Subsidieregeling verwijderen rookkanalen, kachels en open haarden gemeente Horst aan de Maas

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling verwijderen rookkanalen, kachels en open haarden gemeente Horst aan de Maas

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas;

Gelet op:

 • artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Horst aan de Maas;

 • titel 4.2. Subsidies van de Algemene wet bestuursrecht;

 • het besluit van 18 juni 2020 waarbij wij ons hebben aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord;

Overwegende dat:

het voor de gezondheid van onze burgers, ondernemers en bezoekers nodig is de luchtkwaliteit te verbeteren door lokaal maatregelen te nemen die zorgen voor een vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Een belangrijke bron van fijnstof in de gebouwde omgeving is particuliere houtstook met inpandige haarden en kachels;

Besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling verwijderen rookkanalen, kachels en open haarden gemeente Horst aan de Maas

Artikel 1 Definities

Deze subsidieregeling verstaat onder:

 • a.

  aannemer: een persoon of onderneming die bedrijfsmatig bouwopdrachten uitvoert;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas;

 • c.

  eigenaar: natuurlijk persoon in bezit van een woning in de gemeente Horst aan de Maas;

 • d.

  open haard: een op het rookkanaal aangesloten, open vuurplaats of stookplaatsvoor het stoken van hout, ingericht voor (sfeer)verwarming;

 • e.

  houtkachel: een toestel voor lokale ruimteverwarming, vrijstaand of in het rookkanaal geplaatst, specifiek bedoeld om hout of houtachtige biomassa als vaste brandstof te verbranden;

 • f.

  pelletkachel: een moderne, volautomatisch gestuurde verbrandingskachel waarin houtpellets (geperste houtkorrels) verbrand worden;

 • g.

  rookkanaal: afvoersysteem voor open haarden, houtkachels of pelletkachels (afvoerkanaal of -leiding).

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op het verstrekken van subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Wie deze subsidie kan aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door een eigenaar van een woning, gelegen binnen de gemeente Horst aan de Maas, waarin een houtkachel, pelletkachel of open haard staat.

Artikel 4 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor het verwijderen van de in de woning aanwezige houtkachel, pelletkachel of open haard inclusief het verwijderen of onbruikbaar maken van het rookkanaal.

Artikel 5 Criteria

Subsidie wordt slechts verstrekt als:

 • a.

  de houtkachel, pelletkachel of open haard zowel op het moment van indienen van de aanvraag om subsidie als op moment van uitvoering van de subsidiabele activiteit gebruiksklaar is;

 • b.

  de houtkachel, pelletkachel of open haard binnenshuis is gelegen, en;

 • c.

  het rookkanaal tevens op minstens één verdiepingslaag boven de verdieping waar de houtkachel, pelletkachel of open haard is aangesloten, onbruikbaar wordt gemaakt of verwijderd wordt.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. In aanvulling op artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Horst aan de Maas dient aanvrager de aanvraag in via het aanvraagformulier op de gemeentelijke website, voorzien van de volgende bewijsstukken:

  • a.

   foto(‘s) van de huidige houtkachel, palletkachel of open haard en setting/omgeving. Uit de foto(‘s) moet onomstotelijk blijken dat dit de actuele situatie weergeeft;

  • b.

   offerte van een aannemer voor de uit te voeren subsidiabele activiteit;

  • c.

   eigendomsbewijs woning.

 • 2. Per adres kan maximaal één aanvraag op grond van deze regeling ingediend worden.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Aanvragen kunnen vanaf 15 januari 2024 worden ingediend.

Artikel 8 Hoogte subsidiebedrag en betaling

 • 1. De subsidie bedraagt 100% van de kosten met een maximum van € 1.500,- per aanvraag.

 • 2. De betaling van het subsidiebedrag vindt plaats na beoordeling van het verzoek om vaststelling. Er vindt geen bevoorschotting plaats.

Artikel 9 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 25.000 vanaf 15 januari 2024.

 • 2. De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag.

Artikel 10 Vaststelling subsidie

 • 1. De aanvrager dient uiterlijk zes maanden na verlening van subsidie op grond van deze regeling een verzoek tot subsidievaststelling in.

 • 2. Het verzoek om vaststelling dient te zijn vergezeld van de volgende bewijsstukken waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteit is uitgevoerd:

  • a.

   factuur van de werkzaamheden, waarin gespecificeerd is welke werkzaamheden zijn uitgevoerd;

  • b.

   foto(‘s) van de setting/omgeving na uitvoering van de subsidiabele activiteit. Op de foto moet duidelijk zijn dat de houtkachel, palletkachel of open haard is verwijderd, dat het plafond is dichtgemaakt (aan geheeld) en dat het rookkanaal op ten minste één andere verdieping onbruikbaar is gemaakt of verwijderd.

 • 3. In aanvulling op het tweede lid dient, als sprake is van meer dan 10 m3 sloopafval of een verdenking van asbest in het rookkanaal, het verzoek om vaststelling te zijn vergezeld van een geaccepteerde sloopmelding van de gemeente Horst aan de Maas.

Artikel 11 Verplichtingen

In aanvulling op artikel 11 van de Algemene subsidieverordening gemeente Horst aan de Maas houdt de subsidieontvanger gedurende ten minste vijf jaren na vaststelling van de subsidie de resultaten van de activiteit in stand.

Artikel 12 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 Algemene subsidieverordening gemeente Horst aan de Maas weigert het college de aanvraag als:

 • a.

  niet wordt voldaan aan de criteria als opgenomen in artikel 5;

 • b.

  voor hetzelfde adres eerder een subsidie op grond van deze subsidieregeling is verleend;

 • c.

  het subsidieplafond overschreden is.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling verwijderen rookkanalen, kachels en open haarden gemeente Horst aan de Maas’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 5 december 2023.

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

De burgemeester,

drs. R.F.I. Palmen

De secretaris,

mr. L.M.C. Beckers