Regeling vervalt per 01-01-2025

Subsidieregeling Fonds Leefbaarheid gemeente Noordenveld 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Fonds Leefbaarheid gemeente Noordenveld 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening (Asv) Noordenveld 2022, de lokale inclusieagenda en de omgevingsvisie Noordenveld 2030, en het convenant gezonde sportevenementen,

Besluiten de volgende regeling vast te stellen

subsidieregeling “Fonds Leefbaarheid gemeente Noordenveld 2024”

Artikel 1 Begrippenkader

 • 1.

  In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordenveld 2022

  • b.

   De gemeente: de gemeente Noordenveld

  • c.

   Toegankelijkheid: iedereen, met of zonder zichtbare beperking, kan deelnemen

  • d.

   Jubileum: het vieren van de oprichting van een vereniging of stichting, die een bepaalde tijd geleden is

  • e.

   Leefbaarheid: de aantrekkelijkheid van een gebied of gemeenschap om er te wonen, leven, sporten, elkaar te ontmoeten, elkaar weten te vinden voor gezelligheid, hulpvragen en meer. De mate waarin de inwoners zich betrokken voelen bij een wijk en er contact hebben met andere inwoners is belangrijk.

  • f.

   Betrokkenheid bij een wijk, dorp en gemeente: een mate van verbondenheid en solidariteit binnen gemeenschappen, waardoor kan worden deelgenomen aan de samenleving en identificatie en verbondenheid met de gemeenschap tot stand komt.

 • 2.

  De begripsomschrijvingen uit de Asv zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Doel

Het college verstrekt subsidies voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij hun wijk, dorp of de gemeente en aan het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in en om de dorpen en wijken van de gemeente, niet zijnde duurzaamheidsinvesteringen of investeringen in woningen of gebouwen.

Artikel 3 Aanvrager

De aanvrager is een vereniging of stichting, zonder winstoogmerk gevestigd in de gemeente Noordenveld of een natuurlijk persoon woonachtig in de gemeente Noordenveld.

Artikel 4 Aanvraag en verdeelsystematiek

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie wordt digitaal ingediend met behulp van een door de gemeente vastgesteld aanvraagformulier en de daarop aangegeven bescheiden. Dit kan via de website van de gemeente Noordenveld.

 • 2.

  Subsidieaanvragen worden afgehandeld op basis van volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  De aanvraag kan gedurende het hele subsidiejaar worden ingediend.

 • 4.

  Wanneer een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is geworden.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden die in de Asv zijn opgenomen, gelden de volgende weigeringsgronden:

 • 1.

  De subsidie niet efficiënt een bijdrage aan leefbaarheid levert;

 • 2.

  De aanvraag onvoldoende bijdraagt aan het doel;

 • 3.

  De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen als aannemelijk is dat de activiteit ook zonder subsidie van de gemeente uitgevoerd zal worden;

 • 4.

  Het initiatief is een reguliere taak van de gemeente;

 • 5.

  Er is binnen de gemeente een andere specifieke financiële regeling;

 • 6.

  Het initiatief is in strijd met gemeentelijk beleid;

 • 7.

  De eigen inbreng voor de bekostiging van de activiteit is lager dan 25% van de subsidiabele kosten.

Artikel 6 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  De activiteit is binnen twee jaar na de datum van de subsidiebeschikking gereed;

 • 2.

  Het resultaat van de activiteit is openbaar en komt ten goede aan de dorpsgemeenschap;

 • 3.

  De activiteit is voor iedereen toegankelijk.

Artikel 7 Subsidiehoogte

 • 1.

  Kosten komen in aanmerking voor subsidie voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal €5000 euro per activiteit.

Artikel 8 Nadere bepalingen

 • 1.

  Wanneer er sprake is van een aanvraag door niet-commerciële sportaanbieders voor deelname aan sportopleidingen of -cursussen subsidie, kan een subsidie worden verstrekt van maximaal €500 per jaar per vereniging. De subsidiabele cursuskosten zijn: inschrijf- en cursusgelden, examengelen en literatuur/lesmateriaal. Voor dit artikel geldt geen eigen bijdrage zoals opgenomen in artikel 5 lid 7.

 • 2.

  Niet-commerciële sportaanbieders kunnen eenmalig per drie jaar in aanmerking komen voor subsidie voor het verbeteren van hun accommodatie.

Artikel 9 niet subsidiabele kosten

De kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • 1.

  De kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt voorafgaand aan de aanvraag

 • 2.

  De kosten van begeleidende/ondersteunende organisaties voor zover die reeds door het college worden gesubsidieerd

 • 3.

  De kosten gemaakt na het verstrijken van het tijdvak waarvoor subsidie is verstrekt

 • 4.

  Boetes, financiële sancties en samenhangende kosten

 • 5.

  Ongespecificeerde kosten

 • 6.

  De kosten voor eten en drinken

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1.

  Het budget voor het Fonds Leefbaarheid 2024 bedraagt per kalenderjaar € 100.000,-

 • 2.

  De subsidie wordt geweigerd als daarmee het budget van het Fonds Leefbaarheid wordt overschreden.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze nadere regel.

Artikel 12 intrekking en inwerkingtreding

 • 1.

  De nadere regel “Fonds Leefbaarheid 2023” wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024.

 • 2.

  De nadere regel “Fonds Leefbaarheid 2024” treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en vervalt op 1 januari 2025.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van 14 november 2023