Subsidieregeling informele zorginitiatieven Eemsdelta 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling informele zorginitiatieven Eemsdelta 2024

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsdelta;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die de leefbaarheid van de wijken en dorpen binnen Eemsdelta bevorderen en die de sociale cohesie bevorderen en in stand houden;

overwegende dat het in dat kader wenselijk is om initiatieven te bevorderen die ontstaan vanuit de inwoners en die gericht zijn op het verlenen van informele zorg of de samenwerking tussen de informele en de formele zorg;

gelet op artikel 2, derde lid, artikel 3 en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Eemsdelta 2021 (verder: Asv);

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling informele zorginitiatieven Eemsdelta 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Informele zorg: zorg die geleverd wordt door vrijwilligers. Het gaat hierbij om activiteiten in aanvulling op formele zorg die door beroepskrachten zoals verpleegkundigen, huishoudelijke hulp en activiteitenbegeleiders geleverd wordt.

 • Vrijwillige zorginitiatieven: bewonersinitiatieven gericht op zorg en ondersteuning. Hieronder wordt verstaan een maatschappelijke vereniging of stichting die statutair gevestigd is in de gemeente Eemsdelta, die zonder winstoogmerk werkzaam is en bestaat uit 4 of meer personen.

 • Type hulpvragen: niet structurele hulp vragen / incidentele hulp vragen gericht op zorg en ondersteuning (zoals vervoer naar het ziekenhuis, boodschappen doen, kleine klusjes in huis en tuin, licht huishoudelijk werk, samen met een vrijwilliger koffie drinken, wandelen, lezen, etc., wanneer de hulpvrager dat tijdelijk door de gezondheid niet kan).

 • dorpen en wijken: alle dorpen en wijken die op zijn genomen in de lijst die als bijlage bij deze regeling is opgenomen;

 • leefbaarheid: leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door bewoners aan worden gesteld;

 • sociale samenhang: sociale en maatschappelijke participatie van inwoners in Eemsdelta.

Artikel 2. Doel

Het doel van deze subsidieregeling is een gemeenschap te behouden en te bevorderen waarin het binnen redelijke grenzen vanzelfsprekend is om elkaar tot steun te zijn, waar de zorgbehoefte opgevangen kan worden door vrijwilligersnetwerken in de dorpen, oftewel dorpsondersteuning. Waar bewoners zich verantwoordelijk voor elkaar voelen en letten op/zorgen voor elkaar en waar bewoners langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen: Noaberschap.

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan een vrijwillig zorginitiatief voor het organiseren van informele zorg. Het initiatief moet ten goede komen aan het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale samenhang van het dorp of de wijk door hulp te verlenen of te regelen aan de dorps- of wijkbewoners die niet via de reguliere zorg verstrekt wordt.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon die tot doel heeft informele hulp te verlenen of te regelen.

Artikel 5. Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,-.

 • 2.

  Per dorp of wijk wordt maximaal één keer per kalenderjaar een subsidie op grond van deze regeling verstrekt.

 • 3.

  De subsidie is bedoeld voor kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de dienstverlening, zoals administratieve kosten (printers, computer, telefoonkosten, bankkosten etc.), kosten voor zaalhuur of een presentje voor de vrijwilligers.

Artikel 6. Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 20.000,- per jaar.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Als meerdere subsidieaanvragen op hetzelfde tijdstip binnenkomen, wordt er zo nodig door middel van loting besloten aan welke subsidieaanvraag tegemoet wordt gekomen.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn alleen van toepassing wanneer het subsidieplafond bijna is bereikt en wanneer door het tegemoet komen aan een van deze aanvragen het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Indien sprake is van een bijzondere of schrijnende situatie kan worden afgeweken van de artikelen 3 of 4 van deze regeling.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt en is van toepassing op subsidieaanvragen vanaf het jaar 2024.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2025.

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling informele zorginitiatieven Eemsdelta 2024.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Eemsdelta op 28 november 2023

Ben Visser

(burgemeester)

Ronald Koch

(secretaris)

Bijlage Overzicht dorpen en wijken Eemsdelta

Dorpen

Holwierde

Krewerd

Godlinze

Losdorp

Bierum

Spijk

Borgsweer

Termunten

Termunterzijl

Woldendorp

Wagenborgen

Meedhuizen

Farmsum (Farmsum, Oosterveld en Doklanden)

Loppersum

Garrelsweer

Wirdum

Stedum

Westeremden

Garsthuizen

Middelstum

Westerwijtwerd

Huizinge

Toornwerd

t Zandt

Zeerijp

Zijldijk

Leermens

Oosterwijtwerd

Eenum

Wijken

Delfzijl Noord

(Uitwierde, Biessum, Schrijversbuurt, Polarisbuurt, Bornholm, Zandplatenbuurt, Landenbuurt, Vestingbuurt, Kwelderland)

OdGS

(Over de Gracht Scheepvaartbuurt)

Centrum

Tuikwerd

(Tuikwerd, Vliethoven, Vogelbuurt, Oogstbuurt, Rietkampen, Kruidenoever, Eelwerd, Sikkel)

West II

(Steenbakkersbuurt)

FFD

(Tuikwerderrak, Fivelmonde, Fivelzigt, Dethmerseiland)

Appingedam-Centrum

(Centrum, De Wierde, Oranjebuurt)

Appingedam-Oost

(Woldweg, Opwierde, Eendrachtbuurt, Opwierde Zuid, Opwierde Noord, Farmsumerweg, Solwerd)

Appingedam-West

(Vrijheidsbuurt, Hoflanden, Westerdraai, Tjamsweer, Oling, Olingermeeden)

Buitengebied Noord App

(Jukwerd, Garreweer, Marsum, Ekenstein)

Buitengebied Zuid App

(Laskwerd, Fivelpoort)