Subsidieregeling bewonersinitiatieven Rotterdam

Geldend van 13-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2023

Intitulé

Subsidieregeling bewonersinitiatieven Rotterdam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de wethouder Haven, Economie, Horeca en Bestuur (wijken en kleine kernen van 24 oktober 2023; registratienr. 23bo007869;

gelet op de artikelen 3, 4, 6 en 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende, dat het wenselijk is een subsidieregeling vast te stellen ten behoeve van het vergroten van de sociale samenhang dan wel leefbaarheid in de wijk;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • -

  bewonersinitiatief: initiatief van een bewoner of groep bewoners, gericht op de sociale samenhang dan wel de leefbaarheid in de eigen wijk, dat door de bewoner of bewoners zelf, al dan niet met een vereniging, stichting of ondernemer, op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk wordt uitgevoerd;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  wijk: wijk als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de Wijkraden 2022;

 • -

  wijkraad: wijkraad als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de Wijkraden 2022.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die de leefbaarheid dan wel de sociale samenhang in de wijk waarin het bewonersinitiatief wordt uitgevoerd vergroten.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen die woonachtig zijn in de wijk of aan rechtspersonen die verbonden zijn aan of geworteld zijn in de wijk.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten:

  • a.

   van omzetbelasting over de gesubsidieerde activiteit als de omzetbelasting teruggevorderd, verrekend of anderszins in mindering kan worden gebracht;

  • b.

   die zijn gemaakt voorafgaand aan de indiening van de aanvraag.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie en advisering wijkraad

 • 1. Een subsidie voor een bewonersinitiatief bedraagt ten hoogste € 10.000.

 • 2. Het college kan op advies van de wijkraad bepalen dat in de betreffende wijk de subsidie, bedoeld in het eerste lid ten hoogste € 20.000 bedraagt.

 • 3. In afwijking van het eerste en tweede lid bedraagt een subsidie voor een bewonersinitiatief voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 ten hoogste € 20.000.

Artikel 7 Aanvraagrondes en advisering wijkraad

 • 1. Het college kan per kalenderjaar een of meer aanvraagrondes per wijk vaststellen en maakt dit besluit bekend voor de aanvang van het tijdvak waarvoor het is vastgesteld.

 • 2. Het college kan de wijkraad daarbij om advies vragen.

 • 3. In afwijking van het eerste en tweede lid geldt voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 voor elke wijk de aanvraagtermijn, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Subsidieverordening Rotterdam 2014.

Artikel 8 Subsidieplafonds en advisering wijkraad

 • 1. Het college stelt op grond van deze regeling voor elke wijk een subsidieplafond vast.

 • 2. Het college stelt bij de vaststelling van een aanvraagronde voor een wijk, tevens een deelplafond voor de betreffende aanvraagronde vast.

 • 3. Het college kan de hoogte van een subsidieplafond, alsmede de hoogte van een deelplafond wijzigen.

 • 4. Het college kan de wijkraad om advies vragen over de hoogte van het subsidieplafond binnen het toegekende budget en eventuele deelplafonds per aanvraagronde, alsmede de wijziging hiervan.

 • 5. Het subsidieplafond en de subsidiedeelplafonds worden vastgesteld onder voorbehoud dat voldoende middelen door de gemeenteraad op de begroting beschikbaar worden gesteld.

Artikel 9 Wijze van verdeling bewonersinitiatieven

 • 1. Verstrekking van subsidie voor bewonersinitiatieven vindt plaats per wijk en op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, totdat het toepasselijke deelplafond is bereikt.

 • 2. Indien door honorering van een aanvraag in een wijk het toepasselijke deelplafond wordt overschreden, wordt die aanvraag geheel afgewezen.

 • 3. Indien door honorering van een aanvraag die ziet op activiteiten die in twee of meer wijken worden uitgevoerd de toepasselijke deelplafonds worden overschreden, wordt die aanvraag geheel afgewezen.

Artikel 10 Wijkoverstijgende bewonersinitiatieven

Indien een aanvraag ziet op activiteiten die in twee of meer wijken worden uitgevoerd, wordt de aanvraag als één aanvraag voor subsidie behandeld. De subsidie komt ten laste van de subsidieplafonds van de betrokken wijken.

