Lijst van aangewezen gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij de gemeenteraad als adviseur wordt aangewezen

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Lijst van aangewezen gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij de gemeenteraad als adviseur wordt aangewezen

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 3 oktober 2023:

gelet op artikel 16.15a, onderdeel b en artikel 16.55 zevende lid van de Omgevingswet;

b e s l u i t

 • 1.

  Vast te stellen de lijst van aangewezen gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij de gemeenteraad als adviseur wordt aangewezen, te weten:

  • a.

   projecten met betrekking tot energieopwekking en energieopslag ten behoeve van bedrijfsmatige exploitatie;

  • b.

   bovenlokale infrastructurele projecten, zoals hoogspanningsverbindingen of aanpassingen aan N-wegen;

  • c.

   het oprichten, bouwen, uitbreiden of veranderen van een gebouw ten behoeve van een maatschappelijke voorziening als er sprake is van een maatschappelijk gevoelig initiatief, zoals bijvoorbeeld een school, een crematorium, een AZC, een religieuze ontmoetingsplek of mestverwerkend bedrijf;

  • d.

   het bouwen op, uitbreiden of veranderen van (het gebruik van) een defensieterrein.

 • 2.

  Vast te stellen de lijst van aangewezen gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij participatie door de initiatiefnemer verplicht is:

  • a.

   het bouwen, verbouwen of uitbreiden van één of meerdere woningen;

  • b.

   het oprichten, veranderen of uitbreiden van bedrijven;

  • c.

   projecten met betrekking tot energieopwekking en energieopslag;

  • d.

   infrastructurele projecten;

  • e.

   het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde;

  • f.

   activiteiten die project- m.e.r.-plichtig zijn;

  • g.

   het toestaan van permanente bewoning in een recreatiewoning;

  • h.

   de realisering en uitbreiding van maatschappelijke-, sport- en recreatieve voorzieningen en bedrijven;

  • i.

   het bouwen op, uitbreiden of veranderen van (het gebruik van) een defensieterrein.

 • 3.

  Te besluiten de lijsten uit bovenstaande besluiten 1 en 2 uiterlijk één jaar na de invoeringsdatum van de Omgevingswet te evalueren

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 november 2023.

De raad voornoemd,

de griffier,

mr. N.E. Gradisen

de voorzitter,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)