Regeling vervallen per 31-12-2025

Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Harderwijk 2023

Geldend van 08-12-2023 t/m 30-12-2025

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Harderwijk 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Harderwijk 2020;

overwegende:

 • dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan wel specifieke nadere regelingen vast te stellen;

 • dat het gewenst is duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren;

 • dat woningisolatie daarvan deel uitmaakt;

 • dat het Rijk financiële middelen beschikbaar heeft gesteld binnen het Nationaal Isolatieprogramma en de Aanpak energiearmoede (SpUk Lokale aanpak isolatie en SpUk Energiearmoede);

 • dat het gewenst is om met deze middelen eigenaren-bewoners die te maken hebben met (risico op) energiearmoede, te stimuleren en financieel te ondersteunen door middel van subsidie, om hun slecht geïsoleerde woning te verduurzamen;

 • dat wordt verwacht dat deze doelgroep nog beter kan worden geholpen door inschakeling van een derde partij, Winst uit je woning: Samen inkopen B.V. (hierna te noemen WUJW), welke partij onder meer collectieve inkoopacties organiseert voor energiebesparende isolatiemaatregelen ten behoeve van gemeenten en hun inwoners, inclusief het bijbehorende gemeentelijke subsidieproces;

 • dat met deze derde partij hierover afspraken zijn gemaakt en deze partij het mandaat verkrijgt om subsidieaanvragen te behandelen en hierop te besluiten;

 • dat eigenaren-bewoners de vrijheid behouden om zelf een erkend isolatiebedrijf in te schakelen;

BESLUITEN:

vast te stellen de

Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Harderwijk 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Aanvrager: eigenaar-bewoner die via WUJW een bespaarplan met offerte heeft laten opstellen en een aanvraag indient samen met de eventuele andere mede-eigenaren van de woning.

 • 2.

  Asv: Algemene subsidieverordening Harderwijk 2020.

 • 3.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • 4.

  Bespaarplan: een plan met daarin opgenomen energiebesparende isolatiemaatregelen in de woning van de eigenaar-bewoner inclusief een vrijblijvende offerte, opgesteld op basis van het advies van de energieadviseur.

 • 5.

  Betalingsbewijs: een kopie van een bankafschrift of transactie via internetbankieren die aantoont dat de betaling is overgemaakt aan het erkend isolatiebedrijf dat de energiebesparende isolatiemaatregel heeft geplaatst.

 • 6.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk.

 • 7.

  Eigenaar-bewoner: een meerderjarig natuurlijk persoon, die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van een woning die voldoet aan onderdeel 19 van dit artikel én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van deze woning. Bij meerdere eigenaren-bewoners gelden zij gezamenlijk als eigenaar-bewoner.

 • 8.

  Energielabel: het energielabel van een woning zoals geregistreerd op https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/.

 • 9.

  Energiebesparende isolatiemaatregel: een maatregel als bedoeld in artikel 4, die in opdracht van de eigenaar-bewoner wordt aangeschaft en geplaatst in een woning die voldoet aan de omschrijving van de onderdelen 16 en 19 van dit artikel.

 • 10.

  Erkend isolatiebedrijf: een isolatiebedrijf dat beschikt over een SKG IKOB certificaat of een Insula certificaat

 • 11.

  Energieadviseur: een via WUJW ingeschakelde professioneel onafhankelijk energieadviseur die adviseert over energiebesparende isolatiemaatregelen in de woning van de eigenaar-bewoner.

 • 12.

  Factuur: een kopie van een factuur van het erkend isolatiebedrijf dat de energiebesparende isolatiemaatregel zoals bedoeld in artikel 4, heeft geplaatst.

 • 13.

  Gemeente: de gemeente Harderwijk.

 • 14.

  Inkoopactie: de actie inkoop energiebesparende isolatiemaatregelen die door WUJW wordt uitgevoerd voor de gemeente; de actie bestaat uit twee gedeelten: 1) een bezoek aan de woning van de eigenaar-bewoner door de energieadviseur en een gratis advies van de energieadviseur uitmondend in een bespaarplan met vrijblijvende offerte; 2) het door de eigenaar-bewoner aanschaffen en laten uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

 • 15.

  Rc-waarde: de waarde die gebruikt wordt om de warmteweerstand van een bouwdeel weer te geven.

 • 16.

