blijft. 

De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

a.

 van een kopie (A4 of A3 formaat):

€ 11,10

b.

voor elke volgende kopie (A4 of A3 formaat):

€ 11,10

Gereserveerd

1.22

Gereserveerd

1.23

Overig

1.24

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitzetten van een rooilijn en/of de peilhoogte:

€ 180,00

Paragraaf 7 Overige publiekszaken

Overige publiekszaken

1.25

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

a.

het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen:

€ 41,35

b.

het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening:

€ 14,95

c.

het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap:

€ 23,80

1. indien de aanvraag als bedoeld in artikel 1.25c via internet wordt gedaan, bedraagt het tarief:

€ 17,30

d.

het verstrekken van iedere andere verklaring omtrent een bepaalde persoon:

€ 23,80

Paragraaf 8 Gemeentearchief

Naspeuringen in gemeentearchief

1.26

Voor het op verzoek doen van naspeuringen of het opzoeken van in de in het gemeentearchief berustende stukken worden de tarieven onder artikel 1.34 opgelegd.

Paragraaf 9 Bijzondere wetten

Leegstandwet

1.30.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 173,00

b.

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 173,00

1.30.2

Als aanvragen als bedoeld in 1.30.1, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. 

Wet op de kansspelen

1.31.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd:

€ 226,50

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00

1.31.2

Gereserveerd

1.31.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 57,00

Telecommunicatiewet

1.32.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet dan wel een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen van overige kabels en/of leidingen:

€ 211,00

1.32.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 2.1, lid 2, van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden van niet ingrijpende aard:

€ 38,00

Wegenverkeerswetgeving

1.33

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 50,60

b.

gereserveerd

c.

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), waarbij:

1. een medische keuring noodzakelijk is:

€ 124,00

2. geen medische keuring noodzakelijk is:

€ 28,80

3. een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) voor het bestuur van een instelling als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg:

€ 59,30

4. een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart zoals bedoeld in artikel 1.33.c, onderdeel 1 en 2:

€ 59,30

5. overeenkomstig het artikel 1.33c.1 geheven bedrag, wordt indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de medische keuring heeft plaatsgevonden het bedrag terugbetaald.

d.

in afwijking van het bepaalde in artikel 1.33 a, b en c is het tarief voor een ontheffing om langer te mogen parkeren in een blauwe zone:

voor bezoekers voor maximaal 24 uur (zogeheten bezoekersregeling):

1. indien de aanvraag hiervoor digitaal wordt gedaan (1x te gebruiken):

€ 1,00

2. digitaal ook te verkrijgen in een bundel van 20 stuks:

€ 20,00

3. digitaal ook te verkrijgen in een bundel van 50 stuks:

€ 50,00

4. indien hiervoor aan de balie een boekje met kraskaarten wordt afgenomen (1 boekje bevat 20 afzonderlijk te gebruiken kraskaarten):

€ 39,30

e.

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing in de blauwe zone (de parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990 van 26 juli 1990, Stb. 459)):

1. voor een eerste ontheffing van bewoners in de blauwe zone per jaar:

€ 97,55

2. voor een tweede ontheffing van diezelfde bewoner per jaar:

€ 124,10

3. voor een derde ontheffing van diezelfde bewoner per jaar:

€ 158,30

4. voor een eerste ontheffing van ondernemers in de blauwe zone per jaar:

€ 409,35

5. voor een tweede ontheffing van diezelfde ondernemer per jaar:

€ 475,70

6. een derde ontheffing voor diezelfde ondernemer per jaar:

€ 552,80

7. Als de gemeente een verleende ontheffing als bedoeld in de onderdelen 1.33e intrekt wegens afschaffing van het regime van de blauwe zone op de plaats waarop de ontheffing betrekking heeft, bestaat aanspraak op teruggaaf van zoveel twaalfde gedeelten van de geheven leges als dat er volle kalendermaanden zijn sinds de afschaffing van het regime van de blauwe zone.

f.

een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning dan wel het verplaatsen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats:

€ 241,35

1. het wijzigen van een kenteken op het bord ten behoeve van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats:

€ 76,00

g.

een beschikking ingevolge de Wet personenvervoer, indien deze beschikking voor de aanvrager, dan wel voor diegene ten behoeve van wie de aanvraag is ingediend, gunstig is:

€ 33,25

h.

