Lijst van gevallen adviesrecht gemeente Leiden

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Lijst van gevallen adviesrecht gemeente Leiden

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel RV 22.0003 van 11 januari 2022), mede gezien het advies van de commissie Stedelijke Ontwikkeling,

BESLUIT

 • 1.

  De lijst van gevallen adviesrecht met de daarbij horende begripsbepaling, zoals onderstaand opgesomd, vast te stellen;

Artikel 1. Lijst van gevallen adviesrecht

Een advies van de gemeenteraad van Leiden, als bedoeld in artikel 16.15a, onder b van de Omgevingswet, is vereist indien het college voornemens is om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit te verlenen of voornemens is om in te stemmen met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit in de volgende gevallen:

 • 1.

  Indien een activiteit bestaande uit het realiseren van woningen, horeca, dienstverlening, detailhandel, maatschappelijke voorzieningen, recreatieve voorzieningen, kantoorruimte en/of bedrijfsruimte niet voldoet aan eerder door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijke kaders in een kaderbesluit, (stedenbouwkundig) masterplan, kavelpaspoort, gebiedspaspoort, ontwikkelstrategie, gebiedsvisie of nota van uitgangspunten, en dit ruimtelijk kader tot stand is gekomen na een participatie- en/of inspraakprocedure conform het op dat moment geldende inspraak- en participatiebeleid.

 • 2.

  Indien de aangevraagde activiteit in een gebied ligt waarvoor geen ruimtelijk kader, zoals benoemd in het eerste lid, door de gemeenteraad is vastgesteld en bestaat uit één of meer van de volgende subcategorieën;

  • a.

   het realiseren van per saldo meer dan 10 woningen;

  • b.

   het realiseren van horeca, dienstverlening, detailhandel, maatschappelijke voorzieningen of recreatieve voorzieningen, of een combinatie daarvan die voor meer dan 400m2 afwijkt van het omgevingsplan en/of hetgeen vergund is via een omgevingsvergunning;

  • c.

   het realiseren van bedrijfsruimte of kantoorruimte, of een combinatie daarvan die voor meer dan 1000m2 afwijken van het omgevingsplan en/of hetgeen vergund is via een omgevingsvergunning;

  • d.

   het realiseren van infrastructuurprojecten en projecten met betrekking tot groen, water en verblijfsgebieden die voor meer dan 500m2 afwijken van het omgevingsplan en/of hetgeen vergund is via een omgevingsvergunning;

  • e.

   het realiseren van een activiteit waarvoor op grond van provinciale omgevingsverordening een ontheffing nodig is;

  • f.

   het realiseren van een activiteit waarvoor ten behoeve van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport moet worden opgesteld;

  • g.

   het realiseren van één of meer evenementen buiten de evenementen-locaties die niet passend zijn binnen het op dat moment geldende evenementenbeleid.

  • h.

   het realiseren van een hoofdgebouw met de functie, wonen, horeca, dienstverlening, detailhandel, maatschappelijke voorzieningen, recreatieve voorzieningen, bedrijfsruimte of kantoorruimte in het groen-blauw raamwerk.

Artikel 2. Afwijking op artikel 1

 • 1. In afwijking op artikel 1 geeft de gemeenteraad geen nieuw advies indien de activiteit voldoet aan de kaders die de raad eerder gesteld heeft in een advies naar aanleiding waarvan de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit is aangepast.

 • 2. In afwijking op artikel 1 geeft de gemeenteraad geen advies indien de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit tijdelijk van aard is met een termijn van ten hoogste drie jaar.

Artikel 3. Begripsbepaling

In deze lijst van gevallen wordt verstaan onder:

 • a.

  Realiseren: het nieuw bouwen en/of het uitbreiden van bestaande gebouwen en/of het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen

 • b.

  Activiteit: een activiteit die in strijd is met het omgevingsplan.

 • c.

  Per saldo: het aantal vergunde woningen in mindering gebracht van het aantal aangevraagde woningen.

 • d.

  Groen-blauw raamwerk: het groen-blauw raamwerk zoals bedoeld en weergegeven in bijlage I.

Artikel 4 Evaluatie

 • 1. Het college overlegt jaarlijks aan de raad een overzicht van de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor geen adviesrecht van de raad geldt.

 • 2. Het college evalueert jaarlijks samen met de raad, tot uiterlijk 2032, het adviesrecht. Op basis daarvan kan de raad het adviesrecht evalueren en eventueel aanpassen.

Artikel 5: Inwerkingtreding

De lijst van gevallen waarvoor het adviesrecht van toepassing is treedt in werking op de dag van inwerkingtreding Omgevingswet.

Artikel 6. Overgangsbepaling

Bij lopende aanvragen die ingediend zijn voordat de Omgevingswet in werking is getreden past het college de huidige werkwijze (de verklaring van geen bedenkingen procedure op basis van de Wabo) toe.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als ‘Lijst van gevallen van adviesrecht gemeente Leiden 2023’.

Ondertekening

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 24 mei 2022,

de Griffier,

dhr. G.F.C. Van Leiden

de Voorzitter,

drs. H.J.J. Lenferink

Bijlage I: (Digitale) Kaart – Groen-blauw raamwerk Gemeente Leiden

afbeelding binnen de regeling

Zowel de fysieke als de digitale kaart worden vastgesteld. Bij onderlinge verschillen geldt dat de digitale kaart leidend is.