Aanvullend Beleidskader Hoofdstuk 4 Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanvullend Beleidskader Hoofdstuk 4 Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe

Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;

overwegende dat,

  • -

    met ingang van 1 januari 2024 een deel van de regels voor lozingsactiviteiten waarvoor het waterschap bevoegd gezag is en welke nu nog in de Waterwet en het Activiteitenbesluit milieubeheer staan, onderdeel gaan uitmaken van de op de Omgevingswet gebaseerde Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Eem;

  • -

    deze regels – de zogenaamde bruidschatregels - in hoofdstuk 4 van de Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe zijn opgenomen;

  • -

    het wenselijk is naast het krachtens de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving geldende beleidskader, het reeds door het waterschap opgesteld en geldend beleid voor lozingen afkomstig van wasplaatsen, tankplaatsen en ontijzeringsinstallaties, expliciet van toepassing te verklaren op het stellen van maatwerkvoorschriften en het verlenen van vergunningen voor deze lozingen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe;

gelet op de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe, artikel 4:81van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7, aanhef en sub h, van de Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe;

b e s l u i t e n het volgende beleidskader vast te stellen:

Aanvullend Beleidskader Hoofdstuk 4 Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe

Lozingen afkomstig van wasplaatsen, tankplaatsen en ontijzeringsinstallaties welke die onder de regels van hoofdstuk 4 van de Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe vallen, worden aanvullend getoetst aan het volgende beleidsdocument dan wel de geactualiseerde versie daarvan, voor zover van toepassing:

De beleidsregel lozingen buitengebied, vastgesteld op 7 december 2020, in werking getreden op 14 januari 2021.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe in de vergadering van 17 oktober 2023.

Drs. Ing. K.A. Blokland

secretaris

mr. S.H.M. Ornstein MCPm

dijkgraaf