REGLEMENT BURGERLIJKE STAND gemeente Waalre 2023

Geldend van 12-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND gemeente Waalre 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre,

gelet op het bepaalde in artikel 1:16, 1:16a en 1:16c van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

overwegende dat op 01 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking is getreden;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende regeling:

Reglement burgerlijke stand Waalre 2023

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a. de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW);

 • b. het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Bbs);

 • c. ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar in dienst van de gemeente Waalre of een andere gemeente als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (artikel 1:16 lid 2 BW);

 • d. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Waalre of van een andere gemeente of een persoon als bedoeld in artikel 2 onder f Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

 • e. huis der gemeente: elke locatie, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Waalre, die vrij toegankelijk is gedurende de ceremonie en voldoende ruimte biedt voor het aantal personen dat naar verwachting bij het rechtsfeit als bedoeld in artikel 1, lid f aanwezig zal zijn;

 • f. rechtsfeit: een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2. Aanwijzing van de ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Het college kan tot ambtenaar van burgerlijke stand aanwijzen personen in dienst van de gemeente Waalre.

 • 2. Het college kan als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen:

  • a.

   personen, al dan niet werkzaam bij de gemeente Waalre, voor het structureel voltrekken van huwelijken;

  • b.

   personen voor het éénmalig voltrekken van een huwelijk, mits deze reeds elders zijn aangewezen als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en van wie de aanwijzing en beëdiging nog niet is verlopen. Gevraagd wordt om een recente verklaring te overleggen waaruit (het voortduren van) de aanwijzing en beëdiging blijkt;

  • c.

   personen voor het éénmalig voltrekken van een huwelijk, die niet reeds elders aangewezen zijn als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 3. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet alle wettelijke huwelijken voltrekken.

 • 4. Het college wijst alleen (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand aan die bereid zijn ook huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht te voltrekken.

 • 5. Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

Artikel 3. Aanwijzingsperiode

 • 1. Als ambtenaar van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 2, eerste lid wordt aangewezen de persoon die voldoet aan de vereisten uit artikel 1:16 BW en met wie de gemeente Waalre een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft gesloten waarin staat dat deze persoon de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand voor de gemeente Waalre uitoefent.

 • 2. Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, wordt aangewezen de persoon die voldoet aan de vereisten uit artikel 1:16 BW en met wie de gemeente Waalre een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft gesloten waarin staat dat deze persoon de functie buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de gemeente Waalre uitoefent.

 • 3. De in lid 1 en 2 bedoelde aanwijzingen gelden zo lang de tussen de persoon en de gemeente Waalre gesloten arbeidsovereenkomst voortduurt.

 • 4. Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b en c wordt aangewezen de persoon, voor het sluiten van één huwelijk, wanneer hiertoe een verzoek door het bruidspaar is ingediend.

 • 5. Benoemingen tot ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die hebben plaatsgevonden vóór 1 januari 2020 worden beschouwd als een aanwijzing als bedoeld in artikel 1:16 BW. Artikel 3, derde lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Voorwaarden voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één huwelijk

 • 1.

  Een persoon als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b kan als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aangewezen worden als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  Het verzoek tot aanwijzing als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand dient uiterlijk 6 weken voor het huwelijk ingediend te zijn.

 • b.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand laat zich assisteren door een ervaren buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Waalre.

 • 2.

  Een persoon als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder c kan als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aangewezen worden als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  Het verzoek tot aanwijzing als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand dient uiterlijk 12 weken voor het huwelijk ingediend te zijn.

 • b.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand laat zich assisteren door een ervaren buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Waalre.

 • c.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand volgt een korte instructie over de huwelijksvoltrekking en de wettelijke regels omtrent huwelijken.

 • d.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand moet meerderjarig en handelingsbekwaam zijn.

 • e.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand dient een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen (niet ouder dan 3 maanden).

 • 3.

  Het niet voldoen of niet willen meewerken aan de bovenstaande voorwaarden, kan een reden zijn om het huwelijk niet door de zelfgekozen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b en c, te laten voltrekken.

Artikel 5. Salaris

 • 1. Het salaris voor het voltrekken van huwelijken die door de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, genoemd in artikel 2, tweede lid, onder a is vastgesteld in de arbeidsovereenkomst die is gesloten met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Waalre.

 • 2. Voor het voltrekken van huwelijken die door de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, genoemd in artikel 2, tweede lid, onder b en c wordt géén salaris betaald.

 • 3. Het voltrekken van huwelijken door de ambtenaar van de burgerlijke stand, genoemd in artikel 2, eerste lid behoort tot hun reguliere werkzaamheden.

Artikel 6. Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het huis der gemeente.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 • 3.

  Huwelijken kunnen worden voltrokken op:

 • a.

  Het gemeentehuis

 • b.

  Externe trouwlocaties mits deze voldoen aan de criteria, genoemd in bijlage 1 van dit reglement.

