Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Edam-Volendam houdende de aanwijzing van terreinen en weggedeelten voor parkeerschijfzones (Aanwijsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2024)

Geldend van 07-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Edam-Volendam houdende de aanwijzing van terreinen en weggedeelten voor parkeerschijfzones (Aanwijsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2024)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op artikel 2, tweede en derde lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020;

overwegende dat gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening gemeente Edam-Volendam het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam bevoegd is om weggedeelten aan te wijzen als parkeerschijfzone, tijdstippen vast te stellen waarop de parkeerschijfzone geldt alsmede hoelang er in een parkeerschijfzone geparkeerd mag worden;

dat als gevolg van het vele (toeristische) verkeer de leefbaarheid en veiligheid in en rond de oude kom van Volendam en het centrum van Edam in de loop der jaren in toenemende maten in het gedrang is gekomen;

dat de parkeercapaciteit in en rond de oude kom van Volendam en het centrum van Edam beperkt is;

dat er naar gestreefd wordt optimaal gebruik te maken van de schaarse ruimte voor parkeren en verder het verkeer zodanig te regelen, dat onnodige belasting door het verkeer wordt voorkomen met in achtneming van alle belangen;

dat aan dit besluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 ten grondslag liggen, namelijk: het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende Aanwijsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2024.

Artikel 1 Reikwijdte en definitie

Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 2, tweede en derde lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020.

Artikel 2 Aanwijzing terreinen en weggedeelten voor parkeerschijfzones

Als terreinen en weggedeelten die bestemd zijn voor het parkeren in parkeerschijfzones in de zin van artikel 2,tweede lid, van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020 worden aangewezen de terreinen en weggedeelten, die in beheer zijn van de gemeente Edam-Volendam en waar de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing is, zoals hieronder genoemd:

 • 1.

  Volendam: Julianaweg (2 t/m 72 even, 7 t/m 45P oneven), Margrietstraat, Prinses Irenestraat, Oranjestraat, Prinses Beatrixstraat, Dokter Weverstraat, Kapelaan Ruiterstraat, Aalstraat, Aalstraat, Spieringstraat, Haringstraat, Dirklandstraat, Prins Bernhardlaan, Kerkstraat, Industriestraat, Pellersplein, Ventersgracht, Rokersgracht, Professor Klaas Steurplantsoen, Prinses Marijkestraat, Burg. Kolfschotenplein, Burg. Kolfschotenstraat, Eikenlaan, Sportlaan, Dril (55 t/m 85 oneven), Meidoornstraat, Schoolstraat, Wilgenlaan, Beukenlaan, Iepenlaan, Bokkingstraat, Havenstraat (uitgezonderd voor nr. 2 en 3) en Populierenlaan als zone A.

 • 2.

  Volendam: Berend Demmerstraat, Boegstraat, C.J. Conijnstraat, Meerstraat, Molenweg, Edammerweg, Gaffelstraat, Garnalensteeg, Giekstraat, Daliastraat, Hein Tuypstraat, Meergracht, Julianaweg (73 t/m 91 oneven, 99 t/m 127 oneven en 108 t/m 140 even), Foksiastraat(1 t/m 9), Meerzijde, Overste Ludenstraat, Pastoor v.d. Weidenstraat, Begoniastraat, Pieter Keukenstraat, Roerstraat, Schippersgracht, Sijmen Molstraat, Sint Jozefstraat, Bootsmansteeg, Zeilstraat, Zwaardstraat, Achterstraat, Noordeinde (1 t/m 45), St. Nicolaashof, Doolhof, Doolhofpad, Veulenpad, Kapelstraat, St. Antoniusstraat, St. Vincentiusweg, St. Dominicusstraat, Vissersstraat, Kerkepad, Zusterschoolstraat, St. Gerardusstraat, Kloosterbuurt, Boelenspark, Meerzicht en St. Lambertusstraat als zone B.

 • 3.