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.2 (Voertuigen van autobedrijf en dergelijke) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 71,05

i.

een vergunning als bedoeld in artikel 4.13 (Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 71,05

j.

een ontheffing op basis van artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs):

€ 138,00

Paragraaf 10 Diversen

(Gewaarmerkte) afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

1.34.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een (gewaarmerkte) afdruk, fotokopie, tekening, ingescand of digitaal document: 

a.

Voor ieder daaraan besteed kwartier inclusief de tijd die besteed wordt aan het maken van fotokopie(ën), scans of andere duplicatiemethoden van de te verstrekken stukken:

(Indien de bestede tijd minder dan 30 minuten bedraagt dan zijn voor dit onderdeel geen leges verschuldigd.)

€ 20,00

b.

een eenmalig starttarief van:

(Indien de bestede tijd minder dan 30 minuten bedraagt dan zijn voor dit onderdeel geen leges verschuldigd.)

€ 16,00

1.34.2.1

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag zoals genoemd in artikel 1.34.1 aan de aanvrager meegedeeld, tenzij de in artikel 1.34.1.a te besteden tijd onder de 30 minuten blijft en de in artikel 1.34.4 genoemde leges onder de € 10,00 blijft. In dit laatste geval wordt de behandeling zonder mededeling gelijk gestart en zijn er geen leges verschuldigd.

De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

1.34.2.2

De aanvraag zoals genoemd in artikel 1.34.1wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

1.34.3

Aanvullend op artikel 1.34.1 bedraagt het tarief voor het verkrijgen van een fotokopie per pagina:

(Indien de leges voor dit onderdeel minder bedragen dan € 10,00 dan zijn voor dit onderdeel geen leges verschuldigd)

a.

Zwart-wit, enkelzijdig A4:

€ 0,05

b.

Zwart-wit, dubbelzijdig A4:

€ 0,10

c.

Kleur, enkelzijdig A4:

€ 0,20

d.

Kleur, dubbelzijdig A4:

€ 0,40

e.

Zwart-wit, enkelzijdig A3:

€ 0,10

f.

Zwart-wit, dubbelzijdig A3:

€ 0,20

g.

Kleur, enkelzijdig A3:

€ 0,40

h.

Kleur, dubbelzijdig A3:

€ 0,80

i.

per pagina op formaat A2 of gedeelte daarvan (op A0-printer):

€ 2,50

j.

per pagina op formaat A1 of gedeelte daarvan (op A0-printer):

€ 5,00

k.

per pagina op formaat A0 of gedeelte daarvan (op A0-printer):

€ 7,50

1.34.4

De in de artikelen 1.34.1 en 1.34.3 genoemde leges worden niet opgelegd indien de aanvrager een niet commerciële directe ketenpartner van de gemeente Almelo is zoals: de brandweer, de omgevingsdienst Twente, etc.

1.34.5

Fotokopieën van schriftelijke stukken, vervaardigd op grond van een verzoek ingevolge artikel 1 van de Wet open overheid bedragen per pagina:

a.

Zwart-wit, enkelzijdig A4:

€ 0,05

b.

Zwart-wit, dubbelzijdig A4:

€ 0,10

c.

Kleur, enkelzijdig A4:

€ 0,20

d.

Kleur, dubbelzijdig A4:

€ 0,40

e.

Zwart-wit, enkelzijdig A3:

€ 0,10

f.

Zwart-wit, dubbelzijdig A3:

€ 0,20

g.

Kleur, enkelzijdig A3:

€ 0,40

h.