Artikel 11 De aanvraag

 • 1. De wijkraad beslist per betreffende wijk op aanvragen voor bewonersinitiatieven.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door een natuurlijk persoon die woonachtig is in de wijk waarop het initiatief betrekking heeft of door een stichting, vereniging of een ondernemer die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en blijkens het handelsregister in Nederland gevestigd is.

 • 3. Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe beschikbaar gesteld formulier dat is geplaatst op de website mijn.rotterdam.nl.

 • 4. De aanvraag bevat ten minste een activiteitenplan:

  • a.

   met een omschrijving van de wijze hoe het bewonersinitiatief bijdraagt aan de sociale samenhang dan wel de leefbaarheid in de betreffende wijk;

  • b.

   waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe het bewonersinitiatief wordt uitgevoerd;

  • c.

   met een realistische en sluitende begroting, waarin wordt aangegeven op welke wijze de gevraagde subsidie wordt aangewend;

  • d.

   met een toelichting op welke wijze het initiatief in de wijk is ontstaan en op welke manier bewoners zijn betrokken bij de uitvoering van het initiatief;

  • e.

   waarin, indien van toepassing, de wijze wordt beschreven waarop het beheer en onderhoud van een object in de openbare ruimte wordt geregeld; en

  • f.

   waarin ten minste vijf ondertekende steunverklaringen zijn opgenomen van bewoners van aantoonbaar 12 jaar of ouder die woonachtig zijn in de wijk waarin het bewonersinitiatief wordt uitgevoerd.

Artikel 12 Aanvullen onvolledige aanvraag

Indien een aanvraag onvolledig is, wordt de aanvrager een termijn van tien werkdagen verleend om de aanvraag aan te vullen.

Artikel 13 Beslistermijn

De wijkraad beslist op aanvragen voor de wijk binnen acht weken gerekend vanaf de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen.

Artikel 14 Betaling subsidie

Indien de subsidie wordt verstrekt aan een natuurlijk persoon, niet zijnde een ondernemer met een inschrijving in het handelsregister, vindt de betaling van de subsidie plaats aan een door die persoon aangewezen rechtspersoon.

Artikel 15 Weigeringsgronden

 • 1. Subsidieverlening wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   het bewonersinitiatief voor dezelfde activiteiten al een subsidie heeft ontvangen van de wijkraad;

  • b.

   het bewonersinitiatief op basis van een andere subsidieregeling voor dezelfde activiteiten al een subsidie heeft ontvangen van het college;

  • c.

   het bewonersinitiatief gericht is op politieke of religieuze doelstellingen;

  • d.

   het bewonersinitiatief een overwegend privaat belang heeft;

  • e.

   het niet aannemelijk is dat op basis van het activiteitenplan het bewonersinitiatief kan worden uitgevoerd;

  • f.

   de aanvraag in strijd is met de wet, gemeentelijke verordeningen of bestemmingplannen;

  • g.

   voor de uitvoering van het bewonersinitiatief geen sprake is van een vrijwillige inzet, een bijdrage in natura of een financiële bijdrage van de betrokken bewoners;

  • h.

   bij de aanvraag en uitvoering van het bewonersinitiatief geen bewoners zijn betrokken;

  • i.

   de aanvrager als rechtspersoon niet verbonden is aan of geworteld is in de wijk;

  • j.

   het bewonersinitiatief door discriminerende of racistische uitingen tot uitsluiting van bewoners leidt.

 • 2. In aanvulling op de in artikel 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 genoemde weigeringsgronden kan subsidieverlening worden geweigerd indien:

  • a.

   de aanvraag in strijd is met een stedelijk beleidskader;

  • b.

   het bewonersinitiatief in de openbare ruimte wordt uitgevoerd en er geen rekening wordt gehouden met de kosten voor het structurele beheer en onderhoud na subsidieverlening;

  • c.

   het bewonersinitiatief in strijd is met de doelen van het wijkplan of niet past in de samenstelling van de wijk;

  • d.

   het initiatief buiten de gemeentegrenzen van Rotterdam wordt uitgevoerd.

Artikel 16 Aanvullende verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger informeert de wijkraad over de uitvoering van het bewonersinitiatief en nodigt de wijkraad hiervoor uit.

 • 2. De activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn uiterlijk uitgevoerd in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de aanvraag is ingediend.

