Verordening afvoer hemelwater en grondwater Gemeente Leiden 2023

Geldend van 31-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening afvoer hemelwater en grondwater Gemeente Leiden 2023

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel Rv 23.0107 van 24 oktober 2023), gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 10.32a van de Wet milieubeheer, en de Verordening afvoer hemelwater en grondwater Gemeente Leiden 2020, mede gezien het advies van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid,

BESLUIT

 • 1.

  Vast te stellen de technisch gewijzigde Verordening afvoer hemelwater en grondwater Gemeente Leiden 2023, luidende aldus:

Artikel I Vaststelling van de Verordening afvoer hemelwater en grondwater Gemeente Leiden 2023

De Verordening afvoer hemelwater en grondwater 2023 wordt vastgesteld, luidende aldus:

Intitulé

Verordening afvoer hemelwater en grondwater Gemeente Leiden 2023

De raad van de gemeente Leiden

Gezien het voorstel van het college (raadsvoorstel xxxx), mede gezien het advies van de commissie;

gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer en artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende, dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels te stellen over het brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater en over het beëindigen van het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater;

overwegende dat het gewenst is gebruik te maken van de mogelijkheid het afvloeiend hemelwater en het grondwater in een bepaald gebied vanaf een vooraf te bepalen datum niet meer te doen afvloeien in een openbaar vuilwaterriool;

besluit vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening afvoer hemelwater en grondwater Gemeente Leiden 2020, de

Verordening afvoer hemelwater en grondwater Gemeente Leiden 2023, luidende aldus;

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Hemelwaterberging: voorziening voor het tijdelijk bergen van hemelwater;

 • 2.

  Hemelwatervoorziening, openbare: voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast;

 • 3.

  Nieuwbouw: Het volledig nieuw bouwen van een bouwwerk of uitbreiden van een bestaand bouwwerk;

 • 4.

  Verhard oppervlak: oppervlak voorzien van verhardingen (o.a. daken, wegen, verharde terreinen, bouwwerken etc.), zodanig dat hemelwater van dit oppervlak niet in de bodem kan infiltreren. Hieronder valt niet een schip dat wordt gebruikt voor verblijf van personen en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart;

 • 5.

  Verhard oppervlak, nieuw: verhard oppervlak dat wordt aangelegd, inclusief aanleg na verwijdering van bestaand verhard oppervlak;

 • 6.

  Vernieuwbouw: het slopen en opnieuw bouwen van een bouwwerk;

 • 7.

  Vertraagde afvoer: het vertraagd afvoeren van hemelwater door middel van ofwel infiltratie in de bodem of, mits het Hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor toestemming verleend heeft, door vertraagde afvoer op oppervlaktewater, of een andere vorm van vertraagde verwerking van het hemelwater op eigen terrein;

 • 8.

  Waterschapsverordening: de Waterschapsverordening van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Artikel 2 Werkingsgebied

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Leiden, met uitzondering van de gebieden waarvoor een kaderstellend document is vastgesteld en welke is opgenomen in bijlage 1.

Artikel 3 Lozingsverbod grondwater

Het is niet toegestaan om grondwater af te voeren naar de openbare riolering of een openbare hemelwatervoorziening.

Artikel 4 Lozingsverbod hemelwater, verplichting tot waterberging bij nieuwbouw, vernieuwbouw en toename verhard oppervlak

 • 1. Het is niet toegestaan hemelwater af te voeren op een gemeentelijke rioolvoorziening of openbaar terrein vanaf percelen waarop:

  • a)

   nieuwbouw met een oppervlak van minimaal 50 m2 gebouwd wordt;

  • b)

   vernieuwbouw plaatsvindt van een oppervlak van minimaal 50 m2; of

  • c)

   anderszins het verhard oppervlak toeneemt met minimaal 50 m2.

 • 2. Als op grond van het eerste lid het verboden is om hemelwater af te voeren, dan is het verplicht om op het betreffende perceel een hemelwaterberging aan te brengen die voldoet aan de eisen zoals opgenomen in dit artikel en de hemelwaterberging als zodanig te gebruiken.