Kleur, dubbelzijdig A3:

€ 0,80

Diverse vergunningen of beschikkingen

1.35

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 (overige geluidshinder) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 286,00

b.

voor een ontheffing of vergunning op basis van de Havenverordening Almelo 2021 of de Verordening voor pleziervaart en overige vaartuigen Almelo 2021 (excl. BTW):

€ 81,00

c.

om bodeminformatie uit het gemeentelijk bodeminformatiesysteem betreffende de bodemgesteldheid per adres of locatie:

€ 76,55

d.

voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 (Voorwerpen op, aan of boven openbare plaatsen) van de Algemene Plaatselijke Verordening (voorwerpen op, aan of boven de weg of op andere openbare plaatsen in strijd met de publieke functie van die weg of plaats), voor zover deze betrekking heeft op een uitstalling:

€ 119,00

e.

voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 (Voorwerpen op, aan of boven openbare plaatsen) van de Algemene Plaatselijke Verordening voor zover deze betrekking heeft op een uitstalling van een tent van meer dan 50 m²:

€ 48,10

f.

voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:6 (Verspreiden gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen) van de Algemene Plaatselijke Verordening, indien de activiteit een commercieel oogmerk dient:

€ 104,00

1. indien de activiteit een ideëel oogmerk dient:

gratis

g.

voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 (Inzamelen van geld of goederen of leden- of donateurwerving) van de Algemene Plaatselijke Verordening, indien de activiteit een commercieel oogmerk dient:

€ 57,00

h.

voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 (Voorwerpen op, aan of boven openbare plaatsen) van de Algemene Plaatselijke Verordening ten behoeve van bouwactiviteiten:

€ 108,00

i.

tot een beschikking op aanvraag, hieronder begrepen een niet geheel afwijzende beschikking, vergunning, ontheffing of verklaring, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 61,00

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Variabel tarief

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Definities

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

- binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

- binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de omgevingswet.

2.1.4

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk; 

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

2.1.5

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan de normbouwkosten voor de bouwactiviteit, voor "standaard" bouwwerken:

Bij het berekenen van de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt voor in onderstaande tabel genoemde bouwwerken voor de legesbepaling het legesbedrag afgeleid van de kubieke meters of

oppervlakte berekend volgens NEN 2580 (oppervlakte- en inhoudsberekening

bouwwerken) vermenigvuldigd met de in onderstaande tabel naar de aard van het bouwwerk opgenomen standaardbouwkosten exclusief BTW: 

BOUWKOSTEN

a.

I. Woningen:

1. Rijtjeswoningen

€ 240,00 per m3

2. Twee onder één kapwoningen

€ 270,00 per m3

3. Vrijstaande woning tot en met 600 m3

€ 312,00 per m3

4. Vrijstaande woning > 600 m3

€ 348,00 per m3

5. Appartement, één of meer bouwlagen

€ 312,00 per m3

b.

II. Bijgebouwen bij woningen:

1. Latere aanbouw

€ 420,00 per m3

2. Garage / berging / tuinhuisje - Hout

€ 114,00 per m3

3. Garage / berging / tuinhuisje - Halfsteens met plat dak

€ 150,00 per m3

4. Garage / berging / tuinhuisje - Halfsteens met kap

€ 162,00 per m3

5. Garage / berging / tuinhuisje - Spouw met plat dak

€ 180,00 per m3

6. Garage / berging / tuinhuisje - Spouw met kap

€ 204,00 per m3

7. Dakkapel

€ 1.200,00 per m1

8. Carport

€ 180,00 per m2

Schuttingen en hekwerken

€ 120,00 per m1

c.

III. Agrarische bouwwerken:

1. Stallen

€ 52,00 per m3

2. Werktuigberging / schuur Damwandprofiel

€ 30,00 per m3

3. Werktuigberging / schuur Metselwerk

€ 58,00 per m3

4. Mestkelders onder de stallen

€ 100,00 per m3

5. Kassen

€ 37,00 per m2

d.

IV. Niet agrarische bouwwerken:

1a. Opslagloodsen plaatstaal damwandprofiel

€ 23,00 per m3

1b. Opslagloodsen metselwerk

€ 62,00 per m3

2. Kantoren / showroom / winkel / horeca

€ 328,00 per m3

3. Scholen / sporthal / verkoophal (grootschalige detailhandels vestiging)

€ 310,00 per m3

4. Noodschool / kleedgebouw (sportvereniging) / semipermanente unit

€ 222,00 per m3

5a. Industriehal plaatstaal geïsoleerd

€ 74,00 per m3

5b. Industriehal metselwerk

€ 126,00 per m3

2.1.6

Uitgangspunt “niet-standaard” bouwwerken":

Voor bouwwerken die niet in bovenstaande tabel Bouwkosten zijn genoemd worden de bouwkosten (exclusief BTW) als uitgangspunt genomen. Onder bouwkosten wordt in deze gevallen verstaan de aan een derde in het economisch verkeer te betalen aanneemsom als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de “Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) van het uit te voeren werk, of, voor zover deze ontbreekt: een raming van de aan een derde in het economisch verkeer te betalen prijs voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, berekend op de wijze als bedoeld in normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd (exclusief BTW).

