Verordening op de heffing en de invordering van leges Sittard-Geleen 2024

Geldend van 13-12-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Sittard-Geleen 2024

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2023, met registratienummer Z/23/466786

gelet op het bepaalde in de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

Vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van leges Sittard-Geleen 2024

(Legesverordening Sittard-Geleen 2024)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • b.

   diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

  • c.

   stukken, opgaven of handelingen door openbare lichamen, ambtenaren en instellingen in het openbaar belang aangevraagd;

  • d.

   beschikkingen op bezwaar-, beroep- en verzoekschriften inzake plaatselijke belastingen;

  • e.

   het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

  • f.

   de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissingen op een verzoek om subsidie of uitkering uit de gemeentekas;

  • g.

   beschikkingen waarvoor reeds uit andere hoofde enige betaling aan de gemeente moet worden gedaan;

  • h.

   verleende vergunningen voor het houden van geldinzamelingen ten behoeve van instellingen van weldadigheid;

  • i.

   het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld onder 3.2.1 en 3.2.2, hoofdstuk 3, par 4, art 3.6 en art 3.71 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers en die voldoet aan door het college van burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden

 • 2. De vrijstelling genoemd in lid 1 onder c geldt niet voor de diensten genoemd in Hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel en de bij deze verordening behorende normprijzen bouwwerken 2024 en volgens de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen één maand na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. Betaling van de termijn zoals bedoeld in het eerste lid onder b is mogelijk via automatische incasso, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de Uitvoeringsregeling automatische incasso van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   Hoofdstuk 1, par 2 Reisdocumenten;

  • 2.

   Hoofdstuk 1, par 3 Rijbewijzen;

  • 3.

   Hoofdstuk 1, par 7, art 1.25a Verklaring omtrent Gedrag;

  • 4.

   Hoofdstuk 1, par 9, art 1.31 Wet op de Kansspelen.

een en ander voor zover met deze wijziging niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De “Legesverordening Sittard-Geleen 2023”, vastgesteld 15 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Sittard-Geleen 2024.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 8 november 2023.

De griffier

mr. N.A.P.G. Bisschoff

De voorzitter

mr. J.Th.C.M. Verheijen

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij legesverordening

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1 Burgerlijke stand

Paragraaf 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 3 Rijbewijzen

Paragraaf 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 5 Bestuursstukken

Paragraaf 6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 7 Overige publiekszaken

Paragraaf 8 Gemeentearchief Sittard-Geleen

Paragraaf 9 Bijzondere wetten

Paragraaf 10 Diversen

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2 Voorfase

Paragraaf 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 8 Overige activiteiten

Paragraaf 9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 11 Overige tarieven

Paragraaf 12 Modaliteiten

Paragraaf 13 Vermindering

Paragraaf 14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

Paragraaf 1 Horeca

Paragraaf 2 Seksbedrijven

Paragraaf 3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 4 Organiseren evenementen of markten

Paragraaf 5 Standplaatsen, niet van toepassing, loopt via aparte verordening marktgelden

Paragraaf 6 Huisvestingswet 2014, niet van toepassing

Paragraaf 7 Overige vergunningverlening

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Paragraaf 1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking, registratie of omzetting van een partnerschap'ql-cursor'>

1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie of omzetting van een partnerschap in een huwelijk

 

1.1.1

van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur:

 

a.

in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor Sittard*

€ 382,85

b.

een overige locatie ( exclusief huur kosten locatie)**

€ 382,85

c.

in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek*

€ 382,85

1.1.2

op zaterdag:

 

a.

in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor Sittard tussen 9.00 en 13.00 uur*

€ 854,20

b.

in een overige locatie tussen 10.30 en 16.30 uur (exclusief kosten huur locatie)**

€ 730,60

c.

in een bijzonder huis op grond van artikel 64 BW 1 tussen 9.00 en 13.30 uur**

€ 730,60

1.1.3

op zondag, een algemeen erkende feestdag, zoals bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet of buiten de in 1.1.1 en 1.1.2 aangegeven tijden. Voltrekking vindt plaats op aanvraag op een beschikbaar gestelde locatie of in een bijzonder huis:

€ 854,20

1.1.4

In afwijking van artikel 1.1.1 bedraagt het tarief voor een budgetverbintenis van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk*

 

a.

in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor Sittard van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur

€ 235,50

b.

in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor Sittard op vrijdag om 9.00 en om 9.30 uur

€ 235,50

1.1.5

in afwijking van artikel 1.1.1 vindt een kosteloze voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap plaats op dinsdag in een spreekkamer van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor Sittard om 9.00 en 9.15 uur*

 

1.1.6

In afwijking van 1.1.1. bedraagt het tarief voor een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie van de stadswinkel Geleen tijdens de openingstijden voor het publiek*

€ 90,60

 

* De stadswinkel Geleen en het stadskantoor Sittard zijn gesloten, indien de openstelling samenvalt met een algemeen erkende feestdag, zoals bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door het college aangewezen dagen dat het bureau niet of slechts gedeeltelijk geopend is.

