Besluit delegatie Omgevingswet

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit delegatie Omgevingswet

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 19 april 2022

B E S L U I T

 • 1.

  Gelet op artikel 2.8 Omgevingswet het college van burgemeester en wethouders bij inwerkingtreding van de Omgevingswet de bevoegdheid geven om het omgevingsplan vast te stellen in de volgende gevallen:

  • a)

   het in overeenstemming brengen van het omgevingsplan met een verleende omgevingsvergunning;

  • b)

   het beleidsneutraal in het omgevingsplan verwerken van door de Rijksoverheid of provincie vastgestelde instructieregels;

  • c)

   het in het omgevingsplan opnemen van door de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders vastgesteld beleid;

  • d)

   gevallen waarvoor in het tijdelijk deel van het omgevingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, zoals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening;

  • e)

   naar aanleiding van omissies, verschrijvingen en/of verkeerde verwijzingen het omgevingsplan te repareren en te wijzigen;

  • f)

   projecten die geen onderdeel uitmaken van de categorieën waarvoor adviesrecht geldt op te nemen in het omgevingsplan;

 • 2.

  Gelet op artikel 4.14 Omgevingswet het college bij inwerkingtreding van de Omgevingswet de bevoegdheid geven om een voorbereidingsbesluit te nemen met het oog op de voorbereiding van in het omgevingsplan te stellen regels.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

in de openbare vergadering d.d. 27 september 2022.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

F.A.P. van Kessel