Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Meppel (Verordening precariobelasting 2024)

Geldend van 12-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Meppel (Verordening precariobelasting 2024)

De R a a d van de gemeente Meppel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2023,

nr. 1741116/1813922

gelet op artikel 216 en artikel 216 en 228 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Meppel (Verordening precariobelasting 2024).

b e s l u i t :

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  jaar : een kalenderjaar;

 • b.

  halfjaar: 6 aaneengesloten maanden binnen een kalenderjaar

 • c.

  kwartaal : een kalenderkwartaal;

 • d.

  maand: een kalendermaand;

 • e.

  week: een kalenderweek;

 • f.

  dag : een etmaal.

 • g.

  A.P.V.: de geldende Algemene Plaatselijke Verordening

 • h.

  evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak zoals bepaald in artikel 2.2.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. De precariobelasting wordt geheven van degene aan wie een vergunning voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond is verleend.

 • 2. In andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene ten behoeve van wie die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Bepaling oppervlakte

 • 1. Bij het hebben van voorwerpen op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt de oppervlakte bepaald op die, welke door de voorwerpen wordt overdekt.

 • 2. Bij het hebben van voorwerpen onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Indien de belasting wordt geheven naar jaartarieven is het belastingtijdvak het kalenderjaar waarin de voorwerpen aanwezig zijn. In de overige gevallen is het belastingtijdvak het half jaar, het kwartaal, de maand, de week of de dag waarin de voorwerpen aanwezig zijn, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

Artikel 7 Vrijstellingen

 • 1. De belasting wordt niet geheven ter zake van:

  • a.

   voorwerpen ten behoeve van percelen, waarvan de gemeente krachtens eigendom, bezit of beperkt recht de genothebbende is, met uitzondering van die percelen, waarin de gemeentebedrijven worden uitgeoefend en van die, welke aan derden zijn verhuurd;

  • b.

   voorwerpen welke ingevolge een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd;

  • c.

   buizen in de grond tot lozing van fecaliën, van huishoud- of van hemelwater;

  • d.

   voorwerpen, gebruikt voor activiteiten met een politiek, godsdienstig, geestelijk, wereldbeschouwelijk, sociaal, weldadig doel dan wel, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële (neven)activiteit, voor activiteiten met een sportief, cultureel, recreatief of mediadoel;

  • e.

   voorwerpen op de openbare weg bij kleinschalige niet-commerciële buurtactiviteiten;

  • f.

   voorzieningen, aangebracht ten behoeve van mindervaliden, tot het toegankelijk maken van een eigendom;

 • 2. De in hoofdstuk 2 van de tarieventabel opgenomen belasting wordt niet geheven indien de betreffende grond, hoewel de kosten daarvan in de koopsom van het aangrenzende bouwperceel zijn begrepen, eigendom van de gemeente blijft ten einde daarop van gemeentewege volgens het geldende bestemmingsplan, een grasperk, plantsoen of plein aan te leggen en te onderhouden.

Artikel 8 Ontheffing

Indien het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar en de voorwerpen zijn verwijderd voor het verstrijken van het belastingtijdvak, wordt op aanvraag van de belastingplichtige naar evenredigheid ontheffing verleend over de na verwijdering resterende volle maanden van het belastingtijdvak.

Artikel 9 Wijze van heffing; tijdstip verschuldigdheid

 • 1. De precariobelasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt, indien de heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk plaatsvindt, de precariobelasting geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 3. De belasting wordt verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak, of zo dit later is, op het tijdstip waarop het hebben van voorwerpen onder, op of voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond een aanvang neemt.

 • 4. Aanslagen en kennisgevingen als bedoeld in lid 1 en 2, van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op een aanslag of kennisgeving verenigde belastingaanslagen aangemerkt als één aanslag c.q. kennisgeving.

Artikel 10 Betalingstermijn

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet moeten de gevorderde bedragen, als bedoeld in artikel 9, worden betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand, volgende op die, waarin de schriftelijke kennisgeving is gedagtekend.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De “Verordening precariobelasting” van 4 november 2021, inclusief wijzigingen daarop, wordt met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Precariobelasting 2024”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare

raadsvergadering van 30 november 2023

W.J. Spoelstra

griffier

R.T.A. Korteland

voorzitter

Tarieventabel precariobelasting 2024

Hoofdstuk 1: Algemeen

 • 1.1

  Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen voor zover een ontheffing is vereist en waarvoor in de volgende hoofdstukken dan wel in een andere belastingverordening geen afzonderlijk tarief is opgenomen per m2 in beslag genomen grond:

  • a.

   Per dag € 0,69

  • b.

   Per week € 2,92

  • c.

   Per maand € 6,15

  • d.

   Per half jaar € 22,96

  • e.

   Per jaar € 45,70

 • 1.2

  De belasting bedraagt in het onder 1.1 genoemde geval ten minste € 30,64

Hoofdstuk 2: Standplaatsen

 • 2.1

  Het tarief voor het hebben of innemen van een standplaats op openbare gemeentegrond voor de verkoop of uitstalling van waren, anders dan markten gedurende aangewezen marktdagen, bedraagt per vierkante meter in beslag genomen grond:

 • 2.1.1

  voor tijdelijke standplaatsen, per dag € 2,06

 • 2.1.2

  voor vaste standplaatsen:

   
   

  1dg/week

  2dgn/week

  3dgn/week

  4dgn/week

  5dgn/week

  a.

  maand

  € 3,86

  € 7,62

  € 10,96

  € 13,95

  € 16,65

  b.

  jaar

  € 40,58

  € 78,01

  € 110,98

  € 141,56

  € 168,21

 • 2.1.3

  De belasting bedraagt in het onder 2.1.1 en 2.1.2 genoemde geval ten minste € 30,64

Hoofdstuk 3: Terrassen

 • 3.1

  Het tarief voor het hebben of innemen van een terras met banken, tafeltjes, stoelen en windschermen op openbare gemeentegrond bedraagt per m² in beslag genomen grond: per jaar € 19,37

Hoofdstuk 4: Evenementen

 • 4.1

  Het tarief bedraagt voor het houden van een evenement inclusief opbouw- en afbouwdagen

 • 4.1.1

  Bij een in gebruik genomen oppervlakte tot 750 m² per dag € 100,35

 • 4.1.2

  Bij een in gebruik genomen oppervlakte van 750 m² tot 1500 m² per dag € 160,52

 • 4.1.3

  bij een in gebruik genomen oppervlakte van 1500 m² of meer per dag € 260,74

Aldus vastgesteld in de openbare

raadsvergadering van 30 november 2023,

W.J. Spoelstra

griffier

R.T.A. Korteland

voorzitter