Subsidieregeling overige culturele vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling overige culturele vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2024

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat het gewenst is lokale culturele vrijwilligersorganisaties te ondersteunen in hun activiteiten om zo de cultuurdeelname en -beleving onder inwoners te stimuleren en de identiteit van de lokale kernen te versterken;

dat de gesubsidieerde activiteiten aansluiten bij het Cultuurbeleid 2024-2030;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling overige culturele vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

 • b.

  College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;

 • c.

  Culturele vrijwilligersorganisatie: stichting, vereniging of andere (informele) organisatie, die zich richt op het aanbieden van culturele activiteiten. De uitvoering hiervan gebeurt hoofdzakelijk door vrijwilligers;

 • d.

  Culturele activiteit: doorlopende of jaarlijks terugkerende activiteit van een culturele vrijwilligersorganisatie gericht op kunst en/of cultuur, die

  • uitvoering geeft aan het gemeentelijke cultuurbeleid én

  • bijdraagt aan de gewenste sociaal-maatschappelijke ontwikkeling én

  • het collectief belang dient én

  • deelname aan de samenleving vergroot;

 • e.

  volwassen lid: lid van een vereniging van 18 jaar of ouder op peildatum 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar. Het betreft een betalend lid, niet zijnde slapend of vrijwilliger;

 • f.

  jeugdlid: lid van een vereniging tot en met 17 jaar op peildatum 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar. Het betreft een betalend lid, niet zijnde slapend of vrijwilliger;

 • g.

  aanvraagformulier: formulier in de zin van artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht dat voor deze subsidieregeling is opgesteld.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de continuering van de lokale culturele vrijwilligersorganisaties in de gemeente Maashort die op hun beurt hiermee inwoners stimuleren tot cultuurdeelname en/of -beleving.

Artikel 3. Doelgroep (te subsidiëren organisaties)

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan culturele vrijwilligersorganisaties, die:

 • a.

  hoofdzakelijk repeteren en verenigingsactiviteiten uitvoeren in de gemeente Maashorst;

 • b.

  tenminste 2 jaar bestaan en actief deelnemen aan de muziekbeoefening;

Artikel 4. Procedurebepalingen

 • 1. De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het College met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. Bij de aanvraag overlegt de aanvrager in elk geval de gegevens die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Artikel 5. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt ingediend uiterlijk 1 september voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie in aanmerking komen kosten die noodzakelijk gemaakt moeten worden om de activiteit te kunnen uitvoeren.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor beheer en exploitatie van accommodaties.

 • 3. Niet voor subsidie in aanmerking komen activiteiten waarvan de kosten hoofdzakelijk worden besteed aan eten en drinken, representatie, reis en verblijf, waaronder entrees.

Artikel 7. Berekening van de jaarlijkse subsidie voor culturele verenigingen

 • 1. Voor culturele activiteiten, met uitzondering van die door muziekkorpsen, bedraagt de subsidie (prijspeil 2024):

  • a.

   Voor volwassen leden:

   < 10 leden € 0,-

   10 - 15 leden € 400,-

   16 - 30 leden € 500,-

   31 - 45 leden € 600,-

   46 - 60 leden € 700,-

   > 60 leden € 1.000,-

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per organisatie per subsidiejaar.

Artikel 8. Berekening van de jaarlijkse subsidie voor culturele stichtingen en overige (informele) organisaties

Van de begrote subsidiabele kosten minus huurkosten voor het gebruik van een accommodatie wordt:

 • a.

  tot € 1.740,- elke begrote euro voor 100% gesubsidieerd;

 • b.

  elke daaropvolgende begrote euro tot € 3.480,- voor 60% en

 • c.

  elke daaropvolgende begrote euro tot € 5.220,- voor 20%.

De subsidie bedraagt daarom maximaal € 3.132,- per organisatie per subsidiejaar (alle bedragen afgerond en prijspeil 2024).

Artikel 9. Vaststelling van de subsidie

Subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt, worden direct vastgesteld.

Artikel 10. Verantwoording

Voor de verantwoording van subsidies die zijn verstrekt op grond van deze regeling, overlegt de subsidieontvanger binnen 6 maanden na afloop van het subsidiejaar een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt dat voldaan is aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen.

Artikel 11. Overgangsrecht

 • 1. Voor subsidies op grond van deze regeling geldt de volgende overgangsregeling:

  • a.

   Als de subsidie 2024 op grond van deze regeling € 400,- meer bedraagt dan de subsidie die de aanvrager voor 2023 heeft ontvangen, wordt de subsidie 2024 als volgt berekend:

   subsidie 2023 + de helft van het verschil;

  • b.

   Als de subsidie 2024 op grond van deze regeling € 400,- minder bedraagt dan de subsidie die de aanvrager voor 2023 heeft ontvangen, wordt de subsidie 2024 als volgt berekend:

   subsidie 2024 -/- de helft van het verschil.

 • 2. Vanaf 2025 geldt geen overgangsregeling meer. De subsidie wordt verstrekt conform artikel 7 en 8 van deze regeling.

Artikel 12. Slotbepaling

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2024. Ze is voor het eerst van toepassing op subsidies voor activiteiten die in het jaar 2024 worden uitgevoerd.

 • 2. De bepalingen voor culturele vrijwilligersorganisaties zoals opgenomen in de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties, vastgesteld op 25 juni 2019 komen per 1 januari 2024 te vervallen.

 • 3. De bepalingen voor culturele organisaties zoals opgenomen in het Subsidiebesluit waarderingssubsidies gemeente Landerd komen per 1 januari 2024 te vervallen.

 • 4. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling overige culturele vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2024.

Ondertekening

Maashorst, 28 november 2023

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)