Subsidieregeling muziekkorpsen gemeente Maashorst 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling muziekkorpsen gemeente Maashorst 2024

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat het gewenst is lokale muziekkorpsen te ondersteunen in hun activiteiten om zo de cultuurdeelname en -beleving onder inwoners te stimuleren en de identiteit van de lokale kernen te versterken;

dat de gesubsidieerde activiteiten aansluiten bij het Cultuurbeleid 2024-2030;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling muziekkorpsen gemeente Maashorst 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

 • b.

  korps: een harmonie, fanfare;

 • c.

  drumband: een tamboerkorps, tamboer- en pijperkorps, c.q. fluitkorps en klaroenen, met signaaltrompetten, met jachthoorn of lyra’s;

 • d.

  lid: een betalend lid van een vereniging dat actief deelneemt aan de muziekuitoefening, niet zijnde een vrijwilliger;

 • e.

  instrument: een instrument dat daadwerkelijk voor de muziekuitoefening wordt gebruikt;

 • f.

  uniform: een uniform dat daadwerkelijk in gebruik is bij een lid van een vereniging;

 • g.

  KNMO: Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, de landelijke belangenorganisatie voor de instrumentale amateurmuziek c.a.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de continuering van de lokale muziekkorpsen in de gemeente Maashort die op hun beurt hiermee inwoners stimuleren tot cultuurdeelname en/of -beleving.

Artikel 3. Doelgroep (te subsidiëren organisaties)

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen die:

 • a.

  hoofdzakelijk repeteren en verenigingsactiviteiten uitvoeren in de gemeente Maashorst;

 • b.

  tenminste 2 jaar bestaan en actief deelnemen aan de muziekbeoefening;

 • c.

  aangesloten zijn bij een van de samenwerkende landelijke federaties van harmonieën,

 • fanfares, drumbands;

 • d.

  minimaal 8 actieve leden heeft, wanneer het een drumband betreft.

Artikel 4. Aanvullende voorschriften voor subsidiëring

 • 1. De vereniging is verplicht op te treden op door burgemeester en wethouders aan te geven nationale feestdagen c.q. gedenkdagen.

 • 2. De vereniging is verplicht een plan te ontwikkelen gericht op zowel groei van het aantal leden en vrijwilligers, als aandacht te hebben voor kwaliteit van lessen en optredens.

 • 3. De vereniging spant zich in om zich als vereniging ook buiten de voor haar traditionele locaties en evenementen in te zetten en op te treden, zoals optredens op koopzondagen en bij verzorgingstehuizen. Hiervoor moet ze ook samenwerkingen aangaan met andere organisaties, bijvoorbeeld in het zorg- en welzijnslandschap.

 • 4. De vereniging zet zich actief in om cultuureducatie binnen de gemeente Maashorst te stimuleren. Ze spant zich in om in samenwerking met onder andere het onderwijs en andere culturele organisaties een rol te spelen in muzieklessen tijdens en buiten schooltijd.

Artikel 5. Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

 • 1. Voor de bepaling van de jaarlijkse subsidie wordt een indeling gehanteerd zoals door de KNMO wordt omschreven met 3 hoofdcategorieën: blaasorkesten (1), mars- en showorkesten (2) en majorette, twirl- en color guardgroepen (3). Bij deze componenten horen de bedragen:

  • a.

   een basisbedrag van € 1.150,- voor een vereniging bestaande uit één eenheid (bijvoorbeeld harmonie, fanfare of brassband) (prijspeil 2024);

  • b.

   een basisbedrag van € 1.716,- voor een vereniging bestaande uit twee eenheden (bijvoorbeeld fanfare en drumband (prijspeil 2024);

  • c.

   een basisbedrag van € 2.152,- voor een vereniging bestaande uit drie eenheden of meer (bijvoorbeeld harmonie of fanfare en drumband en majorettenpeloton) (prijspeil 2024);

  • d.

   een bedrag per bespeeld instrument van € 105,-, met een maximum van 2 instrumenten per lid. Jaarlijks bepaald bij de aanvraag voor het betreffende subsidiejaar (prijspeil 2024);

  • e.

   een bijdrage per uniform dat in gebruik is van € 7,- met een maximum van 1 uniform per lid. Jaarlijks bepaald bij de aanvraag voor het betreffende subsidiejaar (prijspeil 2024);

  • f.

   een bijdrage van 30% in het honorarium van dirigent(en);

  • g.

   een bijdrage van 30% van de bruto opleidingskosten tot een maximum van € 10.000,-;

  • h.

   een bijdrage van € 667,- in de kosten voor deelname aan nationale wedstrijden. Dit bedrag mag gereserveerd, worden indien in enig jaar niet aan een wedstrijd wordt deelgenomen (prijspeil 2024);

  • i.

   De organisaties in de voormalige gemeente Landerd ontvangen voor 2024 dezelfde bijdrage in de huurkosten als in 2023. Dit betreft 50% in de kosten voor huur van de accommodatie (waarin geoefend wordt);

  • j.

   De organisaties in de voormalige gemeente Uden ontvangen voor 2024 dezelfde huurkostensubsidie als in 2023.

  • k.

   Op grond van het nieuwe accommodatiebeleid van de gemeente Maashorst wordt voor 2025 en verder bepaald op welke wijze bijgedragen wordt in de huurlasten van de muziekkorpsen in de gemeente Maashorst.

 • 2. De hoogte van het subsidiebedrag wordt in principe voor 4 jaar bepaald en jaarlijks verstrekt, inclusief indexering. Na 2 jaar is bijstelling van de subsidie mogelijk op basis van de jaarlijkse subsidieverantwoording. Mocht op basis van nieuwe cijfers over de verschillende onderdelen uit artikel 5 lid 1 er sprake zijn van een toe- of afname van tenminste 10% op een specifiek onderdeel, dan kan het jaarlijkse subsidiebedrag naar boven of beneden worden bijgesteld.

Artikel 6. Procedurebepalingen

 • 1. In afwijking van artikel 7, eerste lid van de Algemene subsidieverordening wordt een aanvraag voor 2024 uiterlijk 31 december 2023 ingediend.

 • 2. Voor de subsidies vanaf 2025 geldt dat een aanvraag wordt ingediend uiterlijk 1 september het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1. De Deelverordening muziekkorpsen van de gemeente Landerd, vastgesteld op 10 mei 2001, wordt ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024. Zij heeft voor het eerst betrekking op subsidies voor het jaar 2024.

 • 3. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling muziekkorpsen gemeente Maashorst 2024.

Ondertekening

Maashorst, 28 november 2023

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)