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

2.2

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

omgevingsoverleg;

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen a tot en met g.

Bepalen tarief

2.3.1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 12.

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2, paragraaf 13.

2.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

2.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2 Voorfase

Omgevingsoverleg

2.4

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

a.

Klantvraag: Het bedrag voor het leveren van eerste indicatie over de haalbaarheid van het plan, zonder verder onderzoek. Maximaal 1/2 uur per plan bedraagt:

gratis

b.

Intaketafel: Het bedrag voor het leveren van een beoordeling van het plan op wenselijkheid, per plan, per sessie bedraagt: 

€ 200,00

c.

Principeverzoek: Het tarief voor een beoordeling door het college van een principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen herziening, wijziging of uitwerking van het omgevingsplan in procedure zal worden gebracht bedraagt:

€ 2.034,00

d.

Omgevingstafel: De omgevingstafel is een afstemmingsvooroverleg dat zich afspeelt voorafgaande aan een vergunningsprocedure, met name voor ruimtelijke initiatieven met een significante impact op de omgeving. Hierbij worden alle aspecten van een idee integraal en in dialoog besproken met het doel een haalbaar plan te maken. Bij de samenstelling van de omgevingstafel heeft de casemanager van het bevoegd gezag, eventueel in overleg met de initiatiefnemer, de regie.

Het tarief voor de omgevingstafel, per plan, per sessie, bedraagt:

€ 2.362,00

e.

Vooroverleg omgevingswet: overleg per sessie waarin aanvrager zijn plan bespreekt met de gemeente waarin standpunten en beleidsinzichten met elkaar worden uitgewisseld om tot een goede en volledige aanvraag voor een omgevingsvergunning te kunnen komen.

€ 176,00

2.4.2

tot het afgeven van een schriftelijke verklaring dat een bepaalde activiteit omgevingsvergunningvrij is:

€ 176,00

Paragraaf 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

2.5

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf €0 tot €50.000:

0,969 %

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 260,00

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf €50.000 tot €100.000:

0,901 %

van de bouwkosten;

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf €100.000 tot €250.000:

0,832 %

van de bouwkosten;

d.

over het deel van de bouwkosten vanaf €250.000 tot €500.000:

0,764 %

van de bouwkosten;

e.

over het deel van de bouwkosten vanaf €500.000 tot €1.000.000:

0,696 %

van de bouwkosten;

f.

over het deel van de bouwkosten vanaf €1.000.000 tot €5.000.000:

0,627 %

van de bouwkosten;

g.

over het deel van de bouwkosten vanaf €5.000.000 tot €10.000.000:

0,559 %

van de bouwkosten;

h.

over het deel van de bouwkosten vanaf €10.000.000:

0,491 %

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 250.000,00

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

2.6

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf €0 

tot €50.000:

1,378 %

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 260,00

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf €50.000 

tot €100.000:

1,280 %

van de bouwkosten;

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf €100.000 tot €250.000:

1,183 %

van de bouwkosten;

d.

over het deel van de bouwkosten vanaf €250.000 tot €500.000:

1,086 %

van de bouwkosten;

e.

over het deel van de bouwkosten vanaf €500.000 tot €1.000.000:

0,989 %

van de bouwkosten;

f.

over het deel van de bouwkosten vanaf €1.000.000 tot €5.000.000:

0,892 %

van de bouwkosten;

g.

over het deel van de bouwkosten vanaf €5.000.000 tot €10.000.000:

0,795 %

van de bouwkosten;

h.

over het deel van de bouwkosten vanaf €10.000.000:

0,698 %

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 250.000,00

Gereserveerd

2.6.2

2.6.3

Als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan of het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

2.6.3.1

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit of tijdelijke afwijking):

a.

indien de bouwkosten niet meer dan € 100.000,- bedragen, bedraagt het tarief

€ 525,00

b.

indien de bouwkosten meer dan € 100.000 bedragen, bedraagt het tarief

€ 5.100,00

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

2.7

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor minder dan 100 m3:

€ 271,00

b.

voor 100 m3 of meer maar minder dan 1000 m3:

€ 771,00

c.

voor 1000 m3 of meer:

€ 1.920,00

Paragraaf 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

2.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

gratis

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

gratis

2.8.2

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoedverordening Almelo 2022 is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De volgende volzin is van toepassing:

gratis

a.

als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

gratis

b.

als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

gratis

Rijksmonumentenactiviteit

2.9

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

gratis

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

gratis

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.10.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 18 van de Erfgoedverordening gemeente Almelo in samenhang met artikel 22.8 van de omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

gratis

2.10.2

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

2.11

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

gratis

Paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten

2.12

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het invoeringsbesluit omgevingswet bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

2.12.1

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de omgevingswet onverminderde het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.019,00

Gereserveerd

2.13

Gereserveerd

2.14

Gereserveerd

2.15

Gereserveerd

2.16

Gereserveerd

2.17

Gereserveerd

2.18

Gereserveerd

2.19

Gereserveerd

2.20

Paragraaf 6 Lozingsactiviteiten

Gereserveerd

2.21

Gereserveerd

2.22

Paragraaf 7 Aanlegactiviteiten

Gereserveerd

2.23

Gereserveerd

2.24

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

2.25

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het invoeringsbesluit omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 300,00

Gereserveerd

2.26

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

2.27

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening in samenhang met artikel 22.8 van de omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 300,00

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

2.28

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: 

€ 300,00

Paragraaf 8 Overige activiteiten

Gereserveerd

2.29

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

2.30

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand , bedoeld in artikel 3 van de bomenverordening 2011 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 154,00

Omgevingsplanactiviteit: reclame

2.31

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in een provinciale verordening in samenhang met artikel 22.8 van de omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 131,00

Gereserveerd

2.32

Gereserveerd

2.33

Gereserveerd

2.34

Paragraaf 9 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

2.35

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op: 

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of 4;

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 525,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 525,00

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

2.36

Als de aanvraag om 1 of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift: 

€ 1.009,00

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

2.37

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 300,00

Paragraaf 10 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Gelijkwaardige maatregel

2.38.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de omgevingswet betrekking heeft op een bouwactiviteit, een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, een milieubelastende activiteit of een andere activiteit, bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.38.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 11 Overige tarieven

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

2.39

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 300,00

Wijzigen omgevingsvergunning

2.40

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, over de oorspronkelijke bouwkosten:

0,10%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 240,00

b.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning die niet valt onder lid a. is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

2.41

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 300,00

Intrekken omgevingsvergunning

2.42

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

gratis

a.

Indien hier tevens milieubelastende activiteiten geheel of gedeeltelijk bij worden ingetrokken:

€ 1.009,00

Beoordeling aanvullende gegevens

2.43

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen, per keer dat deze worden ingediend:

€ 300,00

Beoordeling onderzoeksrapporten

2.44

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Wijzigen van het omgevingsplan

2.45

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

a.

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

b.

het op grond van artikel 2.45.a verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Niet genoemd besluit op aanvraag

2.46

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 440,00

Paragraaf 12 Modaliteiten

Achteraf ingediende aanvraag

2.47

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

25%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van:

€ 2.500,00

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

2.48

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 2.019,00

b.

Als de aanvraag om 1 of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift: 

€ 1.413,00

c.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 2.500,00

d.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b: 

€ 440,00

Beoordeling onderzoeksrapporten

2.49

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 445,00

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 445,00

Advies

2.50.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de omgevingswet:

a.

voor een advies van de stadsbouwmeester Almelo dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de omgevingswet:

gratis

b.

Gereserveerd

Instemming

2.51.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2.51.2

Het bedrag bedoeld in artikel 2.51.1, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 13 Vermindering

Vermindering na omgevingsoverleg

2.52.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in hoofdstuk 2, paragraaf 2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

a.

voor de Intaketafel zoals genoemd in artikel 2.4.b:

100%

van de daaruit opgelegde leges;

b.

voor het Principeverzoek zoals genoemd in artikel 2.4.c:

100%

van de daaruit opgelegde leges;

c.

voor de Omgevingtafel zoals genoemd in artikel 2.4.d:

100%

van de daaruit opgelegde leges;

d.

voor het Vooroverleg omgevingswet zoals genoemd in artikel 2.4.e:

100%

van de daaruit opgelegde leges.

2.52.2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

a.

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

b.

in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

c.

binnen 12 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

Gereserveerd

2.53

Paragraaf 14 Teruggaaf

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

2.54

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 

€ 176,00

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

2.55

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt: 

85%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

2.56

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip binnen 3 dagen na het indienen ervan:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf 3 dagen en binnen 4 weken na het indienen ervan:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf 4 weken en binnen 6 weken na het indienen ervan:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

2.57

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen 1 week na het indienen ervan:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf 1 week en binnen 6 weken na het indienen ervan:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf 6 weken en binnen 18 weken na het indienen ervan:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Gereserveerd

2.58

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

2.59

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 

50%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

2.60

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in hoofdstuk 2, paragraaf 12.

Minimumbedrag voor teruggaaf

2.61

Een bedrag minder dan:

€ 300,00

wordt niet teruggegeven. Behalve als er sprake is van de teruggaaf gebaseerd op artikel 2.54. 

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Paragraaf 1 Horeca

Exploitatie openbare inrichting

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 (Vergunningplicht openbare inrichting), eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (als voor de betreffende openbare inrichting geen vergunning nodig is als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet) vanaf 1 tot 5 leidinggevenden (commercieel):

€ 668,00

b.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 (Vergunningplicht openbare inrichting), eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (als voor de betreffende openbare inrichting geen vergunning nodig is als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet) vanaf 5 leidinggevenden en hoger (commercieel):

€ 859,00

c.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 (Vergunningplicht openbare inrichting), eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (als voor de betreffende openbare inrichting geen vergunning nodig is als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet) vanaf 1 tot 5 leidinggevenden (paracommercieel):

€ 478,00

d.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 (Vergunningplicht openbare inrichting), eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (als voor de betreffende openbare inrichting geen vergunning nodig is als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet) vanaf 5 leidinggevenden en hoger (paracommercieel)

€ 554,00

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet vanaf 1 tot 5 leidinggevenden (slijterij):

€ 714,00

b.

een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet vanaf 5 leidinggevenden en hoger (slijterij):

€ 905,00

c.

een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet, als voor het betreffende alcoholbedrijf geen vergunning nodig is als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening, vanaf 1 tot 5 leidinggevenden:

€ 714,00

d.

een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet, als voor het betreffende alcoholbedrijf geen vergunning nodig is als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening, vanaf 5 leidinggevenden en hoger:

€ 905,00

e.

een gelijktijdige aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet en een vergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, (Vergunningplicht openbare inrichting) van de Algemene Plaatselijke Verordening, vanaf 1 tot 5 leidinggevenden (commercieel):

€ 737,00

f.

een gelijktijdige aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet en een vergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, (Vergunningplicht openbare inrichting) van de Algemene Plaatselijke Verordening, vanaf 5 leidinggevenden en hoger (commercieel):

€ 928,00

g.

een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet en in artikel 2:28 (Vergunningplicht openbare inrichting) van de Algemene Plaatselijke Verordening vanaf 1 tot 5 leidinggevenden (paracommercieel):

€ 546,00

h.

een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet en in artikel 2:28 (Vergunningplicht openbare inrichting) van de Algemene Plaatselijke Verordening vanaf 5 leidinggevenden en hoger (paracommercieel):

€ 623,00

i.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Alcoholwet (zwak-alcoholhoudende drank, bijzondere gelegenheid, tijdelijk):

€ 90,00

j.

een aanvraag voor een vergunning of ontheffing genoemd in deze paragraaf als deze buiten behandeling wordt gelaten:

€ 273,00

Wijziging horeca- of slijtersbedrijf en/of openbare inrichting

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet en/of als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid onder b en het derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening indien er alleen sprake is van een wijziging voor 1 leidinggevende:

€ 110,00

b.

bovenop het tarief in 3.2.a, voor iedere extra leidinggevende:

€ 33,00

c.

een aanvraag om wijziging in de omschrijving van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28c, eerste lid onder c en het derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening en/of als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 318,00

Paragraaf 2 Seksbedrijven

Vergunning seksbedrijf

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3:2, van de Algemene Plaatselijke Verordening bij het aantal beheerders van het seksbedrijf, vanaf 1 tot 5 beheerders:

€ 791,00

b.

een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3:2, van de Algemene Plaatselijke Verordening bij het aantal beheerders van het seksbedrijf, vanaf 5 beheerders en hoger:

€ 981,00

3.3.2

Als een aanvraag voor een vergunning genoemd in deze paragraaf buiten behandeling wordt gelaten wordt in rekening gebracht:

€ 173,00

Wijziging vergunning seksbedrijf

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag om wijziging van een in artikel 3.3.1 bedoelde vergunning in verband met een wijziging, voor 1 beheerder:

€ 110,00

b.

een aanvraag om wijziging van een in artikel 3.3.1 bedoelde vergunning in verband met een wijziging, voor meer dan 1 beheerder, naast het tarief in 3.4.1.a per extra beheerder:

€ 33,00

3.4.2

Het tarief bedraagt voor een aanvraag om wijziging in de omschrijving van een vergunning als bedoeld in artikel 3:8, eerste, tweede en derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 318,00

Paragraaf 3 Winkeltijdenwet

Ontheffing winkeltijden

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 319,00

Paragraaf 4 Organiseren evenement of markt

Organiseren evenement

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 (Vergunningplicht evenementen) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

a.

indien het een evenement betreft dat moet worden beschouwd als een evenement van de risicocategorie A (A-evenement) op basis van de Handreiking Veiligheid en Gezondheid bij grootschalige publieksevenementen in Twente:

€ 50,00

b.

indien het een evenement betreft dat moet worden beschouwd als een evenement van de risicocategorie B (B-evenement) op basis van de Handreiking Veiligheid en Gezondheid bij grootschalige publieksevenementen in Twente:

€ 318,00

c.

indien het een evenement betreft dat moet worden beschouwd als een evenement van de risicocategorie C (C-evenement) op basis van de Handreiking Veiligheid en Gezondheid bij grootschalige publieksevenementen in Twente:

€ 410,00

Organiseren voetbalwedstrijd

3.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het houden van een voetbalwedstrijd als bedoeld in artikel 2:26a, tweede lid, (Vergunningsplicht voetbalwedstrijden) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

a.

indien de aanvraag betrekking heeft op meerdere voetbalwedstrijden:

€ 384,00

b.

indien de aanvraag betrekking heeft op één voetbalwedstrijd:

€ 384,00

Paragraaf 5 Standplaatsen

Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

om plaatsing op de wachtlijst voor aanvragen commerciële standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18 (Standplaatsvergunning en weigeringsgronden) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 31,85

b.

voor verlenging van de plaatsing op de wachtlijst voor aanvragen commerciële standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18 (Standplaatsvergunning en weigeringsgronden) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 16,25

c.

voor het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een incidentele commerciële standplaatslocatie op basis van artikel 5:18 (Standplaatsvergunning en weigeringsgronden) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 129,00

d.

voor het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een bestaande vaste commerciële standplaatslocatie op basis van artikel 5:18 (Standplaatsvergunning en weigeringsgronden) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 142,00

e.

voor het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een nieuw aan te wijzen vaste commerciële standplaatslocatie op basis van artikel 5:18 (Standplaatsvergunning en weigeringsgronden) van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 265,00

Paragraaf 6 Huisvestingswet 2014

Gereserveerd

Paragraaf 7 In dit hoofdstuk niet genoemd besluit

Niet benoemd besluit op aanvraag

3.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

3.18.1

een verzoek als bedoeld in artikel 5:32 (Crossterreinen), tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 97,00

3.18.2

het verstrekken van een beschikking op aanvraag, hieronder begrepen een niet geheel afwijzende beschikking, vergunning of verklaring, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 57,00

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van donderdag 9 november 2023,

de griffier, de burgemeester,

drs. J.W. Scherpenzeel M.M. van ‘t Veld