Subsidieregeling voor kinderspeelweken en vakantiekampen gemeente Eemsdelta 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling voor kinderspeelweken en vakantiekampen gemeente Eemsdelta 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het welzijn van de inwoners;

gelet op artikel 2, derde lid, artikel 3 en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Eemsdelta 2021 (verder: Asv);

besluiten vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling voor kinderspeelweken en vakantiekampen gemeente Eemsdelta 2024

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Kinderspeelweken en/of vakantiekampen: Eén of meerdere dagen of weken waarin activiteiten georganiseerd worden waar kinderen woonachtig in de gemeente Eemsdelta tijdens schoolvakanties aan kunnen deelnemen, al dan niet met overnachting. Eén en ander wordt gerealiseerd door (volwassen) vrijwilligers/begeleiders.

 • Kinderen: Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar.

Artikel 2. Doelstelling

Met deze subsidieregeling wensen burgemeester en wethouders activiteiten te stimuleren, die bijdragen aan het welzijn van de (jonge) inwoners van de gemeente Eemsdelta.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verleend aan een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit, die activiteiten aanbiedt en uitvoert in de gemeente Eemsdelta en die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk sociaal-maatschappelijke activiteiten te verrichten ten behoeve kinderen, die woonachtig zijn in de gemeente Eemsdelta.

Artikel 4. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor kinderspeelweken en vakantiekampen die gehouden worden voor en die ten goede komen aan kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Eemsdelta.

De activiteiten die in aanmerking komen zijn vorming, educatie, ontwikkelingsstimulering, bevorderen van creativiteit, expressie en cultuurdeelname, het bevorderen van sociale contacten en bieden van zinvolle vrijetijdsbesteding en ontspanningsmogelijkheden.

Artikel 5. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de activiteit een besloten karakter betreft of niet bijdraagt aan het doel van de regeling zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 6. Berekening van de subsidie

De subsidie voor het organiseren van vakantiespelen en vakantiekampen bedraagt € 10,- per deelnemer en/of begeleider, voor de duur van de gehele kinderspeelweek periode, met een maximum van eenderde van de totale begroting.

Artikel 7. Hoogte en verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Het college kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen.

 • 2.

  Als het college een subsidieplafond heeft vastgesteld, geldt dat de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Als meerdere subsidieaanvragen op hetzelfde tijdstip binnenkomen, wordt beoordeeld welke subsidieaanvraag het meest tegemoet komt aan de beleidsdoelen van Eemsdelta. Dit is alleen van belang indien het college een subsidieplafond heeft vastgesteld en door verlening van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen beargumenteerd afwijken van artikel 3 en 4 volgens artikel 17 van de Algemene subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt en is van toepassing op de verstrekking van subsidies vanaf het jaar 2024.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling voor kinderspeelweken en vakantiekampen gemeente Eemsdelta 2024.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Eemsdelta op 7 november 2023

Ben Visser

(burgemeester)

Ronald Koch

(secretaris)