Regeling vervalt per 31-12-2024

Subsidieregeling versterking cultuursector gemeente Eemsdelta 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 30-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling versterking cultuursector gemeente Eemsdelta 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta;

overwegende dat zij op grond van artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Eemsdelta 2021 (verder: ASV) bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

overwegende dat de algehele staat van de culturele sector als gevolg van de COVID-19 crisis is verzwakt

overwegende dat het gelet daarop wenselijk is om subsidie te verstrekken aan projecten en activiteiten die een structurele bijdrage leveren aan de versterking van de cultuursector in de gemeente Eemsdelta;

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling versterking cultuursector gemeente Eemsdelta 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Coronamaatregelen: Alle maatregelen die door het Rijk en de veiligheidsregio Groningen gericht op het tegen gaan van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in de periode van 1 juli 2021 t/m 25 februari 2022 zoals afgelasten van evenementen, samenkomsten en concerten.

 • b.

  Culturele organisatie: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk culturele activiteiten te verrichten ten behoeve van de ingezetenen van de gemeente Eemsdelta. Hieronder verstaan we onder andere musea, expositieruimten, historische verenigingen, muziekverenigingen, culturele evenementenorganisaties en amateurkunstverenigingen.

 • c.

  Culturele activiteiten: Activiteiten die gericht zijn op (amateur)kunst, cultuur en media.

 • d.

  Amateurkunst: kunstactiviteiten of -projecten die niet-beroepsmatig worden beoefend. Onder kunst verstaan we in deze regeling alle kunst- en cultuurdisciplines: muziek, dans, drama, film, theater, beeldende kunst en audiovisueel werk, nieuwe media, literatuur en mengvormen van deze disciplines.

 • e.

  Makers: lokale kunstenaars en artiesten die in de gemeente Eemsdelta woonachtig zijn en aantoonbaar professioneel werken.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor het in artikel 3 genoemde doel.

Artikel 3. Doel van de regeling

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor culturele activiteiten die een structurele bijdrage leveren aan versterking van de cultuursector in de gemeente Eemsdelta die is verzwakt als gevolg van de COVID-19 crisis.

De regeling biedt ruimte voor bijvoorbeeld startups die iets nieuws brengen in Eemsdelta, nieuwe samenwerkingsverbanden, een professionaliseringsslag of aanschaf van apparatuur met dit doel. Voor de individuele makers geldt dat de subsidie bijdraagt aan de versterking van hun beroepspraktijk.

De subsidie is bedoeld als een eenmalige injectie of investering die voor de duur van 2 of 3 jaar voor een vernieuwing of versterking kan worden aangewend zonder aanspraak op jaarlijkse subsidie daarna.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan (tijdelijke) samenwerkingsverbanden van en/of zelfstandige culturele en amateurkunstorganisaties, en makers uit Eemsdelta, zonder winstoogmerk voor het in artikel 3 beschreven doel.

Artikel 5. Voorwaarden aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag kan tot en met 31 december 2024 worden ingediend onder gebruikmaking van het formulier voor subsidieregeling versterking cultuursector plus de daarin genoemde documenten.

 • 2.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan slechts eenmaal worden verleend.

 • 3.

  Aanvragen die na 31 december 2024 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 6. Hoogte subsidie en subsidieplafond

 • 1.

  De hoogte van de subsidie voor organisaties en samenwerkingsverbanden bedraagt maximaal € 15.000 per project.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie voor individuele makers bedraagt maximaal € 1.000, met een subsidieplafond van maximaal € 20.000.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders verlenen de subsidies in het kader van deze subsidieregeling tot maximaal het subsidieplafond van € 240.000 is bereikt.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze regeling is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8. Verstrekking en verantwoording

Binnen 2 jaar na verlening subsidie wordt door de aanvrager een inhoudelijk en financieel verslag overlegd plus een verzoek tot vaststelling. Uit dit verzoek dient te blijken dat de subsidie is besteed overeenkomstig de in deze regeling gestelde voorwaarden en eisen.

Artikel 9. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van de ASV kan de subsidie geweigerd worden als:

 • 1.

  De activiteit of het project ook in aanmerking komt voor een subsidie op basis van een andere regeling van de gemeente Eemsdelta.

 • 2.

  De maker niet woonachtig is in Eemsdelta en niet aantoonbaar een professioneel werkend kunstenaar of artiest is.

 • 3.

  Subsidie wordt niet toegekend, als de subsidieontvanger ondanks de gevraagde bijdrage, niet over voldoende eigen vermogen beschikt om het project uit te voeren. Bij de beoordeling van de hoogte van het eigen vermogen, speelt de omvang van het eigen vermogen zonder bestemmingsreserve, maar met egalisatiereserve een belangrijke rol.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen beargumenteerd afwijken van artikel 1 tot en met 9 volgens artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en is van toepassing op de verstrekking van subsidies in het jaar 2024.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling versterking cultuursector gemeente Eemsdelta 2024.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Eemsdelta op 17 oktober 2023.

B. Visser

(burgemeester)

R. Koch

(secretaris)