 
 

** Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten, indien de openstelling samenvalt met een algemeen erkende feestdag, zoals bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet

 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.5.1

een aanvraag tot het beëdigen en eenmalig benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

€ 290,40

1.5.2

een aanvraag tot het eenmalig benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

€ 0,00

1.5.2.1

indien de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voldoet aan artikel 3 lid 4 van het Reglement burgerlijke stand van de gemeente Sittard-Geleen wordt in mindering gebracht op het tarief van 1.1.1.a, 1.1.1.b, 1.1.2.a, 1.1.2.b of 1.1.3

€ 100,00

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

1.6

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 40,50

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

1.7

Bij annulering of wijziging van een geplande voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk worden onderstaande tarieven gerekend.

 

1.7.1

Als de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak, wordt geannuleerd, worden voor de verrichte werkzaamheden leges in rekening gebracht, dit artikel geldt niet voor 1.1.5

 

a.

tot een maand voor de huwelijks- of registratiedatum worden de betaalde leges gerestitueerd, verminderd met een bedrag van

€ 100,00

b.

binnen een maand voor de huwelijks- of registratiedatum worden betaalde de leges gerestitueerd, verminderd met een bedrag van

€ 200,00

c.

indien niet is geannuleerd en betrokkenen niet zijn verschenen op de geplande datum en tijdstip, worden de betaalde leges niet gerestitueerd.

 

1.7.2

Als er een wijziging, anders dan annulering, optreedt, ongeacht de oorzaak, na de melding van het voorgenomen huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

a.

bedraagt het tarief per wijziging

€ 50,00

b.

bij wijzigingen binnen één week voor de voltrekking bedraagt het tarief per wijziging

€ 100,00

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

1.8

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van: een trouwboekje of partnerschapsboekje

 

a.

in gewone uitvoering

€ 23,70

b.

in luxe uitvoering

€ 38,55

Paragraaf 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

1.9

Aanvraag paspoorten en andere reisdocumenten

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een nationaal paspoort

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.9.4

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

1.10

Aanvraag Nederlandse identiteitskaart

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een Nederlandse identiteitskaart

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 70,35

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

Artikel 1.11 Modaliteiten

1.11

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve ven een aanvraag voor een reisdocument of een Nederlandse identiteitskaart:

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 53,00

b.

voor het bezorgen van een in de onderdelen artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9, 1.10 en artikel 1.11.a genoemde bedragen op een adres naar keuze in de regio in Nederland

€ 16,70

c.

voor het bezorgen van elk extra document , genoemd onder artikel 1.11.b. op hetzelfde adres, per extra document

€ 8,60

Paragraaf 3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

1.12

Het tarief bedraagt

 

a.

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen, of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

b.

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot omwisseling van een buitenlands rijbewijs in een Nederlands rijbewijs

€ 48,15

c.

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen, of omwisselen van een rijbewijs door een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven

€ 73,70

Artikel 1.13 Modaliteiten

1.13

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt vermeerderd als gevolg van:

 

a.

een spoedlevering per rijbewijs met

€ 34,10

b.

een 1e aanvraag ter verkrijging van een nieuw rijbewijs na vermissing van een eerder verstrekt rijbewijs, tenzij er sprake is van brand, diefstal door inbraak of overval van de persoon, met

 

c.

een 2e aanvraag ter verkrijging van een nieuw rijbewijs na vermissing van een eerder verstrekt rijbewijs, tenzij er sprake is van brand, diefstal door inbraak of overval van de persoon, met

 

d.

het uitreiken van het formulier gezondheidsverklaring ten behoeve van het rijbewijs

€ 10,40

Paragraaf 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14 Definities

1.14

Definities

 

1.14.1

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.14.2

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 17,65

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 17,65

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

1.17

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 8,25

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

1.18

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, persoonskaarten of andere archieven, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 25,50

Paragraaf 5 Bestuursstukken

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

1.20

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar betreffende de:

 

a.

raadstukken

€ 142,00

b.

commissiestukken

€ 106,45

c.

besluiten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders

€ 154,90

d.

Indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar naar tijdsgelang vastgesteld

 

Paragraaf 6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.22 Informatie uit registers

1.22

Het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het Kadastraal Register via Kadaster-On-Line:

 

a.

de door het Kadaster in rekening te brengen legeskosten

 

b.

een toeslag per kwartier voor het verstrekken van informatie

€ 19,30

Paragraaf 7 Overige publiekszaken

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

1.25

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

b.

tot het legaliseren van een handtekening of het waarmerken van documenten

€ 13,85

c.

tot afgifte van een lijkenpas (als bedoeld in artikel 11 en 12 van het Besluit op de Lijkbezorging)

€ 17,65

d.

tot het stellen van een andere termijn voor begraving of verbranding (als bedoeld in de Wet op de Lijkbezorging)

