Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

Geldend van 17-05-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

De Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 november 2023,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef onderdeel b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • 2.

  het afgeven van beschikkingen op aanvragen en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • 3.

  het aan belanghebbende uitreiken van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan betrekking hebbende op enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • 4.

  het aan belanghebbende uitreiken van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • 5.

  het afgeven van beschikkingen of afschriften van beschikkingen op aanvragen ter zake van bijstand ingevolge de Algemene Bijstandswet en andere uitkeringen in het persoonlijk belang van de uitkeringsgerechtigden;

 • 6.

  ontheffingen op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor zover die zijn aangevraagd door gemeentelijke afdelingen en sectoren;

 • 7.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het plaatsen van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend;

 • 8.

  De in de tarieventabel onder 1.7.2 genoemde rechten worden niet geheven, indien de verrichtingen plaatsvinden ten behoeve van door publiekrechtelijke lichamen toegekende pensioenen, lijfrenten en overige sociale uitkeringen;

 • 9.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning van een vrijwilligersorganisatie of non-profitorganisatie met een sociaal, pedagogisch, charitatief, cultureel of sportief doel, tot het verlenen van een vergunning op basis van de APV, voor het houden van niet-commerciële activiteiten door organisaties.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 • 3. Het bedrag van de heffing op grond van hoofdstuk 2 van de Tarieventabel wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op hele euro’s.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges op basis van hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden bij wege van aanslag geheven.

 • 2. De overige leges worden geheven bij wege van een mondelinge kennisgeving een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden, op het moment van mailing van de kennisgeving.

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, op het moment van mailing van de kennisgeving.

 • 2. Indien de leges niet op het in het eerste lid genoemde tijdstip kunnen worden vastgesteld moeten deze, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, worden betaald, indien het betreft:

  • a.

   de afgifte van een vergunning, ter zake waarvan het bedrag van de verschuldigde leges wordt berekend in verhouding tot een begroting van kosten of voor zover de leges verschuldigd zijn op grond van titel 2, hoofdstuk I, rubriek I, (leges omgevingsvergunning) van de bij deze verordening behorende tarieventabel binnen een maand na dagtekening van de aanslag. Dit geldt ook in geval het totaalbedrag van de op één aanslag verschuldigde bedrag door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kan worden afgeschreven.

  • b.

   een niet onder a genoemd geval, binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of onderdelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   paragraaf 1.7.1 (verklaring omtrent het gedrag);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10A Hardheidsclausule

Het college kan voor bepaalde gevallen deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang dat de verordening beschermt, zal leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 11 Abonnementen

 • 1. Elk abonnement wordt gesteld op naam van de aanvrager (aanvraagster); het is noch geheel, noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar.

 • 2. Aan iedere geabonneerde wordt een gedagtekende verklaring van abonnement uitgereikt, vermeldende al wat voor geabonneerde van belang wordt geacht. De geabonneerde is verplicht desverlangd de verklaring van abonnement bij zijn aanvraag om inlichtingen over te leggen.

 • 3. Een abonnement wordt geacht te zijn ingegaan op de dag, waarop het verschuldigde bedrag is voldaan, tenzij een latere dag is overeengekomen.

 • 4. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet of niet volledig gebruikt abonnement vindt niet plaats.

 • 5. Indien van een abonnement een ander gebruik wordt gemaakt dan waarvoor het is aangegaan, wordt de verdere verstrekking van inlichtingen aan de betrokkene gestaakt, zonder dat restitutie van de geheven leges zal plaatsvinden.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening 2023’ van 19 december 2022, laatstelijk gewijzigd 6 maart 2023 en 15 mei 2023 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3. de bekendmaking van de in titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde normbladen geschiedt door terinzagelegging op het gemeentehuis;

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Legesverordening 2024’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 december 2023.

De Griffier, R.M. Jongedijk

De Voorzitter, R.W. Bleker

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2024.

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Paragraaf 1.10 Diversen

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Voorfase

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Paragraaf 2.13 Vermindering

Paragraaf 14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

Paragraaf 3.1 Horeca

Paragraaf 3.2 Seksinrichtingen

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Paragraaf 3.6 Huisvesting 2014 (en Wet goed verhuurderschap)

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 

Artikel

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met een ceremonieel vertoon

 

1.1.1.2

In het stadhuis (trouwzaal: 1, 2 of Friedhoffkamer) van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 17.00 uur

€ 590,00

1.1.1.3

In de Mozaïekzaal van het stadhuis van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 17.30 uur

€ 680,00

1.1.1.4

In het stadhuis op zaterdag van 09.00 tot en met 17.00 uur

 

1.1.1.4.1

in de trouwzaal: 1, 2 en Friedhofkamer

€ 960,00

1.1.1.4.2

in de Mozaïekzaal

€ 1.050,00

1.1.1.5

In het stadskantoor huwelijk of geregistreerd partnerschap (zonder ceremonieel vertoon) op dinsdag en woensdag om 13.30 en 14.00 uur

€ 295,00

1.1.1.6

Op een buitenlocatie* van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18:00 uur

€ 760,00

1.1.1.7

Op een buitenlocatie* van maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 24.00 uur

€ 960,00

1.1.1.8

Op een buitenlocatie* op zaterdag van 09.00 tot 24.00 uur

€ 960,00

1.1.1.9

Op een buitenlocatie* op zon- en feestdagen van 09.00 tot 24.00 uur

€ 1.020,00

 

*(in de hiervoor bedoelde gevallen is dit exclusief kosten die de buitenlocatie zelf in rekening brengt)

 

1.1.1.10

De onder 1.1.1 tot en met 1.1.1.9 vermelde tarieven worden verhoogd met toeslagen voor:

 

1.1.1.10.1

het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden, met

€ 101,00

1.1.1.10.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden, met

€ 202,00

1.1.1.11

Het is mogelijk om op woensdagochtend een legesvrij huwelijk/partnerschapsregistratie aan te gaan. De legesvrije huwelijken/partnerschapsregistraties worden niet voltrokken op buitenlocatie en met maximaal 4 personen. Dat is inclusief getuigen.