 • 3. Bij bewonersinitiatieven die de openbare ruimte betreffen laat de subsidieontvanger de regie op de uitvoering bij de gemeente.

Artikel 17 Vaststelling van de subsidie

De subsidie wordt direct bij subsidieverlening vastgesteld.

Artikel 18 Intrekking en overgangsrecht

De Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam 2023 worden ingetrokken, maar blijven van toepassing op subsidies verstrekt op grond van die nadere regels en op volledige aanvragen om subsidie die zijn ingediend voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

Artikel 19 Inwerkingtreding

De Subsidieregeling bewonersinitiatieven Rotterdam treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2023.

Artikel 20 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subsidieregeling bewonersinitiatieven Rotterdam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 oktober 2023

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Toelichting

Algemene toelichting Subsidieregeling Bewonersinitiatieven

Deze subsidieregeling is gebaseerd op de Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014). In deze subsidieregeling zijn onder meer de criteria opgenomen voor het aanvragen en toekennen van subsidies voor bewonersinitiatieven en is aangegeven op welke wijze de subsidieplafonds worden vastgesteld.

Wat is een bewonersinitiatief en wie zijn de initiatiefnemers?

Een bewonersinitiatief start met een idee en gaat om vrijwillig ondernomen activiteiten van bewoners om de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk te vergroten. Bewonersinitiatieven kunnen over alle aspecten in de wijk gaan, van een groenere straat tot het in beweging krijgen van ouderen, een cultureel festival of een lampionnenoptocht voor kinderen. Bewoners kunnen het initiatief nemen in samenwerking met een stichting, vereniging of ondernemer. Voor deze initiatieven kunnen bewoners subsidie aanvragen op basis van deze regeling. In Rotterdam zijn 39 wijken. De betrokken bewoners wonen in een van deze wijken waar het bewonersinitiatief wordt uitgevoerd. Ook jongeren die in de wijk wonen, kunnen een bewonersinitiatief opzetten. De wijknetwerker kan eventueel helpen bij het indienen van een de aanvraag, zodat aan alles wordt gedacht. Als een ondernemer bij een aanvraag betrokken is, moet hij de activiteiten die bij het initiatief horen zonder winstoogmerk uitvoeren. Dit moet uit de aanvraag blijken. Het uitgangspunt is verder altijd dat de activiteit open moet staan voor alle bewoners. Zo mag een sportvereniging geen initiatief organiseren dat alleen voor haar leden toegankelijk is. De vereniging moet dan moeite doen om ook niet-leden bij de activiteit te betrekken, zodat alle bewoners in de wijk iets aan de activiteit hebben.

Rol wijkraden en wijkmanager

De wijkraden nemen de besluiten over de subsidieaanvragen. Als de aanvrager het niet eens is met het genomen besluit, kan hiertegen een bezwaarschrift worden ingediend. De wijkraad zal dan aan de hand van de bezwaren het eerder genomen besluit heroverwegen. Hierbij laat de wijkraad zich adviseren door de Algemene Bezwaarschriftencommissie. De Algemene Bezwaarschriftencommissie is een onafhankelijke adviescommissie die het college en in dit geval de wijkraad adviseert over het te nemen besluit op het bezwaarschrift. De Wijkraden zijn de motor achter de bewonersinitiatieven. De Wijkraden kunnen ook in het enthousiasmeren een sleutelrol spelen. Leden van de wijkraad kunnen bewonersinitiatieven bezoeken om het netwerk in de wijk te onderhouden en bewoners via de gemeentelijke communicatiekanalen uitnodigen om initiatieven te ontwikkelen. Hierbij kunnen zij initiatiefnemers een podium bieden om hun initiatief te promoten. De wijkraad kan de wijkmanager via een mandaatbesluit mandateren om een besluit te nemen over aanvragen. De wijkraadcoördinator kan hierbij helpen. Daarbij kan ervoor worden gekozen om alleen de wijkmanager te mandateren om een besluit te nemen op aanvragen met een maximale hoogte van bijvoorbeeld € 2.500, zodat deze kleinere aanvragen snel afgehandeld kunnen worden.

Rol Opzoomer Mee

Opzoomer Mee (www.opzoomermee.nl) is een belangrijke partner bij de bewonersinitiatieven. Opzoomer Mee verzorgt de administratieve afhandeling van alle aanvragen voor een bewonersinitiatief. Ook kunnen bewoners bij Opzoomer Mee terecht voor bijvoorbeeld de gereedschapskist Bewonersinitiatieven waarin hulpmiddelen staan voor bewoners om een aanvraag in te dienen. In deze ondersteuning werken de medewerkers van Opzoomer Mee nauw samen met de wijknetwerkers.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Een bewonersinitiatief gaat om vrijwillig georganiseerde activiteiten van bewoners om de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk te vergroten. Bewoners kunnen voor het initiatief samenwerken met een stichting, vereniging of ondernemer. Voor deze initiatieven kunnen bewoners op basis van deze regeling een subsidie aanvragen.

Artikel 3 Activiteiten

In dit artikel staat voor welke type activiteiten bewoners een subsidie kunnen aanvragen. De activiteiten moeten altijd de leefbaarheid verbeteren en/of de sociale samenhang in een wijk vergroten. Bewonersinitiatieven kunnen over alle thema's in de wijk gaan, van het vergroenen van een straat tot het in beweging krijgen van ouderen of het organiseren van een lampionnenoptocht voor kinderen.

Artikel 4 Doelgroep

In dit artikel staat wie een subsidie kan aanvragen. Bewoners zijn de dragende kracht achter een initiatief. Tegelijkertijd is het wenselijk dat een subsidie niet wordt uitgekeerd op de bankrekening van een privépersoon, onder andere om fiscale redenen. Daarom kan alleen een stichting, vereniging of ondernemer de subsidie ontvangen. Vaak wordt een initiatief uitgevoerd in samenwerking met een stichting, vereniging of ondernemer die is ingeschreven in de Kamer van Koophandel, omdat professionele hulp nodig is. Deze partij kan ook direct de aanvraag doen. In andere gevallen zullen de bewoners een stichting, vereniging of ondernemer zoeken die namens hen de subsidie kan ontvangen. De wijknetwerker of Opzoomer Mee kan daarbij helpen.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

In dit artikel staat voor welke kosten subsidie kan worden aangevraagd. Het gaat altijd om redelijk gemaakte kosten. Het doel van de subsidie is altijd om initiatieven en activiteiten mogelijk te maken. De subsidie is niet bedoeld om organisaties in stand te houden of gaten in de begroting te dekken. Ook wordt terughoudend omgegaan met het subsidiëren van materialen. Het heeft de voorkeur om materialen te huren. Als er wel materialen gesubsidieerd worden, dan moeten deze zo veel mogelijk ook door andere initiatiefnemers gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld via een Huis van de Wijk. De richtlijn voor eten en drinken tijdens de activiteit is dat hieraan maximaal 20 procent van het aangevraagde bedrag mag worden besteed. De norm voor het uurloon van professionals is in principe ongeveer€ 35 per uur. Daarvan kan soms afgeweken worden, maar dan moet dat goed worden onderbouwd in de aanvraag. Er kan subsidie gevraagd worden voor bijvoorbeeld vergunningen, andere gemeentelijke leges en verkeersmaatregelen.

Er is geen subsidie voor omzetbelasting mogelijk als de initiatiefnemer die omzetbelasting kan terugvorderen, verrekenen of op andere manier in rekening kan brengen. Het is goed om hier rekening mee te houden bij het opstellen van de begroting bij de aanvraag. Opzoomer Mee heeft een website met handige tips gemaakt. Daarop staan ook tips om een begroting te maken: www.opzoomermee.nl/aanvraagformulier-en-gereedschapskist.

Verder heeft de gemeente Rotterdam ook andere mogelijkheden voor aanpassingen in de openbare buitenruimte, bijvoorbeeld de aanschaf van een bankje of een speeltoestel in een park. De wijknetwerker kan de bewoners hierover meer vertellen.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie en advisering wijkraad

Hier is aangegeven wat de maximale hoogte van een subsidie is. In principe is dit € 10.000. Hiermee wordt voorkomen dat het beschikbare budget in een wijk wordt verstrekt aan initiatieven met een overweging professioneel karakter en bijbehorende hoge begroting. Omdat de wijken historisch gezien verschillen in type bewonersinitiatieven kan het college de maximale hoogte in de een wijk vaststellen op € 20.000. Het college kan hierbij om advies vragen aan de wijkraad. Deze adviesvraag wordt dan in het najaar voorafgaand aan het betrokken kalenderjaar via de wijkraadscoördinatoren aan de wijkraden gesteld. Het college neemt vervolgens het definitieve besluit en zorgt voor publicatie in het gemeenteblad. Voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december geldt een maximale hoogte van € 20.000 om aan te sluiten bij de eerste maanden van 2023.

Artikel 7 Aanvraagrondes en advisering wijkraad

Het is mogelijk dat voor een kalenderjaar door het college verschillende aanvraagrondes worden vastgesteld waarbinnen een subsidie kan worden aangevraagd. Voor deze rondes worden dan subsidieplafonds vastgesteld (zie artikel 8). Hiermee kan worden voorkomen dat het volledige budget binnen enkele maanden is uitgegeven en er geen ruimte meer is voor initiatieven die in het najaar worden ingediend. Het college kan de wijkraden om advies vragen of het nodig is om voor de betreffende wijk meerdere subsidierondes in te stellen. Deze adviesvraag wordt dan in het najaar voorafgaand aan het betrokken kalenderjaar via de wijkraadscoördinatoren aan de wijkraden gesteld. Het college neemt vervolgens het definitieve besluit en zorgt voor publicatie in het gemeenteblad.

Artikel 8 Subsidieplafonds en advisering wijkraad

Het college stelt op grond van deze regeling voor elke wijk een subsidieplafond vast. Het college stelt bij de vaststelling van een aanvraagronde voor een wijk, tevens een deelplafond voor de betreffende aanvraagronde vast. Het college kan de hoogte van een subsidieplafond, alsmede de hoogte van een deelplafond wijzigen. Het college kan de wijkraad om advies vragen over de hoogte van het subsidieplafond binnen het toegekende budget en eventuele deelplafonds per aanvraagronde, alsmede de wijziging hiervan. Deze adviesvraag wordt dan in het najaar voorafgaand aan het betrokken kalenderjaar via de wijkraadscoördinatoren aan de wijkraden gesteld. Het college neemt vervolgens het definitieve besluit en zorgt voor publicatie in het gemeenteblad.

Artikel 9 Wijze van verdeling van bewonersinitiatieven

De bewonersinitiatieven worden behandeld in de volgorde van binnenkomst van complete aanvragen binnen een subsidieronde. Wordt door het goedkeuren van een aanvraag in een wijk voor de betreffende categorie het beschikbare subsidieplafond overschreden, dan wordt die aanvraag helemaal afgewezen.

Dan krijgt de volgende aanvraag in de rij die wel binnen het subsidieplafond van de wijk past, de subsidie. Indien door honorering van een aanvraag die ziet op activiteiten die in twee of meer wijken worden uitgevoerd de deelplafonds van deze wijken worden overschreden, wordt die aanvraag geheel afgewezen. Ook hier geldt dat de volgende wijkoverstijgende aanvraag die wel binnen de toepasselijke plafonds past, de subsidie krijgt.

Artikel 10 Wijkoverstijgende bewonersinitiatieven

Bij een initiatief dat meerdere wijken bestrijkt, wordt de aanvraag als één aanvraag behandeld waar één besluit van een wijkraad op volgt. Daarvoor werken de betrokken wijkraden, gefaciliteerd door de wijknetwerkers en Opzoomer mee, nauw samen om het initiatief mogelijk te maken. Gelet op het wijkoverschrijdende aspect wordt per specifiek geval gezocht naar een passende maatwerkoplossing. Bijvoorbeeld bij een avondvierdaagse die in meerdere wijken wordt gehouden. In nauw overleg wordt afgesproken welke wijkraad formeel in dat geval het besluit neemt en hoe het subsidiebedrag ten laste komt van de budgetten van de betrokken wijken. Om de administratieve lasten voor de aanvrager zo laag mogelijk te houden krijgt de aanvrager vervolgens één beschikking van een wijkraad voor de hele activiteit.

Artikel 11 De aanvraag

De wijkraden nemen de besluiten over de subsidieaanvragen op basis van onderhavige subsidieregeling. Deze bevoegdheid is vastgelegd in de bevoegdhedenlijst bij de Verordening op de wijkraden. De wijkraad kan de wijkmanager mandateren om een besluit te nemen over aanvragen. Daarbij kunnen ze er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen de wijkmanager te mandateren om een besluit te nemen op aanvragen met een maximale hoogte van € 2.500, zodat deze kleinere aanvragen snel afgehandeld kunnen worden. Maar de wijkraad kan ook de wijkmanager mandateren voor alle aanvragen. Daarnaast bevat dit artikel de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Het aanvragen van subsidie op basis van onderhavige subsidieregeling geschiedt door gebruik te maken van het hiervoor vastgestelde subsidieaanvraagformulier. Dit is te vinden op https://mijn.rotterdam.nl/index.html. Het indienen van de aanvraag verloopt digitaal ook via mijn.rotterdam.nl. Daarnaast kan het formulier ook op papier worden ingevuld en worden opgestuurd naar Opzoomer Mee. De formulieren zijn te vinden in de Wijkhubs en Huizen van de Wijk. Ook kan contact worden opgenomen met Opzoomer Mee. Daarbij geeft Opzoomer Mee veel tips om het activiteitenplan te maken: www.opzoomermee.nl/aanvraagformulier-en-gereedschapskist. In het activiteitenplan kunnen de bewoners onder andere toelichten hoe het initiatief in de wijk is ontstaan. Wie een activiteitenplan wil maken, kan het beste eerst contact opnemen met de wijknetwerker. De wijknetwerker weet wat er speelt in de wijk, kent het netwerk in de wijk en kent onderhavige subsidieregeling. De wijknetwerker kan de initiatiefnemers daarom goed adviseren.

Artikel 12 Aanvullen onvolledige aanvraag

Als een aanvraag niet compleet is, krijgt de aanvrager bericht over welke gegevens ontbreken en wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen tien werkdagen aan te vullen. Alleen volledige aanvragen kunnen in behandeling worden genomen.

Artikel 14 Betaling subsidie

Als de subsidie wordt toegekend aan een natuurlijk persoon, wordt het bedrag betaald aan een rechtspersoon die is ingeschreven in de Kamer van Koophandel, bijvoorbeeld een bewonersvereniging, stichting of vereniging in de wijk. Opzoomer Mee kan een bewoner helpen om een rechtspersoon in de wijk te vinden.

Artikel 15 Weigeringsgronden

In dit artikel staan de redenen om een subsidieaanvraag te weigeren. In het eerste lid wordt een aantal gevallen genoemd waarin subsidieverlening wordt geweigerd. Zo dienen bewonersinitiatieven open te staan voor alle bewoners in de wijk en wordt een aanvraag geweigerd als het initiatief tot uitsluiting van bewoners leidt door discriminerende of racistische uitingen. Daarnaast zijn ook de in de Algemene wet bestuursrecht en de SVR 2014 opgenomen weigeringsgronden van toepassing bij het beoordelen van de aanvraag. De daarin opgenomen weigeringsgronden zijn algemener van aard en zien bijvoorbeeld op de kwaliteit van de aanvraag, de activiteiten en de financiën. Die criteria staan onder andere in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de SVR 2014.

Artikel 16 Aanvullende verplichtingen

In dit artikel staat wat de aanvrager moet doen als de aanvraag wordt toegekend. Bewoners voeren soms initiatieven uit in het kalenderjaar na het jaar van de aanvraag uitvoeren. Bijvoorbeeld als bewoners in december een aanvraag indienen voor een activiteit in de voorjaarsvakantie in februari in het jaar daarna. De bewoners zijn verplicht om de Wijkraad uit te nodigen voor het initiatief. Zo kan de Wijkraad het contact met bewoners versterken en een beeld krijgen van de maatschappelijke waarde van bewonersinitiatieven. Wel houdt de gemeente de regie als er initiatieven in de openbare ruimte worden uitgevoerd. Bewoners kunnen hierover in de uitvoering contact opnemen met de wijknetwerker.

Artikel 17 Vaststelling van de subsidie

De subsidie wordt direct bij subsidieverlening vastgesteld. Dit betekent dat het volledige subsidiebedrag bij toekenning van de aanvraag wordt overgemaakt en de subsidie wordt vastgesteld. Na uitvoering van het initiatief zorgt de initiatiefnemer voor een financiële en inhoudelijke verantwoording aan Opzoomer Mee. Daarbij verzorgt Opzoomer Meesteekproefsgewijs controles van de financiële verantwoording.

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl