Verordening op de heffing en invordering van leges Borger -Odoorn 2024

Geldend van 19-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Borger -Odoorn 2024

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2023

met zaaknr. 75454-2023

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van leges Borger -Odoorn 2024

Legesverordening Borger-Odoorn 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;“

 • 4.

  jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • b.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • c.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De algemene legesverordening 2023 en de legesverordening omgevingsvergunning 2023 van 24 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “ Legesverordening Borger-Odoorn 2024”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Borger-Odoorn op 30 november 2023.

De raad voornoemd,

de griffier,

I. Oosting

de voorzitter,

mr. J. Seton

TARIEVENTABEL 2024

behorende bij de Legesverordening Borger-Odoorn 2024

Indeling tarieventabel

Titel

1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk

2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk

3

Rijbewijzen

Hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk

5

Vervallen

Hoofdstuk

6

Vervallen

Hoofdstuk

7

Bestuursstukken

Hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk

9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk

10

Gemeentearchief

Hoofdstuk

11

Gereserveerd

Hoofdstuk

12

Leegstandwet

Hoofdstuk

13

Kansspelen

Hoofdstuk

14

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk

15

Diversen

Hoofdstuk

16

Aansluiting riolering

Hoofdstuk

17

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

Titel

2

Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet

Paragraaf

2.1

Algemene bepalingen

Paragraaf

2.2

Voorfase

Paragraaf

2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf

2.4

Planologische strijdigheid

Paragraaf

2.5

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf

2.6

Milieubelastende activiteiten

Paragraaf

2.7

Lozingsactiviteiten

Paragraaf

2.8

Aanlegactiviteiten

Paragraaf

2.9

Overige activiteiten

Paragraaf

2.10

Maatwerkvoorschriften

Paragraaf

2.11

Gelijkwaardigheid

Paragraaf

2.12

Overige tarieven

Paragraaf

2.13

Modaliteiten

Paragraaf

2.14

Vermindering

Paragraaf

2.15

Teruggaaf

Bijlage

1:

Tarieven Welstand 2023

Bijlage

2:

Lijst kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Titel

3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk

1

Horeca

Hoofdstuk

2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk

3

Prostitutiebedrijven

 •  
   
   
   
   
   

  1

  Algemene dienstverlening

   
   
   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  1

  Burgerlijke stand

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  HUWELIJKSVOLTREKKINGEN EN PARTNERSCHAPREGISTRATIES

   
   

  1.1.1.

  1.1.2

   

  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap alsmede voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand voor kosteloze huwelijksvoltrekking

  Maandag om 09.00 en 09.30 uur

   

  € 0,00

   
   
   
   
   

  1.1.1.1

   

  in het gemeentehuis

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  met buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (hierna babs) van de gemeente

   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1.1.1

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

  420,20

   
   
   
   
   

  1.1.1.1.2

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

  508,10

   
   
   
   
   

  1.1.1.1.3

   

  op zaterdag

  € 

  614,70

   
   
   
   
   

  1.1.1.1.4

   

  op zon- en feestdagen

  664,90

   
   
   
   
   
   
   

  met een te benoemen babs van eigen keuze uit andere gemeente

   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1.1.5

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

  376,40

   
   
   
   
   

  1.1.1.1.6

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

  451,55

   
   
   
   
   

  1.1.1.1.7

   

  op zaterdag

  € 

  470,40

   
   
   
   
   

  1.1.1.1.8

   

  op zon- en feestdagen

  483,00

   
   
   
   
   
   
   

  met een te benoemen en te beëdigen babs van eigen keuze

   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1.1.9

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

  608,35

   
   
   
   
   

  1.1.1.1.10

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

  658,60

   
   
   
   
   

  1.1.1.1.11

   

  op zaterdag

  € 

  746,35

   
   
   
   
   

  1.1.1.1.12

   

  op zon- en feestdagen

  770,70

   
   
   
   
   

  1.1.1.1.13

   

  bij een bescheiden ceremonie (zonder toespraak)

  € 

  269,00

   
   
   
   
   

  1.1.1.2

   

  op een door de gemeente aangewezen vaste trouwlocatie

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  met babs van de gemeente

   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1.2.1

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

  388,95

   
   
   
   
   

  1.1.1.2.2

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

  457,85

   
   
   
   
   

  1.1.1.2.3

   

  op zaterdag

  € 

  489,20

   
   
   
   
   

  1.1.1.2.4

   

  op zon- en feestdagen

  526,85

   
   
   
   
   
   
   

  met een te benoemen babs van eigen keuze uit andere gemeente

   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1.2.5

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

  344,90

   
   
   
   
   

  1.1.1.2.6

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

  344,90

   
   
   
   
   

  1.1.1.2.7

   

  op zaterdag

  € 

  344,90

   
   
   
   
   

  1.1.1.2.8

   

  op zon- en feestdagen

  344,90

   
   
   
   
   
   
   

  met een te benoemen en te beëdigen babs van eigen keuze

   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1.2.9

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

  583,35

   
   
   
   
   

  1.1.1.2.10

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

  608,35

   
   
   
   
   

  1.1.1.2.11

   

  op zaterdag

  € 

  627,25

   
   
   
   
   

  1.1.1.2.12

   

  op zon- en feestdagen

  639,70

   
   
   
   
   

  1.1.1.3

   

  op een door de gemeente aangewezen éénmalige locatie

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  met babs van de gemeente

   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1.3.1

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

  508,10

   
   
   
   
   

  1.1.1.3.2

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

  577,05

   
   
   
   
   

  1.1.1.3.3

   

  op zaterdag

  € 

  608,35

   
   
   
   
   

  1.1.1.3.4

   

  op zon- en feestdagen

  646,00

   
   
   
   
   
   
   

  met een te benoemen babs van eigen keuze uit andere gemeente

   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1.3.5

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

  464,15

   
   
   
   
   

  1.1.1.3.6

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

  464,15

   
   
   
   
   

  1.1.1.3.7

   

  op zaterdag

  € 

  464,15

   
   
   
   
   

  1.1.1.3.8

   

  op zon- en feestdagen

  464,15

   
   
   
   
   
   
   

  met een te benoemen en te beëdigen babs van eigen keuze

   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1.3.9

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

  696,25

   
   
   
   
   

  1.1.1.3.10

   

  op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

  721,20

   
   
   
   
   

  1.1.1.3.11

   

  op zaterdag

  € 

  740,10

   
   
   
   
   

  1.1.1.3.12

   

  op zon- en feestdagen

  758,90

   
   
   
   
   
   
   

  GETUIGEN

   
   

  1.1.1.4

   

  Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, bedragen de daarvoor verschuldigde leges per getuige

  € 

  22,10

   
   
   
   
   

  1.1.1.5

   

  Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap, dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt geannuleerd dan wel wordt verzet:

   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1.5.1

   

  binnen één maand voor de huwelijksdatum of registratiedatum bedraagt het tarief 25% van de op grond van de betreffende activiteit verschuldigde leges

   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1.5.2

   

  tot een maand voor de huwelijksdatum of registratiedatum bedraagt het tarief 10% van de op grond van de betreffende activiteit verschuldigde leges

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  TROUWBOEKJE / PARTNERSCHAPSBOEKJE

   
   

  1.1.1.6

   

  Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje, duplicaat trouwboekje, partnerschapsboekje of duplicaat partnerschapsboekje

  20,90

   
   
   
   
   

  1.1.1.6.1

   

  Het tarief bedraagt voor het kalligraferen van het huwelijk/partnerschap in het trouwboekje, duplicaat trouwboekje, partnerschapsboekje of duplicaat partnerschapsboekje

  11,50

   
   
   
   
   

  1.1.1.6.2

   

  Het tarief onder 1.1.1.6.1 wordt voor het gelijktijdig gekalligrafeerd bijschrijven van een kind, per kind verhoogd met

  4,00

   
   
   
   
   

  1.1.1.6.3

   

  Het tarief bedraagt voor het gekalligrafeerd bijschrijven van een kind in het trouwboekje, duplicaat trouwboekje, partnerschapsboekje of duplicaat partnerschapsboekje op een later tijdstip per kind

  6,30

   
   
   
   
   
   
   

  WET RECHTEN BURGERLIJKE STAND

   
   

  1.1.2

   

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

   
   
   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  2

  Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

   
   
   
   
   
   
   

  1.2.

   

  Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

   
   
   
   
   
   
   

  1.2.1

   

  van een nationaal paspoort:

   
   
   
   
   
   
   

  1.2.1.1

   

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

  83,85*

   
   
   
   
   

  1.2.1.2

   

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

  63,40*

   
   
   
   
   

  1.2.2

   

  van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

   
   
   
   
   
   
   

  1.2.2.1

   

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

  83,85*

   
   
   
   
   

  1.2.2.2

   

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

  63,40*

   
   
   
   
   

  1.2.3

   

  van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

   
   
   
   
   
   
   

  1.2.3.1

   

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

  83,85*

   
   
   
   
   

  1.2.3.2

   

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

  63,40*

   
   
   
   
   

  1.2.4

   

  van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

  63,40*

   
   
   
   
   

  1.2.5

   

  van een Nederlandse identiteitskaart:

   
   
   
   
   
   
   

  1.2.5.1

   

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

  75,50*

   
   
   
   
   

  1.2.5.2

   

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

  40,90*

   
   
   
   
   

  1.2.6

   

  van een vervangende Nederlands identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

  36,90*

   
   
   
   
   

  1.2.7

   

  voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

  57,05*

   
   
   
   
   

  1.2.8

   

  voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen

  18,00*

   
   
   
   
   
   
   

  * maximumtarief vanaf 1 januari 2024

   
   
   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  3

  Rijbewijzen

   
   
   
   
   
   
   

  1.3

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   
   
   
   
   
   
   

  1.3.1

   

  tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

  51,10*

   
   
   
   
   

  1.3.2

   

  Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

  39,65*

   
   
   
   
   
   
   

  * tarief met ingang van 10 januari 2024

   
   
   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  4

  Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

   
   
   
   
   

  1.4.1

   

  Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

   
   
   
   
   
   
   

  1.4.2

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

  € 

  10,00

   
   
   
   
   

  1.4.3

   

  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

  24,40

   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  5

  Verstrekkingen uit het Kiezersregister (vervallen m.i.v. het belastingjaar 2020)

   
   
   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  6

  Vervallen

   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  7

  Bestuursstukken

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  WET OPEN OVERHEID

   
   

  1.7.1

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van schriftelijke stukken:

   
   
   
   

  - voor minder dan 6 kopieën:

  0,00

   
   

  - voor 6 tot 15 kopieën:

  6,55

   
   

  - voor 15 of meer kopieën, per kopie:

  0,40

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.7.2

   

  BEGROTING

   
   
   
   

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de concernbegroting, een dienstbegroting, een bijlage bij de begroting, deelnota's, concern- en dienstrekening, beleidsplan of beleidsprogramma, de voorjaarsnota, de najaarsnota, een MARAP, voor een exemplaar met:

   
   
   
   

  1 tot 25 bladzijden

  7,85

   
   

  25 tot 50 bladzijden

  12,30

   
   

  50 tot 75 bladzijden

  16,50

   
   

  75 tot 100 bladzijden

  20,35

   
   

  100 tot 150 bladzijden

  27,95

   
   

  150 tot 200 bladzijden

  35,40

   
   

  200 tot 300 bladzijden

  48,65

   
   

  300 tot meer bladzijden

  59,30

   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  8

  Vastgoedinformatie

   
   
   
   
   
   
   

  1.8.1

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

   
   
   
   
   
   
   

  1.8.1.1

   

  in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

  0,25

   
   
   
   
   

  1.8.1.2

   

  in formaat A3, per bladzijde

  0,60

   
   
   
   
   

  1.8.1.4

   

  in digitale vorm

  11,70

   
   
   
   
   

  1.8.2

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

   
   
   
   
   
   
   

  1.8.2.1

   

  een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

  8,15

   
   
   
   
   

  1.8.2.2

   

  het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

  8,15

   
   
   
   
   

  1.8.2.3

   

  het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

  15,75

   
   
   
   
   

  1.8.3

   

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan voor:

   
   
   
   
   
   
   

  1.8.3.1

   

  het verkrijgen en het verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoedinformatie

  24,40

   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  9

  Overige publiekszaken (verklaringen/ bewijzen/legalisatie)

   
   
   
   
   
   
   

  1.9

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   
   
   
   
   
   
   

  1.9.1.

   

  tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

  € 

  41,35*

   
   
   
   
   

  1.9.2

   

  tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

  € 

  10,05

   
   
   
   
   

  1.9.3

   

  tot het legaliseren van een handtekening

  € 

  8,70

  * maximumtarief

   
   
   
   

  Hoofdstuk

  10

  Gemeentearchief

   
   
   
   
   
   
   

  1.10.1

   

  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

  24,40

   
   
   
   
   

  1.10.2

   

  het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

   
   
   
   
   
   
   

  1.10.2.1

   

  een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,

   
   
   
   
   
   
   

  1.10.2.1.1

   

  per pagina op papier van A4-formaat:

  0,25

   
   
   
   
   

  1.10.2.1.2

   

  per pagina op papier van een ander formaat:

  0,60

   
   
   
   
   

  1.10.2.2

   

  een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

  8,15

   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  11

  Gereserveerd

   
   
   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  12

  Leegstandwet

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR

   
   

  1.12.1

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

  86,15

   
   
   
   
   

  1.12.2

   

  tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

  39,80

   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  13

  Kansspelen

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  VERGUNNING VOOR KANSSPELEN

   
   

  1.13.1

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een kansspel als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

  30,25

   
   
   
   
   

  1.13.2

   

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning op basis van artikel 30b van de Wet op de kansspelen gelden de tarieven zoals die zijn opgenomen in het speelautomatenbesluit.

   
   
   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  14

  Verkeer en vervoer

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ONTHEFFING WEGENVERKEERSREGLEMENT EN REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990 (RVV)

   
   

  1.14.1

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement, voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten, af te geven door het Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

  45,05

   
   
   
   
   

  1.14.2

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement, anders dan bedoeld in onderdeel 1.14.1

  8,50

   
   
   
   
   

  1.14.3

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet (wedstrijden op de weg)

  9,75

   
   
   
   
   

  1.14.4

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van het parkeerverbod als bedoeld in artikel 25 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

  22,90

   
   
   
   
   

  1.14.5

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

  45,05

   
   
   
   
   

  1.14.6

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een verklaring van geen bezwaar op verzoek van een andere Drentse gemeente of van de provincie Drenthe, die een aanvraag om ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 61b van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in behandeling heeft genomen.

  0,00

   
   
   
   
   
   
   

  GEHANDICAPTENVOORZIENINGEN

   
   

  1.14.7

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en/of gehandicaptenparkeerplaats indien een medische keuring noodzakelijk is

  102,00

   
   
   
   
   

  1.14.8

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en/of gehandicaptenparkeerplaats indien geen medische keuring noodzakelijk is

  33,80

   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  15

  Diversen

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  VERGUNNING VOOR HET INNEMEN VAN EEN STANDPLAATS

   
   

  1.15.1.1

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een standplaats:

   
   
   
   

  voor één dag

  15,10

   
   

  voor één week

  25,10

   
   

  voor één maand

  80,55

   
   

  voor onbepaalde tijd

  211,65

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  VERGUNNING EXPLOITATIE KAMPEERPLAATS

   
   

  1.15.1.2

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een kampeerplaats

  129,45

   
   
   
   
   
   
   

  ONTHEFFING PERMANENTE RECLAMEAANDUIDING

   
   

  1.15.1.3

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor een permanente reclameaanduiding

  35,80

   
   
   
   
   

  1.15.1.4

   

  Indien de aanvraag uit een oogpunt van schoonheid en welstand wordt beoordeeld door een niet-gemeentelijk orgaan, wordt het bedrag genoemd in artikel 1.15.1.3 verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de 5e werkdag na de dag waarop de begroting van de advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

   
   
   
   
   
   
   

  1.15.1.5

   

  Indien de aanvraag om een ontheffing wordt ingetrokken of geweigerd, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, met dien verstande dat het in artikel 1.15.1.4 bedoelde bedrag niet in de teruggaaf is begrepen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  INLICHTINGEN OMGEVINGSASPECTEN

   
   

  1.15.2.1

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van schriftelijke inlichtingen met betrekking tot bestaande milieuvergunningen, bodemverontreiniging, boven- en ondergrondse tanks, aanschrijvingen op grond van de Woningwet, bestemmingsplangegevens, Monumentenwet, Wet voorkeursrecht gemeenten

  € 

  124,05

   
   
   
   
   

  1.15.2.2

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bodemrapportage/bodemonderzoek, per rapport

  € 

  43,70

   
   
   
   
   
   
   

  AFSCHRIFTEN, FOTOKOPIEEN, LICHTDRUK

   
   

  1.15.3.1

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

  5,05

   
   
   
   
   

  1.15.3.2

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

  0,25

   
   
   
   
   

  1.15.3.3

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lichtdruk van een tekening of plattegrond

  9,25

   
   
   
   
   
   
   

  BESCHIKKING OP AANVRAAG

   
   

  1.15.3.4

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

  10,60

   
   
   
   
   
   
   

  VERSTREKKEN VAN STUKKEN OF UITTREKSELS

   
   

  1.15.3.5

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

  2,50

   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  16

  Aansluiting riolering

   
   
   
   
   
   
   

  1.16

   

  De tarieven bedragen ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek als bedoeld in artikel 6 van de aansluitverordening voor het:

   
   
   
   
   
   
   

  1.16.1

   

  het opnemen en het aanbrengen van bestrating met fundering per m²

  53,35

   
   
   
   
   

  1.16.2

   

  het opnemen en het aanbrengen van bestrating per m²

  27,00

   
   
   
   
   

  1.16.3

   

  het uitvoeren van een wegboring per ml

  97,55

   
   
   
   
   

  1.16.4

   

  het opnemen en het herstellen van asfaltverharding per m²

  259,40

   
   
   
   
   

  1.16.5

   

  het aanbrengen van een ontstoppingsstuk

  40,50

   
   
   
   
   

  1.16.6

   

  het aanbrengen van een leiding Ø 125 mm per ml

  28,40

   
   
   
   
   

  1.16.7

   

  het aanbrengen van een leiding Ø 160 mm per ml

  32,40

   
   
   
   
   

  1.16.8

   

  het aanbrengen van een leiding Ø 200 mm per ml

  36,40

   
   
   
   
   

  1.16.9

   

  het aanbrengen van een inspectieput

  969,80

   
   
   
   
   

  1.16.10

   

  het aanbrengen van een persleiding per ml

  20,55

   
   
   
   
   

  1.16.11

   

  het plaatsen van een rioolgemaal

  10.042,25

   
   
   
   
   

  1.16.12

   

  het nemen van verkeersmaatregelen

  143,50

   
   
   
   
   

  1.16.13

   

  het herstellen van bermen per m²

  8,65

   
   
   
   
   

  1.16.14

   

  het aansluiten op betonriool

  285,50

   
   
   
   
   

  1.16.15

   

  het aansluiten op PVC riool

  48,00

   
   
   
   
   

  1.16.16

   

  het leveren van een IBA klasse IIIA

  4.719,95

   
   
   
   
   

  1.16.17

   

  het leveren en plaatsen van een IBA klasse IIIA

  6.165,95

   
   
   
   
   
   
   

  Voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek als bedoeld in artikel 3 van de aansluitverordening wordt de vergunninghouder op basis van de tarieven als bedoeld in artikel 7 van die verordening de kosten meegedeeld, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de 5e werkdag na de dag waarop de begroting van de advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Geen leges als bedoeld in artikel 7 van de aansluitverordening wordt geheven als de in dat artikel genoemde kosten reeds zijn verwerkt in de gronduitgifteprijs.

   
   
   
   
   
   
   

  Hoofdstuk

  17

  Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

   
   
   
   
   
   
   

  1.17.1

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van zowel een instemmingsaanvraag (telecom) als ook een vergunningsaanvraag (niet-telecom), als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur:

   
   

  1.17.2

   

  indien het tracés betreft vanaf 25 tot 1500 meter

  325,50

  1.17.3

   

  indien het tracés betreft vanaf 1500 tot 3000 meter

  651,00

  1.17.4

   

  indien het tracés betreft boven de 3000 meter wordt een aparte begroting opgesteld

   
   

  1.17.5

   

  indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding (tracés tot 25 m)

  48,75

i

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel

2

Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet

 
 

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

 

Artikel 2.1.1

Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

buitenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan

 

4.

Bouwkosten:

 
 

Bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) (Hoge Raad 01-02-2019, ECLI:NL:HR:2019:1430) , voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

Vooroverleg: een verzoek tot het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project dat niet past binnen het (tijdelijke) omgevingsplan vergunbaar is of op medewerking kan rekenen.

 

5.

Vooroverleg:

 
 

een verzoek tot het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project dat niet past binnen het (tijdelijke) omgevingsplan vergunbaar is of op medewerking kan rekenen.

 

Artikel 2.1.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

vooroverleg;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

Artikel 2.1.3

Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.1.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.13.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.14.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2.2

Voorfase

 

Artikel 2.2.1

vooroverleg

 
 

Voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige paragrafen van deze titel wordt ingediend en betrekking heeft op het houden van vooroverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief voor een:

 

a.

Voor een vooroverleg

€ 225,00

b.

Voor een kleine Omgevingstafel

€ 1.000,00

c.

Voor een grote Omgevingstafel

€ 2.000,00

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

Artikel 2.3.1

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

1,42%

 

met een minimumtarief van:

€ 103,00

b.

indien de bouwkosten € 25.000 of meer, maar minder dan € 50.000 bedragen:

0,72%

 

met een minimumtarief van:

€ 355,00

c.

indien de bouwkosten € 50.000 of meer, maar minder dan € 200.000 bedragen:

0,72%

 

met een minimumtarief van:

€ 360,00

d.

indien de bouwkosten € 200.000 of meer, maar minder dan € 500.000 bedragen:

0,72%

 

met een minimumtarief van:

€ 1.440,00

e.

indien de bouwkosten € 500.000 of meer, maar minder dan € 1.000.000 bedragen:

0,72%

 

met een minimumtarief van:

€ 3.600,00

f.

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

0,72%

 

met een minimumtarief van:

€ 7.200,00

 

Met een maximumtarief van

€ 90.000,00

Artikel 2.3.2

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit of het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

3,30%

 

met een minimumtarief van:

€ 103,00

b.

indien de bouwkosten € 25.000 of meer, maar minder dan € 50.000 bedragen:

1,67%

 

met een minimumtarief van:

€ 825,00

c.

indien de bouwkosten € 50.000 of meer, maar minder dan € 200.000 bedragen:

1,67%

 

met een minimumtarief van:

€ 835,00

d.

indien de bouwkosten € 200.000 of meer, maar minder dan € 500.000 bedragen:

1,67%

 

met een minimumtarief van:

€ 3.340,00

e.

indien de bouwkosten € 500.000 of meer, maar minder dan € 1.000.000 bedragen:

1,67%

 

met een minimumtarief van:

€ 8.350,00

f.

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

1,67%

 

met een minimumtarief van:

€ 16.700,00

 

met een maximumtarief van:

€ 90.000,00

Artikel 2.3.3

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.5, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 170,90

Paragraaf 2.4

Planologische strijdigheid

 

Artikel 2.4.1

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (planologische procedures)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 183,20

b.

Voor een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze verordening:

€ 373,60

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 4.761,50

Paragraaf 2.5

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Artikel 2.5.1

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht of monument

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a of b, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 354,10

b.

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 354,10

Paragaaf 2.6

Milieubelastende activiteiten

 

Artikel 2.6

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, of als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

 

a.

voor een aanvraag van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet (milieubelastende activiteit bruidsschat):

€ 3.655,00

b.

voor een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (milieubelastende activiteit BAL-activiteit regulier):

€ 3.655,00

c.

voor een milieubelastende activiteit zoals bedoeld in onderdelen a en b, waar tevens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is (milieubelastende activiteit BAL-activiteit uitgebreid):

€ 5.930,00

Paragraaf 2.7

Lozingsactiviteiten

 

Artikel 2.7.1

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 354,10

Artikel 2.7.2

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: 

€ 354,10

Paragraaf 2.8

Aanlegactiviteiten

 

Artikel 2.8.1

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 
 

[gereserveerd]

 

Artikel 2.8.2

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 

[gereserveerd]

 

Artikel 2.8.3

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 354,10

Artikel 2.8.4

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening Borger-Odoorn 2022 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet, artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit of artikel 22.278 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 354,10

Artikel 2.8.5

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening Borger-Odoorn 2022 en in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 73,25

Artikel 2.8.6

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 354,10

Paragraaf 2.9

Overige activiteiten

 

Artikel 2.9.1

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, als bedoeld in de Bomenverordening gemeente Borger-Odoorn 2004 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 61,05

Artikel 2.9.2

Omgevingsplanactiviteit: andere activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere omgevingsplanactiviteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk:

€ 354,10

Paragraaf 2.10

Maatwerkvoorschriften

 

Artikel 2.10.1

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 • 1.

  het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 2.

  bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 3.

  het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 • 4.

  het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; per maatwerkvoorschrift:

€ 354,10

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 354,10

Artikel 2.10.2

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

Als de aanvraag op een maatwerkvoorschriften als bedoeld in het omgevingsplan of hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 2.000,00

Artikel 2.10.3

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.10.1 en 2.10.2, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 354,10

Paragraaf 2.11

Gelijkwaardigheid

 

Artikel 2.11.1

Gelijkwaardige maatregel

 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 354,10

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

€ 354,10

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 2.000,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief:

€ 354,10

Paragraaf 2.12

Overige tarieven

 

Artikel 2.12.1

Wijziging omgevingsvergunning

 

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 91,50

b.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om andere wijzigingen van een omgevingsvergunning dan genoemd onder lid a is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

Artikel 2.12.2

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 91,50

Artikel 2.12.3

Intrekken omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning:

€ 0,00

Artikel 2.12.4

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.1.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen.

€ 48,85

Artikel 2.12.5

Beoordeling onderzoeksrapporten (zonder aanvraag)

 
 

De tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

€ 48,85

Artikel 2.12.6

Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 5.176,55

 

Tenzij kostenverhaal op andere wijze met elkaar is overeengekomen.

 

Artikel 2.12.7

Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan.

€ 122,10

Paragraaf 2.13

Modaliteiten

 

Artikel 2.13.1

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.9 verschuldigde leges verhoogd met:

50%

 

met een minimum van:

€ 305,25

Artikel 2.13.2

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit. Indien er sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit niet zijnde een milieubelastende activiteit, dan bedraagt het tarief:

€ 4.761,50

Artikel 2.13.3

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 178,20

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 178,20

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 178,20

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 178,20

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 178,20

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 2.500,00

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 178,20

Artikel 2.13.4

Advies

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a.

voor een advies van de gemeenteraad: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld:

Volgens begroting

b.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in het voorgaande lid: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld:

Volgens begroting

 

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 2.13.5

Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a.

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

€ 354,10

b.

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming: het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

€ 354,10

Artikel 2.13.6

Welstand

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor een welstandsadvies het tarief zoals vermeld in bijlage 1 bij de verordening.

 

Paragraaf 2.14

Vermindering

 

Artikel 2.14.1

Vermindering na vooroverleg

 
 

Indien binnen één jaar na ontvangst van het antwoord op de aanvraag vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2 een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend, zal van het onder 2.2 genoemde tarief 100% in mindering worden gebracht op het bedrag aan leges van deze aanvraag omgevingsvergunning.

100%

Paragraaf 2.15

Teruggaaf

 

Artikel 2.15.1

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

De teruggaaf bedraagt:

100%

Artikel 2.15.2

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

100%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.15.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 3 weken na het in behandeling nemen ervan 100 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

100%

b.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 3 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan 80 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

80%

c.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken na het in behandeling nemen ervan 60 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

60%

Artikel 2.15.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan 100 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

100%

b.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan 80 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

80%

c.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken na het in behandeling nemen ervan 60 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

60%

Artikel 2.15.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

Artikel 2.15.6

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 2.15.7

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.13

 

Artikel 2.15.8

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 10,00 wordt niet teruggegeven.

 

Titel

3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk

1

Horeca

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERGUNNING, ONTHEFFING

 
 

3.1.1.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de

Drank- en Horecawet

149,15

 
 
 
 
 

3.1.1.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het op de vergunning bijschrijven van de leidinggevende die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van het horecabedrijf

€ 

95,60

 
 
 
 
 

3.1.1.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank -en Horecawet

74,55

 
 
 
 
 

3.1.1.4

 

Een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

 

€ 50,00

 
 
 
 
 

Hoofdstuk

2

Organiseren evenementen of markten

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERGUNNING EVENEMENT

 
 

3.2.1

 

Het tarief bedraagt ter zake van het adviseren bij de voorbereiding van een evenement over medische risico’s en het beperken ervan

179,65

 
 
 
 
 

3.2.2

 

tot het verkrijgen van een vergunning voor het maken van reclame of propaganda met een geluidswagen, per dagdeel

8,50

 
 
 
 
 

Hoofdstuk

3

Prostitutiebedrijven

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERGUNNING SEKSINRICHTING OF ESCORTBEDRIJVEN

 
 

3.3.1.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of van een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.2.1. van de algemene plaatselijke verordening

771,40

 
 
 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van de gemeente Borger-Odoorn van 30 november 2023.

De griffier van de gemeente Borger-Odoorn,

I. Oosting

Bijlage 1 Welstandskosten 2023 Borger-Odoorn

 

De bouwkosten worden afgerond op hele euro's

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per plan tot 15.750,00

€ 

65,-

 
 
 
 
 
 
 

Per plan vanaf:

 
 
 
 

€ 15.750,00 tot € 241.500,00: € 65,00 + 2,50 ‰ over bouwkosten boven de € 15.750,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 241.500,00 tot € 483.000,00: € 624,00 + 1,00 ‰ over bouwkosten boven de € 241.500,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 483.000,00 tot € 735.000,00: € 865,00 + 0,50 ‰ over bouwkosten boven de € 483.000,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 735.000,00 tot € 1.260.000,00: € 991,00 + 0,25 ‰ over bouwkosten boven de € 735.000,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer dan € 1.260.000,00: € 1122,00 + 0,125 ‰ over bouwkosten boven de € 1.260.000,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal welstandsleges

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De advieskosten worden afgerond. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW

 
 
 

Bijlage 2: Lijst kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Op alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten is het tarief van artikel 2.4.1 onder c van toepassing, tenzij de activiteit valt binnen één van de volgende categorieën. In dat geval betreft het een ‘kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ als bedoeld in artikel 2.4.1 onder b van deze verordening.

1. Een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • a.

  niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf;

 • b.

  de oppervlakte niet meer dan 150 m2;

2. Een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening (nutsvoorzieningen, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-spoorweg-, water- of luchtverkeer) wanneer wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • a.

  niet hoger dan 5m, en

 • b.

  de oppervlakte niet meer dan 50m2;

3. Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:

 • a.

  niet hoger dan 10m, en

 • b.

  de oppervlakte niet meer dan 50m2;

4. een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ongeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw;

5. een antenne-installatie, mist niet hoger dan 40 meter;

6. een installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling (de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit of mechanische energie door verstoking van een brandstof, waarvan de warmte nuttig gebruikt wordt, anders dan voor de productie van elektriciteit);

7. het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;

8. het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen;

9. het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:

 • a.

  de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de vigerende wet- en regelgeving aan een bestaande woning gestelde eisen;

 • b.

  de bewoning niet in strijd is met de regels gesteld in Omgevingswet

 • c.

  de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebroken bewoont, en

 • d.

  de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was

10. ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10 voor een termijn van ten hoogte 10 jaar.

Behorende bij de legesverordening Borger-Odoorn 2024.

De griffier van de gemeente Borger-Odoorn,

I. Oosting