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken:

 

 

van een huwelijks- of een geregistreerd partnerschapsboekje of bij een vervanging:

€ 35,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 60,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van daartoe geschikte opgaven voor publicatie in nieuwsbladen van geboorten, voltrokken huwelijken, partnerschapsregistraties en sterfgevallen, bij jaarabonnement

€ 910,00

1.1.5

Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren:

 

1.1.6.1

vanaf 4 weken vóór voltrekking, met betrekking tot kosteloze huwelijken

€ 100,00

1.1.6.2

vanaf 4 weken tot 2 weken vóór voltrekking 50% van de voor de betrokken aanvraag verschuldigde leges.

 

1.1.6.3

vanaf 2 weken vóór voltrekking 75% van de voor de betrokken aanvraag verschuldigde leges.

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum binnen 2 weken voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te wijzigen:

€ 100,00

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van herziene naamskeuze op grond van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam, zijn op grond van artikel IIIC van genoemde wet leges verschuldigd.

Artikel 3 van de Wet rechten burgerlijke stand is van toepassing. Hiervoor geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Artikel

 

1.2

Het tarief bedraagt het maximum tarief zoals dat voor dat desbetreffende document is opgenomen in artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden afgerond op een veelvoud van € 0,05 naar beneden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

1.2.1.b

voor een Nederlander in het buitenland die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

1.2.1.c

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

1.2.1.d

voor een Nederlander in het buitenland die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

1.2.2.b

voor een Nederlander in het buitenland die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

1.2.2.c

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

1.2.2.d

voor een Nederlander in het buitenland die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

1.2.3.b

voor een Nederlander in het buitenland die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

1.2.3.c

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

1.2.3.d

voor een Nederlander in het buitenland die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.a

voor een persoon (ingezetenen) die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

1.2.5.b

in andere gevallen dan bedoeld in subonderdeel 1.2.5.a aan Nederlanders in het buitenland

 

1.2.5.c

voor een persoon (ingezetenen) die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

1.2.5.d

voor een Nederlander in het buitenland die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

 

1.2.7

voor een versnelde levering van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document

 

1.2.8

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1.a, 1.2.1.c, 1.2.2.a, 1.2.2.c, 1,2,3.a, 1.2.3.c, 1.2.5.a, 1.2.5.c en 1.2.6 genoemd document

 

1.2.9

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1.b, 1.2.1.d, 1.2.2.b, 1.2.2.d, 1.2.3.b, 1.2.3.d, 1.2.5.b en 1.2.5.d genoemd document

 

1.2.10

het gelijktijdig bezorgen van meerdere reisdocumenten en/of Nederlandse identiteitskaarten voor een gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip per document meer dan één (anders dan 1.2.9)

€ 7,10

1.2.11

De rechten in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.10 zijn niet verschuldigd indien dit reisdocument op grond van artikel 2, derde lid, of artikel 2a, derde lid van het Besluit Paspoortgelden strekt tot vervanging van een eerder geleverd reisdocument

 

1.2.12

Het tarief in 1.2.7 wordt bij een gecombineerde versnelde levering van een nieuw document als bedoeld in 1.2.1 tot en met 1.2.5, m.u.v. 1.2.1.b, 1.2.1.d, 1.2.2.b, 1.2.2.d, 1.2.3.b, 1.2.3.d, 1.2.5.b en 1.2.5.d, slechts één keer per document berekend

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 

Artikel

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: het in bijlage VI van de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer genoemde bedrag, vermeerderd met het in het artikel 104b van het Reglement rijbewijzen genoemde bedrag, waarbij de som van deze bedragen naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 

1.3.1.1

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met het bedrag genoemd in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer en verminderd met het bedrag genoemd in bijlage VI onder afdracht van gemeenten van die Regeling.

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 

Artikel

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan verstrekkingen van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking of (gezins-) uittreksel

€ 19,00

1.4.2.2

Voor inlichtingen uit een ander bevolkings- en verblijfsregister dan de lopende basisregistratie personen, is het tarief

€ 37,80

1.4.3

De in 1.4.2.1 genoemde leges worden voor ieder daaraan besteed kwartier, indien op verzoek de basisregistratie personen wordt doorgenomen, verhoogd met

€ 27,60

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 19,00

1.4.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, als bedoeld in artikel 3.17 lid 1 juncto artikel 1.14 wet BRP geldt het tarief zoals dat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is of wordt vastgesteld. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de BRP moet worden geraadpleegd.

 

1.4.6

De in 1.4.5 bedoelde tarief wordt, gelet op artikel 17 lid 2 van het besluit basisregistratie personen, voor een ieder daaraan besteed kwartier, indien op verzoek de gemeentelijke Basisregistratie personen wordt doorgenomen, verhoogd met

€ 27,60

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 

Artikel

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.5.1.1

tot het afsluiten van een abonnement op de publicabele besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders (wekelijkse toezending)

€ 58,50

1.5.1.2

Plaatselijke politieke groeperingen en plaatselijke afdelingen van landelijke politieke partijen, alsmede besturen van vakcentrales zijn ten aanzien van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen aantal exemplaren c.q. abonnementen vrijgesteld van het betalen van het onder 1.5.1.1 vermelde tarief, mits zij de stukken bij de Publieksdiensten in het Stadskantoor afhalen.

 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 

Artikel

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.1.1

voor het verkrijgen van inzage van de bij de gemeente berustende kadastrale bescheiden, te weten kadastrale legger, per leggerartikel en/of de kadastrale kaart, per kaartblad. In dit bedrag is begrepen het verkrijgen van één fotokopie op A4-formaat van het leggerartikel en/of de kadastrale kaart.

