Besluit adviesrecht

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit adviesrecht

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 14 maart 2023

(Zaaknummer: 2022-204248)

Gezien het aangenomen amendement tijdens de raadsvergadering van 25 april 2023

Gelet op artikel 16.15a, aanhef en onder b, artikel 16.55 lid 7 en artikel 2.8 Omgevingswet.

B E S L U I T

 • 1.

  onderstaande lijst met activiteiten, waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, conform artikel 16.15a lid b onder 1 Omgevingswet vast te stellen:

  • a)

   het binnen stedelijk gebied toevoegen van meer dan 3 woningen en/of onzelfstandige wooneenheden;

  • b)

   het toevoegen van meer dan 2 woningen en/of onzelfstandige wooneenheden buiten stedelijk gebied;

  • c)

   plannen die afzonderlijk het aantal woningen of wooneenheden onder a en b niet overstijgen, doch die, gelet op de aard en/of bestemming en/of afstand tot elkaar, in zodanige samenhang c.q. verbondenheid met elkaar gezien moeten worden dat, zouden zij gezamenlijk zijn ingediend, de onder a of b genoemde norm zouden overstijgen.

  • d)

   de realisatie van een permanente huisvestingslocatie (geclusterde huisvesting) voor meer dan 30 personen op één locatie;

  • e)

   het huisvesten van arbeidsmigranten en kwetsbare groepen in recreatieve voorzieningen met meer dan 20% van de standplaatsen.

  • f)

   de vestiging, uitbreiding van of het omzetten naar een intensieve veehouderij.

  • g)

   het realiseren van ontwikkelingen buiten stedelijk gebied, die gelegen zijn buiten bestaande bouw- en bestemmingsvlakken.

  • h)

   het uitbreiden van bestaande en het realiseren van nieuwe, grootschalige (dag- en verblijfs-) recreatiebedrijven en - terreinen in het buitengebied groter dan 0,5 hectare, zoals het oprichten van campings, hotels, golfbanen, vakantie- en recreatieparken.

  • i)

   het uitbreiden van bestaande en het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen;

  • j)

   het uitbreiden of wijzigen van bestaande en het realiseren van nieuwe grootschalige maatschappelijke voorzieningen met een oppervlakte groter dan 1.000 m², zoals scholen, religieuze voorzieningen, multifunctionele accommodaties (waaronder gemeenschapshuizen) en gezondheidscentra;

  • k)

   het uitbreiden van bestaande en het realiseren van nieuwe sportvoorzieningen met een oppervlakte van meer dan 1000 m2, zoals sportparken, sporthallen en zwembaden;

  • l)

   het realiseren van een antenne installatie met een hoogte van meer dan 10 meter;

  • m)

   het aanleggen van zonneweides met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2;

  • n)

   het realiseren van één of meerdere windturbine(s);

  • o)

   het wijzigen/uitbreiden van bestaande en het realiseren van nieuwe opvangvoorzieningen voor asielzoekers en/of vluchtelingen en/of statushouders;

  • p)

   overige onvoorziene ontwikkelingen die naar verwachting van het college politiek of maatschappelijk gevoelig zijn.

 • 2.

  In afwijking op het bepaalde onder 1 hoeft de gemeenteraad niet om advies te worden gevraagd als:

  • a)

   Op voorhand duidelijk is dat de aanvraag om omgevingsvergunning op andere gronden dan strijd met het omgevingsplan geweigerd moet worden;

  • b)

   De aanvraag om omgevingsvergunning past binnen een door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie, projectonderbouwing, kavelpaspoort of daarmee gelijk te stellen document;

  • c)

   De aanvraag om omgevingsvergunning past binnen een, in het tijdelijk deel van het omgevingsplan opgenomen, wijzigingsbevoegdheid.

 • 3.

  Instemmen met een verkorte aanlevertermijn van minimaal 5 dagen voor de raadsvergadering.

 • 4.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.”

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

In de openbare vergadering d.d. 25 april 2023

Met vriendelijke groet,

NAMENS DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

F.A.P. van Kessel