Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Medemblik 2024

Geldend van 09-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Medemblik 2024

De raad van de gemeente Medemblik;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2023;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Medemblik 2024.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in Hoofdstuk 2 paragraaf 3, artikel 5 en 6 en Hoofdstuk 2 paragraaf 4, artikel 8 en 10 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers (en die voldoet aan door het college van burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen veertien dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen veertien dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen/artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening gemeente Medemblik 2023’ vastgesteld op 1 december 2022 door de raad van de gemeente Medemblik, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening gemeente Medemblik 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik van 30 november 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel 2024, behorende bij legesverordening 2024

Gemeente Medemblik

Tarieventabel 2024, behorende bij legesverordening 2024

Behoort bij raadsbesluit van 30 november 2023.

De griffier van de gemeente Medemblik,

A. Reus.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1 Burgerlijke stand

Paragraaf 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 3 Rijbewijzen

Paragraaf 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 5 Bestuursstukken

Paragraaf 6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 7 Overige publiekszaken

Paragraaf 8 Gemeentearchief

Paragraaf 9 Bijzondere wetten

Paragraaf 10 Diversen

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2 Voorfase

Paragraaf 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 8 Overige activiteiten

Paragraaf 9 Maatwerkvoorschriften 

Paragraaf 10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 11 Overige tarieven

Paragraaf 12 Modaliteiten

Paragraaf 13 Vermindering

Paragraaf 14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Dienstverlening v/o de Dienstenrichtlijn

Paragraaf 1 Horeca

Paragraaf 2 Seksbedrijven

Paragraaf 3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 4 Organiseren evenementen of markten

Paragraaf 5 Standplaatsen

Paragraaf 6 Huisvestingswet 2014

Paragraaf 7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk/registreren van een partnerschap, een ceremonie voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis Wognum.

1.1.1

Voltrekking maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

€ 644,15

1.1.2

Het tarief voor de voltrekking van een korte eenvoudige ceremonie die plaatsvindt in de raadszaal van het gemeentehuis te Wognum, zonder toespraak en met maximaal 20 personen. Voltrekking maandag en tot en met woensdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur

€ 318,25

1.1.3

Kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap vindt plaats op maandag om 09:30 uur en 10.00 uur in het gemeentehuis te Wognum

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, een ceremonie voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk in een "vrije" locatie binnen de gemeente Medemblik

1.2.1

Voltrekking maandag tot en met zondag tussen 9.00 en 21.00 uur

€ 538,05

1.2.2

het administratief wijzigen aan het loket van het taakveld burgerzaken, van een partnerschap in een huwelijk

€ 40,20

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

niet van toepassing

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

niet van toepassing

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

niet van toepassing

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het vanwege de gemeente leveren van een getuige bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap per getuige

€ 42,45

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het annuleren/wijzigen van het tijdstip van een huwelijk of registratie van een partnerschap

€ 73,65

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje / Overige

Het tarief bedraagt voor:

1.8.1

het verstrekken van een trouwboekje voor zover dit betreft een trouwboekje of partnerschapsboekje in een gekalligrafeerde uitvoering

€ 54,95

1.8.2

het verstrekken van een trouwboekje voor zover dit betreft een trouwboekje of partnerschapsboekje in een getypte uitvoering

€ 40,20

1.8.3

het gekalligrafeerd bijschrijven van een kind in een trouwboekje

€ 9,55

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

max tarief rijk

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

€ 37,15

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

1.9.1

Een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag:

1.9.1.1

de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

1.9.1.2

de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 2.1 (zakenpaspoort):

1.9.2.1

Een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

1.9.2.2

Een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.9.3.1

Een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

1.9.3.2

Een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

1.10.1

Een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

1.10.2

Een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Max tarief Rijk

Artikel 1.11 Modaliteiten

De tarieven genoemd onder 1.9 tot en met 1.10 worden bij spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden.

Max tarief Rijk

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het bezorgen van een reisdocument:

€ 5,45

1.11.2

Voor het bezorgen van elk volgend document, op hetzelfde moment en hetzelfde adres, per document.

€ 3,30

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het maximale tarief zoals bepaald door het ministerie van I&M.

Max tarief Rijk

Artikel 1.13 Modaliteiten

Het tarief genoemd in onderdeel 1.12 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het genoemde bedrag opgenomen in de Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen.

Max tarief Rijk

1.13.1

Het tarief genoemd in onderdeel 1.12 wordt bij het niet overleggen van een reeds eerder verstrekt rijbewijs (wegens vermissing, diefstal e.d.) vermeerderd met een bedrag van

€ 21,40

Paragraaf 1.4 Verstrekkingenin het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14 Definities

1.14.1

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.14.2

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens ook internationaal, per verstrekking

€ 8,70

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een leeftijdsopbouw van de gemeentelijke bevolking

€ 53,60

1.15.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

Max tarief Rijk

1.15.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 besluit basisregistratie personen

€ 9,55

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

1.16

niet van toepassing

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

tot het per post toezenden van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen 

€ 10,60

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 37,15

1.18.2

Het op grond van subonderdeel 1.18.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 60,25

1.19.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 60,25

1.19.3

een uittreksel uit de onder 7.1.1 en 7.1.2 genoemde stukken per pagina

€ 0,70

1.19.4

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 23,50

1.19.5

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,70

1.19.6

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,70

1.19.7

een afschrift van het verslag behorende bij de raadscommissie, per pagina

€ 0,70

1.19.8

een afschrift van de stukken behorende bij de raadscommissie, per pagina

€ 0,70

1.19.9

een afschrift van een gemeentelijke verordening per pagina

€ 0,70

1.19.10

tot het verstrekken van een afschrift van een editie of een gedeelte van het gemeenteblad als bedoeld in artikel 139 Gemeentewet, per pagina

€ 0,70

1.19.11

tot het verstrekken van afschriften van besluiten als bedoeld in artikel 141 Gemeentewet

€ 0,70

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

(niet in gebruik)

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.21.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2 structuurplan of stadsvernieuwingsplan

1.21.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,70

1.21.1.2

in formaat A3

€ 1,50

1.21.2

tot het verstrekken van ongekleurde kaarten behorende bij een bestemmingsplan of een afdruk van een kadastrale kaart

€ 10,75

1.21.3

een uittreksel van een kadastrale kaart

€ 9,70

1.21.4

een hypothecair uittreksel per object

€ 9,70

1.21.5

een kadastraal uittreksel per object

€ 9,70

1.21.6

een afschrift van een akte na 1 januari 1999

€ 9,70

1.21.7

een onderzoek naar erfdienstbaarheden per besteed kwartier

€ 16,75

1.21.8

informatie over grenzen per kadastrale grens tussen twee percelen

€ 25,45

1.21.9

het uitzetten van een kadastrale grens per onroerende zaak (op locatie)

€ 600,90

Artikel 1.22 Informatie uit registers

1.22.1

Uit het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.15 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 14,80

1.22.2

uit het register bedoeld in artikel 57 , eerste lid, van de Woningwet

€ 14,80

1.22.3

uit het register bedoeld in artikel 9 lid 1 a, b en c Van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) en artikel 12-14 van het Uitvoeringsbesluit Wkpb

€ 14,80

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of een uittreksel of een officiële verklaring:

1.23.1

uit de gemeentelijke basisadministratie adressen of de gemeentelijke basisadministratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisadministratie adressen en gebouwen

€ 14,80

1.23.2

uit de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 14,80

1.23.3

van de inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is,als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 14,80

1.23.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.23.4.1

het gemeentelijke adressenbestand, per adres

€ 1,50

1.23.4.2

het relatiebestand adres kadastraal perceel, per gelegde relatie

€ 1,50

1.23.4.3

het adrescoördinatenbestand, per adrescoördinaat

€ 1,50

1.23.4.4

de gebouwenregistratie

€ 1,50

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

Vervallen

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.25.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat in artikel 39 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor dit document is vastgesteld

max tarief Rijk

1.25.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 8,70

1.25.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,70

1.25.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap niet bestemd tot reispapier

€ 8,70

1.25.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van documenten

€ 8,70

1.25.6

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een Gez0ndheidsverklaring 

€ 49,55

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

1.26.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 22,30

1.26.1.1

Het op grond van subonderdeel 10.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.27.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,70

1.27.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 1,50

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden

een kopie uit de kadastrale leggers of een schermafdruk van geautomatiseerde gegevens

€ 1,50

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

1.29

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een urgentiebewijs

€ 66,35

Artikel 1.30 Leegstandwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.30.1

het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, lid 1 van de leegstandswet

€ 83,50

1.30.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid van de Leegstandswet

€ 33,50

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.31.1

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

€ 56,50

1.31.2

Voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van ten hoogste vier jaar.

€ 226,50

1.31.3

De subonderdelen 1.31.1 en 1.31.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.31.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 32,05

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

1.32

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

1.32.1

in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

1.32.1.1

als het tracés betreft met een lengte vanaf 25 tot en met 250 meter

€ 256,35

1.32.1.2

als het tracés betreft met een lengte vanaf 250 tot en met 1.500 meter

€ 329,05

1.32.1.3

als het tracés betreft met een lengte vanaf 1.500 tot 5000 meter

€ 465,30

1.32.1.4

Als het tracés betreft met een lengte vanaf 5000 meter en meer, per 500 meter tracé 

€ 46,55

1.32.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25 m

€ 108,00

1.32.3

Als er met betrekking tot de aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, worden de in 18.1 genoemde tarieven per overleg verhoogd met

€ 435,95

1.32.4

Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, worden de in 18.1 genoemde tarieven verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.32.5

Als een begroting als bedoeld in 18.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

1.33

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.33.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 62,75

1.33.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen.

€ 62,75

1.33.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 50,00

1.33.4

tot het verstrekken van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart ter vervanging van een versleten of geheel of ten dele onleesbare kaart

€ 21,35

1.33.5

Het tarief van een onderzoek ten aanzien van het kunnen vaststellen of betrokkene recht heeft op een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart bij het verloren gaan of teniet gaan, daarbij gelet op artikel 52, lid 3 van het Besluit algemene bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 50,30

1.33.6

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.33.6.1

voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats conform artikel 18 van de WVW 1994, het BABW en het RVV 1990 door het aanbrengen van het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daaronder een onderbord met kenteken

€ 100,00

1.33.6.2

voor het wijzigen van het onderbord als bedoeld in artikel 19.33.6.1

€ 108,65

1.33.6.3

tot het verkrijgen of wijzigen van een concessie als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

€ 80,90

1.33.6.4

voor het verplaatsen van de gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 19.3.1

€ 156,00

1.33.6.5

Bij weigering van een individuele gehandicaptenparkeerplaats vindt teruggaaf van de leges als bedoeld in de artikelen 19.3.1 en 19.3.4 plaats

1.33.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.33.7.1

voor het bezorgen van een gehandicaptenparkeerkaart

4,95

1.33.7.2

voor het bezorgen van elke volgende gehandicaptenparkeerkaart, op hetzelfde moment en hetzelfde adres, per document

€ 3,30

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.34.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.34.2

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,60

1.34.3

per pagina op papier van A3-formaat

€ 1,30

1.34.4

per pagina op papier van een ander formaat

€ 3,70

1.34.5

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

€ 1,90

1.34.6

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

€ 3,10

1.34.7

kaarten, tekeningen en het verstrekken van digitale informatie, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.1.1 en 1.20.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

1.34.8

voor een afdruk op A4 formaat zwart/wit

€ 13,20

1.34.8.1

voor een afdruk op A3 formaat zwart/ wit

€ 16,40

1.34.8.2

voor een afdruk op A2 formaat zwart/ wit

€ 19,05

1.34.8.3

voor een afdruk op A1 formaat zwart/ wit

€ 22,40

1.34.8.4

voor een afdruk op A0 formaat zwart/ wit

€ 24,65

1.34.8.5

voor een afdruk op transparant calqueerpapier

€ 24,65

1.34.8.6

voor een afdruk op polyesterfilm

€ 30,90

1.34.9

digitale bestanden op CD-ROM:

€ 30,90

1.34.10

een plattegrond van de gemeente voorzien van straatnamen

€ 6,15

1.34.11

een beschikking op een aanvraag voor zover daarover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 16,10

1.34.12

een bestek van bouwkundige of civieltechnische werken

€ 122,60

1.34.13

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 9,80

1.34.14

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,90

1.34.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een urgentiebewijs

€ 56,15

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

1.35.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

€ 12,70

1.35.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

€ 12,70

Artikel 1.36 Naturalisatie

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.36.1

een enkelvoudig naturalisatieverzoek, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 

1.36.2

een meervoudig naturalisatieverzoek, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

1.36.3

een mee-naturaliseren door minderjarig kind, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

1.36.4

een enkelvoudig verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

1.36.5

een meervoudig verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

1.36.6

een enkelvoudig optieverzoek, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

1.36.7

een meervoudig optieverzoek, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

1.36.8

een mee-opteren door minderjarig kind, dan is het tarief van toepassing zoals opgenomen in het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Variabel tarief

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan; 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

4.

Aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt.2012, 1567), voor het uit te voeren werk, OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten, die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

5.

Bouwkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt.2012, 1567), voor het uit te voeren werk, OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten, die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

6.

Account; een complex (integraal) initiatief c.q. aanvraag;

7.

Case; een eenvoudig enkelvoudig initiatief c.q. aanvraag (alleen advies RO/Stedenbouw);

8.

Grote Omgevingstafel; Overleg platform waar een account wordt beoordeeld;

9.

Omgevingstafel; Overleg platform waar een case wordt beoordeeld;

10.

Intaketafel; platform waar wordt beoordeeld of een case of account wenselijk is;

11.

Regionale Omgevingstafel; een platform waar een account met regionale impact wordt beoordeeld;

12.

Woningbouwtafel; een platform waar een case of account die bestaat uit woningbouwplannen wordt beoordeeld.

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

conceptverzoek;

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.3 Bepalen tarief

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Conceptverzoek / Vooroverleg

Voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige paragrafen van deze titel wordt ingediend en betrekking heeft op een conceptverzoek over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

a.

voor een informatie overleg:

€ 150,00

b.

voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige paragrafen van deze titel wordt ingediend en betrekking heeft op een case over één of meerdere activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief: 

1.

voor een intaketafel 

Nihil

2.

voor een omgevingstafel 

€ 150,00

3.

voor een woningbouwtafel

€ 425,00

c.

voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige paragrafen van deze titel wordt ingediend en betrekking heeft op een account over één of meerdere activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

1.

voor een intaketafel 

€ 150,00

2.

voor de grote omgevingstafel 

€ 1.000,00

3.

voor een regionale omgevingstafel 

€ 1.000,00

4.

een woningbouwtafel 

€ 1.000,00

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

indien de bouwkosten minder dan € 15.000,- bedragen:

1,110%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 110,99

b.

indien de bouwkosten € 15.000,- tot € 50.000,- bedragen:

1,020%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 166,50

c.

indien de bouwkosten € 50.000,- tot € 500.000,- bedragen:

0,930%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 510,00

d.

indien de bouwkosten € 500.000,- tot € 2.750.000,- bedragen:

0,870%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 4.650,00

e.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500.000:

0,810%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 23.925,00

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit (ruimtelijke deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

indien de bouwkosten minder dan € 15.000,- bedragen:

2,590%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 241,10

b.

indien de bouwkosten € 15.000,- tot € 50.000,- bedragen:

2,380%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 388,50

c.

indien de bouwkosten € 50.000,- tot € 500.000,- bedragen:

2,170%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 1.190,00

d.

indien de bouwkosten € 500.000,- tot € 2.750.000,- bedragen:

2,030%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 4.650,00

e.

indien de bouwkosten meer dan € 2.750.000,- bedragen:

1,890%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 55.825,00

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 178,65

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet betrekking heeft op een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen:

€ 178,65

b.

voor het herstellen of gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 178,65

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit (opgenomen in artikel 2.8)

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 178,65

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed (opgenomen in artikel 2.8)

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten:

a.

voor een aanvraag van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet:

€ 3.655,00

b.

voor een aanvraag van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande een activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving:

€ 3.655,00

Artikel 2.13 t/m artikel 2.20 (opgenomen in artikel 2.12)

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Gereserveerd

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Gereserveerd

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

Gereserveerd

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

Gereserveerd

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 5.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 178,65

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 7.3 van de Verordening fysieke leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 71,35

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 7.4 van de Verordening fysieke leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 178,65

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1,150%

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

gereserveerd

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 7.12 van de Verordening Fysieke Leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 43,87

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel ... in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 224,40

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 7.1 van de Verordening fysieke leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 224,40

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

gereserveerd

Artikel 2.34 Andere activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk:

€ 178,65

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 • 1.

  het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 2.

  bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 3.

  het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 • 4.

  het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 498,60

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 498,60

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 1.938,00

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 498,60

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 2.275,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, b of d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 85,10

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 85,10

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 85,10

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

gereserveerd

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

gereserveerd

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot wijzigen van het omgevingsplan aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 178,65

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.46a Planologische strijdigheid met het omgevingsplan (waarbij tevens of geen sprake is van een bouwactiviteit)

a.

voor het beoordelen of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet:

€ 498,60

b.

voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit): het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10,000%

met een maximum van:

€ 1.000,00

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 2.275,00

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 498,60

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 498,60

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 178,65

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 178,65

c.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 2.500,00

d.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 178,65

Artikel 2.50 Advies

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 307,65

b.

voor een advies van de agrarische commissie:

voor advies:

€ 1.125,00

voor advies vestiging nieuw bedrijf:

€ 1.325,00

voor advies in bezwaar- en beroepszaken:

€ 1.395,00

voor nader advies op eerder uitgebrachte adviezen:

€ 700,00

voor second opinion:

€ 1.725,00

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 2022 dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

0,300%

d.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 2022 in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

e.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met d: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdelen c, d of e, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.51 Instemming

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan: het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingstafel

Gereserveerd

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

Gereserveerd

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 

85,000%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt: 

85,000%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

75,000%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

50,000%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

25,000%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

75,000%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag: 

50,000%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag: 

25,000%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen [… maanden/… jaren] na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

54,500%

 van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 

40,600%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 301,95 wordt niet teruggegeven.

€ 301,95

Hoofdstuk 3 Dienstverlening v/o de Dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag exploitatievergunning op grond van artikel 2.28 van de algemene plaatselijke verordening.

€ 512,55

3.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing sluitingsuur):

3.1.2.1

voor één dag

€ 92,75

3.1.2.2

voor één jaar of langer (tot 02.00 uur)

€ 92,75

3.1.2.3

voor één jaar of langer (tot 04.00 uur)

€ 92,75

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

3.2.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 , van de Alcoholwet

3.2.1.1

indien de vergunning wordt aangevraagd uit commercieel oogpunt:

3.2.1.1.1

voor het vestigen van een nieuwe ondernemer

€ 602,35

3.2.1.1.2

voor het vestigen van een nieuw bedrijf

€ 602,35

3.2.1.1.3

voor een wijziging in de vorm van de onderneming

€ 602,35

3.2.1.1.4

voor een wijziging van de inrichting

€ 602,35

3.2.1.1.5

voor een wijziging/toevoeging van leidinggevende

€ 131,40

3.2.1.2

indien de vergunning wordt aangevraagd uit niet-commercieel oogpunt:

3.2.1.2.1

voor het vestigen van een nieuwe ondernemer

€ 109,55

3.2.1.2.2

voor het vestigen van een nieuw bedrijf

€ 109,55

3.2.1.2.3

voor een wijziging in de vorm van de onderneming

€ 109,55

3.2.1.2.4

voor een wijziging van de inrichting

€ 109,55

3.2.1.2.5

voor een wijziging/toevoeging van leidinggevende

€ 109,55

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet, een eenmalige vergunning

€ 74,25

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet, een meerjarige vergunning 

€ 95,50

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging/aanvulling van een meerjarige ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 34,35

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.2

€ 512,55

3.3.2

een wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging in het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 94,50

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

niet van toepassing

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

niet van toepassing

Paragraaf 3.4 Organiseren evenementen of markten

Artikel 3.6 Organiseren evenement

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid (evenementenvergunning) indien het betreft:

3.6.1

een aandachtsevenement, een eenmalige vergunning

€ 1.060,90

3.6.2

een regulier evenement, een eenmalige vergunning

€ 73,05

3.6.3

een regulier evenement, een meerjarige vergunning 

€ 159,15

3.6.4

het verzetten van de datum van een evenement

€ 36,55

3.6.5

een wijziging/aanvulling van een meerjarige vergunning

€ 73,05

Artikel 3.7 Organiseren markt

niet van toepassing

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

3.8

Vergunning standplaats, het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het innemen van een standplaats voor:

3.8.1

Eén dag per week over het gehele jaar zonder elektra

€ 159,15

3.8.2

vervallen

3.8.3

Eén dag of gedeelte daarvan per jaar

€ 53,05

3.8.4

Eén week of gedeelte daarvan per jaar

€ 53,05

3.8.5

Eén maand of gedeelte daarvan per jaar

€ 53,05

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

niet van toepassing

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

niet van toepassing

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

Artikel 3.11 Vergunning onttrekken woonruimte

niet van toepassing

Artikel 3.12 Vergunning samenvoegen woonruimte

niet van toepassing

Artikel 3.13 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

niet van toepassing

Artikel 3.14 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

niet van toepassing

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

niet van toepassing

Artikel 3.16 Toeristische verhuur

niet van toepassing

Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming

niet van toepassing

Paragraaf 3.7 In dithoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.18 Niet benoemd besluit op aanvraag

3.18.1

Aansluitvergunning riolering, het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aansluitvergunning op de riolering

€ 219,05

3.18.2

Milieu / bodemgesteldheid, het tarief voor makelaars en instellingen bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de waardebepalende factoren die ten behoeve van een taxatie- en / of verkoop noodzakelijk zijn

€ 57,25

3.18.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bodeminformatie algemeen bedraagt per locatie

€ 24,10

3.18.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een (digitale) aanvraag om levering van een volledige bodemrapportage bedraagt, ongeacht het aantal pagina's, per locatie

€ 118,30

3.18.5

Overige APV c.q. Vfl vergunningen het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of vergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening c.q. Verordening fysieke leefomgeving voor zover niet elders in deze verordening met name genoemd:

3.18.5.1

indien de vergunning wordt aangevraagd uit commercieel oogpunt

€ 131,40

3.18.5.2

indien de vergunning wordt aangevraagd uit niet-commercieel oogpunt

€ 16,45

3.18.6

Gevelreiniging, artikel 10.63 van de Wet milieubeheer biedt burgemeester en wethouders de bevoegdheid om ontheffing te verlenen voor artikel 10.30 eerste lid Wm, artikel 2 lid 1 van de Lozingsverordening riolering en artikel 4.7a van de APV namelijk de ongezuiverde afvalwaterlozing op de riolering afkomstig van gevelreiniging, tegen te gaan, overlast van het reinigen zelf te voorkomen, verontreiniging van de bodem te voorkomen en toe te zien op een legale afvoer van gevaarlijk afval. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing bedraagt:

€ 118,30

3.18.7

Ontheffing knalapparaat, aan het verlenen van een ontheffing voor het gebruik van knalapparaten zijn voorschriften verbonden die deels strekken tot het beperken van geluidsoverlast en deels om toezicht op de naleving van de voorschriften te vereenvoudigen. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing bedraagt:

€ 65,85

3.18.8

Ontheffing stookverbod, aan het verlenen van een ontheffing voor het stoken van vuur zijn voorschriften verbonden die strekken tot het beperken van overlast voor de omgeving en het milieu. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing bedraagt:

€ 65,85

3.18.9

Kindercentrum, gastouderbureau of gastouderopvang, het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het in exploitatie nemen van:

3.18.9.1

Gastouderopvang

€ 254,05

3.18.9.2

Buitenschoolse Opvang, Kinderdagverblijf, Gastouderbureau

€ 617,60

3.18.10

Planologische inlichtingen het tarief voor het schriftelijk verstrekken van inlichtingen over de planologische aspecten van terreinen en gebouwen

€ 31,50