  Edam: Achterhaven (73 t/m 105 oneven), Gevangenpoortsteeg, Nieuwvaartje, Pepersteeg, Achterhaven (116 t/m 122 even), Graaf Willemstraat, Baanstraat, Grote Kerkstraat, Prinsenstraat, Bagijnenland, Grote Molensteeg, Schepenmakersdijk, Batumburgerstraat, Smeesteeg, Spuistraat, Jan Nieuwenhuizenplein, Beestenmarktsteeg, Jan van Wallendalplein, Bierkade, Speldenmackerspleintje, Kapsteeg, Spui, Breestraat, Keizersgracht, Vestingpad, J.C. Brouwersgracht, Kleine Kerkstraat, Vijzelstraat, Bult, Koksteeg, Volendammerpad, Burg. Versteeghsingel (35 t/m 40), Kleine Bult, Lingerzijde, Damplein, Westervesting, Mathijs Tinxgracht, Wijngaardsgracht, Doelenstraat, Mauritspad, Het Zij, Molensteeg, Eilandsgracht, Egbert Snijderplein, Voorhaven (125 t/m 141 oneven), Nieuwehaven (nr. 74), ’t Marken en Baandervesting (1 t/m 25) als zone C.

 • 4.

  Edam: Parkeerterrein Egbert Sneijderplein en parkeerterrein Baanstraat als zone D.

 • 5.

  Volendam: parkeerterrein bibliotheek Volendam in de Foksiastraat als zone F.

 • 6.

  Volendam: Parkeerterrein Amvo als zone H.

 • 7.

  Volendam: parkeerterrein Haven-zuid als zone J.

 • 8.

  Volendam: Zeestraat, Edammerweg (2 t/m 14), Dril (1 t/m 27a), Havenstraat (2 en 3) en Prinsenstraat(8t/m 14) als zone K.

 • 9.

  Volendam: Parkeerterrein Burg. van Baarstraat en Julianaweg (47 t/m 71 oneven en 74 t/m 94 even) als zone P.

 • 10.

  Volendam: parkeerterrein Marinapark (nabij Pieterman 1).

 • 11.

  Oosthuizen: Raadhuisstraat (tegenover 1a) als zone R.

 • 12.

  Oosthuizen: 6 parkeerplaatsen Wethouder Maartje Biermanstraat (tegenover nr. 6).

Artikel 3 Tijdstippen waarop de parkeerschijfzones gelden

Als tijdstippen, waarop de parkeerschijfzones in de zin van artikel 2, derde lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020 gelden, vast te stellen de tijden zoals hieronder genoemd:

 • 1.

  Zones A, B, C, F, H en P met een maximale parkeerduur van 1,5 uur, die geldt op maandag t/m zondag van 09.00 tot 18.00 uur.

 • 2.

  Zone D, J en parkeerterrein Marinapark, nabij Pieterman 1 met een maximale parkeerduur van 4 uur, die geldt op maandag t/m zondag van 09.00 tot 18.00 uur.

 • 3.

  Zone K met een maximale parkeerduur van 0,5 uur, die geldt op maandag t/m zondag van 09.00 tot 18.00 uur.

 • 4.

  Zone R met een maximale parkeerduur van 1,5 uur, die geldt op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.

 • 5.

  6 parkeerplaatsen Wethouder Maartje Biermanstraat met een parkeerduur van 1,5 uur, die geldt op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1. Het Aanwijsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2023 wordt ingetrokken.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 21 november 2023,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,

H. van der Woude.

de burgemeester,

L.J. Sievers.

Bijlage 1 als bedoeld in de artikelen 2 en 3 (kaartjes parkeerschijfzones)

afbeelding binnen de regeling

Parkeerschijfzones in Edam

afbeelding binnen de regeling

Parkeerschijfzones in Oosthuizen

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Parkeerschijfzones in Volendam

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken. U kunt alleen bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat.

Hoe maakt u bezwaar?

Stuur binnen zes weken na de datum van deze publicatie een bezwaarschrift met daarin uw motivatie en uw handtekening naar: Gemeente Edam-Volendam, Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 180, 1130 AD VOLENDAM. U kunt uw bezwaar ook via onze website indienen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Kijk op edam-volendam.nl en zoek op ‘bezwaar maken’. Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.