Regeling vervalt per 31-12-2024

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Hellendoorn

Geldend van 08-12-2023 t/m 30-12-2024

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Hellendoorn

Nijverdal, 6 november 2023 nr. 2023-021191

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

gelet op het bepaalde in:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; en

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college gebruik wil maken van zijn bevoegdheid om een eenmalige energietoeslag in de vorm van categoriale bijzondere bijstand aan huishoudens met een laag inkomen te verstrekken;

 • -

  het wenselijk is om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het wenselijk is voor dit doel aparte beleidsregels vast te stellen, naast de al bestaande Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Hellendoorn 2020;

B e s l u i t:

vast te stellen de

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Hellendoorn

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • c.

  IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

 • e.

  belanghebbende: één of meer personen die gezamenlijk op één adres wonen in een zelfstandige woning én die maandelijks energiekosten betalen;

 • f.

  zelfstandige woning: een woning voorzien van een eigen toegang waarbij geen wezenlijke woonfuncties, zoals woon- en slaapruimte, was- en kookgelegenheid en toilet, met andere woningen worden gedeeld;

 • g.

  toepasselijke bijstandsnorm: de norm zoals bedoeld in de artikelen 21 en 22 van de wet;

 • h.

  inkomen: totaal van het inkomen op grond van de artikelen 31 en 32 van de wet;

 • i.

  peildatum: dag van aanvraag of de datum waarop ambtshalve het recht wordt vastgesteld; 

 • j.

  referteperiode: 1 kalendermaand voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 is bedoeld voor een belanghebbende met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een belanghebbende heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid wordt bij wisselende inkomsten voor de bepaling van het inkomen uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de referteperiode en de drie daaraan voorafgaande kalendermaanden.

 • 5.

  In afwijking van het derde lid wordt bij zelfstandigen het inkomen bepaald aan de hand van het geschatte gemiddeld netto inkomen in de drie maanden voorafgaand aan de peildatum.

 • 6.

  Als bij een belanghebbende op de peildatum sprake is van een minnelijke schuldregeling of een opgelegde schuldregeling op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) wordt uitgegaan van het inkomen waarover men daadwerkelijk kan beschikken.

 • 7.

  Mede in afwijking van het bepaalde in artikel 35, vijfde lid van de wet, heeft de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel f van de wet en de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij deze persoon;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar en voor de energielasten een beroep kan doen op zijn ouders, zoals bedoeld in artikel 12 van de wet;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met alleen een briefadres

 • geen recht op energietoeslag.

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1.

  Het college kan een eenmalige energietoeslag verstrekken aan de aanvrager:

  • a.

   als het inkomen 1 maand voorafgaand aan de peildatum niet hoger is dan 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;

  • b.

   die op de peildatum is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Hellendoorn; en

  • c.

   die een zelfstandige woning bewoont.

 • 2.

  Het recht op een eenmalige energietoeslag wordt eenmalig vastgesteld op de peildatum en geldt voor het kalenderjaar 2023.

 • 3.

  Belanghebbende kan een eenmalige energietoeslag 2023 ontvangen tot maximaal het in artikel 5 genoemde bedrag. Daarop wordt de tegemoetkoming van DUO en/of een eerder ontvangen energietoeslag voor 2023 in mindering gebracht. Dit geldt ongeacht of de aanvrager deze toeslag via het college of via het college in een andere gemeente heeft ontvangen.

Artikel 4. Ambtshalve toekenning

De belanghebbende die voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2 en 3, én:

 • a.

  aan wie in 2022 of 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt; of

 • b.

  die algemene bijstand ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet; of

 • c.

  een uitkering ontvangt op grond van de wet, IOAW en IOAZ; of

 • d.

  in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen,

ontvangt de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve uiterlijk in december 2023.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  Een belanghebbende die niet in aanmerking komt voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kan vanaf 1 januari 2024 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de toeslag wordt digitaal ingediend via www.gezondverzekerd.nl.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid kan een aanvrager schriftelijk zijn aanvraag indienen als naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 4.

  Bij de aanvraag geeft de aanvrager in ieder geval de hoogte op van het (gezamenlijk) inkomen gedurende de referteperiode.

 • 5.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 augustus 2024.

Artikel 6. Hoogte eenmalige energietoeslag

De hoogte van de energietoeslag bedraagt:

 • a.

  € 1300,- voor een belanghebbende met een inkomen tot en met 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • b.

  € 1100,- voor een belanghebbende met een inkomen tussen 121% en 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 7. Uitbetaling

De toegekende eenmalige energietoeslag wordt uitbetaald op het bij de gemeente bekend zijnde bankrekeningnummer van de belanghebbende.

Artikel 8. Inwerkingtreding, duur beleidsregels en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag, volgend op die van hun bekendmaking.

 • 2.

  De Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Hellendoorn worden ingetrokken.

 • 3.

  Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2024.

 • 4.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Hellendoorn”.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris, de burgemeester,