€ 6,40

1.6.1.2

voor een verzoek om informatie uit de Openbare Registers via Kadaster on-Line: de legeskosten ad

€ 6,40

 

van Kadaster on-Line, te vermeerderen met een toeslag per kwartier voor het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting van

€ 21,45

 

tot het verstrekken van een digitaal bestand vanuit de BGT en overige gemeentelijke topografie:

 

 

betreffende de aanmaakkosten van het bestand

€ 61,25

 

verhoogd per hectare buitengebied

€ 8,45

 

verhoogd per hectare stedelijk gebied

€ 18,10

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 

Artikel

 

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag natuurlijke personen:

het in de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden genoemde bedrag

 

1.7.2

tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn

€ 19,00

1.7.2.a

bij een verplichte pensioenvoorziening tussen werkgever en werknemer kan, op vertoon van een bewijsstuk, het bewijs genoemd in 1.7.2 kosteloos worden verstrekt

 

1.7.3

tot het verstrekken van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een fotokopie

€ 19,00

1.7.4

tot het verstrekken van iedere andere verklaring omtrent een bepaalde persoon

€ 19,00

1.7.5

tot het verstrekken van een digitaal bestand van een (bouw)dossier

€ 13,00

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 

Artikel

 

1.8

Het tarief bedraagt voor:

 

1.8.1

Het op verzoek doen van onderzoek in het archief per 15 minuten of gedeelte daarvan, daaraan besteed

€ 15,85

1.8.2

Voor gereedmaken van bestellingen per 15 minuten of gedeelte daarvan

€ 10,80

1.8.3

Voor het meewerken aan lezingen en exposities op verzoek van derden per uur of gedeelte daarvan

€ 63,60

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.4.1

verplaatst naar hoofdstuk 1.19.6.

 

1.8.4.2

een digitaal afschrift of digitale kopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

1.8.4.2.a

indien het origineel op papier een A3 formaat of kleiner heeft, per pagina

€ 0,60

1.8.4.2.b

indien het origineel op papier een groter formaat heeft dan A3, per pagina

€ 1,15

1.8.4.2.c

indien het origineel digitaal beschikbaar is ongeacht het formaat, per pagina

€ 0,60

1.8.4.3

het scannen of opname met digitale camera van foto’s of overige documenten per foto (vanaf 300 dpi) c.q. per document

€ 15,85

1.8.4.3.1

Indien gebruik wordt gemaakt van een Cd-rom dan wordt de op basis van het 1.10.4.2 verschuldigde leges per Cd-rom verhoogd met

€ 3,50

1.8.4.3.2

Indien gebruik wordt gemaakt van een USB-stick dan wordt de op basis van het 1.10.4.2 verschuldigde leges per USB-stick verhoogd met

€ 4,75

1.8.4.4

Readerprinter afdrukken (zelfbediening) per A4 afdruk

€ 0,60

1.8.4.5

fotoprint op glanspapier Formaat 13 x 18

€ 12,10

 

Formaat 18 x 24

€ 15,85

 

Formaat 24 x 30

€ 19,70

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 

Artikel 1.30 Leegstandwet

 

1.30.a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.30.a.1

Een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 154,70

1.30.a.2

Verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 154,70

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 

1.31.a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 

1.31.a.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.31.a.2

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.31.a.3

En voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.31.a.4

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 1 jaar met een maximum van 3 jaar

€ 226,50

1.31.a.5

Voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 1 jaar met een maximum van 3 jaar, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

1.31.a.6

En voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

Artikel 1.31.a.1 en artikel 1.31.a.1 is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

1.31.b

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 56,30

1.31.c

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 1.462,95

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet en overige kabels en leidingen

 

1.32.a.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit of een vergunning ingevolge artikel 2.2 van Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Enschede 2024

€ 525,00

1.32.a.2

Het tarief genoemd onder 1.31.a.1 wordt verhoogd met een bedrag per meter van

€ 2,00

Indien de werkzaamheden (deels) bestaan uit het verrichten van boringen of persingen, wordt voor de bepaling van de lengte van het tracé (voor het deel dat ondergronds wordt aangebracht) uitgegaan van de lengte van het tracé dat ondergronds wordt aangebracht, met een minimum van 25 meter.

Indien bij de werkzaamheden een nieuwe handhole wordt geplaatst, wordt voor de bepaling van de lengte van het tracé (voor het deel dat ondergronds wordt aangebracht) uitgegaan van de lengte van het tracé dat ondergronds wordt aangebracht, met een minimum van 25 meter.

Het tarief voor het verkrijgen van instemming voor de plaatsing van een bovengrondse kast, wordt bepaald door de lengte van het tracé (voor het deel dat ondergronds wordt aangebracht, wordt uitgegaan van de lengte van het tracé dat ondergronds wordt aangebracht, met een minimum van 25 meter.

1.32.a.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden van niet ingrijpende aard en spoedeisende werkzaamheden, als bedoeld in artikel 2.2 van Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Enschede 2024.

€ 45,00

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.33.a.1

Een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 per voertuig/kenteken

 

1.33.a.2

Voor een periode van maximaal 1 week

€ 105,50

1.33.a.3

Voor een periode van maximaal 1 maand

€ 146,55

1.33.a.4

Voor een periode van maximaal een half jaar

€ 281,20

1.33.a.5

Voor een periode van maximaal 12 maanden

€ 439,40

1.33.b.1

In afwijking van 1.31.a.1.1 tot en met artikel 1.33.a.5 geldt voor voetgangerszone binnenstad: voor een ontheffing van artikel 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een periode van maximaal 2 maanden

€ 34,45

1.33.b.2

In afwijking van 1.31.a.1, geldt voor een ontheffing van artikel 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een periode van maximaal 12 maanden t.b.v. een GPK-houder

€ 0,00

1.33.c

Als een aanvraag voor een ontheffing als genoemd in artikel 1.31.a.1 en artikel 1.31.a.1 wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gelaten, is er sprake van vermindering van de leges. De vermindering bedraagt:

75%

1.33.d

Een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen voor een periode van maximaal 12 maanden