  Slecht geïsoleerde woning: een woning met een energielabel D, E, F. G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarvan in het hoofdgebouw ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:

  • a.

   de vloer en de bodem indien er geen isolatie aanwezig is of de Rc-waarde minder is dan 0,5.

  • b.

   de gevel indien er geen isolatie aanwezig is, of de Rc-waarde minder is dan 1,1.

  • c.

   het dak (hellend of plat) indien er geen isolatie aanwezig is, of de aanwezige isolatie minder dan 9 cm dik is of een Rc-waarde van minder dan 2,0 heeft.

  • d.

   zolder of vliering vloer indien er geen isolatie aanwezig is of de Rc-waarde minder is dan 1,1.

  • e.

   de ramen indien deze bestaan uit enkel glas, oud dubbelglas of oud HR glas, of indien de Ug-waarde lager is dan 1,6.

 • 17.

  Ug -waarde: de waarde die gebruikt wordt om aan te geven hoeveel warmte er verloren gaat door glas.

 • 18.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden inclusief btw, voor zover noodzakelijk voor het treffen van de energiebesparende isolatiemaatregelen.

 • 19.

  Woning: een bestaande bewoonbare woning in de gemeente Harderwijk die in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd (permanente bewoning) en verder voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   een koopwoning met een WOZ-waarde van € 285.000,- of lager (peildatum 1 januari 2022);

  • b.

   het betreft een slecht geïsoleerde woning zoals omschreven in onderdeel 16 van dit artikel;

  • c.

   de woning betreft een grondgebonden woning en is geen onderdeel van een flat, appartementengebouw of VVE;

  • d.

   de woning betreft het hoofdverblijf van de eigenaar-bewoner.

 • 20.

  WUJW: Winst uit je woning: Samen inkopen B.V., zijnde de partij die voor de gemeente de inkoopactie energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoert inclusief het bijbehorende gemeentelijke subsidieproces.

Artikel 2 Asv

 • 1. Op deze regeling is de Asv van toepassing. Indien in deze regeling regels zijn gegeven die afwijken van de Asv, gaan de regels uit deze regeling voor op die uit de Asv, voor zover de Asv de afwijking toestaat.

 • 2. De subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt zijn aan te merken als eenmalige subsidies.

Artikel 3 Doel van de regeling en doelgroep

 • 1. Deze regeling heeft tot doel eigenaren-bewoners te stimuleren om energiebesparende isolatiemaatregelen te treffen met de bedoeling om het energieverbruik in de woning te verminderen.

 • 2. Voor subsidie op grond van deze regeling komen uitsluitend in aanmerking eigenaren-bewoners die voldoen aan artikel 1 onderdeel 7 en waarvan de woningen voldoen aan artikel 1 onderdeel 19.

 • 3. Het college maakt de doelgroep attent op deze regeling door middel van een informatieve brief.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Op grond van deze regeling kan eenmalig subsidie worden verleend aan eigenaren-bewoners voor de volgende energiebesparende isolatiemaatregelen:

 • a.

  Het aanschaffen en laten plaatsen van vloerisolatie in de woning; en/of

 • b.

  Het aanschaffen en laten plaatsen van beglazing in de woning.

Artikel 5 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 129.484,-.

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

 • 3. Volledige aanvragen die op dezelfde datum in de volgorde van ontvangst zijn opgenomen, worden geacht tegelijkertijd te zijn ontvangen. Tussen deze aanvragen wordt geloot, indien toekenning tot overschrijding van het subsidieplafond zou leiden.

 • 4. Voor zover door verstrekking van subsidie het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie geheel geweigerd.

Artikel 6 Aanvraag en procedure

 • 1. De eigenaar-bewoner meldt zich aan via de website van de inkoopactie van WUJW. Dit kan uiterlijk tot en met 18 februari 2024. De eigenaar-bewoner ontvangt de verwijzing in de brief van het college als bedoeld in artikel 3, lid 3.

 • 2. De eigenaar-bewoner kan er ook voor kiezen om zich telefonisch dan wel schriftelijk per post te melden bij WUJW, dit bericht moet uiterlijk op 18 februari 2024 ontvangen zijn door WUJW.

 • 3. Na de aanmelding volgt er een afspraak met een professioneel onafhankelijk energieadviseur. Deze adviseur komt bij de eigenaar-bewoner thuis.