€ 17,65

Paragraaf 8 Gemeentearchief Sittard-Geleen

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

1.26

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de zich in het gemeentearchief Sittard-Geleen berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 20,00

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

1.27

Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 

1.27.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:*

 

a.

per afdruk voor formaat A4

€ 0,20

b.

per afdruk voor formaat A3

€ 0,25

1.27.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het scannen en afdrukken van afbeeldingen uit de beeldcollectie voor:

 

a.

het scannen van een afbeelding door een archiefmedewerker per afbeelding (maximaal A3)

€ 2,00

b.

het scannen van een afbeelding door een archiefmedewerker per afbeelding (maximaal A1)

€ 5,45

c.

het afdrukken van een scan op A4 of A3 fotopapier

€ 5,15

1.27.3

* voorafgaand aan de aanvraag als bedoeld onder 1.26 en 1.27 kan de aanvrager een prijsopgave vragen, indien een prijsopgave wordt uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de prijsopgave aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden

1.28

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitlenen van archiefbescheiden

€ 0,00

Paragraaf 9 Bijzondere wetten

Artikel 1.30 Leegstandwet

1.30

Leegstandwet

 

1.30.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 174,30

b.

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 174,30

1.30.2

Indien aanvragen als bedoeld in de artikelen 1.30.1 a en b gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. [Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.]

 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

1.31

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.31.1

voor een periode van twaalf maanden:

 

a.

indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt

€ 56,50

b.

indien de vergunning voor twee of meer kansspelautomaten geldt een vast bedrag van

€ 22,50

 

vermeerderd met het aantal kansspelautomaten maal het tarief van

€ 34,00

1.31.2

voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

 

a.

indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt

€ 226,50

b.

indien de vergunning voor twee of meer kansspelautomaten geldt een vast bedrag van

€ 90,50

 

vermeerderd met het aantal kansspelautomaten maal het tarief van

€ 136,00

1.31.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 53,25

1.31.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen

€ 768,15

1.31.5

Het bepaalde, genoemd in artikel 1.31.1 en 1.31.2, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 

 

1.32.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Algemene verordening ondergronds infrastructuren 2022 (grote werken)

 

a.

indien het een tracé betreft tot 500 m1

€ 434,95

b.

indien het een tracé betreft vanaf 500 m1 tot 1.000 m1

€ 869,95

c.

voor elke m1 boven de 1.000 m1 vermeerderd met

€ 0,15

1.32.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bevestiging als bedoeld in artikel 4, lid 2 van de van de Algemene verordening ondergronds infrastructuren 2022 betreffende werkzaamheden van niet-ingrijpende aard

€ 210,60

1.32.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een melding voor spoedeisende werkzaamheden c.q. calamiteiten als bedoeld in artikel 4, lid 3 van de van de Algemene verordening ondergronds infrastructuren 2022

€ 88,20

1.32.4

De legesheffing als bedoeld in de artikelen 1.32.1, 1.32.2 en 1.32.3 is niet van toepassing voor nutsbedrijven (stroom, gas en water).

 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

1.33

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

1.33.1

een Europese Gehandicaptenparkeerkaart

€ 116,40

1.33.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), alsmede artikel 5.6, lid 3 en artikel 5.8 lid 5 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen betreffende de hoogte, breedte, wieldruk, gewicht e.d. van motorvoertuigen of van een daardoor voortbewogen aanhangwagen

 

a.

indien de ontheffing voor één dag geldt

€ 11,65

b.

indien de ontheffing voor een kwartaal of een deel van een kwartaal geldt

€ 17,60

c.

indien de ontheffing voor een jaar geldt

€ 43,95

1.33.3

een ontheffing als bedoeld in art. 87 van de RVV 1990, zoals voetgangersgebieden, parkeerverboden, etc.

 

1.33.3.1

ingeval van verhuizing, bouwwerkzaamheden

 

a.

indien de ontheffing voor één dag geldt

€ 11,65

b.

indien de ontheffing voor een week of een deel van de week geldt

€ 20,30

c.

indien de ontheffing voor een maand of langer geldt, zijn de kosten per maand

€ 38,30

1.33.3.2

een ontheffing voor hulpdiensten (arts/verpleeg- en verloskundigen), indien de ontheffing voor een jaar of een gedeelte van een jaar geldt.

€ 40,80

1.33.3.3

een ontheffing voor bewoners t.b.v. parkeren eigen voertuig

 

a.

jaarontheffing voor het bereiken van de eigen parkeervoorziening

€ 0,00

b.

jaarontheffing blauwe zone

€ 40,80

1.33.3.4

indien de ontheffing onderdeel uitmaakt van een evenementenvergunning

€ 22,30

1.33.3.5

een ontheffing in alle overige gevallen ( met een maximum van een jaar)

 

1.33.3.5.1

indien de ontheffing voor een week of een deel van de week geldt

€ 20,30

1.33.3.5.2

indien de ontheffing voor een jaar geldt

€ 130,90

1.33.3.5.3

indien er meerdere ontheffingen worden aangevraagd, geldt onderstaande staffelmethode

 

a.

voor de 1e ontheffing (100%)

€ 130,90

b.

voor de 2e ontheffing (90%)

€ 117,95

c.

voor de 3e ontheffing (80%)

€ 105,00

d.

voor de 4e ontheffing (70%)

€ 91,80

e.

voor de 5e ontheffing (60%)

€ 78,55

f.

voor de 6e ontheffing (50%)

€ 65,60

g.

voor de 7e ontheffing en verder (40%)

€ 52,40

1.33.4

Verlies vignet e.d. ( muv diefstal)

 

a.