€ 76,10

1.33.e.1

Een verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 39,10

1.33.e.2

Een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning

€ 238,50

1.33.e.3

Dan wel het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 149,55

1.33.e.4

Het wijzigen van een kenteken op het bord ten behoeve van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 90,15

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 

1.35.a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.35.a.1

Voor iedere andere vergunning of ontheffing, verleend op grond van de Wegenverkeerswet 1994 of een daarop steunende regeling

€ 67,30

1.35.a.2

Met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd indien tevens een gecertificeerde sleutel moet worden afgegeven voor het bedienen van een paaltje of slagboom op een afgesloten weg. Per huisadres worden maximaal twee sleutels afgegeven. Per sleutel bedraagt het tarief

€ 162,55

1.35.a.3

Indien een onder 1.31.a.1 bedoelde sleutel wordt verstrekt in verband met vermissing van de oorspronkelijk afgegeven sleutel

€ 162,55

1.35.a.4

Indien een onder 1.31.a.1 bedoelde sleutel wordt verstrekt in verband met breuk van of slijtage aan de oorspronkelijk afgegeven sleutel

€ 54,20

1.35.b.1

Voor het verlenen van een éénmalige ontheffing voor een termijn van maximaal 3 maanden als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 167,35

1.35.b.2

Voor het verlenen van een ontheffing voor een termijn van 1 tot 3 jaar als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 336,40

1.35.b.3

Voor het verlenen van een verlenging van een ontheffing voor een termijn van 1 tot 3 jaar als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 223,85

1.35.c

Voor een ontheffing van de Luchtvaartwet:

€ 410,15

1.35.d

Voor het in behandeling nemen tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod de voetgangerszone binnenstad binnen te rijden op kentekenherkenning met een geldigheidsduur van meer dan 4 dagen conform de voorschriften van de beleidsregel “Afsluiting voetgangerszone binnenstad Enschede 2023

€ 78,45

1.35.d.1

Voor het in behandeling nemen tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om de voetgangerszone binnenstad binnen te rijden op kentekenherkenning met een geldigheidsduur van 4 dagen of minder conform de voorschriften van de beleidsregel “Afsluiting voetgangerszone binnenstad Enschede 2023"

€ 15,70

1.35.e

Voor afgifte van:

1.35.e.1

Een sleutel voor het bedienen van een parkeerbeugel ingeval van verlies, diefstal of kapotte originele sleutel

€ 20,90

1.35.e.2

Een transponder voor het bedienen van een toegangssysteem naar een parkeerplaats ingeval van verlies, diefstal of kapotte originele transponder

€ 12,00

1.35.e.3

Een parkeervergunning ingeval van verlies, diefstal, of onleesbaarheid van de originele parkeervergunning

€ 12,00

1.35.e.4

Een parkeerpasje ingeval van verlies, diefstal, of een kapotte originele parkeerpas

€ 12,00

1.35.f

Voor de aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 4.11 van de Verordening kwaliteit leefomgeving (werkzaamheden in de openbare weg)

€ 371,50

1.35.i

Het in behandeling nemen tot het houden van een voetbalwedstrijd als bedoeld in artikel 2:26a van de Algemene Plaatselijke Verordening

1.35.i.1

Voor reguliere competitiewedstrijden

€ 468,70

1.35.i.2

voor één wedstrijd

€ 252,00

1.35.j.1

Voor een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 4.10 van de Verordening kwaliteit leefomgeving (Het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte, in strijd met de publieke functie ervan)

€ 222,40

1.35.j.2

Als een aanvraag voor een ontheffing als genoemd in artikel 1.31.a.1 wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gelaten, is er sprake van vermindering van de leges. De vermindering bedraagt:

75%

1.35.j.3

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, bedragen

75%

van de leges, berekend op de wijze zoals benoemd in artikel 1.31.a.1, indien aan de aanvraag een eerdere ingetrokken, geweigerde of buiten behandeling gelaten vergunning vooraf is gegaan en:

- de aanvrager en de locatie hetzelfde zijn,

- de nieuwe aanvraag geen compleet nieuw bouwplan is,

- de nieuwe aanvraag is ingediend binnen twaalf maanden na de intrekking, weigering of buiten behandeling gelaten.

1.35.k.1

Voor verklaring bestemming en gebruik per adres

€ 169,90

1.35.k.2

Voor planologische verklaring per adres

€ 119,55

1.35.k.3

Voor een milieu hygiënische verklaring per adres

€ 119,55

1.35.l

Voor fotokopieën of afschriften van stukken, een door of vanwege de gemeente uitgegeven stuk, in deze verordening niet genoemd of waarvoor geen afzonderlijke prijs is vastgesteld

 

1.35.l.1

Per pagina op formaat A4 of gedeelte daarvan

€ 0,50

1.35.l.2

Per pagina op formaat A3 of gedeelte daarvan

€ 0,75

1.35.l.3

Per pagina op formaat A2 of gedeelte daarvan (op A0-printer)

€ 18,20

1.35.l.4

Per pagina op formaat A1 of gedeelte daarvan (op A0-printer)

€ 25,00

1.35.l.5

Per pagina op formaat A0 of gedeelte daarvan (op A0-printer)

€ 31,75

1.35.m

Voor een ontheffing als bedoeld in artikel 9.13 van de Verordening kwaliteit leefomgeving (Overige geluidhinder)

€ 381,85

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

 

 

 

 

Artikel

Omschrijving

 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 

Artikel 2.1 Definities

 

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

2.1.4

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.4.a

Bouwwerk: een compleet bouwwerk, inclusief de voorzieningen waar zonder zij niet aan haar doel beantwoordt en die nodig zijn om het bouwwerk te laten functioneren.

 

2.1.4.b.1

Verplaatsing: onder verplaatsing wordt in deze gevallen verstaan als bedoeld in art. 5.6 Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

 

2.1.4.b.2

Tijdelijk: onder tijdelijk wordt in deze gevallen verstaan als bedoeld in bijlage 1 van het Besluit Bouwwerken leefomgeving.

