Subsidieregeling Cultuurfonds gemeente Maashorst 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Cultuurfonds gemeente Maashorst 2024

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan door cultuur geïnitieerde, gerichte en doelbewuste betrokkenheid bij alle inwoners van de gemeente Maashorst;

dat de gesubsidieerde activiteiten/projecten aansluiten bij het Cultuurbeleid 2024-2030;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Maashorst 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling Cultuurfonds gemeente Maashorst 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

 • c.

  activiteiten- en projectkosten: kosten die verband houden met de organisatie van de uit te voeren, gesubsidieerde activiteit;

 • d.

  cofinanciering: financiële bijdrage uit de eigen voorhanden zijnde middelen van de organisatie, het kosteloos ter beschikking stellen van ureninzet en/of materiaal (die te kapitaliseren zijn), sponsoring en bijdragen vanuit fondsen. Opbrengsten uit entreegelden en de subsidie op grond van deze regeling worden niet aangemerkt als cofinanciering;

 • e.

  activiteit/project: eenmalige unieke, innovatieve culturele activiteit;

 • f.

  unieke en innovatieve cultuuractiviteit: een activiteit op het gebied van theater, muziek, dans, beeldende kunst en of toegepaste kunst die van karakter iets nieuws brengt in de gemeente Maashorst, enig is in zijn soort en niet vaker voorkomt. Het betreft nadrukkelijk geen reguliere en/of terugkerende activiteit van de betreffende organisatie, of die als zodanig te beschouwen is.

 • g.

  subsidieperiode: een aaneengesloten periode van maximaal 24 maanden na bekendmaking van het besluit tot verlening van subsidie of andere door het college te bepalen datum.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie op basis van deze regeling wordt eenmalig verstrekt voor een activiteit of project. De activiteit/het project draagt bij aan het stimuleren, beleven en versterken van kunst en cultuur in de gemeente Maashorst.

 • 2. De activiteit/het project dient:

  • a.

   aan te sluiten bij de ambities en doelstellingen uit het cultuurbeleid 2024-2030 van de gemeente Maashorst, te weten:

   • met de activiteit bij te dragen aan de versterking van het lokale culturele veld;

   • met de activiteit cultuur dichter bij de inwoners te brengen door deze te organiseren op een laagdrempelige en niet voor de hand liggende locatie en/of door aandacht te hebben voor het betrekken van doelgroepen, zoals jongeren, ouderen of minima;

 • b. tot stand te komen in samenwerking met één of meerdere partners (organisaties), zoals een culturele of maatschappelijke instelling en/of een burgergroepering;

 • c. op basis van cofinanciering gerealiseerd te worden. Professionele organisaties die een jaarlijkse subsidie ontvangen van de gemeente Maashorst dienen minimaal 50% procent van de totale kosten te betalen uit cofinanciering. Dit geldt ook voor commerciële partijen. Voor niet-gesubsidieerde professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties is dit 25%;

 • d. maximaal een subsidieperiode te duren.

Artikel 3. Onderlinge verhouding subsidies

Als de gemeente Maashorst voor dezelfde activiteit/hetzelfde project al een subsidie heeft verstrekt, wordt een aanvraag op grond van deze regeling afgewezen. Deze uitsluiting geldt niet als een subsidie is verstrekt op grond van de Subsidieregeling gebruik Theater Markant.

Artikel 4. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  projecten/activiteiten gericht zijn op het geven van lessen en uitvoeringen voor familie en vrienden naar aanleiding van deze lessen;

 • b.

  de activiteit deel uitmaakt van een bestaand regulier programma van een organisatie of als zodanig beschouwd kan worden;

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan cultuurmakers, verbonden aan een culturele organisatie die actief is in de gemeente Maashorst.

Artikel 6. Procedurebepalingen

 • 1. Een aanvraag wordt ingediend met het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag wordt ingediend minimaal acht weken voordat de activiteit/het project plaatsvindt.

 • 3. De activiteit/het project wordt uitgevoerd binnen één jaar na verzenddatum van het besluit.

 • 4. De verantwoording van de subsidie wordt ingediend met het daarvoor vastgestelde formulier.

Artikel 7. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project of de activiteit.

 • 2. De post onvoorzien wordt niet gesubsidieerd.

Artikel 8. Berekening van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 per project/activiteit.

 • 2. De subsidie wordt slechts eenmalig toegekend. Bij uitvoeringen in de volgende jaren kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op het fonds of andere gemeentelijke regelingen, met uitzondering van de Subsidieregeling gebruik Theater Markant 2024.

 • 3. Een organisatie kan op basis van deze regeling slechts één keer per jaar subsidie krijgen.

Artikel 9. Subsidieplafond en verdeelmaatstaven

 • 1. Het college stelt jaarlijks voor deze regeling een subsidieplafond vast.

 • 2. Het subsidieplafond voor 2024 bedraagt € 37.500,- inclusief indexering. Vanaf 2025 bedraagt het subsidieplafond € 25.000,- exclusief indexering.

 • 3. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. De Subsidieregeling Cultuurfonds Uden, vastgesteld op 30 november 2019, wordt ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en heeft voor het eerst betrekking op subsidies voor het jaar 2024.

 • 3. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Cultuurfonds gemeente Maashorst 2024.

Ondertekening

Maashorst, 28 november 2023

de secretaris,

J.A.G.M. van Aken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)