Verlies van vignet behorende bij ontheffing of parkeerproduct

€ 78,20

b.

verlies van transponder tbv Beweegbare Fysieke Afsluitingen ( zakpalen)

€ 29,35

1.33.5

Het tarief bedraagt ter zake het plaatsen en verwijderen van borden t.b.v. evenementen, als bedoeld in de Uitvoeringsregels inzake de feitelijke uitvoering van de Wegsleepverordening gemeente Sittard-Geleen 2014:

 

a.

Voor 1 bord

€ 68,45

b.

Voor elk volgend bord een bijtelling van

€ 39,80

1.33.6

Het tarief bedraagt ter zake de aanvraag en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ingevolge de vigerende "Beleidsregels inzake de aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen 2007" en het bepaalde in de BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer)

 

a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats

€ 24,60

b.

Voor de aanleg, inclusief 5-jaarlijkse toets en uiteindelijke intrekking en verwijdering van een toegekende individuele gehandicaptenparkeerplaats

€ 335,35

c.

Voor de wijziging van het kenteken van een reeds aangelegde individuele gehandicaptenparkeerplaats

€ 28,15

d.

Voor de verplaatsing van een reeds aangelegde individuele gehandicaptenparkeerplaats

€ 335,35

1.33.7

Van een ontheffing voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere (exceptionele) transporten

€ 49,70

1.33.8

Het tarief bedraagt terzake van het wijzigen van een ontheffing, parkeervergunning of parkeerabonnement (bijvoorbeeld als gevolg van een nieuw kenteken)

€ 10,80

1.33.9

Voor het vervoeren van personen in of op aanhangwagens en in laadruimten, zoals bedoeld in artikel 61b van het RVV 1990, indien de ontheffing voor een jaar of een gedeelte van een jaar geldt.

€ 40,15

Paragraaf 10 Diversen

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

1.34

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.34.1

afschriften, doorslagen, scans of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

a.

voor minder dan 6 pagina's

€ 0,00

b.

voor meer dan 6 pagina's, per pagina formaat A4 of kleiner

€ 0,20

c.

voor meer dan 6 pagina's, per pagina formaat A3 of groter

€ 0,25

 

Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

 

1.34.2

kopieën van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.34.1.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

a.

per kaart, tekening of lichtdruk

€ 2,00

b.

vermeerderd voor elke dm2 of gedeelte daarvan met

€ 0,05

 

tekeningen die op verzoek worden geplot bij derden de daadwerkelijke kosten

 

1.34.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 20,05

1.34.4

alle niet nader in deze tabel omschreven diensten, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 20,80

Artikel 1.35 Kinderopvang

1.35

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.35.1

een vergunning tot het in exploitatie nemen van een kinderdagverblijf (of BSO), peuterspeelzaal of gastouderbureau

€ 1.045,80

1.35.2

een vergunning tot het in exploitatie nemen van een gastouderopvang

€ 348,55

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Variabel tarief

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

 

2.1

Definities

 
 

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

2.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 

a.

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 

b.

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

c.

Omgevingsoverleg: het omgevingsoverleg is een proces waarin initiatiefnemers hun plan aan de gemeente kunnen voorleggen voordat de daadwerkelijke aanvraag in behandeling is genomen om van de gemeente te vernemen of het plan wenselijk en haalbaar is. Het omgevingsoverleg kan plaats vinden in een aantal stappen waaronder in voorkomende gevallen een beoordeling aan de intaketafel en één of meerdere beoordelingen aan de omgevingstafel, dan wel zonder intake- en/of omgevingstafel.

 
 

d.

Intaketafel: aan de intaketafel wordt de wenselijkheid van een initiatief dan wel aanvraag beoordeeld.

 
 

e.

Omgevingstafel: aan de omgevingstafel wordt de haalbaarheid van een initiatief dan wel aanvraag beoordeeld.

 
 

f.

Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 

2.1.4

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving: - onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567; - onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk; - onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 
 

2.1.5

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling worden de bouwkosten vastgesteld overeenkomstig de bijlage A Normprijzen bouwwerken 2024 behorende bij en een onlosmakelijk geheel vormend met deze legesverordening. Dit geldt eveneens indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt aangezien dit de prijs betreft die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Indien de overeenkomstig de bijlage A Normprijzen bouwwerken 2024 vaste gestelde bouwkosten hoger zijn dan de door de aanvrager van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen opgegeven bouwkosten, en deze verhoging door de aanvrager van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen niet redelijk wordt geacht, vindt nadat dit met een door de aanvrager over te leggen gespecificeerde aannemingsbegroting aannemelijk is gemaakt, naar billijkheid restitutie van teveel betaalde bouwleges plaats. Voor gebouwtypes waarin de bijlage niet voorziet, worden de bouwkosten berekend door een extern bureau, deskundig in het berekenen van bouwkosten.