 

2.1.4.c.1

Zonneveld: een ruimtelijk samenhangende grondgebonden installatie voor het opwekken van zonne-energie.

 

2.1.4.c.2

Wp (WattPiek): de internationale standaard-meeteenheid voor de capaciteit van zonnecellen en zonnepanelen om zonne-energie in elektriciteit om te zetten.

 

2.1.4.d

Standaard bouwwerken:

 

 

Uitgangspunten: bij de in onderstaande tabel genoemde gebouwen, wordt het aantal kubieke meters of het aantal vierkante meters berekend volgens NEN 2580 (bruto-oppervlakte- en inhoudsberekening gebouwen) als 80% of meer van bouwwerk onder de genoemde categorie valt.

 

 

Civieltechnisch

 

 

Parkeergarage (gebouw) bovengronds

 

 

Parkeergarage ondergronds

 

 

Agrarische voorzieningen

 

 

Veldschuren, werktuigberging

 

 

Rundvee-/Kalverenstal

 

 

Kippenstal

 

 

Varkensstal

 

 

Paardenstal

 

 

Mestkelder

 

 

Industrie

 

 

Productie- / opslaghal, magazijn < 5.000 m3

 

 

Productie- / opslaghal, magazijn >= 5.000 m3 en < 10.000 m3

 

 

Productie- / opslaghal, magazijn >= 10.000 m3 en < 20.000 m3

 

 

Productie- / opslaghal, magazijn >= 20.000 m3

 

 

Bedrijfsunit met kantoor

 

 

Kantoren

 

 

Kantoren

 

 

Handel

 

 

Commerciële centra

 

 

Meubelhal/Doe-Het-Zelf zaak

 

 

Showroom

 

 

Winkels < 2.500 m3

 

 

Winkels >= 2.500 m3 en < 5.000 m3

 

 

Winkels >= 5.000 m3

 

 

Medisch/ sociaal

 

 

Gezondheidscentra / huisartsenpraktijk/ apotheek

 

 

Horeca

 

 

Hotels

 

 

(Eet)café / snackbar / koffiebar

 

 

Restaurant

 

 

Vergaderzaal

 

 

Sport

 

 

Sporthallen / gymzalen

 

 

Kleedgebouw

 

 

Kantine

 

 

Onderwijs

 

 

Scholen/ kinderdagverblijven

 

 

Woningen/ woongebouwen

 

 

Seriematig / projectbouw / sociale woningbouw

 

 

Appartementen

 

 

Recreatiewoningen

 

 

Vrijstaande en /of geschakelde woningen < 500m3

 

 

Vrijstaande en /of geschakelde woningen 500m3 tot 750m3

 

 

Vrijstaande en /of geschakelde woningen 750m3 en groter

 

 

Tijdelijke woonvoorzieningen

 

 

Woonwagen

 

 

Tijdelijke woningen nieuw, als bedoeld in artikel 2.1.4.b.2

 

 

Tijdelijke woningen verplaatsing, als bedoeld in artikel 2.1.4.b.1 en artikel 2.1.4.b.2

 

 

Overige

 

 

Aanbouw woning < 50 m3

 

 

Aanbouw woning > 50 m3

 

 

Garage / berging, vrijstaand / aangebouwd

 

 

Dakkapel (per woning, per m1)

 

 

Dakopbouw

 

 

Carport/overkapping (per m2)

 

 

Kelder

 

 

Schuttingen / hekwerken (per m1 )

 

 

Zonneveld als bedoeld in artikel 2.1.4.c.1 en 2.1.4.c.2 per Wp

 

 

Voor bouwwerken die niet in bovenstaande tabel Bouwkosten zijn genoemd worden de bouwkosten (exclusief BTW) als uitgangspunt genomen.

 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

2.2

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

2.2.a

conceptverzoek;

 

2.2.b

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

2.2.c

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

2.2.d

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

2.2.e

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

2.2.f

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

2.2.g

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

2.2.h

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

 

 

 

2.3.1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk als wel in artikel 2.1.4.d: A. Uitgangspunten “standaard” bouwwerken. De tarieven zijn bepaald conform de aard van het bouwwerk opgenomen standaard bouwkosten. (gehanteerd vanuit Basisbedragen Gebouwleges 2023 - Overijssel)

 

2.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

2.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

2.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.7

In afwijking van artikel 2.2.b worden er voor de bouwactiviteit geen leges in rekening gebracht wanneer er sprake is van het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen op/aan/bij een monument (zoals het aanbrengen van zonnepanelen, buitenunits voor warmtepompen/airco-installaties, het aan de binnenzijde isoleren van de uitwendige scheidingsconstructie van een pand, isolerend glas) wanneer het aanbrengen hiervan voor niet-monumentale panden vergunningsvrij voor de bouwactiviteit zou zijn geweest.

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 

Artikel 2.4 Conceptverzoek

 

 

 

 

2.4.a

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van conceptverzoek over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 288,90

2.4.b

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van conceptverzoek voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.34.c, bedraagt het tarief:

€ 479,00

2.4.c

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van conceptverzoek voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.12 bedraagt het tarief:

€ 1.110,90

 

Het legesbedrag genoemd in artikel 2.4 wordt indien van toepassing verrekend met de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8. Zie Artikel 2.52 Vermindering na Conceptverzoek

 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

2.5.a

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1.4.d (standaard-bouwwerk) worden de leges berekend op basis van

20%

van het tarief per m3 (tenzij anders vermeld):

(Het tarief per m3 geldt niet voor aanvragen van een omgevingsvergunning voor verbouw. Hiervoor gelden de tarieven zoals vermeld onder 2.5.b)

 

Civieltechnisch

 

 

Parkeergarage (gebouw) bovengronds

€ 4,30

 

Parkeergarage ondergronds

€ 7,55

 

Agrarische voorzieningen

 

 

Veldschuren, werktuigberging

€ 1,00

 

Rundvee-/Kalverenstal

€ 1,00

 

Kippenstal

€ 2,05

 

Varkensstal

€ 1,80

 

Paardenstal

€ 2,45

 

Mestkelder

€ 2,15

 

Industrie

 

 

Productie- / opslaghal, magazijn < 5.000 m3

€ 1,90

 

Productie- / opslaghal, magazijn >= 5.000 m3 en < 10.000 m3

€ 1,70

 

Productie- / opslaghal, magazijn >= 10.000 m3 en < 20.000 m3

€ 1,55

 

Productie- / opslaghal, magazijn >= 20.000 m3

€ 1,35

 

Bedrijfsunit met kantoor

€ 3,55

 

Kantoren

 

 

Kantoren

€ 11,30

 

Handel

 

 

Commerciële centra

€ 13,00

 

Meubelhal/Doe-Het-Zelf zaak

€ 6,45

 

Showroom

€ 6,35

 

Winkels < 2.500 m3

€ 9,20

 

Winkels >= 2.500 m3 en < 5.000 m3

€ 8,70

 

Winkels >= 5.000 m3

€ 8,40

 

Medisch/ sociaal

 

 

Gezondheidscentra / huisartsenpraktijk/ apotheek

€ 12,55

 

Horeca

 

 

Hotels

€ 14,00

 

(Eet)café / snackbar / koffiebar

€ 10,60

 

Restaurant

€ 8,85

 

Vergaderzaal

€ 6,95

 

Sport

 

 

Sporthallen / gymzalen

€ 7,95

 

Kleedgebouw

€ 8,90

 

Kantine

€ 6,90

 

Onderwijs

 

 

Scholen/ kinderdagverblijven

€ 8,10

 

Woningen/ woongebouwen

 

 

Seriematig / projectbouw / sociale woningbouw

€ 8,45

 

Appartementen

€ 11,50

 

Recreatiewoningen

€ 11,05

 

Vrijstaande en /of geschakelde woningen < 500m3

€ 12,65

 

Vrijstaande en /of geschakelde woningen 500m3 tot 750m3

€ 11,00

 

Vrijstaande en /of geschakelde woningen 750m3 en groter

€ 9,45

 

Tijdelijke

 

 

Woonwagen

€ 7,25

 

Tijdelijke woningen nieuw, als bedoeld in artikel 2.1.4.b.2

€ 9,10

 

Tijdelijke woningen verplaatsing, als bedoeld in artikel 2.1.4.b.1 en artikel 2.1.4.b.2

€ 4,55

 

Overige

 

 

Aanbouw woning < 50 m3

€ 13,50

 

Aanbouw woning > 50 m3

€ 11,55

 

Garage / berging, vrijstaand / aangebouwd

€ 5,80

 

Dakkapel (per woning, per m1)

€ 47,65

 

Dakopbouw

€ 12,90

 

Carport/overkapping (per m2)

€ 6,75

 

Kelder

€ 8,85

 

Schuttingen / hekwerken (per m1 )

€ 2,90

 

Zonneveld als bedoeld in artikel 2.1.4.c.1 en 2.1.4.c.2 per Wp

€ 0,022

2.5.b

Indien een aanvraag betrekking heeft op bouwwerken welke niet bij 2.5.a worden benoemd dan bedragen de leges:

0,60%

Van de in artikel 2.1.4. bedoelde bouwkosten

 

Met een minimum van:

€ 62,80

 

En een maximum van in totaal:

€ 189.547,70

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

2.6.a

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk en als 80% of meer van het bouwwerk onder de genoemde categorie valt als bedoeld in artikel 2.1.4.d, worden de leges berekend op basis van

80%

 

van het tarief per m3 (tenzij anders vermeld).

(Het tarief per m3 geldt niet voor aanvragen van een omgevingsvergunning voor verbouw. Hiervoor gelden de tarieven zoals vermeld onder 2.6.b).

 

2.6.b

Indien een aanvraag betrekking heeft op bouwwerken welke niet bij 2.1.4.d worden benoemd dan bedragen de leges

2,40%

 

van de in artikel 2.1.4 bedoelde bouwkosten.

 

 

met een minimum van:

€ 252,50

 

en een maximum van in totaal:

€ 761.985,35

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

2.7

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 212,35

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

2.8.a

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet en/of hoofdstuk 5, art. 5.15 en 5.21 en 5.22 en 5.25 van de Verordening Kwaliteit Leefomgeving van de Gemeente Enschede, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, beschermd stads- of dorpsgezicht, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument, voorbeschermd rijksmonument of voorbeschermd beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief:

€ 300,20

2.8.b

In afwijking van de artikelen 2.8.a worden er voor de monumentenactiviteit geen leges in rekening gebracht wanneer er sprake is van het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen op/aan/bij een monument (zoals het aanbrengen van zonnepanelen, buitenunits voor warmtepompen/airco-installaties, het aan de binnenzijde isoleren van de uitwendige scheidingsconstructie van een pand, isolerend glas) wanneer het aanbrengen hiervan voor niet-monumentale panden vergunningsvrij voor de bouwactiviteit zou zijn geweest (op grond van de artikelen 2 en 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht).

