Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Borger-Odoorn 2024

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Borger-Odoorn 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

Gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 237 van de Gemeentewet en het bepaalde in de verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting Borger-Odoorn 2024;

Besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Borger-Odoorn 2024

Artikel 1 Reikwijdte

Daar waar in deze uitvoeringsregeling wordt gesproken van ‘verordening toeristenbelasting’, wordt de verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting van de gemeente Borger-Odoorn bedoeld die bij raadsbesluit is vastgesteld.

Artikel 2 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing

 • 1. De belastingplichtige kan per soort standplaats (vaste jaarplaats, vaste seizoenplaats en seizoenplaats) en bij een aantal arrangementen opteren voor de niet-forfaitaire maatstaf van heffing.

 • 2. Indien de belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in het eerste lid, dient de belastingplichtige dit per soort standplaats en/of arrangement gespecificeerd en voldoende duidelijk aan te geven op het aangiftebiljet.

Artikel 3 Aangifte

 • 1. De belastingplichtige die niet binnen twee maanden na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen vijf maanden na afloop van het kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen 14 dagen na afloop van die periode bij de heffingsambtenaar van de gemeente Borger-Odoorn een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2. Als formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage A opgenomen model.

 • 3. Het biljet wordt ondertekend en binnen 4 weken ingeleverd of toegezonden.

Artikel 4 Aanmeldingsplicht

 • 1. In afwijking van de verordening toeristenbelasting heeft belastingplichtige aan de aanmeldingsplicht voldaan, indien belastingplichtige reeds als belastingplichtige voor de toeristenbelasting bekend is bij de gemeente en hiervan voor het betreffende belastingjaar een bevestiging heeft ontvangen.

 • 2. Door de gemeente wordt op verzoek kosteloos een aanmeldingsformulier ter beschikking gesteld om te voldoen aan de aanmeldingsplicht.

Artikel 5 Nachtverblijfregister

 • 1. Voor de toepassing van de verordening toeristenbelasting en onderhavige uitvoeringsregeling wordt onder ‘nachtverblijfregister’ verstaan een gegevensverzameling, waarin met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot verblijf wordt geboden, wordt bijgehouden:

  • a.

   naam en woonplaats;

  • b.

   aantal personen dat verblijf houdt,

  • c.

   datum van aankomst en datum van vertrek;

  • d.

   het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is;

  • e.

   indien van toepassing naam, woonplaats van personen waarvoor geen belasting is verschuldigd.

 • 2. Het nachtverblijfregister dient te worden bijgehouden conform de bijlagen bij deze uitvoeringsregeling.

 • 3. Van de verplichting bedoeld in het vorige lid kan door het college van burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend.

 • 4. Aan het verlenen van de ontheffing bedoeld in het vorige lid kunnen voorwaarden worden gesteld door het college van burgemeester en wethouders.

 • 5. Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het derde lid geldt in ieder geval als voorwaarde, dat een eigen nachtverblijfregister wordt bijgehouden, aan de hand waarvan over dezelfde gegevens kan worden beschikt als bedoeld in het eerste lid.

 • 6. Een ongenummerd bonnensysteem wordt niet aanvaard als eigen nachtverblijfregister als bedoeld in het eerste en vijfde lid.

 • 7. In het geval het nachtregister wordt bijgehouden voor mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, vaste seizoenplaatsen en seizoenplaatsen, dient het nachtverblijfregister te worden bijgehouden per standplaats.

 • 8. Indien belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid, hoeft hij uitsluitend een nachtverblijfregister bij te houden voor de soort standplaatsen waarvoor de maatstaf van heffing wordt vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen.

 • 9. Het nachtverblijfregister dient op verzoek van de heffingsambtenaar onmiddellijk te worden overgelegd.

 • 10. Het nachtverblijfregister wordt niet met de aangifte meegezonden.

 • 11. Het nachtverblijfregister wordt door belastingplichtige zelf bewaard.

 • 12. Voor zover op grond van andere wet- of regelgeving geen langere bewaartermijn geldt, geldt voor het nachtverblijfregister een bewaartermijn van 5 jaar.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De regeling wordt voor het eerst toegepast op 1 januari 2024.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als: “Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Borger-Odoorn 2024”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn van 17 oktober 2023.

Waarnemend secretaris,

E. Rossèl

De burgemeester,

mr. J. Seton

Bijlage A

Behorende bij de Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Gemeente Borger-Odoorn

AANGIFTEBILJET TOERISTENBELASTING 2024

Naam …………………………………………………………………………...

Adres ……………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats ……………………………………………………………………………

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………

Bedrijfsnaam ……………………………………………………………………………

Adres van het bedrijf ……………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats ……………………………………………………………………………

1. OPGAVE VAN HET AANTAL PLAATSEN EN HET AANTAL OVERNACHTINGEN

Alleen bestemd voor mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, vaste seizoensplaatsen en seizoensplaatsen en gebezigd door één en hetzelfde gezin, voor recreatief gebruik.

U kunt per soort standplaats aangeven of u kiest voor het forfait, of dat u naar het werkelijk aantal overnachtingen belast wilt worden. Indien u kiest voor het forfait, dient u per soort standplaats aan te geven hoeveel verhuurde standplaatsen er zijn. Indien u kiest voor het werkelijk aantal overnachtingen, dient u per soort standplaats aan te geven wat het werkelijk aantal overnachtingen is dat is gerealiseerd door personen die niet in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Borger-Odoorn zijn ingeschreven.

Soort plaats

Keuze

Invullen

 
 
 
 
 

Vaste jaarplaatsen*

○ forfait

Aantal verhuurde plaatsen:

……

 

○ werkelijk aantal

Aantal overnachtingen:

……………

 

overnachtingen

 
 
 
 
 
 

Vaste seizoenplaatsen*

○ forfait

Aantal verhuurde plaatsen:

……

 

○ werkelijk aantal

Aantal overnachtingen:

……………

 

overnachtingen

 
 
 
 
 
 

Seizoenplaatsen*

○ forfait

Aantal verhuurde plaatsen:

……

 

○ werkelijk aantal

Aantal overnachtingen:

……………

 

overnachtingen

 
 
 
 
 
 

*Per soort plaats is slechts 1 keuze mogelijk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soort arrangement

Keuze

Invullen

 
 
 
 
 

Voorseizoenarrangement*

○ forfait

Aantal verhuurde plaatsen:

……

 

○ werkelijk aantal

Aantal overnachtingen:

……………

 

overnachtingen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naseizoenarrangement*

○ forfait

Aantal verhuurde plaatsen:

……

 

○ werkelijk aantal

Aantal overnachtingen:

……………

 

overnachtingen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandarrangement *

○ forfait

Aantal verhuurde plaatsen:

……

 

○ werkelijk aantal

Aantal overnachtingen:

……………

 

overnachtingen

 
 
 
 
 
 

*Per soort arrangement is slechts 1 keuze mogelijk.

 
 
 

2. OPGAVE WERKELIJK AANTAL GEREALISEERDE OVERNACHTINGEN

Bestemd voor: mobiele kampeeronderkomens en vakantieonderkomens op toeristische/passantenplaatsen, verhuureenheden, hotels, pensions, vakantiewoningen, appartementen, kamerverhuur en alle overige vormen van verblijf tegen vergoeding in welke vorm dan ook.

U dient het werkelijk aantal overnachtingen in te vullen, dat gerealiseerd is door personen die niet in Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Borger-Odoorn zijn ingeschreven.

Aantal overnachtingen: ……………………………………………………………………………..

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ………………………………………………….

Datum: …………………………… Handtekening: ………………………………………………….