 • 4.

  De aanwijzing als externe trouwlocatie vervalt indien:

 • a.

  Het college hiertoe besluit.

 • b.

  De externe trouwlocatie niet meer voldoet aan de criteria, genoemd in bijlage 1 van dit reglement.

Artikel 7. Leiding van het bureau burgerlijke stand

De strategisch manager is belast met de leiding van het bureau burgerlijke stand.

De teammanager Inwonerszaken is belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.

Artikel 8. Openstelling

 • 1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

 • a. Voor de voltrekking van huwelijken met ceremonie:

  • maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot en met 21.00 uur;

  • zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen van 10.00 uur tot en met 21.00 uur.

 • b. Voor kosteloze huwelijken zonder ceremonie op maandag en dinsdag om 09.00 uur in de spreekkamer in het gemeentehuis.

 • c. Voor overige werkzaamheden, alleen op afspraak:

  • Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

  • Op donderdag van 08.30 uur tot 19.30 uur.

 • 2. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

 • a. Voor de voltrekking van huwelijken met ceremonie, is het bureau gesloten indien de in de eerste lid, onder a vastgestelde openstelling samenvalt met een bij artikel 3, eerste en tweede lid van de Algemene Termijnenwet erkende of daarmee gelijk gestelde feestdag en andere door het college aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • b. Voor overige werkzaamheden is het bureau gesloten indien de in de eerste lid, onder b, c en d vastgestelde openstelling samenvalt met op een bij of krachtens artikel 3, eerste, tweede of derde lid van de Algemene Termijnenwet erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag en andere door het college aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3. In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven dagen en uren.

Artikel 9. Vormen voltrekking van een huwelijk

 • 1. Een voltrekking van een huwelijk als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a:

 • a. Duurt ten hoogste 30 minuten.

 • b. Het bruidspaar kan de leiding van het bureau burgerlijke stand verzoeken een met name genoemde (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor de voltrekking van hun huwelijk. Dit verzoek wordt slechts toegewezen indien de bedrijfsvoering dit uitdrukkelijk toelaat.

 • 2. Een voltrekking van een huwelijk als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b:

 • a. Duurt ten hoogste 10 minuten.

 • b. Vindt plaats zonder voorafgaand contact tussen het bruidspaar en (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • c. Beperkt zich tot de uitvoering van de wettelijke formaliteiten zoals het geven van het ‘ja-woord’ en het ondertekenen van de akte.

 • d. Vindt plaats in aanwezigheid van maximaal acht personen, zijnde het bruidspaar en de getuigen genoemd in de akte, exclusief de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 10. Gemeentelijke leges

Voor de diensten van de burgerlijke stand worden leges in rekening gebracht, welke zijn vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening van Waalre of de Wet rechten burgerlijke stand.

Artikel 11. Schakelbepaling

De bepalingen in dit reglement betreffende huwelijk en voltrekking van een huwelijk zijn van overeenkomstige toepassing op het geregistreerd partnerschap en de registratie van het partnerschap. De bepalingen zijn ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 12.Slotbepalingen

 • 1. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Waalre 2023.

 • 2. Dit reglement treedt, onder gelijktijdige intrekking van het Reglement burgerlijke stand Waalre 2019, in werking op de dag nadat bekendmaking op de voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden en werkt terug tot 1 januari 2020.

Bijlage 1 (Reglement burgerlijke stand Waalre 2023)

Criteria externe trouwlocaties als bedoeld in artikel 6 Reglement burgerlijke stand Waalre 2023

Artikel 1 Begripsbepaling

1. Huwelijksvoltrekking:

Het uitvoeren van de ceremonie door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

Hieronder wordt, mede verstaan de registratie van een geregistreerd partnerschap, alsmede de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

2. Externe trouwlocatie:

Locatie waar, binnen het grondgebied van de gemeente Waalre, het huwelijk voltrokken wordt.

3. Bruidspaar:

Het paar dat in het huwelijk wil treden, dan wel het paar dat een geregistreerd partnerschap wil registreren, dan wel het paar dat een geregistreerd partnerschap wil omzetten in een huwelijk.

Artikel 2 Openbaarheid

1. De trouwlocatie dient openbaar toegankelijk te zijn.

2. Er mag geen entree geheven worden voor het bijwonen van een huwelijk.

3. De trouwlocatie dient toegankelijk te zijn voor in- en mindervaliden.

Artikel 3 Externe trouwlocaties

Huwelijken kunnen, naast het gemeentehuis, worden voltrokken op iedere andere locatie die geschikt is of geschikt te maken is voor de duur van de plechtigheid mits voldaan wordt aan alle vermelde criteria.

Artikel 4 Formulier

1. Het verzoek om te trouwen op een trouwlocatie vindt plaats via een daarvoor vastgesteld formulier.

2. Het formulier dient uiterlijk 3 maanden voor het huwelijk ingediend te zijn.

3. Het niet voldoen aan alle vermelde criteria kan een reden zijn om het huwelijk niet op de overeengekomen tijd/locatie tot stand te laten komen.

Artikel 5 Ligging van de externe trouwlocatie

1. Vanwege de zorg voor de veiligheid en ter voorkoming van het overschrijden van de gemeentegrens moet de trouwlocatie zich bevinden op vaste grond. Wanneer dit niet het geval is, zal het bruidspaar toestemming moeten verkrijgen met aanvullende extra voorwaarden.

2. Huwelijken kunnen in de buitenlucht plaatsvinden, maar de buitenlocatie mag geen openbare ruimte zijn. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op locaties met een tuin of een terras, aansluitend aan de ‘trouwzaal’, buiten te trouwen. Die tuin of terras wordt dan aangemerkt als een verlenging van het gebouw.

3. Het bruidspaar voorziet in geval van een huwelijk op basis van het vorige artikel, in een mogelijkheid uit te wijken naar een locatie binnen in het pand met dien verstande dat deze binnenlocatie eveneens dient te voldoen aan alle vermelde criteria.

4. Indien er zich naar het oordeel van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand (extreme) omstandigheden voordoen kan door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand worden gevorderd dat de huwelijksvoltrekking wordt verplaatst naar de in het derde lid genoemde binnenlocatie.

Artikel 6 Openbare orde en goede zeden

1. De trouwlocatie, evenals de inrichting daarvan, dient niet in strijd te zijn met de openbare orde, goede zeden en maatschappelijke aanvaardbaarheid.

2. Gedurende de huwelijksvoltrekking heeft de trouwlocatie een openbaar karakter en geldt er een rookverbod.

Artikel 7 Veiligheid

1. De trouwlocatie moet veilig en schoon zijn en dient te voldoen aan alle normen op het gebied van (brand)veiligheid en vluchtwegen.

2. De trouwlocatie moet voldoen aan alle relevante voorschriften en beschikken over de vereiste vergunningen en verzekeringen.

3. De eigenaar/beheerder of verhuurder dient erop toe te zien dat de openbare orde op de trouwlocatie wordt gehandhaafd en garandeert de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, het bruidspaar en alle andere aanwezigen.

Artikel 8 Praktische zaken met betrekking tot de huwelijksvoltrekking

1. Er moeten sanitaire voorzieningen zijn op of in de directe omgeving van de trouwlocatie.

2. De trouwlocatie dient te beschikken over voldoende parkeerfaciliteiten. Aankomst en vertrek van bruidspaar en aanwezigen mag niet leiden tot hinderlijke dan wel verkeer belemmerende situaties voor de omgeving.

3. Het bruidspaar is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de trouwlocatie, ontvangst en begeleiding van de gasten/aanwezigen en de verdere gang van zaken, inclusief het in de oorspronkelijke staat achterlaten van de trouwlocatie.

4. Het bruidspaar zorgt er voor dat de noodzakelijke voorzieningen beschikbaar zijn, zoals tafel, stoelen, spreekgestoelte, aanvaardbaar verlichtingsniveau, aanvaardbare temperatuur en omkleedruimte voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

5. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en het bruidspaar moeten tijdens de huwelijksvoltrekking goed verstaanbaar zijn. Indien de ruimte te groot is om zonder microfoon te spreken, dient het bruidspaar aan de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand een goede geluidsinstallatie met microfoon beschikbaar te stellen.

6. Het bruidspaar garandeert een onbelemmerde uitvoering van de werkzaamheden door de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en andere door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

7. De kosten voor het gebruik van de trouwlocatie komen geheel voor rekening van het bruidspaar. Deze kosten dient het bruidspaar rechtstreeks aan de eigenaar/beheerder of verhuurder van de trouwlocatie te voldoen.

8. Het bruidspaar en de eigenaar/beheerder of verhuurder van de trouwlocatie vrijwaren de gemeente Waalre voor alle aanspraken van derden vanwege problemen die zich kunnen voordoen bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid, parkeerfaciliteiten, brandveiligheid van het gebouw en schade die voortvloeit uit, of gerelateerd is aan de ceremonie. Ook indien de trouwlocatie niet, niet tijdig, dan wel niet volledig voor het bruidspaar beschikbaar is.

Artikel 11. Annulering van de ceremonie

1. Indien naar het oordeel van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand niet wordt voldaan aan alle vermelde criteria en dit onverantwoorde risico's met zich meebrengt, dan wel de werkzaamheden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand onmogelijk maken, kan deze besluiten de huwelijksvoltrekking niet door te laten gaan.

2. Het college behoudt de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden af te wijken van de in deze bijlage genoemde criteria.

Ondertekening

Aldus besloten d.d. 4 april 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,

gemeentesecretaris, burgemeester,

Mr drs R.L. Franken M.F. Oosterveer