Regeling vervalt per 31-12-2024

Subsidieverordening voor 2e ronde isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment

Geldend van 08-12-2023 t/m 30-12-2024

Intitulé

Subsidieverordening voor 2e ronde isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment

De raad van de gemeente Losser:

 • 1.

  gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser met kenmerk 23.0021675 d.d. 03-10-2023: en overwegende dat;

  • -

   er nog middelen resteren uit de eerste ronde van de aanpak om de doelgroep te helpen;

  • -

   het gewenst is om eigenaren van slecht geïsoleerde woningen in de gemeente Losser, die vanwege hun lage inkomen in aanmerking komen voor de éénmalige energietoeslag, te ondersteunen door een isolatiemaatregel volledig te vergoeden;

  • -

   het gewenst is om eigenaren van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment in de gemeente Losser te ondersteunen door een isolatiemaatregel volledig te vergoeden;

  • -

   hierdoor naar verwachting een substantieel deel van de inwoners met een slecht geïsoleerde koopwoning die te maken hebben met energiearmoede of hier risico op hebben, geholpen kunnen worden;

  • -

   door het isoleren van de woning structureel energie wordt bespaard;

 • 2.

  gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

b e s l u i t :

vast te stellen de Subsidieverordening voor 2e ronde isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieverordening wordt verstaan onder:

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser.

Eigenaar-bewoner: natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft waarin hij/zij zijn/haar hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben.

Grondgebonden woning: is een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld. Het maakt geen onderdeel uit van een VVE, flatgebouw of appartementengebouw.

Woning: uitsluitend een binnen de gemeente Losser gelegen woonruimte die bestemd is om permanent als zelfstandige woongelegenheid te worden bewoond, dus geen schuren, garages of andere bijgebouwen.

WOZ-waarde: waarde Waardering Onroerende Zaken.

Artikel 2 Doel verordening

Deze subsidieverordening heeft als doel eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment in Losser die te maken hebben met energiearmoede of hier risico op hebben te ondersteunen door een isolatiemaatregel volledig te vergoeden. Hiermee verwachten we een groot deel van de inwoners met een koopwoning die te maken hebben met energiearmoede te kunnen helpen. Door het isoleren van de woning wordt structureel energie bespaard.

Artikel 3 Uitvoering verordening

De uitvoering van deze verordening ligt in handen van het college.

Artikel 4 Voorwaarden vergoeding

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van één isolatiemaatregel zijn 2 doelgroepen gedefinieerd;

 • I.

  Eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen die in 2023 in aanmerking komen voor de éénmalige energietoeslag.

 • II.

  Eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment in Losser.

Voor doelgroep I. gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvrager komt in 2023 in aanmerking voor de éénmalige energietoeslag en;

 • 2.

  De aanvrager is eigenaar-bewoner van een koopwoning in de gemeente Losser en deze woning is het hoofdverblijf of wordt het hoofdverblijf direct na renovatie.

 • 3.

  De woning is gebouwd in de periode tussen 1930 en 1978.

 • 4.

  De woning is een grondgebonden woning en geen onderdeel van een flat of appartementengebouw.

Voor doelgroep II. gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvrager is eigenaar-bewoner van een koopwoning in de gemeente Losser en deze woning is het hoofdverblijf of wordt het hoofdverblijf direct na renovatie.

 • 2.

  De woning is gebouwd in de periode tussen 1930 en 1978.

 • 3.

  De woning is een grondgebonden woning en geen onderdeel van een flat of appartementengebouw.

 • 4.

  De WOZ-waarde van de woning is € 235.000,- of lager, prijspeil 1-1-2022.

Artikel 5 Subsidie periode en subsidieplafond

 • a.

  Het aanvragen van de subsidie is mogelijk gedurende de periode van 24 januari 2024 tot 1 juli 2024.

 • b.

  Het subsidieplafond is € 143.000,-.

 • c.

  Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekend gemaakt op www.losser.nl en op de site van onze partner “Winst uit je woning”. Aanvragen die na deze bekendmaking worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • d.

  Toekenning van de subsidie vindt plaats op volgorde van de indiening van complete aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt (wie het eerst komt wie het eerst maalt).

 • e.

  Aanvrager mag slechts éénmaal subsidie aanvragen in het kader van de regeling.

 • f.

  Aanvragers die in de eerste ronde in 2023 een toekenning hebben gehad op basis van de Subsidieverordening voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Artikel 6 Maatregelen en vergoeding

 • a.

  Er wordt per adres maximaal één isolatiemaatregel vergoed.

 • b.

  Maatregelen zijn gericht op de spouwmuurisolatie, vloerisolatie en isolatieglas / HR++ glas. Spouwmuurisolatie en vloerisolatie zijn de voorkeursmaatregelen. Isolatieglas / HR++ glas is alleen mogelijk indien spouw- en vloerisolatie niet uitgevoerd kunnen worden. Dakisolatie en gevelisolatie komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

 • c.

  De isolatiemaatregel wordt per woning voor 100% van de kosten (inclusief BTW) vergoed, tot een maximum van € 2.100,-. Indien de kosten hoger zijn moet (voor het bedrag boven de € 2.100,-) een eigen bijdrage betaald worden door de aanvrager.

Artikel 7 Aanvraag en procedure

 • a.

  De aanvraagprocedure kan worden opgestart door aanmelding door woning-eigenaar op de site van de partner in dit traject “Winst uit je woning” via https://winstuitjewoning.nl/losser/.

 • b.

  Na geldige aanmelding volgt er een afspraak met een professioneel onafhankelijk energieadviseur, deze adviseur komt op huisbezoek voor een advies op maat.

 • c.

  De aanvrager ontvangt een bespaarplan met offertes van de meest rendabele maatregelen, met daarbij de maatregelen waarvoor subsidie kan wordt verstrekt.

 • d.

  De door aanvrager getekende offerte, ontvangen bij de partner “Winst uit je woning”, van de maatregel die voor subsidie in aanmerking komt, is het moment van de daadwerkelijke subsidieaanvraag.

 • e.

  Na een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag, is er sprake van een verlening van de subsidie en wordt het bedrag voor u gereserveerd.

 • f.

  Na uitvoering van de opdracht vindt de subsidievaststelling plaats en wordt het toegekende bedrag benut om de factuur voor de isolatiemaatregelen mee te betalen. De aanvrager hoeft de kosten dus niet voor te schieten. Indien de kosten hoger zijn dan € 2.100,- krijgt aanvrager een rest-factuur.

Artikel 8 Weigeringsgronden

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien één of meerdere van onderstaande punten van toepassing is:

 • a.

  Indien geen gebruik gemaakt wordt van de daarvoor bestemde aanmeldmogelijkheid op de site van onze partner “Winst uit je woning” om op basis daarvan een afspraak te maken voor een bezoek van de energieadviseur thuis.

 • b.

  Indien gebruik wordt gemaakt van een andere offerte dan die via de partner “Winst uit je woning” is verstrekt.

 • c.

  Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 4.

 • d.

  Het subsidieplafond is bereikt of door toekenning van de vergoeding zou worden overschreden.

Artikel 9 Wijze van toekenning

De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. Deze subsidieregeling werkt tot 31 december 2024.

 • 2. Aanvragen waarover op 31 december 2024 nog niet is beslist, worden afgehandeld op grond van deze verordening.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieverordening voor 2e ronde isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment.

Ondertekening

Vastgesteld in de raadsvergadering van 14 november 2023,

De griffier,

de voorzitter,