Besluit tot vaststelling van de Kwijtscheldingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit tot vaststelling van de Kwijtscheldingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2024

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;

Gelet op artikel 144 van de Waterschapswet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

B E S L U I T :

vast te stellen de Kwijtscheldingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2024.

Artikel 1 Geen kwijtschelding

Geen kwijtschelding wordt verleend voor:

 • a.

  de zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a, van de vigerende verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe;

 • b.

  de verontreinigingsheffing voor bedrijfsruimten als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a, van de vigerende verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe;

 • c.

  de watersysteemheffing ongebouwde onroerende zaken als bedoeld in artikel 5 van de vigerende verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe;

 • d.

  de watersysteemheffing natuurterreinen als bedoeld in artikel 7 van de vigerende verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe;

 • e.

  de watersysteemheffing gebouwde onroerende zaken als bedoeld in artikel 9 van de vigerende verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe.

Artikel 2 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van waterschapsbelastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Intrekking

De Kwijtscheldingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 7 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken met betrekking tot belastingschulden ontstaan voor 1 januari 2024.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2024”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe op 28 november 2023.

drs. ing. K.A. Blokland

secretaris

mr. S.H.M. Ornstein MCPm

dijkgraaf