Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Meppel (Legesverordening 2024)

Geldend van 19-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Meppel (Legesverordening 2024)

De R a a d van de gemeente Meppel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2023,

nr. 174116/1813922;

gelet op de Artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de Artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en Artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Meppel (Legesverordening 2024).

B e s l u i t :

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.

 • 4. Voor de toepassing van het bepaalde in het derde lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen leges of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van Artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in Artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen veertien dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen veertien dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of Artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   Artikel 1.17 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   Artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   Artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De “legesverordening” van 4 november 2021 en de “Legesverordening Omgevingswet (OW) 2023)” van 22 december 2022, inclusief eventuele latere wijzigingen daarop, worden met ingang van de in Artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het Artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare

raadsvergadering van 30 november 2023

W.J. Spoelstra

griffier

R.T.A. Korteland

voorzitter

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Meppel 2024

Hoofdstuk 1

ALGEMENE DIENSTVERLENING

 
 
 
 

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

 
 
 
 

Artikel 1.1

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

a.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in de Secretarie, Hoofdstraat 20 te Meppel, het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel of Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70 te Meppel op:

 

1.

zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 952,50

2.

maandag tm vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur;

€ 408,20

b.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een aangewezen goedgekeurde vrije locatie, niet zijnde de Secretarie, Hoofdstraat 20 te Meppel, het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel of Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70 te Meppel, op:

 

1.

zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 1.258,60

2.

maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

€ 646,35

c.

Wanneer de huwelijksvoltrekking plaats vindt tussen vrijdag vanaf 18.00 uur en zaterdag 10.00 uur of tussen zaterdag vanaf 16.00 uur en maandag 10.00 uur worden de tarieven genoemd in Artikel 1.1 1a en1.1 2a verhoogd met

€ 533,65

d.

Wanneer de huwelijksvoltrekking plaats vindt na 18.00 uur en voor 10.00 uur, op andere dagen dan genoemd in Artikel 1.1c, worden de tarieven genoemd in Artikel 1.1 1b en 1.1 2b verhoogd met

€ 400,25

e.

Voor het aanwijzen van een eenmalige vrije locatie voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

€ 93,45

f.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een kosteloos huwelijk of registratie van een partnerschap in het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel, waarvan tenminste één persoon woonachtig is in de gemeente Meppel,

 

1.

Op dinsdag 8.30 of 9.00 uur

€ -

g.

Het tarief voor een verkorte ceremonie bedraagt

€ 116,25

 
 
 

Artikel 1.2

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 
 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

€ 118,65

 
 
 

Artikel 1.3

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 
 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van Artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

€ 408,20

 
 
 

Artikel 1.4

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 
 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van Artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

€ 408,20

 
 
 

Artikel 1.5

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

 
 

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 116,25

 
 
 

Artikel 1.6

Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 
 

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 34,30

 
 
 

Artikel 1.7

Annuleren of wijzigen datum

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van veertien dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum:

€ 98,20

 
 
 

Artikel 1.8

Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

a.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

€ 25,65

2.

Voor het kalligraferen van een trouwboekje of partnerschap boekje

€ 19,50

3.

Voor het kalligraferen van een bijschrijving in een trouwboekje of partnerschap boekje, per bijschrijving

€ 7,60

 
 
 

Paragraaf 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 
 
 

Artikel 1.9

Paspoorten of andere reisdocumenten

 
 

Voor tarieven in dit Artikel geldt dat ze zijn afgerond op 5 cent naar beneden

 

a.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 
 

een nationaal paspoort:

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is :

Wettelijk max. tarief

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Wettelijk max. tarief

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Wettelijk max. tarief

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Wettelijk max. tarief

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Wettelijk max. tarief

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Wettelijk max. tarief

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

Wettelijk max. tarief

 
 
 

Artikel 1.10

Nederlandse identiteitskaart

 
 

Voor tarieven in dit Artikel geldt dat ze zijn afgerond op 5 cent naar beneden

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Wettelijk max. tarief

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Wettelijk max. tarief

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

Wettelijk max. tarief

 
 
 

Artikel 1.11

Modaliteiten

 
 

Voor tarieven in dit Artikel geldt dat ze zijn afgerond op 5 cent naar beneden

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

voor de versnelde uitreiking van een in de Artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die Artikelen genoemde bedragen:

Wettelijk max. tarief

 
 
 

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen

 
 
 
 

Artikel 1.12

Rijbewijzen

 
 

Voor tarieven in dit Artikel geldt dat ze zijn afgerond op 5 cent naar beneden

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

Wettelijk max. tarief

 
 
 

Artikel 1.13

Modaliteiten

 
 

Voor tarieven in dit Artikel geldt dat ze zijn afgerond op 5 cent naar beneden

 

1.

Het tarief genoemd in Artikel 1.12 wordt:

 

a.

bij een spoedlevering vermeerderd met:

Wettelijk max. tarief

 
 
 

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 
 
 
 

Artikel 1.14

Definities

 

1.

Voor de toepassing van Artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2.

Voor de toepassing van Artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 
 
 

Artikel 1.15

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 12,10

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.

voor 100 verstrekkingen:

€ 910,10

2.

voor 500 verstrekkingen:

€ 3.137,35

3.

voor 1.000 verstrekkingen:

€ 4.695,55

4.

voor 5.000 verstrekkingen:

€ 12.528,45

5.

voor 10.000 verstrekkingen:

€ 20.865,95

c.

tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks] verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente:

 

1.

van zich in de gemeente gevestigde personen

€ 301,45

2.

verhuizingen binnen de gemeente

€ 301,45

3.

uit de gemeente vertrokken personen

€ 301,45

4.

Bij een combinatie van 2 van de onder 1.4.2.3.1 t/m 1.4.2.3.3 genoemde soorten verstrekkingen

€ 538,80

5.

Bij een combinatie van 3 van de onder 1.4.2.3.1 t/m 1.4.2.3.3 genoemde soorten verstrekkingen

€ 776,45

d.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in Artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 24,20

 
 
 

Artikel 1.16

Verstrekking van aangehaakte gegevens

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 12,15

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.

voor 100 verstrekkingen:

€ 910,10

2.

voor 500 verstrekkingen:

€ 3.137,35

3.

voor 1.000 verstrekkingen:

€ 4.695,55

4.

voor 5.000 verstrekkingen:

€ 12.528,45

5.

voor 10.000 verstrekkingen:

€ 20.865,65

c.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in Artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 26,95

 
 
 

Artikel 1.17

Schriftelijke verstrekking

 
 

In afwijking van de Artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in Artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50*

*Dit is het maximumtarief

 
 

Artikel 1.18

Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 22,20

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van gegevens ten aanzien van door aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, waarvoor de basisregistratie personen geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg moet worden gelezen

 

a.

bedraagt het basisbedrag

€ 407,50

b.

verhoogd per verstrekking

€ 0,45

3.

Indien levering van de gegevens op etiketten wordt gewenst, wordt het bedrag als bedoeld onder 1.18b onder 1 en 2, per etiket

 

a.

verhoogd met

€ 0,10

b.

met een minimum van

€ 39,55

4.

voor andere gegevensverzamelingen als bedoeld onder 1.18 wordt het bedrag als bedoeld onder 1.18b onder 1 en 2, per verzameling verhoogd met

€ 49,15

5.

voor levering van gegevens als bedoeld in 1.18 in een bestandsvorm wordt het bedrag als bedoeld in 1.18b onder 1 en 2, verhoogd met

€ 97,35

 
 
 

Paragraaf 1.5

Bestuursstukken

 
 
 
 

Artikel 1.19

Afschriften van bestuursstukken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

een afschrift van de gemeentebegroting:

€ 25,30

b.

een afschrift van de gemeenterekening:

€ 25,30

 
 
 

Artikel 1.20

Abonnement op bestuursstukken

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Paragraaf 1.6

Vastgoedinformatie

 
 
 
 

Artikel 1.21

Plan- of kaartinformatie

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in Artikel 1.22, onderdeel b:

 

a.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 27,95

b.

in formaat A3, per bladzijde:

€ 32,15

c.

in formaat A2 of groter, per bladzijde:

€ 36,50

 
 
 

Artikel 1.22

Informatie uit registers

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

 

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in Artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

€ 38,50

b.

de legger bedoeld in Artikel 27 van de Wegenwet:

€ 32,15

c.

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in Artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet:

€ 36,50

d.

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in Artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed:

€ 36,50

 
 
 

Artikel 1.23

Informatie uit adressenbestanden

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

a.

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres:

€ 36,50

b.

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie:

€ 36,50

c.

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat:

€ 36,50

 
 
 

Paragraaf 1.7

Overige publiekszaken

 
 
 
 

Artikel 1.24

Gemeentegarantie

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.25

Overige publiekszaken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag (afgerond op 5 cent naar beneden):

Wettelijk max. tarief

b.

tot het legaliseren van een handtekening:

€ 10,30

c.

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 12,20

 
 
 

Paragraaf 1.8

Gemeentearchief

 
 
 
 

Artikel 1.26

Naspeuringen in gemeentearchief

 
 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 22,20

 
 
 

Artikel 1.27

Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of fotokopie van, of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina:

€ 0,40

 
 
 

Artikel 1.28

Uitlenen archiefbescheiden

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 

Paragraaf 1.9

Bijzondere wetten

 
 
 
 

Artikel 1.29

Huisvestingswet 2014

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.30

Leegstandwet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in Artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 32,40

b.

om verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in Artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet:

€ 32,40

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 
 
 
 

Artikel 1.31

Wet op de kansspelen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in Artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a.

voor een periode van zesendertig maanden voor één kansspelautomaat:

€ 169,50*

b.

voor een periode van zesendertig maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 169,50*

c.

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 102,00*

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste drie jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in Artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 42,43

* Dit is het maximumtarief

 
 

Artikel 1.32

Telecommunicatiewet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in Artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

€ 461,00

a.

als het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

€ 2,30

b.

als het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

€ 2,30

c.

als met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:

€ 180,00

d.

als de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in Artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met:

€ 180,00

e.

als met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Artikel 1.33

Wegenverkeerswetgeving

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een ontheffing als bedoeld in Artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 50,75

b.

een ontheffing als bedoeld in Artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 50,25

c.

verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in Artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 90,35

d.

Tot het verstrekken van een vervangende gehandicapten parkeerkaart als bedoeld in 15.1.3 bij verlies, vermissing of ontvreemding

€ 42,35

e.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in Artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor het krijgen van een ontheffing van Artikel 61b RVV 1990

€ 51,05

f.

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in Artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 172,35

1.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 132,75

g.

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in Artikel 149 van de Wegenverkeerswet, aangevraagd 3 weken of langer van tevoren (ontheffing in verband met toegang voetgangersgebied)

€ 39,55

 
 
 

Paragraaf 1.10

Diversen

 
 
 
 

Artikel 1.34

Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 3,15

b.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 39,60

c.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 3,15

d.

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.

per pagina op papier van A4-formaat of kleiner zwart-wit druk

€ 0,35

2.

per pagina op papier van A4-formaat kleurendruk

€ 2,75

3.

per pagina op papier A3-formaat zwart-wit druk

€ 1,05

4.

per pagina op papier A3-formaat kleurendruk

€ 5,50

5.

in formaat A2 of groter zwart-wit druk, per bladzijde:

€ 10,00

6.

in formaat A2 of groter kleurendruk, per bladzijde:

€ 58,45

e.

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in Artikel 1.34 lid d genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 24,15

 
 
 

Artikel 1.35

Diverse vergunningen of beschikkingen

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2

DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 
 
 
 

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

 
 
 
 

Artikel 2.1

Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in Artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

-

omgevingsplan: het omgevingsplan van de gemeente Meppel

 

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling

opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ het

volgende:

 

Indien de opgave of raming van de bouwkosten zoals bedoeld in lid 1 van Artikel 2.1 niet deugdelijk wordt geacht, dient een gespecificeerde begroting te worden overgelegd. Blijft de aanvrager in gebreke de aannemingssom in de aanvraag te vermelden of de gevraagde gespecificeerde begroting te overleggen, of kunnen burgemeester en wethouders zich met de opgegeven bouwkosten niet verenigen, dan stellen zij het bedrag van de bouwkosten vast. De bouwkosten worden in deze laatstgenoemde situatie bepaald aan de hand van de meest recente versie van de "Basisbedragen bouwleges", beschikbaar gesteld door "Casadata.nl". Het inzien van de "Basisbedragen bouwleges" is mogelijk. Aan de hand van deze berekening stellen burgemeester en wethouders het bedrag van de bouwkosten vast ter zake waarvan de leges worden geheven.

 
 
 
 

Artikel 2.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

omgevingsoverleg, waarbij onder Artikel 2.4 wordt bedoeld:

 

-

Informatieoverleg: de gemeente biedt uitleg en informatie over mogelijkheden van een initiatief.

 

-

Intaketafel: aan de intaketafel wordt bepaald of sprake is van een eenvoudig of complex initiatief, of een initiatief wenselijk is of wenselijk te maken valt en wat nodig is voor de vervolgstappen.

 

-

Eenvoudige omgevingstafel: is een overlegvorm waarbij enkele adviseurs en initiatiefnemer overleg voeren over het initiatief. De gemeente (adviseurs) toetst het initiatief en geeft advies op welke manier het initiatief passend gemaakt kan worden. Voor een eenvoudig initiatief is geen bestuurlijk standpunt nodig. Voor een eenvoudig initiatief is óf geen omgevingsvergunning nodig, omdat het een vergunningvrije activiteit betreft, óf er is wel een omgevingsvergunning nodig, maar hiervoor hoeft beperkt te worden getoetst.

 

-

Complexe omgevingstafel: is een overlegvorm waarbij meerdere (externe) adviseurs en initiatiefnemer overleg voeren over het initiatief. De gemeente (adviseurs) toetst het initiatief en geeft advies op welke manier het initiatief passend gemaakt kan worden. Voor een complex initiatief is een bestuurlijk standpunt nodig. Voor een complex initiatief is een omgevingsvergunning nodig waarvoor uitgebreid moet worden getoetst of een wijziging van het omgevingsplan.

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in Artikel 5.1 of Artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met Artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in Artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in Artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 
 
 

Artikel 2.3

Bepalen tarief

 

1.

De in Artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

Paragraaf 2.2

Voorfase

 
 
 
 

Artikel 2.4

Omgevingsoverleg (conceptverzoek)

 
 

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een informatieoverleg

€ -

b.

voor een intaketafel

€ 181,45

c.

voor een eenvoudige omgevingstafel

€ 544,35

d.

voor een complexe omgevingstafel

€ 1.360,90

 
 
 

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 
 
 

Artikel 2.5

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

Indien de bouwkosten minder dan € 1.000.000,- bedragen:

1,00%

 

van de bouwkosten

 
 

met een minimum van

€ 100,00

b.

Indien de bouwkosten € 1.000.000,- of meer bedragen:

€ 10.000,00

 

vermeerderd met

0,70%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 1.000.000,- te boven gaan.

 
 
 
 

Artikel 2.6

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

 

1.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit en voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 

a.

Indien de bouwkosten minder dan € 1.000.000,- bedragen:

1,75%

 

van de bouwkosten

 
 

met een minimum van

€ 175,00

b.

Indien de bouwkosten € 1.000.000,- of meer bedragen:

€ 17.500,00

 

vermeerderd met

1,40%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 1.000.000,- te boven gaan.

 

2.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

a.

Indien de bouwkosten minder dan € 1.000.000,- bedragen:

2,00%

 

van de bouwkosten

 
 

met een minimum van

€ 200,00

b.

Indien de bouwkosten € 1.000.000,- of meer bedragen:

€ 20.000,00

 

vermeerderd met

1,75%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 1.000.000,- te boven gaan.

 

3.

als moet worden beoordeeld of de bouwactiviteit in overeenstemming is met een voorbereidingsbesluit of aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in Artikel 22.33, tweede lid, van het tijdelijk deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in Artikel 7.1 van het invoeringsbesluit Omgevingswet, vermeerderd met:

€ 440,75

4.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie als bedoeld in Artikel 22.30 van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan, zoals opgenomen onder Artikel 7.1 van het invoeringsbesluit Omgevingswet, vermeerderd met:

€ 440,75

 
 
 

Artikel 2.7

Omgevingsplanactiviteit: Slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

Voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 101,90

 
 
 

paragraaf 2.4

 
 
 
 
 

Artikel 2.8

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, dan wel onder b, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van de 'Erfgoedverordening Meppel 2017’ of de 'Verordening fysieke leefomgeving gemeente Meppel", in samenhang met Artikel 22.8 van de Omgevingswet en Artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 

1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 194,85

2.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 194,85

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 

1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 194,85

2.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 194,85

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 194,85

2.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 194,85

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 194,85

3.

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de 'Erfgoedverordening Meppel 2017’ of de 'Verordening Fysieke leefomgeving gemeente Meppel' is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 

-

als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 

-

als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 
 
 
 

Artikel 2.9

Rijksmonumentenactiviteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 194,85

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 194,85

 
 
 

Artikel 2.10

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Meppel in samenhang met Artikel 22.8 van de Omgevingswet en Artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 194,85

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 194,85

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 194,85

2.

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van Artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in Artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 
 
 
 

Artikel 2.11

Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

 
 
 
 

Artikel 2.12

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.13

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.14

Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.15

Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.16

Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.17

Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.18

Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.19

Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.20

Samenloop van milieubelastende activiteiten

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

 
 
 
 

Artikel 2.21

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.22

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

 
 
 
 

Artikel 2.23

Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in het omgevingsplan bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

€ 440,75

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in het omgevingsplan, niet zijnde kabels als bedoeld in Artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

€ 440,75

3.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met [normwaarde archeologische verwachtingen], als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

€ 440,75

4.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

€ 440,75

5.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde. als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

€ 440,75

6.

De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

€ 440,75

 
 
 

Artikel 2.24

Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.25

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in (het tijdelijke deel) van het omgevingsplan zoals opgenomen in Artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 979,95

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 979,95

 
 
 

Artikel 2.26

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in het omgevingsplan:

€ 440,75

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 440,75

 
 
 

Artikel 2.27

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.28

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande Artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in (het tijdelijke deel) van het omgevingsplan zoals opgenomen in Artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

€ 440,75

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 440,75

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 440,75

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

 
 
 
 

Artikel 2.29

Omgevingsplanactiviteit: gebruiksactiviteiten

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 
 
 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen van een houtopstand, bedoeld in de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Meppel in samenhang met Artikel 22.8 van de Omgevingswet en Artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

€ 21,65

 
 
 

Artikel 2.31

Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.32

Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.33

Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.34

Andere activiteiten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens Artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

€ 100,80

b.

behoort tot een in het Omgevingsplan of tot de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Meppel en die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die Artikelen bedoelde activiteiten:

 

-

voor een eenvoudige binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 181,45

-

voor een complexe binnenplanse omgevingsactiviteit:

€ 725,80

-

voor een eenvoudige buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 725,80

-

voor een complexe buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 1.633,10

 
 
 
 
 
 

paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

 
 
 
 

Artikel 2.35

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 

1.

het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in Artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

2.

bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in Artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

3.

het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in Artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 

4.

het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in Artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 

per maatwerkvoorschrift:

€ 453,65

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 453,65

 
 
 

Artikel 2.36

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 514,20

b.

twee tot vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, [in afwijking van Artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.028,40

c.

vijf of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, [in afwijking van Artikel 2.3, tweede lid:

€ 1.542,65

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 514,20

 
 
 

Artikel 2.37

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de Artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 453,65

 
 
 

Paragraaf 2.10

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 
 
 

Artikel 2.38

Gelijkwaardige maatregel

 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in Artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een bouwactiviteit bedraagt het tarief, per uur:

€ 102,00

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed bedraagt het tarief, per uur:

€ 102,00

c.

een milieubelastende activiteit bedraagt het tarief, per uur:

€ 108,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c bedraagt het tarief, per uur:

€ 102,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

 
 
 
 

Artikel 2.39

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in Artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 90,75

 
 
 

Artikel 2.40

Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 
 
 
 

Artikel 2.41

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 181,45

 
 
 

Artikel 2.42

Intrekken omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij Artikel 2.58 van toepassing is:

€ 181,45

 
 
 

Artikel 2.43

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in Artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

€ 181,45

 
 
 

Artikel 2.44

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

De in Artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 
 
 
 

Artikel 2.45

Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 7.482,75

 
 
 

Artikel 2.46

Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 90,75

 
 
 

Paragraaf 2.12

Modaliteiten

 
 
 
 

Artikel 2.47

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

25,00%

 
 
 

Artikel 2.48

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 514,20

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 453,65

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 453,65

 
 
 

Artikel 2.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 411,35

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 241,40

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 617,05

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 1.028,40

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 617,05

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER) worden afzonderlijke afspraken gemaakt, blijkend uit een onderliggende begroting

 

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 411,35

 
 
 

Artikel 2.50

Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 907,30

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening gemeentelijke adviescommissie Meppel en Verordening adviseur beeldkwaliteit Meppel dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in Artikel 4.19 van de Omgevingswet:

€ 467,80

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening gemeentelijke adviescommissie Meppel en Verordening adviseur beeldkwaliteit Meppel in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

€ 311,90

d.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening gemeentelijke adviescommissie Meppel en Verordening adviseur beeldkwaliteit Meppel dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand voor reclame uitingen op of aan een onroerende zaak maken bedraagt het tarief:

€ 46,25

e.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met d: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Artikel 2.51

Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere Artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van Artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.13

Vermindering

 
 
 
 

Artikel 2.52

Vermindering na omgevingsoverleg

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in Artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in Artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100,00%

 

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

 

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 

a.

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 

b.

in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 

c.

binnen 4 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving

 

3.

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

€ 150,00

 
 
 

Artikel 2.53

Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

 
 
 
 

Artikel 2.54

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 
 

Artikel 2.55

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

Als na toepassing van Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

25,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 
 

Artikel 2.56

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

50,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na afloop van een termijn van vier weken na de indiening van de aanvraag:

25,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 
 

Artikel 2.57

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 2.58

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 

Artikel 2.59

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

Artikel 2.60

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van de voorgaande Artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 
 
 

Artikel 2.61

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 150,00 wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 

Hoofdstuk 3

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

 
 
 
 

Paragraaf 3.1

Horeca

 
 
 
 

Artikel 3.1

Exploitatie openbare inrichting

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in Artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 72,45

b.

een aanvraag om een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in Artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 126,30

c.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren voor het onderdeel terras als bedoeld in Artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 72,45

d.

een aanvraag tot het verlenen van een eenmalige vergunning tot openstelling van een horecabedrijf buiten de voorgeschreven sluitingstijden (ingevolge Artikel 2:13 APV)

€ 55,95

e.

voor het onderdeel toestemming verstrekken alcoholvrije dranken (ingevolge Artikel 2:11 APV)

€ 274,25

 
 
 

Artikel 3.2

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van Artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 274,25

 

Als de gemeente een vergunning ingevolge Artikel 3 van de Alcoholwet heeft verleend is het tarief genoemd in Artikel 3.1 sub b. niet verschuldigd.

 

b.

een melding als bedoeld in Artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 231,70

c.

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in Artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 231,70

d.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in Artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 119,10

e.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge Artikel 3, van de Alcoholwet, na verlening van een Drank- en Horecavergunning, mits alleen wijziging van een leidinggevende(n)

€ 118,00

 
 
 

paragraaf 3.2

Seksbedrijven

 
 
 
 

Artikel 3.3

Vergunning seksbedrijf

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of om de verlenging van een vergunning als bedoeld in Artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

a.

voor een escortbedrijf:

€ 780,90

b.

voor andere prostitutiebedrijven dan bedoeld in onderdeel a:

€ 780,90

c.

voor andere seksbedrijven dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 780,90

 
 
 

Artikel 3.4

Wijzigen vergunning seksbedrijf

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Paragraaf 3.3

Winkeltijdenwet

 
 
 
 

Artikel 3.5

Ontheffing winkeltijdenwet

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 41,50

 
 
 

Paragraaf 3.4

Organiseren evenement of markt

 
 
 
 

Artikel 3.6

Organiseren evenement

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 3.7

Organiseren Markt

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Paragraaf 3.5

Standplaatsen

 
 
 
 

Artikel 3.8

Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een vaste-standplaatsvergunning als bedoeld in Artikel 3.4.6.2, van de verordening fysieke leefomgeving Meppel 2022. (individuele vergunning):

€ 39,60

b.

tot het verlenen van een ontheffing om de standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen als bedoeld in Artikel 14, tweede lid, van het Marktreglement

€ 39,60

 
 
 

Artikel 3.9

Overige administratieve dienstverlening markt

 
 

reserveren

 
 
 
 

Artikel 3.10

Losse standplaatsen

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Paragraaf 3.6

Huisvestingswet 2014

 
 
 
 

Artikel 3.11

Vergunning of ontheffing onttrekken woonruimte

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 3.12

Vergunning of ontheffing samenvoegen woonruimte

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 3.13

Vergunning of ontheffing omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 3.14

Vergunning of ontheffing verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 3.15

Splitsingsvergunning

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 3.16

Vergunning of ontheffing toeristische verhuur

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 3.17

Verhuurvergunning opkoopbescherming

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 3.18

Verhuurvergunning woon- of verblijfsruimte

 
 

gereserveerd

 
 
 
 

Paragraaf 3.7

In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 
 
 
 

Artikel 3.19

Niet benoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 39,60

Behorende bij raadsbesluit van

30 november 2023

W.J. Spoelstra

griffier

R.T.A. Korteland

voorzitter