€ 0,00

Artikel 2.9 Rijksmonumentactiviteit

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: Sloopactiviteit beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: Overig cultureel erfgoed en wereldgoed

 

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

2.12

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in het omgevingsplan of] paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.019,80

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit actitiviteiten leefomgeving)

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: aanlegactiviteiten (opbreken en graven)

 

2.23.a

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in artikel 1.32, bedraagt het tarief:

€ 279,80

2.23.b

En indien de aanlegkosten meer zijn dan € 25.000 bedraagt het tarief:

€ 497,75

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: Geluid weg

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg 

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

2.27

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 4.12 van de Verordening kwaliteit leefomgeving, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 515,30

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

2.30

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand in samenhang met artikel 6.14 van de Verordening kwaliteit leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.30.a

Bij 1 boom

€ 165,10

2.30.b

Bij 2 tot en met 5 bomen

€ 314,85

2.30.c

Bij 6 tot en met 10 bomen

€ 576,85

2.30.d

Bij 11 bomen of meer

€ 837,85

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

2.31

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.13 van de Verordening kwaliteit leefomgeving een vergunning is vereist in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.31.a

Als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 274,20

2.31.b

Als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 274,20

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.34 Afwijken omgevingsplan

 

2.34

Onverminderd de bepalingen in de andere artikelen bedragen de leges voor het afwijken van voorschriften in het omgevingsplan door het toepassen van:

 

2.34.a

Een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 347,00

2.34.b

Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 1.087,85

2.34.c

Voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij sprake is van het realiseren van onzelfstandige woonruimte, per te verhuren kamer:

€ 479,00

 

Met een maximum van in totaal:

€ 9.580,00

2.34.d

Voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit  ten behoeve van een bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel):

10%

2.34.e

Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit ten behoeve van een bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel): 

25%

 

van de leges berekend op basis van artikel 2.6.a en 2.6.b

 

 

met een minimum van: 

€ 260,55

 

en een maximum van in totaal:

€ 5.397,55

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

2.36.a

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op één of meer milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 1.009,90

2.36.b

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.009,90

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel 

 

2.38

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

2.38.a

Een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 101,00

 

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 

2.40.a

Indien een aanvraag van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, bedraagt het tarief 10% van het oorspronkelijk geheven legesbedrag.

10%

 

met een minimum van

€ 62,80

 

en een maximum van

€ 1.266,60

2.40.b

Het vorenstaande wordt toegepast indien het een ondergeschikte wijziging betreft of de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld geen sprake is van een nieuw bouwplan.

 

2.40.c

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een

omgevingsvergunning voor één of meer milieubelastende activiteiten is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.42 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.42.a

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning voor één of meer milieubelastende activiteiten, tenzij artikel 2.58 van toepassing is, bedraagt

€ 1.009,90

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 

2.45

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan: 

€ 10.878,40

 

Indien de kosten voor de diensten als bedoeld in de bepalingen 2.6.a, 2.34, 2.45 verhaald worden via een exploitatieplan of een exploitatieovereenkomst wordt het uit dien hoofde verschuldigde bedrag niet op grond van de legesverordening in rekening gebracht. 

 

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 

2.47

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

50%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van:

€ 279,90

 

en een maximum van:

€ 497,75

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

2.48

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

2.48.a

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 4.544,55

2.48.b

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in dit artikel:

€ 5.439,20

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.50 Advies

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.51 Instemming

 

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 

Artikel 2.52 Vermindering na conceptverzoek

 

2.52

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een conceptverzoek als bedoeld in artikel 2.2 en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van het conceptverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 De vermindering bedraagt:

100%

Voor de toepassing van het eerste lid, geldt dat de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt gedaan:

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het conceptverzoek betrekking had;

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het conceptverzoek; en

c. binnen 12 maanden na onze reactie op het laatste conceptverzoek of, als het conceptverzoek volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.14 Vermindering/Teruggaaf

 

Artikel 2.54 Aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

 2.54

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in

2.54.a

Artikel 5.1. lid 2 onder a (technisch bouwactiviteit) van de Omgevingswet die na toetsing vergunningsvrij blijkt te zijn, bedraagt:

€ 62.80

2.54.b

Artikel 5.1 lid 1 onder a (omgevingsplanactiviteit) van de Omgevingswet die na toetsing vergunningsvrij blijkt te zijn, bedraagt:

€ 252.50

Artikel 2.55 Vermindering als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

2.55

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op vermindering. De vermindering bedraagt

 

2.55.a

Indien de gemeente een aangevraagde omgevingsvergunning niet verder behandelt

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.55.b

Indien de gemeente een aangevraagde omgevingsvergunning niet verder behandelt

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, berekend op de wijze zoals benoemd in artikel 2.1 en artikel 2.2 en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, indien aan de aanvraag een eerder niet verder behandelde aanvraag vooraf is gegaan en:

- de aanvrager en de locatie hetzelfde zijn,

- de nieuwe aanvraag geen compleet nieuw bouwplan is,

- de nieuwe aanvraag is ingediend binnen twaalf maanden na het buiten behandeling laten.

 

2.55.c

Indien een aanvraag op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken omdat een verkeerde activiteit is aangevraagd, worden geen leges geheven.

€ 0.00

Artikel 2.56 Vermindering als gevolg van intrekking aanvraag conceptverzoek, omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

 2.56

Als een aanvrager zijn aanvraag om een conceptverzoek, omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift geheel of gedeeltelijk intrekt voordat het college van burgemeester en wethouders daarover een besluit heeft genomen en waarbij er (nog) geen toepassing is gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bestaat aanspraak op vermindering van een deel van de leges. De vermindering bedraagt voor de ingetrokken activiteiten:

75%

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

 2.58

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op verzoek van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning nog geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.59 Vermindering als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

2.59.a

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op vermindering van een deel van de leges. De vermindering bedraagt:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

 

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.59.a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend door een rechterlijke uitspraak.

 

2.59.b

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een omgevingsvergunning, bedragen

50%

 

van de leges, berekend op de wijze zoals benoemd in artikel 2.1 en artikel 2.2 en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, indien aan de aanvraag een eerdere geweigerde vergunning vooraf is gegaan en:

- de aanvrager en de locatie hetzelfde zijn,

- de nieuwe aanvraag geen compleet nieuw bouwplan is,

- de nieuwe aanvraag is ingediend binnen twaalf maanden na de weigering.

 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

 2.60

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

€ 0,00

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 2.61

Na berekening van teruggave of verminderingen als bedoeld in artikel 2.52 tot en met artikel 2.60 wordt een bedrag lager dan

€ 0,00

 

niet teruggegeven

 

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Artikel

Omschrijving

 

Paragraaf 3.1 Horeca

 

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.a

Een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een terras in afwijking van de vastgestelde Nadere regels terrassen bij horecabedrijven artikel 4.14 lid 3 Verordening kwaliteit leefomgeving.

€ 189,60

3.1.b

een aanvraag om een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 270,90

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.2.a

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 en artikel 4 van de Alcoholwet:

 

3.2.a.1

met een oppervlakte tot en met 50m2

€ 745,90

3.2.a.2

met een oppervlakte van 51m2 tot en met 100m2

€ 805,90

3.2.a.3

met een oppervlakte van 101 m2 tot en met 250m2

€ 1.002,05

3.2.a.4

met een oppervlakte van 251 m2 tot en met 500m2

€ 1.292,10

3.2.a.5

met een oppervlakte meer dan 501m2

€ 1.445,85

3.2.a.6

voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf

€ 326,35

3.2.b.1

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 168,55

3.2.b.2

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 198,45

3.2.c

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet niet behorende bij een evenementenvergunning:

€ 88,90

3.2.d

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 7 van de Drank- en Horecaverordening Enschede 2014

€ 595,40

3.2.d.1

een vergunning als bedoeld onder artikel 3.2.d indien het betreft een aanvraag in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van een leidinggevende die niet de vergunninghouder is

€ 198,45

3.2.e

Als een aanvraag voor een vergunning genoemd in artikel 3.2 wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gelaten, wordt 50 % van de leges in rekening gebracht.

50%

Paragraaf 3.2 Seksinrichtingen

 

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, of om de verlenging, of een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.a

voor een escortbedrijf

€ 963,50

3.3.b

voor een seksinrichting

€ 2.803,95

3.3.c

voor iedere beheerder die zal worden aangesteld bij het seksbedrijf vermeerderd met

€ 714,40

Artikel 3.4 Wijziging vergunning seksbedrijf

 

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.a

Het verlenen van een ontheffing of vrijstelling op grond van de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of de Winkeltijdenverordening:

€ 87,25

3.5.b

Een ontheffing sluitingstijdstip voor een niet-commercieel horecabedrijf op grond van artikel 2:29, lid 4, van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 252,40

3.5.c

Een incidentele ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:29, lid 2 en 5, van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 126,40

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 

3.6

Bij het berekenen van de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een integrale evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt voor de legesbepaling het totale aantal punten volgens onderstaande lijst vermenigvuldigd met:

€ 48,70

 

en zijn andere bepalingen in deze tarieventabel niet van toepassing.

 

 

Omschrijving:

punten

3.6.a

Standaardtarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

2

 

Het aantal punten van het standaardtarief wordt verhoogd volgens de volgende puntenlijst:

 

3.6.b

Het evenement duurt:

 

3.6.b.1

2-7 dagen, incl. opbouwen en afbreken:

2

3.6.b.2

8-14 dagen, incl. opbouwen en afbreken:

4

3.6.b.3

meer dan 15 dagen, incl. opbouwen en afbreken:

6

3.6.c

Tijdens het evenement worden wegen afgesloten en/of zijn omleidingen noodzakelijk:

1

3.6.d

Tijdens het evenement worden objecten op of aan de weg geplaatst:

1

3.6.e

Het evenement start op zondag voor 13.00 uur /veroorzaakt na 13.00 uur een gerucht dat op meer dan 200 meter hoorbaar is (Zondagswet):

1

3.6.f

Tijdens het evenement vindt er verkoop plaats buiten de reguliere winkeltijden (Winkeltijdenwet) en er een ontheffing van de Winkeltijdenwet nodig is:

1

3.6.g

Het gaat om een grootschalig evenement:

 

3.6.g.1

verwachte aantal bezoekers > 2.000 per etmaal:

4

3.6.g.2

verwachte aantal bezoekers > 5.000 per etmaal:

8

3.6.g.3

verwachte aantal bezoekers > 10.000 per etmaal:

12

3.6.g.4

verwachte aantal bezoekers > 30.000 per etmaal:

15

3.6.h

Indien een evenement een C-evenement betreft:

10

3.6.i

Tijdens het evenement wordt er licht-alcoholische drank geschonken

2

3.6.j

Er is een vergunning in het kader van de Wet op de kansspelen benodigd:

1

3.6.k

Het aangevraagde evenement past niet binnen het beleid voor evenementen-vergunningen:

3

3.6.l

Er is een ontheffing van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 nodig:

1

3.6.m

Het aantal punten wordt bij de behandeling van een spoedaanvraag vermenigvuldigd met 2 waarbij een maximum van 11 extra punten wordt aangehouden.

 

3.6.n

Als een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in dit artikel wordt ingetrokken, geweigerd of op grond van artikel 4:5 Awb buiten verdere behandeling wordt gelaten, wordt 50 % van de leges in rekening gebracht

50%

Artikel 3.7 Organiseren markt

 

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 3 5 Standplaatsen

 

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunning en andere vergunningen op de markt

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.9 Overige administratieve dientverlening markt

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 3 6 Huisvesting 2014 (en Wet goed verhuurderschap)

 

Artikel 3.11 Vergunning onttrekken woonruimte

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.12 Vergunning samenvoegen woonruimte

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.13 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.14 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.16 Toeristische verhuur

 

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming

 

 3.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning om een woonruimte in gebruik te geven binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 866,90

Artikel 3.18 SHG-shops

 

3.18

Een vergunning als bedoeld in afdeling 17, artikel 2:86 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 2.803,95

3.18.a

Een vergunning als bedoeld onder 3.18 indien het betreft een aanvraag in verband met uitsluitend een wijziging in de persoon van een leidinggevende die niet de vergunninghouder is:

€ 963,50

3.18.b

Als een aanvraag voor een vergunning genoemd in artikel 3.18 wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gelaten, wordt 50% van de leges in rekening gebracht.

50%

Paragraaf 3 7 In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Artikel 3.19 Niet benoemd besluit op aanvraag

 

 3.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 62,55

Behoort bij raadsbesluit van 4 december 2023

De griffier van de gemeente Enschede,