 • 4. De eigenaar-bewoner ontvangt naar aanleiding van het huisbezoek als bedoeld in het vorige lid een bespaarplan met vrijblijvende offerte van energiebesparende isolatiemaatregelen waarvoor subsidie kan worden verkregen op grond van deze subsidieregeling.

 • 5. Indien de eigenaar-bewoner besluit tot het afnemen van energiebesparende isolatiemaatregelen op basis van de verkregen offerte als bedoeld in het vorige lid, dient de eigenaar-bewoner deze offerte te accepteren door middel van ondertekening en in te dienen bij WUJW, samen met het op basis deze subsidieregeling aan te vragen subsidiebedrag, hetgeen geldt als de subsidieaanvraag. In dit geval verzoekt aanvrager in de aanvraag om het subsidiebedrag rechtstreeks uit te betalen aan de partij die de energiebesparende isolatiemaatregel heeft uitgevoerd.

 • 6. Indien de eigenaar-bewoner besluit tot het niet afnemen van energiebesparende isolatiemaatregelen op basis van de verkregen offerte als bedoeld in lid 4 en ervoor kiest om deze af te nemen via een zelf gekozen erkend isolatiebedrijf, kan een aanvraag pas worden ingediend na een succesvolle uitvoering van de werkzaamheden. Bij de aanvraag wordt het aan te vragen bedrag vermeld en de factuur en het betalingsbewijs met een foto van de uitgevoerde isolatiemaatregel(en) gevoegd.

 • 7. Indien aanvrager besluit tot het afnemen van energiebesparende isolatiemaatregelen waarvan de kosten hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag of die niet passen binnen de kaders van deze regeling, zijn deze kosten voor rekening van aanvrager.

 • 8. Een aanvraag voor subsidie kan zowel digitaal als schriftelijk per post worden ingediend bij WUJW.

Artikel 7 Subsidievoorwaarden en -verplichtingen

 • 1. Subsidie kan slechts worden verleend voor woningen die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 1 onderdeel 19 en indien er sprake is van een slecht geïsoleerde woning zoals omschreven in artikel 1 onderdeel 16.

 • 2. Subsidie kan slechts worden aangevraagd voor de energiebesparende isolatiemaatregelen, zoals omschreven in artikel 4, indien is voldaan aan de voorwaarden uit deze regeling en nadat aanvrager het traject heeft doorlopen zoals beschreven in artikel 6 onderdelen 1 t/m 4.

 • 3. Voor de hiervoor bedoelde maatregelen geldende de volgende minimale oppervlakteneisen:

  • -

   Indien er vloerisolatie wordt aangebracht geldt de voorwaarde dat er minimaal 20 m2 vloeroppervlakte per woning wordt geïsoleerd en moet de Rd-waarde minimaal 3,5 m2 K/W zijn of tenminste voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het verkrijgen van een ISDE-subsidie voor vloerisolatie;

  • -

   Indien er nieuwe beglazing wordt aangebracht geldt de voorwaarde dat er minimaal 8 m2 glasoppervlakte per woning wordt vervangen en moet de Ug-waarde van de nieuwe beglazing lager zijn dan 1,2 W/m2K.

 • 4. Subsidie kan slechts worden aangevraagd door een eigenaar-bewoner zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel 7.

 • 5. Per woning kan slechts één keer subsidie worden verstrekt op basis van deze regeling.

 • 6. De energiebesparende isolatiemaatregel wordt geplaatst door een erkend isolatiebedrijf zoals omschreven in artikel 1 onderdeel 10. De werkzaamheden dienen uiterlijk 1 juni 2025 te zijn afgerond.

 • 7. Het plaatsen van de energiebesparende isolatiemaatregel is uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.

 • 8. De energiebesparende isolatiemaatregel, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moet op het moment van de aanvraag reeds zijn uitgevoerd om voor subsidie in aanmerking te komen indien aanvrager er voor kiest om de maatregel door een zelf gekozen gespecialiseerd bedrijf uit te voeren (situatie zoals bedoeld in artikel 6 onderdeel 6).

 • 9. De aanvrager dient de maatregelen blijvend in stand te houden.

 • 10. Herstel, reparatie of uitbreiding van een bestaande maatregel is uitgesloten van subsidie.

 • 11. Aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.

Artikel 8 Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt per woning maximaal € 1.750,- voor één of beide energiebesparende isolatiemaatregelen, maar kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten.

 • 2. Indien aanvrager de maatregel laat plaatsen door een door WUJW geselecteerd erkend isolatiebedrijf, wordt de te verstrekken subsidie gebaseerd op de via WUJW verkregen en door aanvrager geaccepteerde offerte.

 • 3. Indien aanvrager zelf een erkend isolatiebedrijf heeft gekozen wordt de te verstrekken subsidie gebaseerd op de werkelijke kosten, zoals opgenomen op de factuur en het betalingsbewijs.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

 • 1. Tot de subsidiabele kosten worden gerekend uitsluitend de kosten die direct zijn verbonden met het aanschaffen en laten plaatsen van de in artikel 4 bedoelde maatregelen.

 • 2. De volgende kosten komen in elk geval niet in aanmerking voor subsidieverlening:

  • a.

   de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag;

  • b.

   eventuele andere indirecte kosten.

Artikel 10 Aanvraagperiode

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd uitsluitend in de periode dat de inkoopactie van WUJW is geopend, namelijk vanaf de inwerkingtreding van deze subsidieregeling tot en met 31 maart 2024.

 • 2. Subsidie kan worden aangevraagd tot het moment dat het beschikbare subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • 1. De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   er sprake is van een situatie beschreven in artikel 4:35 of 4:49 van de Awb of in artikel 9 van de Asv, met uitzondering van artikel 9, derde lid, sub g, van de Asv;

  • b.

   het bedrag waarvoor subsidie wordt gevraagd het subsidieplafond overschrijdt.

  • c.

   de aanvraag niet voldoet aan het doel van de regeling, zoals genoemd in artikel 3;

  • d.

   de aanvrager niet behoort tot de doelgroep, zoals genoemd in artikel 3;

  • e.

   de aanvraag niet past binnen de subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 4;

  • f.

   de aanvraag niet tijdig is ingediend’;

  • g.

   niet uiterlijk 18 februari 2024 een afspraak is gemaakt met WUJW overeenkomstig artikel 6, lid 1 en 2;

  • h.

   de werkzaamheden voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn uitgevoerd;

  • i.

   anderszins niet wordt voldaan aan het in deze regeling bepaalde.

 • 2. De subsidie wordt in ieder geval ingetrokken, indien achteraf komt vast te staan dat zich een weigeringsgrond zoals omschreven hiervoor omschreven heeft voorgedaan.

 • 3. De subsidie wordt teruggevorderd, indien de subsidie is ingetrokken.

Artikel 12 Beslissing op aanvraag - Wijze van subsidieverstrekking en betaling van de subsidie

 • 1. WUJW beslist namens het college binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2. Deze termijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.

 • 3. Indien sprake is van subsidieverlening in de situatie dat aanvrager heeft gekozen voor het afnemen van energiebesparende isolatiemaatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 5, geldt dat een beschikking tot subsidievaststelling volgt na gereedmelding – door zowel het erkend isolatiebedrijf als aanvrager – en facturatie van de uitgevoerde werkzaamheden. De betaling van het subsidiebedrag vindt plaats binnen vier weken na de subsidievaststelling, waarbij het bedrag rechtstreeks wordt uitbetaald aan het erkend isolatiebedrijf dat de maatregel heeft uitgevoerd. Door het college en WUJW kunnen in de woning steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

 • 4. Indien sprake is van een subsidieverlening in de situatie dat aanvrager zelf een erkend isolatiebedrijf heeft gekozen om energiebesparende isolatiemaatregelen te laten uitvoeren overeenkomstig artikel 6, lid 6, geldt dat een beschikking tot subsidieverlening tevens de vaststelling van deze subsidie bevat. De betaling van het subsidiebedrag vindt plaats binnen vier weken na subsidievaststelling aan aanvrager. Door het college en WUJW kunnen in de woning steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

 • 5. Paragraaf 4.1.3.3. van de Awb (subsidie van rechtswege) is niet van toepassing.

Artikel 13 Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

 • 1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college

 • 2. Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze regeling indien onverkorte toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt uiterlijk op 31 december 2025

 • 2. Deze regels worden aangehaald als: Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Harderwijk 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 05 december 2023,

de heer C. Klaassen

loco-secretaris

de heer J. Joon

burgemeester