 
 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

2.2

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

omgevingsoverleg;

 
 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 
 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 
 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 
 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 
 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 
 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 
 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

2.3

Bepaling van het tarief

 
 

2.3.1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 
 

2.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 
 

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 
 

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 
 

2.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

2.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

Paragraaf 2 Voorfase

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 

2.4

Tarieven omgevingsoverleg

 
 

2.4.1

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

2.4.1.1

voor een beoordeling zonder intake- en/of omgevingstafel

 
 

2.4.1.2

voor een beoordeling aan de intaketafel:

 
 

2.4.1.3

voor een beoordeling aan de omgevingstafel:

 
 

a.

voor een eerste beoordeling:

€ 1.500,00

 

b.

voor elke volgende beoordeling:

 
 

2.4.2

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk, als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, wordt, indien in het kader van een omgevingsoverleg een andere in dit hoofdstuk opgenomen dienst dient te worden uitgevoerd,

 
 

2.4.3

De tarieven vermeld in artikelen 2.4.1 en 2.4.2 worden niet in rekening gebracht als op andere wijze kostenverhaal is overeengekomen.

 
 

Paragraaf 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

2.5

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

indien de bouwkosten minder zijn of gelijk zijn aan € 100.000,00 een percentage van de bouwsom van:

 

2,000%

b.

indien de bouwkosten zijn gelegen tussen € 100.000,00 en € 2.500.000,01, een bedrag van € 2.000,00 verhoogd met een percentage van het deel tussen € 100.000,00 en € 2.500.000,01 van

 

1,500%

c.

indien de bouwkosten zijn gelegen tussen € 2.500.000,00 en € 5.000.000,01, een bedrag van € 38.000,00, verhoogd met een percentage van het deel tussen € 2.500.000,00 en € 5.000.000,01 van

 

1,500%

d.

indien de bouwkosten zijn gelegen tussen € 5.000.000 en € 7.500.000, 01 een bedrag van € 75.500,00, verhoogd met een percentage van het deel tussen € 5.000.000 en € 7.500.000,01 van

 

1,500%

e.

indien de bouwkosten zijn gelegen tussen € 7.500.000,00 en € 20.000.000,01 een bedrag van € 113.000,00, verhoogd met een percentage van het deel tussen € 7.500.000,00 en € 20.000.000,01 van

 

1,500%

f.

indien de bouwkosten zijn gelegen boven € 20.000.000,00, een bedrag van € 300.500,00 verhoogd met een percentage van de bouwkosten van

 

0,500%

g.

met dien verstande dat het tarief niet minder zal bedragen dan

€ 225,00

 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk en gronden (ruimtelijke deel)

 

2.6

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet,al dan niet bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het bouwwerk of gronden bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.6.1

voor een omgevingsplanactiviteit waarbij sprake is van een bouwactiviteit

 
 

a.

indien de bouwkosten minder zijn of gelijk zijn aan € 100.000,00 een percentage van de bouwsom van:

 

3,500%

b.

indien de bouwkosten zijn gelegen tussen € 100.000,00 en € 2.500.000,01, een bedrag van € 3.500,00 verhoogd met een percentage van het deel tussen € 100.000,00 en € 2.500.000,01 van

 

2,346%

c.

indien de bouwkosten zijn gelegen tussen € 2.500.000,00 en € 5.000.000,01, een bedrag van € 59.804,00 verhoogd met een percentage van het deel tussen € 2.500.000,00 en € 5.000.000,01 van

 

1,852%

d.

indien de bouwkosten zijn gelegen tussen € 5.000.000 en € 7.500.000,01, een bedrag van € 106.104,00 verhoogd met een percentage van het deel tussen € 5.000.000 en € 7.500.000,01 van

 

1,130%

e.

indien de bouwkosten zijn gelegen tussen € 7.500.000,00 en € 20.000.000,01 een bedrag van € 134.354,00 verhoogd met een percentage van het deel tussen € 7.500.000,00 en € 20.000.000,01 van

 

0,472%

f.

indien de bouwkosten zijn gelegen boven € 20.000.000,00, een bedrag van € 193.354,00 verhoogd met een percentage van de bouwkosten van

 

0,486%

g.

met dien verstande dat het tarief niet minder zal bedragen dan

€ 225,00

 

2.6.2

Onverminderd de voorgaande onderdelen van dit artikel wordt indien sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit het tarief verhoogd

 
 

2.6.2.1

voor activiteiten die overeenkomen met de gevallen zoals deze zijn opgenomen en opgesomd in bijlage B lijst BOPA:

 
 

a.

waarvan de bouwkosten lager zijn dan of gelijk zijn aan € 10.000 met

€ 225,00

 

b.

waarvan de bouwkosten hoger zijn dan € 10.000 met

€ 807,35

 

c.

voor overige activiteiten die niet overeenkomen met de gevallen zoals genoemd onder art 2.6.2.1.a en b met

€ 1.983,75

 

2.6.3

De tarieven genoemd onder art 2.6.1 worden in voorkomende gevallen verhoogd als volgt:

 
 

a.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

€ 202,65

 

b.

als sprake is van toepassing van de wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht, zoals bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, verhoogd met:

€ 202,65

 

2.6.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit bedraagt het tarief:

 
 

2.6.4.1

als er sprake is van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 225,00

 

2.6.4.2

als er sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

 
 

a.

voor activiteiten die overeenkomen met de gevallen zoals deze zijn opgenomen en opgesomd in bijlage B lijst BOPA:

€ 225,00

 

b.

in afwijking van art 2.6.4.2.a geldt voor een wijziging in het kader van commerciële activiteiten

€ 807,35

 

c.

voor overige activiteiten die niet overeenkomen met de gevallen zoals genoemd onder art 2.6.4.2.a en b

€ 1.983,75

 

2.6.5

De tarieven vermeld in art 2.6.2 en art 2.6.4 worden niet in rekening gebracht als kostenverhaal al op andere wijze is overeengekomen.

 
 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

2.7

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, voor een binnenplanse danwel een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 326,00

 

Paragraaf 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 

 
 

2.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, voor een binnenplanse danwel een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 14 van de Erfgoedverordening Sittard-Geleen in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit: voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument of voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 326,00

 

2.8.2

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de gemeentelijke Erfgoedverordening is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 • a.

  als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 • b.

  als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 
 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 

2.9

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument of voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 326,00

 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.10

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten,voor een binnenplanse danwel een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 20 van de Erfgoedverordening Sittard-Geleen in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 326,00

 
 

Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 
 

Artikel 2.11 Niet in gebruik

 
 

 
 

Paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

2.12

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in [artikel […] van het omgevingsplan of] paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor de activiteit verwerken polyesterhars:

€ 2.997,00

 

b.

voor de activiteit installeren gesloten bodemenergiesysteem:

€ 2.997,00

 

c.

voor de activiteit kweken maden van vliegende insecten:

€ 2.997,00

 

d.

voor de activiteit opslaan propaan of propeen:

€ 2.997,00

 

e.

voor de activiteit tanken met LPG:

€ 2.997,00

 

f.

voor de activiteit antihagelkanonnen:

€ 2.997,00

 

g.

voor de activiteit biologische agens:

€ 2.997,00

 

h.

voor de activiteit genetisch gemodificeerde organismen:

€ 2.997,00

 

i.

voor de activiteit opslaan dierlijke meststoffen:

€ 2.997,00

 

j.

voor de activiteit lozen in de bodem (vangnetvergunning):

€ 2.997,00

 

k.

voor de activiteit lozen in schoonwaterriool (vangnetvergunning):

€ 2.997,00

 

l.

voor een andere activiteit dan genoemd in de onderdelen a tot en met k:

€ 2.997,00

 

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.13

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.997,00

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid OF per milieubelastende activiteit]:

€ 2.997,00

 

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid OF per milieubelastende activiteit]:

€ 2.997,00

 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.14

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.997,00

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid OF per milieubelastende activiteit]:

 
 

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid OF per milieubelastende activiteit]:

€ 2.997,00

 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.15

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.997,00

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid OF per milieubelastende activiteit]:

€ 2.997,00

 

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid OF per milieubelastende activiteit]:

€ 2.997,00

 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.16

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.997,00

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid OF per milieubelastende activiteit]:

€ 2.997,00

 

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid OF per milieubelastende activiteit]:

€ 2.997,00

 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.17

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.997,00

 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit actitiviteiten leefomgeving)

 

2.18

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.997,00

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid OF per milieubelastende activiteit]:

€ 2.997,00

 

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid OF per milieubelastende activiteit]:

€ 2.997,00

 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

2.19

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.997,00

 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

2.20

Samenloop van milieubelastende activiteiten

 
 

2.20.1

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een categorie valt en de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft op al deze categorieën betrekking, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 
 

2.20.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 
 

Paragraaf 6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

2.21

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 405,30

 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

2.22

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 405,30

 

Paragraaf 7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 niet in gebruik

 
 

 
 

Artikel 2.24 niet in gebruik

 
 

 
 

Artikel 2.25 niet in gebruik

 
 

 
 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

2.26

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel [2:12] van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 656,20

 
 

De legesheffing als bedoeld in artikel 2.26 is niet van toepassing voor nutsbedrijven (stroom, gas en water).

 
 

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

2.27

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel [2:12] van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 333,05

 
 

Het tarief als bedoeld in artikel 2.27 wordt niet geheven voor vergunningaanvragen voor een mindervalide inrit.

 
 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

2.28

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: voor een binnenplanse danwel een buitenplanse omgevingsplanactiviteit al dan niet met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht

 

3,540%

 

van de kosten voor het het uitvoeren van een werk of werkzaamheden

 
 
 

met dien verstande dat het tarief niet minder zal bedragen dan

€ 225,00

 

Paragraaf 8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 niet in gebruik

 
 

 
 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

2.30

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 333,05

 

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

2.31

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4.15 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame met uitzondering van handelsreclame op een daarvoor bestemde bouwkundige voorziening zoals een reclamezuil, reclamebord, bilboard of dergelijke.’

€ 326,00

 

Artikel 2.32 Aansluiting rioolrecht

 

2.32

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een recht tot het direct of indirect aansluiten van een eigendom op de gemeentelijke openbare riolering bedraagt

€ 98,40

 

Artikel 2.33 Omgevingsplan activiteit: geluidwaarde

 

2.33

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit betreffende het vaststellen van een hogere geluidwaarde als bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving

€ 303,95

 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 

2.34

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 
 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 182,55

 

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 182,55

 

Paragraaf 9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

2.35

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 
 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 • 1.

  het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 2.

  bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 3.

  het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 • 4.

  het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; per maatwerkvoorschrift:

€ 1.998,00

 

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 1.998,00

 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

 
 

2.36.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 
 

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 1.998,00

 

b.

twee tot vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid OF per milieubelastende activiteit]:

€ 1.998,00

 

c.

vijf of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid OF per milieubelastende activiteit]:

€ 1.998,00

 

2.36.2

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.998,00

 

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

2.37

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.998,00

 

Paragraaf 10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 
 

 
 

2.38.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 
 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 1.998,00

 

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

€ 1.998,00

 

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief,:

€ 1.998,00

 

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief:

€ 1.998,00

 

2.38.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Paragraaf 11 Overige tarieven

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

2.39

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

 
 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 

2.40

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 
 

a.

In afwijking van artikel 2:40 worden, indien sprake is van een geringe wijziging en van de eerder verleende omgevingsvergunning nog geen gebruik is gemaakt of de aanvraag wegens onvolledigheid niet in behandeling is genomen of de aanvraag is geweigerd, de oorspronkelijke leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is op basis van de aanvraag nieuwe omgevingsvergunning, met dien verstande dat altijd een bedrag resteert van:

€ 225,00

 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

2.41

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 98,40

 

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 

2.42

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 98,40

 

Artikel 2.43 niet in gebruik

 
 

 
 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

2.44

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 

2.45

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan,:

€ 10.133,00

 
 

tenzij kostenverhaal op een andere wijze is overeengekomen

 
 

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

2.46

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 98,40

 

Paragraaf 12 Modaliteiten

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 

2.47

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, bedraagt het tarief van de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges:

 

150,000%

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

2.48

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 
 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 4.995,00

 

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 4.995,00

 

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 4.995,00

 

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

2.49

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 
 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 182,55

 

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 182,55

 

c.

voor de beoordeling van een programma van eisen voor archeologisch veldonderzoek

€ 2.229,25

 

d.

voor de beoordeling van een geluid-, geur-, of luchtrapport

€ 303,95

 

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 202,65

 

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 1.519,95

 

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 202,65

 

Artikel 2.50 Advies

 
 

 
 

2.50.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen:

 • 1.

  in het kader van het omgevingsoverleg;

 • 2.

  over de aanvraag om een omgevingsvergunning, of;

 • 3.

  een ander besluit op grond van de Omgevingswet

 
 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 1.215,95

 

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit als bedoeld in de Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Sittard-Geleen dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

 
 

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Sittard-Geleen in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

 
 

d.

voor een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en/of de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg

€ 603,95

 

e.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met d: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.50.2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Artikel 2.51 Instemming

 
 

 
 

2.51.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

a.

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming: het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 
 

Paragraaf 13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 
 

 
 

2.52.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering van de voor het omgevingsoverleg geheven leges bedraagt:

 

100,000%

2.52.2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 • a.

  voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 • b.

  in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 • c.

  binnen 12 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 
 

Artikel 2.53 niet in gebruik

 
 

 
 

Paragraaf 14 Teruggaaf

Artikel 2.54 niet in gebruik

 
 

 
 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

2.55

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges bedraagt:

 

90,000%

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

2.56

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

75,000%

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

50,000%

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

25,000%

d.

indien de aanvraag op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken bedraagt de teruggaaf in afwijking van lid a, b en c:

 

100,000%

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

2.57

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

50,000%

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

25,000%

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

15,000%

d.

indien de aanvraag op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken bedraagt de teruggaaf in afwijking van lid a, b en c:

 

100,000%

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

2.58

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen twee jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges bedraagt:

 

12,500%

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

2.59

 
 
 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges bedraagt:

 

50,000%

 

Onder een weigering bedoeld in artikel 2.59.a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

2.60

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

2.61

Een bedrag minder dan € […] wordt niet gerestitueerd.

€ 225,00

 

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Paragraaf 1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 

Het tarief bedraagt voor in het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen] (Exploitatie horecabedrijf)

 

a.

exclusief terras op of aan de weg

€ 813,30

b.

inclusief terras op of aan de weg

€ 900,50

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:29, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen]

€ 102,90

3.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in 2.28a.2 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen (melden leidinggevende)

€ 196,65

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor in het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

€ 813,30

 

Voor een aanvraag als bedoeld onder 3.2.a van deze tarieventabel worden geen leges in rekening gebracht als er sprake is van gelijktijdige besluitvorming op een aanvraag als genoemd onder 3.1.1. a. en b.

 

b.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4 lid 4 van de Alcoholwet

€ 116,15

c.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (wijziging inrichting)

€ 204,95

d.

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 204,95

 

Voor een wijzigingsaanvraag als bedoeld onder 3.2.d van deze tarieventabel worden geen leges in rekening gebracht als er sprake is van gelijktijdige besluitvorming op een wijzigingsaanvraag als genoemd onder 3.1.3

 

e.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 116,15

Paragraaf 2 Seksbedrijven

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen

 

a.

voor een escortbedrijf

€ 2.324,15

b.

voor een seksinrichting

€ 2.324,15

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen, waaronder een wijziging bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen:

 

a.

voor een escortbedrijf

€ 406,60

b.

voor een seksinrichting

€ 406,60

Paragraaf 3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

a.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenwet of krachtens de Winkeltijdenwet vastgestelde verordeningen, niet zijnde een ontheffing voor een avondwinkel

€ 47,05

b.

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.5.a bedoelde ontheffing

€ 23,40

c.

tot het verlenen van een ontheffing voor een avondwinkel

€ 353,45

 

 
 

 

Paragraaf 4 Organiseren evenementen of markten

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

a.

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 143,70

b.

een herdenkingsplechtigheid

€ 71,65

c.

een braderie

€ 143,70

d.

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 12,45

e.

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

€ 41,65

f.

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen

€ 71,65

g.

een vechtsportwedstrijd of -gala als bedoeld in [artikel 2:24, tweede lid, onder g, van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen]

€ 143,70

Artikel 3.7 Organiseren markt

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.7.1

voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel [5:23] van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 71,65

3.7.2

voor het afnemen van elektriciteit uit de gemeentelijke verdeelkasten in samenhang met een vergunning zoals onder 3.6 en 3.7 worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

 

a.

Per dag voor daltarief

€ 5,75

b.

Per dag voor hoogtarief

€ 11,65

Paragraaf 5 Standplaatsen, niet van toepassing, loopt via aparte verordening marktgelden

Paragraaf 6 Huisvestingswet 2014, niet van toepassing

Paragraaf 7 Overige vergunningverlening

Artikel 3.18 Niet benoemd besluit op aanvraag

3.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.18.1

tot het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg als bedoeld in artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen

€ 39,10

3.18.2

tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen

€ 102,80

3.18.3

voor het afnemen van elektriciteit uit de gemeentelijke verdeelkasten in samenhang met een vergunning zoals onder 3.20 worden de volgende tarieven op basis van 1 dag per week in rekening gebracht:

 

3.18.3.1

Per maand voor daltarief

€ 25,55

3.18.3.2

Per maand voor daltarief

€ 50,60

3.18.3.3

Per maand voor daltarief

€ 308,45

3.18.3.4

Per jaar voor hoogtarief

€ 618,70

3.18.4

tot het verlenen van een ontheffing om ten behoeve van het publiek als straatartiest, draaiorganist, straatmuzikant, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te mogen treden als bedoeld in artikel 2:9 Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen:

 

a.

met een geldigheidsduur van een dag

€ 7,45

b.

met een geldigheidsduur van een week

€ 14,85

c.

met een geldigheidsduur van een jaar

€ 116,15

3.18.5

tot het verlenen van een vergunning voor het ter beschikking stellen, dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig houden van consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen

€ 174,30

3.18.6

tot het verlenen van een vergunning voor inzameling van geld of goederen of leden- of donateurwerving als bedoeld in artikel 5:13 Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen

€ 15,55

3.18.7

Het tarief bedraagt voor het afgeven van vergunningen/ontheffingen/verklaringen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen en andere wettelijke regelingen waarvoor in deze tabel geen tarief is opgenomen:

 

a.

voor één dag

€ 11,60

b.

voor een week of een deel van een week

€ 23,35

c.

voor een maand of een deel van een maand

€ 47,10

d.

voor een jaar of een deel van een jaar

€ 94,35

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen van 9 november 2023, nr. Z/23/466786

De griffier,

mr. N.A.P.G. Bisschoff

De voorzitter,

mr. J.Th.C.M. Verheijen

Bijlage 2 Normprijzen bouwkosten 2024

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling