Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon

Geldend van 15-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Harlingen, ieder voor zich;

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid en titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1 Aanwijzing Woo contactpersoon

De juridisch medewerker van het team Juridische Zaken aan te wijzen als Woo-contactpersoon, als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid;

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • 1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

  • 2. Dit besluit werkt terug tot en met 1 mei 2022.

Artikel 3 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit Woo contactpersoon van de gemeente Harlingen’.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad op 29 november 2023,

Voorzitter,

C.M. Sjerps

Griffier,

K.J. de Regt

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders op 10 oktober 2023,

secretaris,

S.G. van Gent

burgemeester,

C.M. Sjerps

Aldus besloten door de burgemeester op 2 oktober 2023,

burgemeester,

C.M. Sjerps