 • 3. Voor de hemelwaterberging als bedoeld in het vorige lid gelden de volgende eisen:

  • a.

   de hemelwaterberging heeft een capaciteit van tenminste 60 liter per m2 nieuw verhard oppervlak;

  • b.

   de hemelwaterberging bevindt zich boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand;

  • c.

   de hemelwaterberging bergt het hemelwater op eigen terrein, in ieder geval totdat de genoemde minimale capaciteit bereikt is;

  • d.

   de hemelwaterberging is zo ontworpen dat deze het opgevangen hemelwater hergebruikt of vertraagd afvoert op eigen terrein;

  • e.

   de hemelwaterberging is binnen 5 dagen weer volledig beschikbaar. Dit mag langer zijn indien het systeem is aangesloten op een regenradar waarbij 24 uur voorafgaand aan een regenbui het systeem automatisch loost op het (gemengde) riool.

 • 4. Bij een uitbreiding van het verhard oppervlak van 500 m2 of meer mag de verplichting uit het tweede lid worden vervangen door middel van een compensatie volgens de vereisten van de Waterschapsverordening, mits de afstroming naar het bergend oppervlaktewater bij regenval zo wordt ingericht dat er geen wateroverlast ontstaat bij neerslag van 60 mm.

 • 5. Het verbod uit het eerste lid geldt niet als er als gevolg van extreme neerslag meer hemelwater verwerkt moet worden dan de hemelwaterberging als bedoeld in het tweede lid kan bergen. Deze grotere hoeveelheid neerslag mag middels een overstortvoorziening worden geloosd op het (gemengde) riool. De overstortvoorziening moet zo worden ingericht dat de werking en het onderhoud gecontroleerd kan worden.

 • 6. Het afstromende hemelwater mag niet verontreinigd zijn als gevolg van afspoelen of uitlogen van de gebruikte bouwmaterialen of geloosde stoffen.

 • 7. De voorzieningen als bedoeld in dit artikel dienen uiterlijk 10 weken na het gereedkomen van de nieuwbouw of aanleg van het nieuw verhard oppervlak gerealiseerd te zijn en moeten blijvend in stand gehouden worden.

 • 8. Bij elke (ver)nieuwbouwactiviteit geldt dat de al aanwezige totale hoeveelheid (hemel)waterberging niet af mag nemen.

Artikel 5 Afwijkingsregels

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het verbod als bedoeld in artikel 3, als:

  • a.

   het bestaande gemiddelde hoogste grondwaterstand op het perceel hoger ligt dan straatpeil minus 0,50 meter en het afvoeren van grondwater niet leidt tot een onaanvaardbare grondwaterstandsverlaging in de omliggende percelen;

  • b.

   van de perceeleigenaar redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het grondwater kan worden gevergd.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het verbod als bedoeld in artikel 4, eerste lid, als van de eigenaar van het betreffende perceel redelijkerwijs een te grote inspanning wordt geëist in verhouding tot het doel dat met het verbod wordt gediend.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de verplichting als bedoeld in artikel 4, tweede lid, als van de eigenaar van het betreffende perceel redelijkerwijs een te grote inspanning wordt geëist in verhouding tot het doel dat met de verplichting wordt gediend.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening afvoer hemelwater en grondwater Gemeente Leiden 2023.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening afvoer hemelwater en grondwater Gemeente Leiden 2020.

Ondertekening

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 30 november 2023,

de Griffier,

dhr. G.F.C. Van Leiden

de Voorzitter,

dhr. P.A.C.M. van der Velden

Bijlage 1 gebieden waarvoor een kaderstellend document is vastgesteld

 • Stedenbouwkundig Masterplan Stationsgebied Leiden (2012) (Nota van uitgangspunten herontwikkeling Stationsgebied Leiden Centraal rv10.0129 en Kaderbesluit herontwikkeling stationsgebied Leiden, met als bijlage Stedenbouwkundig plan, RV12.0063).

 • Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek (rv 12.0133), Actualisatie Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek rv 16.0039, Erratum Actualisatie Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek (RV 16.0468), Erratum raadsvoorstel actualisatie ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek RV 19.02583.

 • Masterplan Hollandse Campus (2009) (Stedenbouwkundig masterplan voor Leiden Bio Science Park, B&W 09.0588) en Masterplan Gorlaeus (2016) RV 16.0131 en bijbehorend bestemmingsplan LBSP-Gorlaeus, RV17.0104.

 • Masterplan Groenoord (2016), onderdeel van uitvoeringsbesluit Groenoord, RV 16.0097)