Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2024)

Geldend van 15-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2024)

De raad van de gemeente Nissewaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

gezien het advies van de commissie Bestuur van 21 november 2023;

besluit vast te stellen de Legesverordening 2024.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgend kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 210 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 • 2. Ingeval de leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, wordt het gevorderde bedrag mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges die bij wege van aanslag worden geheven één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet worden betaald.

 • 2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingwet 1990 moeten de leges die door middel van een kennisgeving worden geheven op het moment van het mondeling dan wel schriftelijk doen van de kennisgeving worden betaald.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en het tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken afgegeven, of diensten verricht in het persoonlijk belang van personen die door een verklaring van de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats van hun onvermogen doen blijken, onverminderd hetgeen hieromtrent is bepaald in deze verordening;

 • b.

  bewijzen van in leven zijn strekkende tot het ontvangen van pensioenen of lijfrenten of andere periodieke uitkeringen ten laste van een publiekrechtelijk lichaam of een bij de wet ingesteld pensioenfonds;

 • c.

  stukken, opgaven, inlichtingen, onderzoeken en dergelijke welke krachtens wettelijk voorschrift moeten worden verstrekt of verricht;

 • d.

  stukken en nasporingen, gevraagd in het algemeen belang door of vanwege de Staat der Nederlanden, de provincie, andere gemeenten, alsmede door of vanwege de vertegenwoordigers van vreemde mogendheden hier te lande;

 • e.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • f.

  een vergunning voor het plaatsen van openbare aankondigingen op, aan of in de nabijheid van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet een vergunning is verleend, voor zover die aankondigingen een relatie hebben met het bevolkingsonderzoek;

 • g.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de artikelen 1.35.6., 3.19.15., 3.6.1. of 3.6.2. van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers en die voldoet aan door het college van burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden;

 • i.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de artikelen 2.4., 2.5., 2.6., 2.8., 2.9. en 2.46.a. van de bij deze verordening behorende tarieventabel, voor zover de aanvraag een vergunning betreft voor het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van het kalenderjaar in werking treedt en de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Intrekking oude verordeningen

De Legesverordening 2023 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14 genoemde datum van ingang van de heffing.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Legesverordening 2023 blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich vóór de in artikel 14 genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 14 Datum van ingang van de heffing

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nissewaard van 6 december 2023.

de griffier,

S.J.M. Mackaij

de voorzitter,

F. van Oosten

Bijlage Tarieventabel als bedoeld in de artikelen 2, 4, 7 en 10 van de Legesverordening 2024

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 

Paragraaf 1.7 Overige burgerzaken

 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 

Paragraaf 1.10 Diversen

 
 
 
 

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 

P aragraaf 2.2 Voorfase

 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 

Para graaf 2.8 Overige activiteiten

 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 

Para graaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 
 
 
 

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERSLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

 

Paragraaf 3.1 Horeca

 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 [en Wet goed verhuurderschap]

 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 
 
 
 
 
 

1,0882

 
 

2024

 
 
 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap:

 

a.

Op maandag in een spreekkamer van het Stadhuis van Nissewaard om 9.00 uur en 9.15 uur

gratis

b.

Op maandag tot en met vrijdag vanaf 9.00 uur tot en met 20.00 uur in het Stadhuis van Nissewaard, het oude stadhuis Koningin Julianaplein te Spijkenisse of het oude stadhuis Kaaistraat te Geervliet

540,95

c.

In een aangewezen trouwlocatie, anders dan genoemd in artikel 1.1.1.b.

668,20

d.

Extra leges bij meer dan 15 minuten te laat verschijnen op de dagen en locaties, genoemd in artikel 1.1.1.a., 1.1.1.b. en 1.1.1.c.

74,40

e.

Op een zaterdag vanaf 09.00 tot en met 20.00 uur geldt een toeslag van

222,80

f.

Een op grond van artikel 1:16c van het Burgerlijk Wetboek door het college van burgemeester en wethouders aangewezen zondag (geen avondopenstelling) geldt een toeslag van

445,50

g.

Extra leges bij meer dan 15 minuten te laat verschijnen op de dagen, genoemd in artikel 1.1.1.e. en 1.1.1.f.

130,25

h.

Voor het als trouwlocatie aanwijzen van een huis der gemeente:

326,50

 

Eenvoudig baliehuwelijk zonder ceremonie op dinsdag en donderdag van 09:00 tot 11:00 uur

163,25

 
 
 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 
 

Het omzetten van een partnerschap in een huwelijk aan de balie van het Stadhuis van Nissewaard

gratis

 
 
 

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 
 

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek bedragen de leges bovenop de leges voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap zoals vermeld in artikel 1.1.

285,55

 
 
 

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 
 

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek bedragen de leges bovenop de leges voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zoals vermeld in artikel 1.2.

285,55

 
 
 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

1.

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een persoon naar keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag (al werkzaam in andere gemeente als babs)

127,20

2.

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een persoon naar keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag (niet werkzaam in andere gemeente als babs)

254,60

 
 
 

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 
 

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van een getuige bij een huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap.

41,05

 
 
 

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 
 

Voor het wijzigen of annuleren van een gemaakte afspraak

65,30

 
 
 

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

1.

(Een duplicaat van) een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

57,00

2.

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

28,65

3.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a, b, d en e, van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand, te weten

16,60

4.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder c, van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand, te weten

29,00

5.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gecombineerde achternaam, zoals bedoeld in de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam

 

a.

Voor de naamskeuze van kinderen die zijn erkend voor 1 januari 2024, maar worden geboren na 1 januari 2024

gratis

b.

Voor de (hernieuwde) naamskeuze van kinderen die zijn geboren voor 1 januari 2024

 

b.1.

voor het oudste kind van twee ouders

75,00

b.2.

voor elk volgende kind van diezelfde ouders

50,00

 
 
 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.

van een nationaal paspoort:

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

83,85

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

63,40

2.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

83,85

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

63,40

3.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

83,85

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

63,40

4.

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

63,40

 
 
 

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 
 

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

40,90

 
 
 

Artikel 1.11 Modaliteiten

 

1.

voor een spoedlevering van de in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

57,05

2.

voor de bezorging van de in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

4,00

 
 
 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

51,10

 
 
 

Artikel 1.13 Modaliteiten

 

1.

