Regeling vervalt per 31-12-2024

Subsidieregeling coaching Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek 2023 en 2024

Geldend van 13-12-2023 t/m 30-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling coaching Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek 2023 en 2024

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

gelezen het voorstel van d.d 28 november 2023 nummer 835804

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2022

B E S L U I T E N :

vast te stellen de

Subsidieregeling coaching Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek 2023 en 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Ondernemers: commercieel opererende ondernemers in de verblijfsrecreatie sector in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, met een bedrijf én voldoend aan de voorwaarden voor deelname aan het Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek.

 • Coaching: ondersteuning door experts, betrokken bij het Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek en binnen de door het programma aangeboden kaders.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor ondersteuning van ondernemers zoals omschreven binnen het Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek. Dit kan zijn: individuele coaching naar aanleiding van tips uit de bedrijfsreview

 • 2. De activiteiten onder lid 1 dienen bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van de onderneming.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan commercieel opererende bedrijven in de verblijfsrecreatieve sector die:

 • a.

  eigendom zijn van een ondernemer of ondernemende VVE.

 • b.

  feitelijk gevestigd zijn in één van de deelnemende gemeenten – Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk.

 • c.

  daar (grotendeels) hun feitelijke werkzaamheden hebben

 • d.

  daadwerkelijk actief zijn als recreatieondernemer met een hotel, vakantiepark, camping en/of groepsaccommodatie.

 • e.

  uitstijgen boven de omvang van een minicamping/kamperen bij de boer (volgens de definitie van de desbetreffende gemeente waarin de ondernemer zich bevindt).

 • f.

  bereid zijn de eigen bijdrage voor deelname aan de coaching te betalen.

Artikel 4. Kosten die wel en niet voor subsidie in aanmerking komen

Er wordt subsidie verstrekt voor daadwerkelijk gemaakte inzet in de zin van uren die samenhangen met de uitvoering van de activiteit als bedoeld in artikel 2.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

Subsidie voor de coaching bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000,00 per aanvraag.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1. Er is een subsidieplafond van € 40.000,00 voor 2023 en € 40.000,00 voor 2024.

 • 2. Als het budget voor 2023 niet volledig wordt gebruikt, wordt het restant toegevoegd aan het budget van 2024 en wordt daarmee het subsidieplafond voor 2024 verhoogd.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, totdat het voor dat jaar vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum en tijdstip van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de volledige aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel tijdstip van ontvangst gerangschikt.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. Ondernemers binnen de in artikel 3 omschreven doelgroep kunnen een subsidie aanvragen bij de gemeente Berkelland (die penvoerder is van het POHO VE (Portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie)

 • 2. Voorafgaand aan de coaching wordt door de coach en ondernemer een opdrachtomschrijving opgesteld waar zij zich door middel van ondertekening aan committeren.

 • 3. Deze opdrachtomschrijving past binnen de gedane aanbevelingen van het betrokken expertteam van het Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek en is geaccordeerd door de projectleider als zijnde passend bij het doel van het programma.

 • 4. De aanvraag wordt digitaal ingediend en omvat de volgende gegevens:

  • a.

   Naam, contactadres, telefoonnummer en handtekening van de initiatiefnemer, bedrijfsgegevens van de onderneming;

  • b.

   Een door de projectleider van het programma geaccordeerde opdrachtomschrijving, een beschrijving van de inhoud, uitvoering en planning van de activiteit;

  • c.

   Een kostenraming;

  • d.

   Een afschrift van een betalingsbewijs door de ondernemer;

  • e.

   Het bankrekeningnummer van de ondernemer waarop de subsidie kan worden uitbetaald.

 • 5. Indien de aanvraag onvoldoende informatie bevat voor een goede beoordeling daarvan, geeft het college van Berkelland aan de aanvrager aan hoe hij de aanvraag kan aanvullen.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 8, eerste lid van de ASV 2022, ingediend uiterlijk 6 maanden na afloop van de getekende en geaccordeerde opdrachtomschrijving. Een aanvraag om een subsidie wordt uiterlijk 31 december 2024 ingediend.

Artikel 10. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2022 weigert het college de subsidie in ieder geval als:

 • a.

  de activiteit niet is geaccordeerd door de projectleider, niet haalbaar of uitvoerbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning

 • b.

  de subsidieaanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien of ontplooit in strijd met de wet

Artikel 11. Aantonen coaching

De subsidieontvanger moet binnen twee maanden na de beëindiging van het coachingstraject aantonen dat de gesubsidieerde activiteit is verricht door middel van:

 • a.

  Een aankoopnota

 • b.

  Een kort verslag van de coaching voorzien van een handtekening ter akkoord van de betrokken coach/expert en de ondernemer. Het verslag wordt gebruikt voor de evaluatie van het programma.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2023.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt (uiterlijk) op 31 december 2024.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling coaching Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek 2023 en 2024.

Ondertekening

Borculo, 28 november 2023

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de concernopdrachtgever,

Gerard Koudijs

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.