Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Sittard-Geleen 2024

Geldend van 13-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Sittard-Geleen 2024

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2023, met registratienummer Z/23/466786

Gelet op het bepaalde in artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet,

b e s l u i t :

Vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechtenSittard-Geleen 2024

(Verordening lijkbezorgingsrechten Sittard-Geleen 2024)

Artikel 1. Definities

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   begraafplaatsen: de begraafplaatsen, Broeksittard, Geleen-Zuid en Papenhoven alsmede de begraaf- en gedenkparken Lahrhof, Vouersveld en Lindenheuvel;

  • b.

   graf:

   • 1.

    traditioneel graf: een zandgraf of keldergraf;

   • 2.

    natuurlijk graf: een graf voor het begraven van lijken in een groene bosachtige omgeving, waarbij geen gedenktekens worden geplaatst en nabestaanden geen onderhoud hoeven uit te voeren;

  • c.

   keldergraf: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; keldergraven kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

  • d.

   asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

  • e.

   urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

  • f.

   particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • 1.

    het doen begraven en begraven houden van lijken;

   • 2.

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • 3.

    het doen verstrooien van as;

  • g.

   particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • 1.

    het doen begraven en begraven houden van lijken van personen jonger dan 12 jaar;

   • 2.

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen met dien verstande dat alleen as van een overleden persoon jonger dan 12 jaar kan worden bijgezet;

   • 3.

    het doen verstrooien van as met dien verstande dat alleen as van een overleden persoon jonger dan 12 jaar verstrooid kan worden;

  • h.

   algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

  • i.

   koopgraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht in het verleden is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken voor onbepaalde tijd;

  • j.

   particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • 1.

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • 2.

    het doen verstrooien van as;

  • k.

   algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

  • l.

   particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • m.

   particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

  • n.

   verstrooiingsplaats: een daartoe aangewezen plaats waarop as wordt verstrooid;

  • o.

   grafbedekking: gedenktekens en/of beplanting op een graf gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

  • p.

   beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

  • q.

   rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

  • r.

   urnenmuur: bouwwerk voor het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  • s.

   huur: wanneer aan een natuurlijk of rechtspersoon voor een bepaalde termijn het uitsluitend recht wordt verleend;

  • t.

   gedachtenisplaatje: een herdenkingsplaatje wat bevestigd kan worden op een herdenkingszuil bij de verstrooiingsplaats. Ter nagedachtenis van de overledene;

  • u.

   graftype: graf, plaats of ruimte waar volgens bepaalde voorwaarden lijken kunnen worden begraven en begraven worden gehouden, asbussen kunnen worden bijgezet en bijgezet worden gehouden en as kan worden verstrooid;

  • v.

   termijn: de periode waarvoor de rechten worden geheven.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam “lijkbezorgingsrechten” worden rechten geheven voor het gebruik van een begraafplaats en voor de door het gemeentebestuur verleende diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

 • 1. De rechten worden niet geheven voor het lichten van een stoffelijk overschot of asbus op rechterlijk gezag.

 • 2. De in de tarieventabel onder hoofdstuk 2 opgenomen rechten worden niet geheven voor het begraven van een als levenloos aangegeven kind of voor het begraven van een binnen één maand na de geboorte overleden kind dat met het stoffelijk overschot van de moeder in één kist wordt begraven.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van de in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten die niet per jaar geheven worden is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7. Wijze van heffing

De rechten worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. Betaling van de termijn zoals bedoeld in het eerste lid is mogelijk via automatische incasso, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de Uitvoeringsregeling automatische incasso van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Overgangsrecht

De “Verordening lijkbezorgingsrechten Sittard-Geleen 2023”, vastgesteld op 15 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten Sittard-Geleen 2024”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 8 november 2023.

De griffier

mr. N.A.P.G. Bisschoff

De voorzitter

mr. J.Th.C.M. Verheijen

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingrechten 2024

Hoofdstuk 1 Algemeen

 • 1.1

  Wanneer de in deze tabel genoemde rechten betrekking hebben op lijken dan wel as van kinderen, ouder dan 1 jaar doch niet ouder dan 12 jaar, worden de tarieven verminderd met 50% indien in deze tarieventabel geen bijzonder tarief ter zake is opgenomen.

 • 1.2

  Wanneer de in deze tabel genoemde rechten betrekking hebben op lijken dan wel as van kinderen niet ouder dan 1 jaar, worden de tarieven verminderd met 75% indien in deze tarieventabel geen bijzonder tarief ter zake is opgenomen.

Hoofdstuk 2 Rechten voor begraven van lijken, bijzetten van asbussen of verstrooien van as. Alsmede het gebruik van graven.

Hoofdstuk:

Omschrijving:

tarief

2

Voor de uitgifte van een particulier graf en uitsluitend recht tot begraven c.q. het bijzetten van asbussen in dat graf gedurende 20, 50 of 100 jaren.

 

2.1

Voor de uitgifte van een 1 diep particulier graf.

Voor een tijdsduur van 20 jaren.

€ 2.566,80

2.1.1

Voor de uitgifte van een particulier kindergraf.*

Voor een tijdsduur van 20 jaren

€ 1.849,80

2.2

Voor de uitgifte van een 2 of 3 diep particulier graf.

Voor een tijdsduur van 20 jaren.

€ 2.718,00

2.2.1

Voor het begraven van een lijk in een keldergraf.

Voor een tijdsduur van 20 jaren.

€ 1.962,60

2.3

Voor de uitgifte van een graf voor bijzetting van een 2e of 3e lijk. Het grafrecht wordt verrekend conform hoofdstuk 5.

€ 1.283,40

2.4

Het ondergronds bijzetten van de eerste asbus in een particulier urnengraf of urnennis.

Voor een tijdsduur van 10 jaren.

€ 988,80

2.5

Het bijzetten van de eerste asbus in urnennis.

Voor een tijdsduur van 10 jaren.

€ 988,80

2.6

Het ondergronds of bovengronds bijzetten van een tweede asbus (en verder) in een particulier graf, particulier kindergraf, particulier urnengraf, urnennis.

Voor een tijdsduur van 10 jaren.

€ 988,80

2.7

Het bijzetten van een urn in een bestaand graf, urnengraf/ nis. Het grafrecht wordt verrekend conform hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.

€ 228,60

2.8

Voor de uitgifte van een particulier graf en uitsluitend recht tot begraven in een graf 1 tot en met 3 diep. Voor een tijdsduur van 50 jaren.

€ 4.303,20

2.9

Voor de uitgifte van een particulier graf en uitsluitend recht tot begraven in een graf 1 tot en met 3 diep.

Voor een tijdsduur van maximaal 100 jaren.

€ 8.266,20

2.10

Het verstrooien van as op een particulier graf of particulier kindergraf.

€ 177,60

2.11

Het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats inclusief gedachtenisplaatje.

€ 177,60

* Bijzonder tarief conform hoofdstuk 1.

Hoofdstuk 3 Verhoging buitengewone uren

 • 3.1

  De begrafeniskosten worden verhoogd met:

  • 3.1.1

   50% indien begraving of bijzetting. Bijzetting asbus of verstrooiing plaatsvindt buiten de door burgemeester en wethouders aangewezen gewone arbeidstijden;

  • 3.1.2

   100% indien begraving of bijzetting zijnde. Bijzetting asbus verstrooiing plaatsvindt op een zondag of op een algemeen erkende feestdag.

 • 3.2

  Indien begraving of bijzetting geschiedt krachtens enige wetsbepaling of ter uitvoering van een door een bevoegde autoriteit gegeven last, vindt geen verhoging plaats.

Hoofdstuk 4 Verlengen grafrechten

Hoofdstuk:

Omschrijving:

tarief

4

Het verlengen van grafrechten m.b.t. een particulier graf, kindergraf, urnengraf of urnennis met een termijn gedurende 1,2, 3, 5,10 of 20 jaren.

 

4.1

Voor het verlengen van uitsluitend recht met een termijn van 20 jaar:

 

4.1.1

Particulier graf

€ 1.796,40

4.1.2

Particulier kindergraf*

€ 898,20

4.1.3

Particulier urnengraf of urnennis

€ 898,20

4.1.4

Verlengen gedachtenisplaatje op herdenkingszuil verstrooiingsplaats

€ 31,20

 

 

4.2

Voor het verlengen van uitsluitend recht met een termijn van 10 jaar:

 

4.2.1

Particulier graf

€ 1.056,60

4.2.2

Particulier kindergraf*

€ 528,60

4.2.3

Particulier urnengraf of urnennis

€ 528,60

4.2.4

Verlengen gedachtenisplaatje op herdenkingszuil verstrooiingsplaats

€ 28,80

 

 

4.3

Voor het verlengen van uitsluitend recht met een termijn van 5 jaar:

 

4.3.1

Particulier graf

€ 740,40

4.3.2

Particulier kindergraf*

€ 370,20

4.3.3

Particulier urnengraf of urnennis

€ 370,20

4.3.4

Verlengen gedachtenisplaatje op herdenkingszuil verstrooiingsplaats

€ 20,40

 

 

4.4

Voor het verlengen van uitsluitend recht met een termijn van 3 jaar:

 

4.4.1

Particulier graf

€ 475,80

4.4.2

Particulier kindergraf*

€ 237,60

4.4.3

Particulier urnengraf of urnennis

€ 237,60

4.4.4

Verlengen gedachtenisplaatje op herdenkingszuil verstrooiingsplaats

€ 9,60

 

 

4.5

Voor het verlengen van uitsluitend recht met een termijn van 2 jaar:

 

4.5.1

Particulier graf

€ 343,20

4.5.2

Particulier kindergraf*

€ 171,60

4.5.3

Particulier urnengraf of urnennis

€ 171,60

4.5.4

Verlengen gedachtenisplaatje op herdenkingszuil verstrooiingsplaats

€ 9,00

 

 

4.6

Voor het verlengen van uitsluitend recht met een termijn van 1 jaar:

 

4.6.1

Particulier graf

€ 184,80

4.6.2

Particulier kindergraf*

€ 79,20

4.6.3

Particulier urnengraf of urnennis

€ 79,20

4.6.4

Verlengen gedachtenisplaatje op herdenkingszuil verstrooiingsplaats

€ 5,40

 

* Bijzonder tarief conform hoofdstuk 1

 

Hoofdstuk 5 Bijhuren in verband met bijzetten

 • 5.1

  Indien de begraving in een graf van het tweede respectievelijk derde lijk plaatsvindt op een tijdstip gelegen binnen 10 jaren voor het einde van de oorspronkelijke termijn, wordt deze termijn verlengd tot 10 jaren vanaf de laatste bijzetting. Met betrekking tot deze verlenging wordt een gedeelte geheven van het recht, vermeld in hoofdstuk 4, onderdeel 4.1, evenredig aan de termijn gelegen tussen het einde van de oorspronkelijke termijn en het einde van de in verband met de laatste bijzetting verlengde termijn.

 • 5.2

  Indien een asbus wordt bijgezet op een tijdstip binnen 10 jaren voor het einde van de oorspronkelijke termijn wordt deze termijn verlengd tot 10 jaar vanaf de laatste bijzetting. Met betrekking tot deze verlenging wordt een gedeelte van het in hoofdstuk 4, onderdeel 4.1 vermelde recht geheven, berekend over de termijn vanaf het einde van de oorspronkelijke termijn tot het einde van de termijn van de bij te zetten asbus.

 • 5.3

  Voor bestaande koopgraven wordt bij iedere nieuwe bijzetting/begraving geen aanvullend recht geheven.

 • 5.4

  Indien een koopgraf wordt omgezet in een huurgraf, dan is het recht genoemd in onderdeel 4.1 van toepassing.

Hoofdstuk 6 Rechten plaatsen graftekens.

Hoofdstuk:

Omschrijving:

Tarief

6

Rechten plaatsen graftekens

 

6.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben, plaatsen of vernieuwen van een grafbedekking in de vorm van een gedenkteken zoals bedoeld in de vigerende “Beheerverordening algemene begraafplaatsen” wordt geheven:

 

6.2

Voor een gedenkteken op een particulier graf, particulier kindergraf of een particulier urnengraf.

€ 226,20

6.3

Voor een gedenkteken in de vorm van een tegel op een particulier urnengraf of urnennis

€ 151,20

6.4

Voor een gedenkteken op een algemeen graf, algemeen kindergraf of een algemeen urnengraf.

€ 151,20

Hoofdstuk 7 Lichten

Hoofdstuk:

Omschrijving:

Tarief

7

Lichten, herbegraven, terugplaatsen van een lijk of asbus:

 

7.1

Voor het lichten van een lijk binnen de grafrusttermijn van 10 jaren (in geval van herbegraven in hetzelfde graf, overbrenging naar een ander graf op een andere begraafplaats of crematorium binnen de gemeente Sittard-Geleen) wordt geheven.

€ 2.597,40

7.1.1

Het tarief 7.1 wordt verhoogd met 50%, indien de overbrenging plaats vindt binnen de tijd van twee jaren na het overlijden

 

7.2

Voor het lichten van een lijk na de grafrusttermijn (in geval van herbegraven in een ander graf of overbrenging naar een ander graf op een andere begraafplaats of crematorium binnen de gemeente Sittard-Geleen) wordt geheven

€ 2.094,00

7.3

Voor het lichten en herbegraven van een lijk na de grafrusttermijn in hetzelfde graf.

€ 697,80

7.4

Voor het lichten van een asbus uit een urnennis

€ 151,20

7.5

Voor het lichten (ondergronds) van een asbus uit een particulier graf, particulier kindergraf of particulier urnengraf

€ 226,20

7.6

Voor het lichten (bovengronds) van een asbus op een particulier graf of particulier kindergraf

€ 151,20

7.7

Wanneer het terugplaatsen van de asbus onmiddellijk volgt na het lichten van de asbus wordt het tarief onder 7.4, 7.5 en 7.6 verhoogd met een toeslag van 50%.

 

7.8

Indien een lijk of asbus uit een graf wordt overgebracht naar een andere graf en het ontruimde graf ter beschikking van de gemeente komt, wordt het volgens hoofdstuk 4 verschuldigde recht geheven voor het nieuwe graf verminderd met een aan het nog resterende deel van de termijn evenredig gedeelte van het ten tijde van de overbrenging geldende recht voor het vrijkomende graf.

 

7.9

Bij het overbrengen van een lijk of asbus uit een graf naar een andere niet door de gemeente geëxploiteerde begraafplaats of crematorium, wordt 75% van het voor dit graf ingevolge hoofdstuk 4 of hoofdstuk 5 betaalde recht gerestitueerd, berekend over de nog niet verlopen termijn.

 

Hoofdstuk 8 Onderhoudsvrije graven jaarlijks onderhoud.

8.1

Pakket 1

 • -

  Schoonmaken van grafteken twee keer per jaar. In het voorjaar en najaar (Allerheiligen en Allerzielen).

€ 61,80

8.2

Pakket 2

 • -

  Schoonmaken van grafteken vier keer per jaar. In het voorjaar, zomer, najaar (Allerheiligen en Allerzielen) en winter (kerstperiode).

€ 124,20

8.3

Pakket 3 voor gesloten grafteken (met liggende dekplaat)

 • -

  Schoonmaken van graf vier keer per jaar: in het voorjaar, zomer, najaar (Allerheiligen en Allerzielen) en winter (kerstperiode).

 • -

  Twee keer per jaar een boeket, een bloemstuk met Allerheiligen/ Allerzielen en een kerststuk in de kerstperiode.

€ 256,80

8.4

Pakket 4 voor open grafteken (zonder dekplaat)

 • -

  Schoonmaken van graf vier keer per jaar: in het voorjaar, zomer, najaar (Allerheiligen en Allerzielen) en winter (kerstperiode)

 • -

  Keuze aanplant in overleg:

  Wisselende beplanting (in het voorjaar met zomergoed en in de winterperiode violen);

Vaste planten.

 • -

  Plantvak wordt onderhouden.

 • -

  Twee keer per jaar een boeket, een bloemstuk met Allerheiligen/ Allerzielen en een kerststuk in de kerstperiode.

€ 312,00

 

Voor bovenstaande pakketten gelden de volgende uitgangspunten:

Boeket ter waarde van € 25,00.

Bloemstuk Allerheiligen/ Allerzielen ter waarde van € 35,00

Kerststuk ter waarde van € 35,00

Zomergoed / wintergoed of vaste planten ter waarde van € 50,00

 

Hoofdstuk 9 Reserveren grafruimte

9.0

Het is mogelijk om een vrijgekomen particulier graf, particulier urnengraf en urnennis bij leven te reserveren als dit voor de situatie op de begraafplaats niet bezwaarlijk is. Tarief 50% van jaartarief grafhuur.

 

9.1

Particulier graf, per jaar

€ 54,00

9.2

Particulier urnengraf of urnennis, per jaar

€ 27,00

 

Bij de eerste begraving of bijzetting vervalt de reservering en gelden de regels en tarieven voor een particulier graf, particulier urnengraf of urnennis.

 

Hoofdstuk 10 Vervallen van het recht

Indien binnen een termijn van één jaar na het overlijden van een rechthebbende van een graf, geen aanvraag is gedaan tot overboeking van het recht, als bedoeld in de “Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen voor de Gemeente Sittard-Geleen 2020, zijn burgemeester en wethouders bevoegd het recht op het graf te doen vervallen.

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen van 8 november 2023, nummer Z/23/466786

De griffier

mr. N. Bisschoff

De voorzitter

mr. J.Th.C.M. Verheijen