Voor het uitreiken van een formulier voor een eigen verklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen

41,00

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

10,55

3.

Wegens het vermissen van een rijbewijsdocument

37,40

4.

Het tarief voor een rijbewijs als bedoeld in artikel 1.12 wordt, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, dat op verzoek niet compleet kan worden overlegd, verhoogd met

37,40

5.

De leges genoemd in artikel 1.12 worden bij een spoedlevering verhoogd met

39,65

 
 
 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 

Artikel 1.14 Definities (gereserveerd)

 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,40

2.

Tot het verstrekken van gegevens op een internationaal (meertalig) formulier, per verstrekking

22,80

3.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van een overzicht van een persoonslijst, anders dan bedoeld in artikel 2.54 van de Wet basisregistratie personen

27,35

4.

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking, wanneer het verzoek is ingediend via het digitale loket

9,40

5.

Tot het verstrekken van gegevens op een internationaal (meertalig) formulier, per verstrekking, wanneer het verzoek is ingediend via het digitale loket

17,25

6.

Tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

 

a.

een meertalig modelformulier van een van de in artikel 2, eerste lid, onder a, b, d en e van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken

16,60

b.

een meertalig modelformulier van de in dat artikel onder c genoemde stukken

22,30

 
 
 

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in de Basisregistratie personen.

 

1.

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,40

2.

Indien de aanvraag is gedaan ten behoeve van een wetenschappelijk of filantropisch doel per verstrekking:

1,30

 
 
 

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 
 

Gegevensverstrekking op papier aan een buitengemeentelijke afnemer of bijzondere derde (postkamertarief)

8,05

 
 
 

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

13,05

 
 
 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken (gereserveerd)

 

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken (gereserveerd)

 
 
 
 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 

1.

Grootschalige topografie GBKN analoog

 
 

Analoge producten (plots) worden op normaal plotpapier geleverd, tenzij anders wordt overeengekomen. De tarieven van analoge producten zijn inclusief BTW.

 
 

Het tarief voor plots met als inhoud de standaard topografie GBK Spijkenisse wordt bepaald door de grootte van de plot, het aantal afdrukken, eventuele extra inhoud en bijkomend meerwerk. Het kale tarief wordt berekend voor een afdruk met als schaal 1:500. Bij kleinere schalen wordt een toeslag berekend voor de meerdere inhoud.

 

a.

In formaat A4

10,00

b.

A3 schaal 1 :500

25,55

c.

A3 schaal 1:1.000

30,10

d.

A3 schaal 1:2.000

39,70

e.

A3 schaal 1:2.500

49,80

f.

A2 schaal 1: 500

50,95

g.

A2 schaal 1:1.000

60,25

h.

A2 schaal 1:2.000

79,65

i.

A2 schaal 1:2.500

99,55

j.

A1 schaal 1: 500

102,00

k.

A1 schaal 1:1.000

127,30

l.

A1 schaal 1:2.000

159,30

m.

A1 schaal 1:2.500

199,10

n.

A0 schaal 1: 500

203,70

o.

A0 schaal 1:1.000

254,65

p.

A0 schaal 1:2.000

318,45

q.

A0 schaal 1:2.500

398,10

r.

Voor de prijzen onder artikel 1.21.1 geldt dat het minimumtarief voor een levering € 15,00 bedraagt. Wanneer het bedrag van de afname meer is dan € 100,00, dan wordt dit minimumbedrag daarop in mindering gebracht. Dit bedrag wordt vermeerderd met minimaal € 17,50 per 15 minuten of een deel daarvan. De tarieven van de plots zijn inclusief BTW. Vooraf vindt prijsaanbieding plaats, waarna het bedrag van de prijsaanbieding geacht wordt deel uit te maken van deze legestabel.

 

s.

Gratis is een afdruk op A4 met als inhoud de eigen woning met de directe omgeving verkrijgbaar.

 

2.

Grootschalige topografie GBKN digitaal

 
 

Digitale producten worden in het algemeen op cd geleverd, tenzij anders wordt overeengekomen. De prijzen van digitale producten zijn exclusief BTW.

 

a.

Voor het verstrekken van gegevens uit de digitale grootschalige kaart Nederland wordt een basisbedrag geheven van

66,55

b.

Tarief bebouwd

 
 

Het basisbedrag wordt vermeerderd met een bedrag per hectare van

73,25

c.

Tarief landelijk

 
 

Het basisbedrag wordt vermeerderd met een bedrag per hectare van

26,65

d.

Voor gebieden groter dan 5 ha stedelijk en 10 ha landelijk gebied vindt levering van digitale topo plaats middels offerte via Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Landmeten.

 

e.

De tarieven onder artikel 1.21.2. gelden voor éénmalige leveringen en zijn exclusief BTW. Het is ook mogelijk een abonnement af te sluiten. Diverse contractvormen zijn mogelijk wat betreft looptijd, het gewenste gebied en het gewenste format. Standaard is .dgn (MicroStation). Vertaling naar dxf, dwg of NEN1878 is mogelijk. Vooraf vindt prijsaanbieding plaats, waarna het bedrag van de prijsaanbieding geacht wordt deel uit te maken van deze legestabel.

 

3.

Stadsplattegrond analoog

 
 

De tarieven in artikel 1.21.3. zijn inclusief BTW

 

a.

Plattegrond met lijnen in kleur en geplastificeerd per stuk

451,90

b.

Plattegrond met lijnen in kleur

257,45

c.

Plattegrond met lijnen in zwart/wit

221,35

d.

Straatnamenlijst

42,70

4.

Stadsplattegrond digitaal

 
 

Voor commercieel gebruik (verkoop aan derden) vindt vooraf een prijsaanbieding plaats, waarna het bedrag geacht wordt deel uit te maken van deze legestabel. Het tarief van een digitale stadsplattegrond is exclusief BTW.

 
 

Een digitale stadsplattegrond voor niet-commercieel gebruik

4.859,00

5.

Themakaarten analoog

 
 

Van diverse themakaarten zijn plots leverbaar. Het tarief is afhankelijk van inhoud, oplage, grootte, materiaalgebruik en eventueel meerwerk en andere wensen van de klant.Vooraf vindt prijsaanbieding plaats, waarna het bedrag van de prijsaanbieding geacht wordt deel uit te maken van de legestabel.

 

6.

Themakaarten digitaal

 
 

Voor digitale themakaarten geldt hetzelfde als voor analoge themakaarten. De tarieven liggen op een hoger niveau.

 

7.

Luchtfoto's analoog

 

a.

Een plot op A0 formaat op normaal papier per stuk

271,80

b.

Een plot op A1 formaat op normaal papier per stuk

169,80

c.

Een plot op A2 formaat op normaal papier per stuk

102,00

d.

Een plot op A3 formaat op normaal papier per stuk

59,45

e.

Een plot op A4 formaat op normaal papier per stuk

33,90

f.

De in artikel 1.21.7. genoemde producten zijn ook verkrijgbaar op fotopapier voor een meerprijs van € 10,00 tot € 40,00 afhankelijk van het formaat.

 
 
 
 

Artikel 1.22 Informatie uit registers

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

21,10

b.

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

21,10

c.

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

21,10

d.

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

21,10

e.

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

21,10

2.

Het tarief voor nasporingen inzake een hypothecaire inzage, informatie uit akten, kadastrale inzage of kadastrale kaart uitgedraaid op A4-formaat bedraagt, ongeacht het resultaat, per kwartier nasporing

21,10

3.

Tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

a.

in formaat A2 ( 420x594 mm)

0,70

b.

in formaat A1 ( 594x841 mm)

3,85

c.

in formaat A0 ( 841x1189 mm)

9,65

4.

Inzage en reproducties

 

a.

Kadastrale bericht/uittreksel. Voor het raadplegen van een object, inclusief een uitdraai op A4 formaat

13,30

b.

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

13,30

c.

Hypothecaire bericht/uittreksel. Per object inclusief een uitdraai op A4 formaat

13,30

d.

Kadastraal bericht/uittreksel persoon. Per object, uitgedraaid op A4 formaat

13,30

e.

Voor het raadplegen van de plans en/of leggers van het kadaster:

13,30

f.

wegens het verlenen van inzage

9,80

g.

voor werkzaamheden die langer duren dan 15 minuten wordt een bedrag geheven per vol kwartier van

19,30

 
 
 

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

 

1.

Huisnummerkaart analoog

 
 

De huisnummerkaart is opgebouwd uit kaartbladen welke dezelfde indeling hebben als de Grootschalige basiskaart (GBK) Spijkenisse. D.w.z. dat een afdruk van een standaard kaartblad een schaal heeft van 1:1.000 en een netto kaartbeeld heeft van 100 bij 50 cm.

 

a.

Plot standaardblad GBK op A0

169,80

b.

Plot standaardblad GBK op A1

127,30

c.

Plot standaardblad GBK op A2

85,00

d.

Plot standaardblad GBK op A3

42,60

e.

Voor grotere afname zijn kortingen mogelijk die oplopen met het bestelde aantal. De tarieven voor plots zijn inclusief BTW. Vooraf vindt prijsaanbieding plaats, waarna het bedrag van de prijsaanbieding geacht wordt deel uit te maken van de legestabel.

 

f.

Voor plots van gebieden (b.v. wijken) anders dan kaartbladen gelden andere tarieven. Deze tarieven zijn afhankelijk van het gevraagde gebied en de hoeveelheid meerwerk. Vooraf vindt prijsaanbieding plaats, waarna het bedrag van de prijsaanbieding geacht wordt onderdeel uit te maken van deze legestabel.

 

2.

Huisnummerkaart digitaal

 

a.

Voor een aantal bladen van 1 tot 5 bedraagt de prijs per blad

254,65

 

met een minimumbedrag van

297,15

b.

Voor een aantal bladen van 5 tot 10 bedraagt de prijs per blad

195,20

c.

Voor een aantal bladen van 10 tot 40 bedraagt de prijs per blad

166,35

d.

Voor een aantal bladen van 40 tot 65 bedraagt de prijs per blad

130,75

e.

De prijzen onder 1.8.7 gelden voor éénmalige leveringen en zijn exclusief BTW. Het is ook mogelijk een abonnement af te sluiten. Diverse contractvormen zijn mogelijk wat betreft looptijd, het gewenste gebied en het gewenste format. Standaard is .dgn (MicroStation). Vertaling naar dxf, dwg of NEN1878 is mogelijk. Vooraf vindt prijsaanbieding plaats, waarna het bedrag van de prijsaanbieding geacht wordt deel uit te maken van deze legestabel.

 
 
 
 

Paragraaf 1.7 Overige burgerzaken

 

Artikel 1.24 Gemeentegarantie (gereserveerd)

 

Artikel 1.25 Overige burgerzaken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor verklaringen en vergunningen in het belang van de aanvragers

 

1.

Voor een verklaring omtrent het gedrag

41,35

2.

Voor een bewijs van in leven zijn

16,60

3.

Voor legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een stuk, voor elke handtekening of voor elk stuk

11,60

4.

Voor een verklaring omtrent het Nederlanderschap

14,85

5.

Voor een bewijs van opneming in de basisregistratie personen

12,80

6.

Voor een bewijs van opneming in de basisregistratie personen, dat via het digitale bewonersloket wordt aangevraagd

9,80

7.

Voor het verstrekken van een afschrift van een persoonskaart

13,05

8.

Voor de afgifte van het document tot uitstel van begraven of cremeren

17,25

9.

Voor de afgifte van het verlof tot het doen opgraven en herbegraven van een lijk

17,25

10.

Voor het verlof tot bestemming van een lijk voor ontleding

17,25

11.

Voor de afgifte van een lijkenpas

22,80

12.

Voor een (meertalig) uittreksel van geboorte, huwelijk, registratie van een partnerschap of overlijden

16,60

13.

Tot het verkrijgen van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene, te wiens name het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk wordt bedoeld

31,40

14.

Aanvullend op de aanvraag van één of meerdere produkten genoemd in artikel 1.25 door een rechtspersoon waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het digitale bewonersloket (met e-Herkenning) bedraagt het tarief voor de hieraan verbonden extra administratiekosten

9,90

15.

Het op verzoek van een aanvrager per aangetekende post verzenden van een document als bedoeld in de artikelen 1.8.3., 1.8.4., 1.15, 1,16, 1.17 en 1.25.

9,10

 
 
 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief (gereserveerd)

 

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief (gereserveerd)

 

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden (gereserveerd)

 
 
 
 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

 
 

Urgentie-aanvraag

 

a.

Voor het in behandeling nemen van een urgentie-aanvraag bedragen de leges

45,00

b.

Voor het aanvragen van een medische verklaring ten behoeve van de urgentieaanvraag bedragen de leges

34,00

c.

Het in artikel 1.29.a. genoemde tarief kan worden verhoogd met de kosten die het college van burgemeester en wethouders maakt in verband met het inwinnen van een medisch advies, nodig ter beoordeling van de aanvraag.

 

d.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een (verlenging van een) vergunning tijdelijke verhuur, als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Leegstandswet bedraagt het tarief

63,60

 
 
 

Artikel 1.30 Leegstandwet (gereserveerd)

 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een:

 

1.

Voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (inclusief het aanvraagformulier)

32,50

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (inclusief het aanvraagformulier)

 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten

79,00

c.

Indien de aanvraag een periode bestrijkt van korter dan twaalf maanden, wordt het tarief, genoemd in artikel 1.31.2.a. en 1.31.2.b., naar evenredigheid toegepast

 

d.

Indien de aanvraag een periode bestrijkt van langer dan twaalf maanden, wordt het tarief, genoemd in artikel 1.31.2.a. en 1.31.2.b., naar evenredigheid toegepast met een maximum van 48 maanden

 

e.

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

226,50

f.

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

317,00

g.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, zoals bedoeld in artikel 6 van de Verordening speelautomatenhal.

700,65

h.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning, zoals bedoeld in artikel 6 van de Verordening speelautomatenhal.

350,20

 
 
 

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot:

 

1.

het afgeven van een vergunning, toestemming c.q. instemming voor het (ver)leggen van kabels en leidingen tot 25 meter:

 

a.

een vast bedrag per vergunning/instemming:

277,25

b.

vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van het gehele tracé

 
 

met een lengte tot 25 meter

7,50

2.

het afgeven van een vergunning, toestemming c.q. instemming voor het (ver)leggen van kabels en leidingen vanaf 25 meter:

 

a.

een vast bedrag per vergunning/instemming:

726,55

b.

vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van het gehele tracé

 
 

met een lengte vanaf 25 meter

6,50

3.

Het afgeven van een vergunning/instemming voor het (ver)plaatsen en verwijderen van ondergrondse objecten (handholes, vetvangputten, enzovoort), bovengrondse objecten (kastjes, enzovoort), een vast bedrag per object:

625,50

4.

Het afgeven van een vergunning/ instemming voor het rijzen, vervangen of verwijderen van bestaande leidingen:

 

a.

een vast bedrag per vergunning/instemming

525,15

b.

vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van het gehele tracé

 

b.1.

met een lengte tot 25 meter

5,00

b.2.

met een lengte vanaf 25 meter

4,75

5.

Het aanbrengen van administratieve wijzigingen in een verleende vergunning en het verwerken van een melding als bedoeld in artikel 9 van de Telecommunicatieverordening Nissewaard, een vast bedrag per vergunning/melding

385,00

6.

Wanneer een verzoek tot vergunning/instemming dat reeds door de gemeente in behandeling is genomen weer wordt ingetrokken, zal 35% van de leges, die bij het doorgaan van de aanvraag verschuldigd zouden zijn, in rekening worden gebracht

 

7.

Wanneer een vergunning/instemming voor een werk is verleend, maar het uitgevoerde tracé een kortere lengte had dan in de aanvraag was aangegeven, kan op verzoek slechts restitutie van leges worden verleend, voor de minder gelegde meters, voor 65% van het legestarief van het bedrag per strekkende meter, indien de lengte van het tracé ten minste 10% korter was dan de in de aanvraag opgegeven lengte, met een minimum van 250 meter.

 
 
 
 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 
 

Verkeer en vervoer

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

47,75

2.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

43,40

3.

voor het verkrijgen van een ontheffing voor het berijden van voetgangersgebieden ten behoeve van particulieren

43,40

4.

Bijzonder transport

 

a.

Voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

64,55

b.

Voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het R.V.V. 1990, voor het verrichten van een bijzonder transport

64,55

c.

Voor het verkrijgen of verlengen van een ontheffing route gevaarlijke stoffen, als bedoeld in artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

64,05

5.

Gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats

 

a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart

89,60

b.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van een duplicaat van een gehandicapten-parkeerkaart

53,80

c.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot toewijzing van een gereserveerde gehandicapten-parkeerplaats

398,90

d.

Voor de aanwijzing van een gereserveerde gehandicapten-parkeerplaats in verband met een verhuizing van de rechthebbende

180,30

e.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vervanging van het onderbord i.v.m. wijziging van het kenteken

86,75

f.

Indien op de onder 3 genoemde aanvraag afwijzend wordt beschikt of indien op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht wordt besloten de aanvraag niet te behandelen, wordt van de onder 3 genoemde leges een bedrag gerestitueerd van:

282,95

g.

Indien op de onder 4 genoemde aanvraag afwijzend wordt beschikt of indien op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht wordt besloten de aanvraag niet te behandelen, wordt van de onder 4 genoemde leges een bedrag gerestitueerd van:

78,10

 
 
 

Paragraaf 1.10 Diversen

 

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 
 

Voorzover daarvoor niet elders in één der onderdelen van deze tabel een tarief van toepassing is, of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

1.

Gewaarmerkte afschriften van stukken:

 

a.

elke bladzijde of een gedeelte daarvan in een formaat A4 of kleiner

3,60

b.

elke bladzijde of een gedeelte daarvan in een formaat A3 of groter

3,65

2.

Afschriften of doorslagen van stukken:

 

a.

elke bladzijde of een gedeelte daarvan in een formaat A4 of kleiner

0,90

b.

elke bladzijde of een gedeelte daarvan in een formaat A3 of groter

1,25

3.

Een beschikking (vergunning, ontheffing o.i.d.)

 

a.

geldig voor een dag

27,30

b.

geldig voor meerdere dagen

54,65

c.

geldig voor een jaar

81,40

4.

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt:

 

a.

elke bladzijde of een gedeelte daarvan in een formaat A4 of kleiner

7,00

b.

elke bladzijde of een gedeelte daarvan in een formaat A3 of groter

14,35

5.

Voor het verstrekken van een kopie/duplicaat van een WOZ beschikking

14,35

6.

Faxen

 
 

Voor zover in deze verordening niet afzonderlijk is vermeld voor het maken van fax, per bladzijde:

 

a.

formaat A4 binnen het basisgebied

2,25

b.

formaat A4 buiten het basisgebied

2,40

c.

formaat A4 binnen Europa

3,35

d.

formaat A4 buiten Europa

9,45

7.

Fotokopieën en digitale stukken

 
 

Voor zover in deze verordening niet afzonderlijk is vermeld voor het maken van fotokopieën van stukken, per kopie:

 

a.

voor een kopie formaat A4

0,90

b.

voor vijf of meer kopieën formaat A4

0,80

c.

voor een kopie in kleur formaat A4

3,85

d.

voor vijf of meer kopieën in kleur formaat A4

3,50

e.

voor een kopie formaat A3

1,20

f.

voor vijf of meer kopieën formaat A3

1,15

g.

voor een kopie in kleur formaat A3

6,75

h.

voor een kopie formaat A2

5,20

i.

voor een kopie formaat A1

7,45

j.

voor een kopie formaat A0

9,80

k.

voor vijf of meer kopieën in kleur formaat A3

6,20

l.

Voor het scannen van stukken, voor iedere daaraan bestede vijf minuten

6,95

m.

Voor het verstrekken van een historische inlichting uit het gemeentearchief, de registers van bouw en woningtoezicht, het gemeentekadaster en andere archiefstukken wordt geheven voor ieder besteed kwartier of een gedeelte daarvan

18,70

n.

Indien de stukken als bedoeld in atikel 1.34.7.a. t/m 1.34.7.m. digitaal worden toegezonden

9,15

8.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek om informatie in het kader van de Wet open overheid tot het vervaardigen en verstrekken van kopieën van documenten, per afdruk op papier:

 

a.

voor een kopie formaat A4, in zwart-wit en enkelzijdig

0,05

b.

voor een kopie formaat A4, in zwart-wit en dubbelzijdig

0,10

c.

voor een kopie formaat A4, in kleur en enkelzijdig

0,20

d.

voor een kopie formaat A4, in kleur en dubbelzijdig

0,40

e.

voor een kopie formaat A3, in zwart-wit en enkelzijdig

0,10

f.

voor een kopie formaat A3, in zwart-wit en dubbelzijdig

0,20

g.

voor een kopie formaat A3, in kleur en enkelzijdig

0,40

h.

voor een kopie formaat A3, in kleur en dubbelzijdig

0,80

 
 
 

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 

1.

Kinderopvang

 
 

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

a.

Het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

1.364,45

b.

Het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

310,10

2.

Rotterdampas

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Rotterdampas

 

a.

Voor leden van een gezin en voor leden van een huishouden met een alleenstaande ouder met een inkomen hoger dan 150% van de bijstandsnorm:

 

a.1.

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,00

a.2.

Voor een inwonend kind (3 tot en met 17 jaar)

20,00

b.

Voor leden van een gezin en voor leden van een huishouden met een alleenstaande ouder met een inkomen niet hoger dan 150% en niet lager dan 130% van de bijstandsnorm:

 

b.1.

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

32,50

b.2.

Voor een inwonend kind (3 tot en met 17 jaar)

10,00

c.

Voor leden van een gezin en voor leden van een huishouden met een alleenstaande ouder met een inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm:

 

c.1.

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

5,00

c.2.

Voor een inwonend kind (3 tot en met 17 jaar)

gratis

d.

Voor een alleenstaande met een inkomen hoger dan 150% van de bijstandsnorm:

65,00

e.

Voor een alleenstaande met een inkomen niet hoger dan 150% en niet lager dan 130 % van de bijstandsnorm

32,50

f.

Voor een alleenstaande met een inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm:

5,00

3.

Algemene Plaatselijke Verordening

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing sluitingsuur als bedoeld in artikel 2:30, tweede lid, Algemene Plaatselijke Verordening voor:

 

a.

Een dag

63,20

b.

Meerdere dagen

127,10

4.

Speelgelegenheid

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

126,20

5.

Vuurwerk

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk door een bedrijf als bedoeld in artikel 2:72, Algemene Plaatselijke Verordening:

126,20

6.

Collecte

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het houden van een openbare inzameling bij wijze van collecte of inschrijving als bedoeld in artikel 5:13, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening

7,75

7.

Marktstandplaatsen

 
 

Voor een overige begunstigende beschikking op grond van de Marktverordening:

 

a.

Voor een dag

26,05

b.

Voor meerdere dagen

52,35

c.

Voor een jaar

77,70

8.

Voor de aanvraag tot het verkrijgen van een standwerkerskaart op de dinsdag- of zaterdagmarkt

26,05

9.

Voor het verlenen of verlengen van een vaste standplaatsvergunning op de dinsdag- of zaterdagmarkt

52,35

10.

Sportevenementen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanwijzen van terreinen tot het houden van een wedstrijd, dan wel het ter voorbereiding van een wedstrijd maken van een training - of proefrit met een motorvoertuig of bromfiets, dan wel het aanwezig hebben van deze voertuigen met het kennelijke doel het houden van een wedstrijd of het maken van een training - of proefrit als bedoeld in artikel 5:32, tweede lid, Algemene Plaatselijke Verordening:

145,60

11.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover daarvoor elders in dit hoofdstuk geen tarief is opgenomen voor:

 

a.

Een dag

63,20

b.

Meerdere dagen, doch minder dan een jaar

63,20

c.

Een jaar

126,20

d.

Meer dan een jaar

145,60

 
 
 

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 

Artikel 2.1 Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

 
 

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

 
 

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

 
 

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 

4.

Onder bouwkosten en aanlegkosten wordt verstaan: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012;Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk. In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens getoetst worden aan hun wettelijke kaders.

Wanneer deze raming ontbreekt gaat om de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief de omzetbelasting.

 
 
 
 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

Omgevingsoverleg:

 
 

- Intaketafel (toets wenselijkheid initiatief)

 
 

- De omgevingstafel in drie fases ten aanzien van de haalbaarheid van een initiatief (verkennend, ontwikkelend en definitief ontwerp)

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 
 
 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg/Conceptverzoek

 

1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

a.1

voor het eerste omgevingsoverleg zijnde de intaketafel:

 

a.2

voor elk volgend omgevingsoverleg zijnde de intaketafel:

 

b.

voor elk omgevingsoverleg zijnde de omgevingstafel:

1.500,00

 

per in te schakelen externe adviseur verhoogd met:

250,00

2.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk, als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, wordt, indien in het kader van een omgevingsoverleg een andere in dit hoofdstuk opgenomen dienst dient te worden uitgevoerd, het tarief voor het omgevingsoverleg vermeerderd met de leges zoals vermeld in deze tarieventabel voor die betreffende dienst of diensten.

 
 
 
 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen

0,868%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

250,00

b.

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.0000 bedragen

434,00

 

vermeerderd met

0,744%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten van €50.000,- te boven gaat.

 

c.

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 400.000 bedragen

806,00

 

vermeerderd met

0,644%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten van €100.000,- te boven gaat.

 

d.

indien de bouwkosten € 400.000 tot € 1.000.000 bedragen

2.736,00

 

vermeerderd met

0,468%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 400.000,- te boven gaat.

 

e.

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen

5.544,00

 

vermeerderd met

0,410%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten van €1.000.000,- te boven gaat.

 

f.

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen

9.639,00

 

vermeerderd met

0,351%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 2.000.000,- te boven gaat.

 

g.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen

20.169,00

 

vermeerderd met

0,293%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 5.000.000,- te boven gaat.

 
 

met een maximum van:

175.000,00

 
 
 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

1.

voor een omgevingsplanactiviteit waarbij sprake is van een bouwactiviteit

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen

2,976%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

300,00

b.

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.0000 bedragen

1.488,00

 

vermeerderd met

2,604%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten van €50.000,- te boven gaat.

 

c.

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 400.000 bedragen

2.790,00

 

vermeerderd met

1,989%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten van €100.000,- te boven gaat.

 

d.

indien de bouwkosten € 400.000 tot € 1.000.000 bedragen

8.757,00

 

vermeerderd met

1,521%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 400.000,- te boven gaat.

 

e.

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen

17.883,00

 

vermeerderd met

1,287%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten van €1.000.000,- te boven gaat.

 

f.

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen

30.753,00

 

vermeerderd met

1,053%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 2.000.000,- te boven gaat.

 

g.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen

62.343,00

 

vermeerderd met

0,878%

 

van het bedrag waarmee de bouwkosten van € 5.000.000,- te boven gaat.

 
 

met een maximum van:

175.000,00

2.

voor een omgevingsplanactiviteit die uitsluitend bestaat uit het in stand houden of gebruiken van een bouwwerk en waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit:

585,00

3.

Onverminderd de voorgaande onderdelen van dit artikel wordt indien sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij sprake is van een bouwactiviteit, het tarief verhoogd met:

 

a.

met een bouwsom tussen € 0 tot € 150.000

750,00

b.

met een bouwsom van € 150.000 tot € 500.000

2.500,00

c.

met een bouwsom van € 500.000 of meer

6.000,00

4.

Onverminderd de voorgaande onderdelen van dit artikel wordt indien sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit, het tarief verhoogd met:

 

a.

Met impact op de omgeving en een oppervlakte kleiner dan 50 m²

750,00

b.

Met impact op de omgeving en een oppervlakte tussen de 50 m² en 250 m²

2.500,00

c.

Met impact op de omgeving en groter dan 250 m²

6.000,00

5.

Indien de aanvraag niet is voorafgegaan door een omgevingsoverleg (intaketafel, omgevingstafel) zoals bedoeld in artikel 2.4 worden de tarieven genoemd in het voorgaande lid 3 en 4 vermeerderd met:

1.500,00

 
 
 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk (gereserveerd)

 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een omgevingsplanactiviteit dan wel buitenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van de gemeentelijke erfgoedverordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 

b.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen, het herstellen of gebruiken van een monument of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

50,00

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

50,00

3.

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de gemeentelijke Erfgoedverordening is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 

a.

als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 

b.

als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 
 
 
 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen, het herstellen of gebruiken van een monument of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

50,00

 
 
 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht (gereserveerd)

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed (gereserveerd)

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in het omgevingsplan of paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.160,00

 
 
 

Artikel 2.13 Overige milieubelastende activiteiten (afdeling 3.2 tot en met 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

3.076,30

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

2.041,30

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

2.041,30

 
 
 

Artikelen 2.14 t/m 2.20 (gereserveerd)

 
 
 
 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit (gereserveerd)

 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

720,00

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven (gereserveerd)

 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde (gereserveerd)

 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een omgevingsplanactiviteit dan wel buitenplanse omgevingsplanactiviteit

1.584,00

 
 
 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

250,00

 
 
 

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

250,00

 
 
 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

1.

voor een omgevingsplanactiviteit danwel buitenplanse omgevingsplanactiviteit

816,00

 
 
 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie (gereserveerd)

 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

250,00

 
 
 

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

250,00

 
 
 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

250,00

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

250,00

 
 
 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen (gereserveerd)

 

Artikel 2.34a Omgevingsplanactiviteit: Geluidwaarde

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit betreffende het vaststellen van een hogere geluidwaarde als bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving

1.584,00

 
 
 

Artikel 2.34b Andere activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

250,00

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

1.

voor een omgevingsplanactiviteit dan wel buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

250,00

2.

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

250,00

 
 
 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten (gereserveerd)

 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

1.800,00

b.

twee tot vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, per milieubelastende activiteit:

1.125,00

c.

vijf of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, per milieubelastende activiteit:

900,00

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit

500,00

 
 
 

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

2.664,00

 
 
 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

1.224,00

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

1.632,00

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

1.800,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief:

1.632,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

250,00

 
 
 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning (gereserveerd)

 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

250,00

 
 
 

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

408,00

 
 
 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens (gereserveerd)

 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of van het nemen van een ander besluit.

 
 
 
 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

16.320,00

 
 
 

Artikel 2.46a Buitenplanse omgevingsplanctiviteit (niet benoemd)

 
 

Onverminderd de voorgaande artikelen wordt het desbetreffende legestarief, wanneer sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die niet in de voorgaande artikelen is opgenomen, verhoogd met:

816,00

 
 
 

Artikel 2.46b Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

816,00

 
 
 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

 

met een maximum legesbedrag van:

1.000,00

 
 
 

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

2.250,00

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

816,00

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

816,00

 
 
 

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

125,00

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

125,00

b.1

een archeologisch advies door Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam benodigd is

450,00

b.2

een programma van eisen voor het zetten van proefboringen benodigd is

950,00

b.3

een programma van eisen voor het graven van proefsleuven of voor een opgraving benodigd is

1.425,00

b.4

een toets van een programma van eisen / plan van aanpak of van een offerte zoals opgesteld door een archeologisch deskundige benodigd is

750,00

b.5

een controle van een archeologisch rapport zoals opgesteld door een archeologisch deskundige benodigd is

830,20

b.6

een archeologische paragraaf behorende bij een bestemmingsplan benodigd is

1.425,00

b.7

een archeologie paragraaf behorende bij een projectbesluit / bestemmings-plan benodigd is

950,00

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

450,00

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

1.250,00

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

850,00

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

5.808,00

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

450,00

 
 
 

Artikel 2.50 Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

750,00

b.

voor elk advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit is een tarief verschuldigd:

 

b.a.

Vooroverleg

 

b.a.1.

Omgevingstafel of Intaketafel, per behandeling

100,00

b.a.2

Vooroverleg of concept plan, per behandeling

100,00

b.b.

Plantoetsing aanvraag omgevingsvergunning

 

b.b.1.

Bouwkosten tot € 50.000, per aanvraag (maximaal 3 behandelingen)

100,00

b.b.2.

Bouwkosten van € 50.000 tot € 2.000.000, per aanvraag (maximaal 3 behandelingen)

0,2%

 

van de bouwkosten

 

b.b.3.

Bouwkosten van € 2.000.000 tot € 6.000.000, per aanvraag (maximaal 3 behandelingen)

(Bouwkosten -/- 2.000.000) x 0,05% + 4.000

b.b.4.

Bouwkosten boven € 6.000.000, per aanvraag (maximaal 3 behandelingen)

6.000,00

b.b.5.

Vanaf de 4e behandeling aanvraag omgevingsvergunning, per behandeling

25% van het geldende legestarief

c.

voor het uitgebrachte advies van de agrarische commissie met inbegrip van de beoordeling

1.227,00

d.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met d: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Artikel 2.51 Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

a.

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg/conceptverzoek

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

 

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

 

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 
 

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 
 

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 
 

c. binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 
 
 
 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag (gereserveerd)

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

100%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 
 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op verzoek van het bevoegd gezag na de indiening van de aanvraag:

100%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

d.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op verzoek van het bevoegd gezag na de indiening van de aanvraag:

100%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

d.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

10%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 
 
 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

 

Paragraaf 3.1 Horeca

 

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 
 
 
 

1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de exploitatie van een inrichting:

 

a.

Voor de exploitatie van een inrichting zonder terras:

316,20

b.

Voor de exploitatie van een inrichting met terras:

362,80

2.

Indien het een wijziging betreft van een eerder verleende vergunning

159,65

3.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een incidentele ontheffing van het verbod van het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés e.d., bedoeld in de A.P.V.

107,15

 
 
 

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 
 
 
 

1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet bedraagt het tarief

420,30

2.

Voor een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet

123,75

3.

Voor het wijzigen van een op grond van artikel 3 van de Alcoholwet verleende vergunning

159,65

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

93,05

 
 
 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

 

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 

1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

841,25

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het exploiteren van een escortbureau als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

841,25

 
 
 

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 
 

Wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor een seksbedrijf of escortbedrijf

280,35

 
 
 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of de Verordening Winkeltijden Nissewaard

52,35

b.

tot het intrekken of wijzigen van een in het eerste lid bedoelde ontheffing

28,95

 
 
 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning) en in Bijlage II, onder 2.4, van de Leidraad vergunningverlening, toezicht en handhaving evenementen in Nissewaard, indien uit de door de gemeente in te vullen risicoscan blijkt dat het betreft:

 

a.

een evenement dat valt onder de 0-categorie

gratis

b.

een evenement dat valt onder de A-categorie of de A+-categorie

123,75

c.

een evenement dat valt onder de B-categorie

413,30

d.

een evenement dat valt onder de C-categorie

620,00

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een incidentele ontheffing, voor het ten behoeve van het publiek ten gehore brengen van muziek in de open lucht, anders dan in de uitoefening van een beroep:

 

a.

geldend voor een dag

53,60

b.

geldend voor meerdere dagen

106,50

3.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing voor het optreden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids, geldig voor:

 

a.

een dag

107,15

b.

meerdere dagen, doch minder dan een jaar

159,65

c.

een jaar

316,20

 
 
 

Artikel 3.7 Organiseren markt (gereserveerd)

 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

 

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

1.

Voor het verwerken van een inschrijving voor een standplaats na een openbare bekendmaking

37,20

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning om in de gemeente een vaste, seizoensgebonden standplaats of overige tijdelijke standplaats in te nemen om bedrijfsmatig goederen of waren te verkopen:

 

a.

voor een vaste of seizoensgebonden standplaats voor 15 jaar

409,30

b.

voor een tijdelijke standplaats

159,65

c.

voor een wijziging standplaatsvergunning

49,60

 
 
 

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt (gereserveerd)

 

Artikel 3.10 Losse standplaatsen (gereserveerd)

 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 [en Wet goed verhuurderschap]

 

Artikel 3.11 Vergunning [of ontheffing] onttrekken woonruimte (gereserveerd)

 

Artikel 3.12 Vergunning [of ontheffing] samenvoegen woonruimte (gereserveerd)

 

Artikel 3.13 Vergunning [of ontheffing] omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte (gereserveerd)

 

Artikel 3.14 Vergunning [of ontheffing] verbouwen woonruimte tot meer woonruimten (gereserveerd)

 

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet:

252,25

 
 
 

Artikel 3.16 Vergunning of ontheffing toeristische verhuur (gereserveerd)

 

Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming (gereserveerd)

 

Artikel 3.18 Verhuurvergunning woon- of verblijfsruimte (gereserveerd)

 
 
 
 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 

Artikel 3.19 Niet benoemd besluit op aanvraag

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

126,25

2.

Indien in het kader van een procedure uit hoofdstuk 3 advies ingewonnen moet worden waaraan kosten zijn verbonden, dan worden de feitelijke kosten aan de aanvrager van de vergunning in rekening gebracht, onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk. Tot de adviseurs behoren het Landelijk bureau Bibob, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (brandweer/politie), de Milieudienst DCMR, de archeologisch adviseur BOOR, de adviseur monumenten/welstand Dorp Stad en Land en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.

 

3.

Het tarief voor het controleren van de kadastrale aanduiding van een perceel en de eigendomsgegevens daarvan, per aanvraag: het bedrag dat op grond van de Regeling Tarieven Kadaster door het Kadaster bij de gemeente in rekening wordt gebracht

 

4.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening, wordt een basisbedrag geheven van

347,80

 

Het basisbedrag wordt, afhankelijk van de vloeroppervlakte van het bouwwerk, vermeerderd met:

 

a.

voor oppervlakten van 1 m² tot en met 100 m²

244,45

b.

voor oppervlakten van 101 m² tot en met 500 m² per m²

2,30

c.

voor oppervlakten van 501 m² tot en met 1.000 m² een bedrag van

822,05

 

vermeerderd met per m²

0,70

d.

voor oppervlakten van 1.001 m² tot en met 5.000 m² een bedrag van

1.996,85

 

vermeerderd met per m²

0,11

e.

voor oppervlakten van 5.001 m² tot en met 50.000 m² een bedrag van

2.726,50

 

vermeerderd met per m²

0,03

f.

voor oppervlakten groter dan 50.000 m²

4.399,65

 

vermeerderd met per m²

0,01

g.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een tent

246,15

5.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het inzamelen van bedrijfsafval

111,75

6.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van de benodigde vergunningen voor de jaarvergunningactiviteiten winkeliersverenigingen (incl. meldingen)

535,55

7.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een begunstigende beschikking voor het parkeren van caravans, aanhangwagens en voertuigen t.b.v. een autobedrijf:

 

a.

voor 2 weken

53,60

b.

voor 1 jaar

107,55

c.

voor 3 jaar

159,65

8.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning tot het hebben van een container op de openbare weg:

 

a.

voor 1 week

34,35

b.

voor 2 weken

61,75

c.

voor 1 maand

125,80

d.

voor 2 maanden

194,40

e.

voor 3 maanden

240,15

f.

voor 4 maanden

280,20

g.

voor 5 maanden

325,95

h.

voor 6 maanden

343,10

9.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning tot het hebben van een bouwplaats, bestaande uit een container, een bouwkeet en een mobiel toilet, op de openbare weg:

 

a.

voor 1 week

42,90

b.

voor 2 weken

77,20

c.

voor 1 maand

157,25

d.

voor 2 maanden

243,05

e.

voor 3 maanden

300,25

f.

voor 4 maanden

350,25

g.

voor 5 maanden

407,40

h.

voor 6 maanden

428,90

10.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het hebben van een reclameobject:

 

a.

voor het parkeren van een reclamevoertuig

159,65

b.

voor een ander reclameobject met een tijdelijk karakter

159,65

c.

voor een ander reclameobject met een permanent karakter

315,95

11.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing om in de buitenlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 

a.

voor een dag

53,60

b.

meerdere dagen

107,15

c.

voor een jaar of meerdere jaren

159,65

12.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het, in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf, afleveren van vuurwerk, dan wel ter aflevering aanwezig te houden.

159,65

13.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor het aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen.

53,90

14.

Voor het in behandeling nemen van een andere begunstigde beschikking ingevolge de A.P.V.

 

a.

met een tijdsduur van een dag

53,60

b.

met een tijdsduur van meer dan een dag, doch minder dan een jaar

159,65

c.

met een tijdsduur van een jaar

315,95

15.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het plaatsen van een voorwerp op de weg ten behoeve van het verstrekken van informatie, het geven van voorlichting of andere activiteiten zonder commerciële doeleinden, geldig voor:

 

a.

een dag

53,60

b.

meerdere dagen, doch minder dan een jaar

79,65

c.

een jaar

158,05

16.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor kamerverhuur

316,20

Toelichting Legesverordening 2024

Artikel 8 Vrijstellingen

De vrijstelling, genoemd in artikel 8, onderdeel e en onderdeel g, zijn in de in de Legesverordening 2024 opgenomen omdat gemeenten verplicht zijn deze vrijstellingen toe te passen.

In de tabel hieronder is opgenomen:

 • -

  het onderdeel van artikel 8 waarin de facultatieve vrijstelling is opgenomen

 • -

  de omschrijving van de facultatieve vrijstelling

 • -

  de motivering van de facultatieve vrijstelling

 

Omschrijving

Motivering

a

stukken afgegeven, of diensten verricht in het persoonlijk belang van personen die door een verklaring van de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats van hun onvermogen doen blijken, onverminderd hetgeen hieromtrent is bepaald in deze verordening;

Algemeen belang. Armoedebestrijding.

b

bewijzen van in leven zijn strekkende tot het ontvangen van pensioenen of lijfrenten of andere periodieke uitkeringen ten laste van een publiekrechtelijk lichaam of een bij de wet ingesteld pensioenfonds;

Algemeen belang. Bestaanszekerheid inwoners.

c

stukken, opgaven, inlichtingen, onderzoeken en dergelijke welke krachtens wettelijk voorschrift moeten worden verstrekt of verricht;

Algemeen belang. Geen sprake van een dienst, zoals bedoeld in artikel 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet

d

stukken en nasporingen, gevraagd in het algemeen belang door of vanwege de Staat der Nederlanden, de provincie, andere gemeenten, alsmede door of vanwege de vertegenwoordigers van vreemde mogendheden hier te lande;

Algemeen belang.

f

een vergunning voor het plaatsen van openbare aankondigingen op, aan of in de nabijheid van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet een vergunning is verleend, voor zover die aankondigingen een relatie hebben met het bevolkingsonderzoek;

Algemeen belang. Volksgezondheid.

h

het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de artikelen 1.35.6., 3.19.15., 3.6.1. of 3.6.2. van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers en die voldoet aan door het college van burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden;

Algemeen belang. Goed doel.

i

het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de artikelen 2.4., 2.5., 2.6., 2.8., 2.9. en 2.46.a. van de bij deze verordening behorende tarieventabel, voor zover de aanvraag een vergunning betreft voor het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen.

Algemeen belang. Duurzaamheid.